טור אורח חיים יט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה · מידע על מהדורה זו

<< | טור · אורח חיים · סימן יט (מנוקד) | >>

סימן זה ב: שולחן ערוך · לבוש · ערוך השולחן · שולחן ערוך הרב
ארבעה טורים באתרים אחרים:    alhatorah.org Sefaria.org
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה

הלכות ציצית

מפרשים בהמשך הדף (שלימות: 75%):    בית יוסף ב"ח דרכי משה ד"מ הארוך דרישה פרישה

טור[עריכה]

אין חיוב ציצית אלא בטלית שרוצה ללבוש, אבל מה שאינו רוצה ללבוש – פטור. הילכך אין לברך בעשייתו אשר קדשנו במצותיו וצונו לעשות ציצית, שאין בעשייתו מצוה, אלא בלבישתו.

בית יוסף[עריכה]

  • אין חיוב ציצית אלא בטלית שרוצה ללבוש אבל מה שאינו רוצה ללבוש פטור הלכך אין לברך בעשייתו וכו' — בפרק התכלת (מנחות מב א), רב נחמן אשכחיה לרב אדא בר אהבה דרמי חוטי, וקא מברך לעשות ציצית. אמר ליה: מאי ציצי שמענא? הכי אמר רב: ציצית אינה צריכה ברכה. ופירש רש"י: ציצי – לגלג. אינה צריכה ברכה – בשעת עשיה. ואמרינן בתר הכי, דרב חסדא רמי דרב אדרב: ומי אמר רב: ציצית אינה צריכה ברכה? והאמר רב וכו'. ואסיקנא דבהא קא מיפלגי רב נחמן ורב חסדא אליבא דרב, דרב חסדא סבר, ציצית חובת טלית היא, הלכך עשייתה היא גמר מצותה; ורב נחמן סבר, חובת גברא הוא, ועטיפתה זו היא מצותה.
וכתבו הרי"ף והרא"ש: והלכתא כרב, דאמר חובת גברא היא, דהא אנן לא מברכינן לעשות ציצית. הילכך, הא דאמר שמואל (מנחות מא א): כלי קופסא חייבים בציצית, ליתא. והכי כתב בעל הלכות: ואיכא מאן דאמר הלכה כשמואל, דאמר: חובת טלית היא; ואנן כתבינן מאי דסבירא לן, עד כאן. והרמב"ם פסק בפרק ג' כדברי הרי"ף והרא"ש, דחובת גברא הוא. וכיון ששלושת עמודי ההוראה מסכימים דחובת גברא הוא, אין לספק בדבר:
  • גרסינן בגמרא (מנחות מא א): מודה שמואל בזקן שעשאה לתכריכין, שפטורה. מאי טעמא? "אשר תכסה בה" אמר רחמנא, והאי לאו לאיכסויי עבידא. וכתוב בנמוקי יוסף: ואף על פי שלובש אותה לפעמים בחייו, כיון שאין עיקר עשייתה לאיכסויי מחיים, הוי ליה ככסות לילה שפטורה אפילו ביום, עד כאן. ואפילו להרמב"ם שמחייב ציצית לכל כסות שלובש ביום, ואף על פי שהוא מיוחד ללילה, שאני הכא, דכיון דכתיב: "על ארבע כנפות כסותך", משמע דוקא כסות המיוחד לאדם חי; יצא זה, שאינו מיוחד לכסות אדם חי, דהוה ליה כאילו אינו כסות כלל ופטור.

בית חדש (ב"ח)[עריכה]

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

אין חיוב ציצית וכו'. כתב מהרש"ל יש מחמירין לבדוק הציצית אפילו כשכופלין הטלית משום דשמואל סבר כלי קופסא חייבים בציצית ויש פוסקין כמותו אבל האלפסי כתב הא דשמואל ליתא ע"כ ולפעד"נ נכון לבדוק הציצית כשכופלין אותו ומצניעין אותו כדי שיהא חזקתו בדוק דאז א"צ לחזור ולבודקו כשחוזר ולובשו כמו בסכין של שחיטה ועיין במ"ש לעיל בסימן ח' ס"ח: