חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2001)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2001) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2001), התשס״א–2001


תוכן עניינים

פרק א׳: מטרת החוק

מטרת החוק
חוק זה בא לתקן חוקים שונים, לדחות את תחילתם של חוקים ולקבוע הוראות נוספות, במטרה לאפשר הגברת הצמיחה והתעסוקה, השגת יעדי התקציב, עמידה במגבלת הגירעון לשנת הכספים 2001 והשגת יעדי המדיניות הכלכלית.

פרק ב׳: רשויות מקומיות

הוראות לענין תקנות הארנונה לשנת 2001
(א)
הנוסח שולב בתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 2000), התש״ס–2000 כהוראות לשנת הכספים 2001.
(ב)
על אף האמור בכל דין –
(1)
החלטת מועצת רשות מקומית לענין ארנונה כללית לשנת 2001, שהתקבלה לפני פרסום חוק זה, בהתאם לתקנות, בשינויים המפורטים בסעיף קטן (א), תעמוד בתוקפה בשנת הכספים 2001;
(2)
מועצת רשות מקומית רשאית לקבל או לתקן, ולפרסם החלטה בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת 2001, ככל שיידרש להתאמתה לתקנות, בשינויים המפורטים בסעיף קטן (א), עד יום ז׳ באייר התשס״א (30 באפריל 2001); התקבלה החלטה כאמור, יהיה תחילת תוקפה ביום ו׳ בטבת התשס״א (1 בינואר 2001).
(ג)
תחילתו של סעיף זה ביום ו׳ בטבת התשס״א (1 בינואר 2001).

פרק ג׳: תחבורה

פרק ד׳: בריאות

פרק ה׳: מלאי דלק

הגדרות [תיקון: תשפ״ד]
”דלק“ – נפט ניגר (הידרוקרבונים), וכן אספלט ופחמימנים של נפט כשהם מומסים בתוך נפט ניגר וניתנים להפקה יחד איתו, וכן מוצרים המיוצרים בזיקוק, לרבות אלה המיוצרים בשלבים השונים של תהליך הזיקוק;
”דמי פיגורים“ ו”ריבית שקלית“ – (החל מיום 1.10.2024): כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה;
”חברת דלק“ – חברה העוסקת בזיקוק, בייצוא, בייבוא או בשיווק של דלק, וכן חברה העוסקת במתן שירותי תשתית של דלק;
”חוק פסיקת ריבית והצמדה“ – (החל מיום 1.10.2024): חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ״א–1961;
”מינהל הדלק“ – מינהל הדלק במשרד התשתיות הלאומיות;
”מירשם“ – מירשם חברות הדלק כאמור בסעיף 12;
”מנהל“ – מנהל מינהל הדלק;
”מלאי“ – כמות הדלק שקבע השר, בהתייעצות עם שר האוצר ושר הביטחון, כי היא נדרשת לתפקוד תקין של משק הדלק האזרחי, בהתאם לצורכי המשק ולתקופה כפי שקבע;
”מלאי ביטחוני“ – כמות הדלק שקבע השר, בהסכמת שר האוצר ושר הביטחון, כי היא נדרשת לתפקוד תקין של משק הדלק בהתאם לצורכי הצבא ולצרכים ביטחוניים במשק הדלק, ולתקופה כפי שנקבעה בהסכמה כאמור;
”השר“ – שר התשתיות הלאומיות.
אחזקת מלאי
(א)
חברת דלק תחזיק על חשבונה מלאי, בכמויות, בשיעורים, במקומות ובתנאים שקבע השר, בהתייעצות עם שר האוצר ועם שר הביטחון, דרך כלל או לסוגים.
(ב)
חברת דלק תחזיק, על חשבון אוצר המדינה, מלאי ביטחוני בכמויות, בשיעורים, במקומות ובתנאים שקבע השר, בהתייעצות עם שר האוצר ועם שר הביטחון, דרך כלל או לסוגים.
(ג)
כללים כאמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב) ייקבעו, בין השאר, בהתחשב בכמות הדלק שחברת הדלק מזקקת, מייצאת, מייבאת או משווקת, לפי הענין, ולגבי חברה העוסקת במתן שירותי תשתית, בהתחשב בכמות הדלק נושא שירותיה; בכללים יכול שייקבעו הוראות בדבר פטור לחברות דלק בהתאם לעיסוקן.
דיווח
חברת דלק תדווח למנהל במועדים, במתכונת ובפירוט שקבע השר על כל ענין הנדרש לביצוע הוראות פרק זה, וכן תמציא למנהל מידע ומסמכים לפי דרישה.
מירשם
(א)
במינהל הדלק ינוהל מירשם של חברות הדלק בהתאם לעיסוקן; חברת דלק תירשם במירשם לפני תחילת עיסוקה, ותוסיף לעסוק בעיסוקה רק כל עוד היא רשומה במירשם.
(ב)
המנהל רשאי למחוק מן המירשם חברת דלק שאינה ממלאה אחר הוראות פרק זה, כולן או מקצתן.
(ג)
השר רשאי לקבוע סוגי חברות דלק שיהיו פטורות מרישום במירשם.
עיצום כספי
(א)
היה למנהל יסוד סביר להניח כי חברת דלק עשתה אחד מאלה, רשאי הוא להטיל עליה עיצום כספי, בשיעור הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל״ז–1977:
(1)
לא החזיקה מלאי בהתאם להוראות לפי סעיף 10(א) או (ב);
(2)
לא דיווח למנהל או לא המציאה לו מידע בהתאם להוראות לפי סעיף 11;
(3)
עסקה בעיסוקה בלי שהיתה רשומה במירשם כנדרש לפי הוראות סעיף 12(א) או 21(ב) ובלא שהיתה פטורה מרישום לפי סעיף 12(ג).
(ב)
בהפרה נמשכת ייתוסף על העיצום הכספי הקבוע בסעיף קטן (א) עיצום כספי, בשיעור החלק ה־20 מהעיצום הכספי האמור, לכל יום שבו נמשכת ההפרה לאחר שנמסרה לחברה המפרה דרישת המנהל לפי סעיף 15.
עדכון סכום העיצום הכספי
עיצום כספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום הדרישה לתשלומו, ואם הוגש ערעור ובית המשפט הדן בערעור הורה על עיכוב תשלומו – לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בערעור.
דרישת העיצום הכספי ותשלומו
עיצום כספי ישולם לפי דרישת המנהל בכתב בתוך 30 ימים ממועד קבלת הדרישה; הדרישה תוצא לאחר שהודע למי שאליו נועדה על הכוונה להוציאה, וניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו.
הפרשי הצמדה וריבית [תיקון: תשפ״ד]
לא שולם עיצום כספי במועד, ייתוספו עליו, לגבי תקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ״א–1961 (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית), עד לתשלומו.
הפרשי הצמדה וריבית [תיקון: תשפ״ד]
(החל מיום 1.10.2024): לא שולם עיצום כספי במועד, ייתוספו עליו, לגבי תקופת הפיגור, ריבית שקלית ודמי פיגורים, עד לתשלומו, ויחולו הוראות חוק פסיקת ריבית והצמדה, בשינויים המחויבים.
גביה
עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו יחולו הוראות חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ״ה–1995, ופקודת המסים (גביה).
שמירת אחריות פלילית [תיקון: תשפ״ד]
(א)
אין בהוראות סעיף 13 כדי לגרוע מסמכותו של תובע להגיש בשל ההפרה כתב אישום בשל עבירה לפי כל חיקוק, אם הוא סבור שהנסיבות מצדיקות זאת, מטעמים שיירשמו; לענין זה, ”תובע“ – כמשמעותו בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב–1982.
(ב)
הוגש נגד חברת דלק כתב אישום כאמור בסעיף קטן (א), לא תחויב החברה בשל ההפרה בתשלום עיצום כספי, ואם שילמה – יוחזר לה הסכום ששולם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, מיום תשלומו עד יום החזרתו.
(החל מיום 1.10.2024): הוגש נגד חברת דלק כתב אישום כאמור בסעיף קטן (א), לא תחויב החברה בשל ההפרה בתשלום עיצום כספי, ואם שילמה – יוחזר לה הסכום ששולם בתוספת ריבית שקלית, מיום תשלומו עד יום החזרתו, ויחולו הוראות חוק פסיקת ריבית והצמדה לעניין ריבית זו, בשינויים המחויבים.
ערעור על עיצום כספי [תיקון: תשפ״ד]
(א)
על דרישה לתשלום עיצום כספי ניתן לערור לבית משפט השלום בתוך 30 ימים מיום שהודע לחברת הדלק על הטלת העיצום הכספי.
(ב)
אין בהגשת הערר כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי, אלא אם כן הסכים לכך המנהל או הורה בית המשפט אחרת.
(ג)
התקבל הערר, יוחזר סכום העיצום הכספי, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.
(החל מיום 1.10.2024): התקבל הערר, יוחזר הסכום ששולם בתוספת ריבית שקלית מיום תשלומו עד יום החזרתו, ויחולו הוראות חוק פסיקת ריבית והצמדה לעניין ריבית זו, בשינויים המחויבים.
(ד)
על החלטת בית משפט השלום בערר ניתן לערער לבית משפט מחוזי ברשות; בית המשפט ידון בערעור בשופט אחד.
תקנות וביצוע
השר ממונה על ביצוע פרק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, לרבות בענין פיקוח וניהול המלאי.
הוראות מעבר
(א)
הוראות צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסדרים במשק הדלק), התשמ״ח–1988, ימשיכו לחול, כל עוד לא שונו או בוטלו וככל שאינן סותרות את הוראות פרק זה.
(ב)
חברה שהיתה חברת דלק ערב תחילתו של חוק זה, תירשם במירשם לא יאוחר מיום י׳ בתמוז התשס״א (1 ביולי 2001).

פרק ו׳: דיור ציבורי

[תיקון: תשס״ב, תשס״ו, תשס״ח]
(בוטל).

פרק ז׳: ביטוח לאומי

הוראות סעיף 174 לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחן בסעיף 24(1) לחוק זה ולוח ח׳ לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחו בסעיף 24(2) לחוק זה, יחולו על מי שהשתחרר משירות סדיר על פי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ״ו–1986, למעט שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע, מיום י׳ בתמוז התשס״א (1 ביולי 2001) ואילך.

פרק ח׳: העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם

על אף הוראות סעיף 6 לחוק המתקן, כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה, כל תקופת העסקה של עובד קבלן כוח אדם, שהיתה לפני יום ח׳ בניסן תשס״א (1 באפריל 2001), לא תבוא במנין לענין הוראות סעיף 12א לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם.
תחילתו של סעיף 27(1) לחוק זה ושל סעיף 21א לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, כנוסחו בסעיף 26 לחוק זה, ביום ד׳ בשבט התשס״א (28 בינואר 2001).

פרק ט׳: שונות

[תיקון: תשס״ב־2]
תחילה
תחילתו של חוק זה ביום ח׳ בניסן התשס״א (1 באפריל 2001), אלא אם כן נקבע אחרת בחוק זה.


נתקבל בכנסת ביום ד׳ בניסן התשס״א (28 במרס 2001).
 • אריאל שרון
  ראש הממשלה
 • סילבן שלום
  שר האוצר
 • משה קצב
  נשיא המדינה
 • אברהם בורג
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.