לדלג לתוכן

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), התשס״ו–2006


תוכן עניינים

פרק א׳: מטרת החוק

מטרה
חוק זה בא לתקן חוקים שונים, לדחות את תחילתם של חוקים, לבטל חוקים וכן לקבוע הוראות נוספות במטרה להשיג את יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006.

פרק ב׳: ביטוח לאומי

(א)
סעיפים 160, 161, 173 ו־174 לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחם בסעיף 2(1) עד (4) לחוק זה, יחולו לגבי מי שהשתחרר משירות סדיר לפי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ״ו–1986, למעט שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע, מיום ט״ו בתמוז התשס״ז (1 ביולי 2007) ואילך.
(ב)
סעיפים 197, 223, 351, 378 ו־406 לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחם בסעיף 2(5) עד (9) לחוק זה, יחולו לגבי גמלאות ודמי ביטוח המשתלמים בעד יום ה׳ בתמוז התשס״ו (1 ביולי 2006) ואילך.

פרק ג׳: מסים

הנוסח שולב בפקודת מס הכנסה.
הנוסח שולב בפקודת המכס.

פרק ד׳: חקלאות

חוק פיצוי נפגעי אסון טבע, התשמ״ט–1989, כנוסחו בסעיף 9 לחוק זה, יחול על אסון טבע שאירע לאחר תחילתו של חוק זה.

פרק ה׳: מינהל מקרקעי ישראל

פרק ו׳: בריאות

תחילתו של סעיף 18 לחוק ביטוח בריאות, כנוסחו בסעיף 13 לחוק זה, ביום ז׳ באב התשס״ו (1 באוגוסט 2006), והוא יחול על חישוב שיעור מהסכום לחלוקה, מהיום האמור ואילך.
תחילתו של סעיף 26(א1) לפקודת הרוקחים, כנוסחו בסעיף 15 לחוק זה, ביום תחילתן של תקנות ראשונות שיותקנו לפי סעיף 26(א1).

פרק ז׳: רשויות מקומיות

הוראות סעיפים 7, 9 ו־10 לחוק הסדרים 1992, כנוסחם בסעיף 17(1), (2) ו־(3) לחוק זה, יחולו משנת הכספים 2007 ואילך.
הנוסח שולב בפקודת העיריות.

פרק ח׳: רישוי שירותי תעופה

פרק ט׳: הגנת הצרכן

פרק י׳: תקשורת

תחילתו של חוק רשות השידור, כנוסחו בסעיף 32 לחוק זה, ביום י״א בטבת התשס״ז (1 בינואר 2007).

פרק י״א: תכנון ובניה

תחילה [תיקון: תש״ע]
(א)
תחילתם של הסעיפים המפורטים להלן 60 ימים מיום פרסומו של חוק זה:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(ב)
תחילתם של הסעיפים המפורטים להלן ביום י״א בטבת התשס״ז (1 בינואר 2007):
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(ג)
הוראות מעבר
(א)
ערר לפי חוק התכנון והבניה, או ערר או תביעה לפי חוק משק הגז הטבעי, התשס״ב–2002, שענינם פיצויים שהוגש לועדת ערר לפי סימן ב׳1 לפרק ב׳ לחוק התכנון והבניה לפני יום י״א בטבת התשס״ז (1 בינואר 2007) ימשיך להידון לפני ועדת הערר כאמור.
(ב)
הוראות סעיפים 61א, 62א, 62א1 לחוק התכנון והבניה, וסעיפים 6 ו־9 לתוספת הראשונה בחוק האמור, כנוסחם בסעיפים 34(5), (6), (7) ו־(9) לחוק זה, לא יחולו על תכנית שהוגשה למוסד תכנון וטרם אושרה לפני כניסתם לתוקף של הסעיפים האמורים.

פרק י״ב: מים

[תיקון: תשס״ז]
חוק המים – הוראת שעה
על אף הוראות סעיף 112(א) לחוק המים, כנוסחו בסעיף 39(70) לחוק זה, בתקופה שמיום י״א בטבת התשס״ז (1 בינואר 2007) עד יום כ״ח בסיון התשע״א (30 ביוני 2011), כללים לפי הסעיף האמור הקובעים תעריפי מים לשימוש בחקלאות, ייקבעו באישור שר החקלאות ופיתוח הכפר, שר התשתיות הלאומיות ושר האוצר.
חוק תאגידי מים וביוב – תחילה והוראות מעבר [תיקון: תשס״ז, תשס״ט]
(א)
תחילתו של חוק תאגידי מים וביוב, כנוסחו בסעיף 41 לחוק זה, למעט הסעיפים המפורטים בסעיפים קטנים (ב) ו־(ה), ביום י״ב בתשרי התש״ע (30 בספטמבר 2009).
(ב)
תחילתם של סעיף 103 וביטול סעיף 148 לחוק תאגידי מים וביוב, כנוסחם בסעיף 41(34) ו־(43) לחוק זה, ביום ה׳ בתמוז התשס״ו (1 ביולי 2006).
(ג)
(בוטל).
(ד)
(בוטל).
(ה)
תחילתם של סעיפים 2, 56(א), כותרת פרק ו׳ וכותרת סימן א׳ לפרק ו׳, סעיפים 80, 81(א) וביטול סימנים ב׳ עד ה׳ לפרק ו׳, בחוק תאגידי מים וביוב, כנוסחם בסעיף 41(1), (20) ו־(29) עד (33) לחוק זה, ביום י״א בטבת התשס״ז (1 בינואר 2007).
חובת התקנת תקנות
(א)
שר החקלאות יתקין תקנות ראשונות לפי סעיפים 25א ו־37(ג) לחוק המים, כנוסחם בסעיף 39(16) ו־(25) לחוק זה, בהתאמה, עד יום כ״ז בסיון התשס״ח (30 ביוני 2008).
(ב)
שר החקלאות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי, בצו, לדחות את המועד האמור בסעיף קטן (א), ובלבד שיביא את הצו לאישור הוועדה עד יום כ״ה בניסן התשס״ח (30 באפריל 2008); דחיית המועד תהיה לתקופה או לתקופות שלא יעלו במצטבר על שנה אחת.
חובת קביעת כללים
(א)
מועצת הרשות הממשלתית תקבע כללים ראשונים לפי ההוראות המפורטות להלן עד יום כ״ז בסיון התשס״ח (30 ביוני 2008):
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(ב)
מועצת הרשות הממשלתית, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאית לדחות את המועד האמור בסעיף קטן (א) לגבי ההוראות המפורטות בו, כולן או חלקן, ובלבד שמועצת הרשות הממשלתית הגישה לוועדת הכלכלה את בקשתה לדחיית המועד, עד יום כ״ה בניסן התשס״ח (30 באפריל 2008); דחיית המועד תהיה לתקופה או לתקופות שלא יעלו במצטבר על שנה אחת.
פרק י״ב: מים – הוראות מעבר [תיקון: תשס״ז, תשס״ט]
(א)
כל עוד לא הותקנו תקנות לפי סעיפים 25א ו־37(ג) לחוק המים, כנוסחם בסעיף 39(16) ו־(25) לחוק זה, בהתאמה, תיקבע הקצאת המים למטרת חקלאות במסגרת היקף הצריכה המרבית הכוללת שקצבה מועצת הרשות הממשלתית למטרת חקלאות, בידי שר החקלאות, לפי תקנות שהיו בתוקף במועד תחילתו של פרק זה.
(ב)
סמכויות של מנהל הרשות הממשלתית, שעליו להפעילן לפי חוקי המים, כנוסחם בפרק זה, ובהתאם לכללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית, יופעלו, כל עוד לא נקבעו כללים כאמור, בהתאם לתקנות באותו ענין, שהיו בתוקף ערב תחילתו של פרק זה כאמור בסעיף 56, ובהעדר תקנות כאמור – על פי שיקול דעתו, במסגרת הנחיות והוראות מועצת הרשות; מנהל הרשות הממשלתית ידווח למועצת הרשות הממשלתית, באופן שוטף, על הפעלת סמכויותיו לפי סעיף קטן זה בהעדר כללים או תקנות.
(ג)
מי שביום י׳ בטבת התשס״ז (31 בדצמבר 2006) היה עובד הסגל המקצועי של הרשות לתאגידים ציבוריים – מים וביוב, כאמור בסעיף 96 לחוק תאגידי מים וביוב, כנוסחו במועד האמור, ימשיכו לחול עליו הוראות אותו סעיף, עד תום תקופת החוזה המיוחד כאמור באותו סעיף, שנחתם עמו, ושהיה בתוקף באותו מועד.
(ד)
על אף הוראות חוקי המים, כנוסחם בפרק זה, פעילות שהיתה נתונה למינהל לפיתוח תשתיות ביוב במשרד התשתיות הלאומיות, או למינהל המים ברשויות המקומיות במשרד הפנים, ערב תחילתו של פרק זה כאמור בסעיף 56, תמשיך ותבוצע בידי הגופים האמורים עד יום י״ב בתשרי התש״ע (30 בספטמבר 2009).
(ה)
החל ביום י״א בטבת התשס״ז (1 בינואר 2007), יראו את תזכיר ההתאגדות של רשות המים הארצית, תקנותיה ותקנונה, כאילו שונתה בהם זכות ההכרעה בכל הנוגע להנהלה ולניהולה של רשות המים הארצית, בהתאם להוראות סעיף 47 לחוק המים, כך שהיא נתונה לשר התשתיות הלאומיות.
(ו)
מועצת הרשות הממשלתית תקבע כללים לחישוב עלות ותעריפים, לפי הוראות חוק תאגידי מים וביוב, והיא רשאית להסתמך לענין זה על עבודת ההכנה שנעשתה בידי מועצת הרשות לשירותים ציבוריים עד המועד האמור בסעיף 42(ה) לשם קביעתם של כללים כאמור, לרבות על הצעות ועמדות שהובאו לפני מועצת הרשות לשירותים ציבוריים בענינים האמורים, ובכלל זה לפי סעיף 107 לחוק תאגידי מים וביוב, ויראו הצעות ועמדות כאמור שעליהם הסתמכה מועצת הרשות הממשלתית כאילו הובאו לפניה; מועצת הרשות הממשלתית לא תקבע כללים כאמור לפני יום י״ג בניסן התשס״ז (1 באפריל 2007).
(ז)
(בוטל).
(ח)
בסעיף זה –
”מועצת הרשות לשירותים ציבוריים“ – מועצת הרשות לשירותים ציבוריים – מים וביוב, שמונתה לפי סעיף 82 לחוק תאגידי מים וביוב, כנוסחו ערב תחילתו של פרק זה כאמור בסעיף 56;
”מנהל הרשות הממשלתית“, ”מועצת הרשות הממשלתית“ – כמשמעותם לפי חוק המים, כנוסחו בפרק זה.
פרק י״ב: מים – תחילה
תחילתו של פרק זה ביום י״א בטבת התשס״ז (1 בינואר 2007), אלא אם כן נקבע בו אחרת.

פרק י״ג: שונות

תחילתו של סעיף 4 לחוק שירות הציבור (מתנות), התש״ם–1979, כנוסחו בסעיף 57 לחוק זה, ביום ח׳ באלול התשס״ו (1 בספטמבר 2006).
חוק חובת המכרזים – חובת התקנת תקנות
תקנות ראשונות לפי חוק חובת המכרזים, כנוסחו בסעיף 60 לחוק זה, לענין עסקאות של מוסד להשכלה גבוהה, יובאו לאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת בתוך חודשים מיום פרסומו של חוק זה.
תחילתו של סעיף 2(א) לחוק חובת המכרזים, כנוסחו בסעיף 60(2) לחוק זה, ביום תחילתן של תקנות שיותקנו לפי סעיף 61 לחוק זה.
[תיקון: תשס״ו]
תחילתו של סעיף 49(ט) לחוק רשות הספנות והנמלים, התשס״ה–2005, כנוסחו בסעיף 64(1)(ב) לחוק זה, ביום כ״א באדר ב׳ התשס״ה (1 באפריל 2005), והוא יחול על עדכון של קצבה המשולמת לגמלאי רשות הנמלים בפנסיה תקציבית, כאמור באותו סעיף, בעד חודש מרס 2005 ואילך.
תחילה
תחילתו של חוק זה ביום ה׳ בתמוז התשס״ו (1 ביולי 2006), אלא אם כן נקבע בו אחרת.


התקבל בכנסת ביום י׳ בסיון התשס״ו (6 ביוני 2006).
 • אהוד אולמרט
  ראש הממשלה
 • אברהם הירשזון
  שר האוצר
 • משה קצב
  נשיא המדינה
 • דליה איציק
  יושבת ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.