חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) 1994

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) 1994 מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ״ד–1994


פרק א׳: מטרת החוק

מטרת החוק
חוק זה בא לתקן חוקים שונים, לדחות תחילתם של חוקים או להאריך את תקפם ולקבוע הוראות נוספות, במטרה לאפשר השגת יעדי התקציב ועמידה במגבלת הגרעון לשנת הכספים 1994 והשגת יעדי המדיניות הכלכלית.

פרק ב׳: הפחתת הגרעון

פרק ג׳: מסים

[תיקון: תשנ״ד, תשנ״ו]
הנוסח שולב בפקודת מס הכנסה.
תחילה ותחולה
(א)
תחולתו של סעיף 5 לגבי חייל משוחרר ששוחרר בשנת המס 1994 ואילך.
(ב)
תחילתם של יתר הסעיפים בפרק זה ביום י״ח בטבת התשנ״ד (1 בינואר 1994).

פרק ד׳: קיצבאות ילדים

פרק ה׳: טלגרף אלחוטי

פרק ו׳: הגבלים עסקיים

פרק ז׳: ענף הלול

תחילה והוראות מעבר
(א)
תחילתו של פרק זה ביום י״ח בטבת התשנ״ד (1 בינואר 1994).
(ב)
(1)
ועדת מכסות תקבע לחברי אגודה שיתופית שנקבעה לה מכסה משותפת לייצור ולשיווק של מין מסויים של תוצרת לול לפני תחילתו של פרק זה, מכסה אישית נפרדת לאותו מין, ומכסת האגודה תבוטל.
(2)
קביעת המכסות האישיות למגדלים כאמור בפסקה (1), תיעשה לפי כללים שתקבע המועצה.

פרק ח׳: תיקונים שונים

(א)
הנוסח שולב בחוק ערי ואזורי פיתוח, התשמ״ח–1988 (בסעיף זה – החוק העיקרי).
(ב)
תחילתו של סעיף זה ביום תחילת החוק העיקרי.
תוקף תקנות
על אף האמור בסעיף 9(ב) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ״ג–1992, לא ייגרע מתקפן של תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 1994), התשנ״ד–1993, בשל האיחור שבהתקנתן בלבד.


נתקבל בכנסת ביום ט״ז בטבת התשנ״ד (30 בדצמבר 1993).
 • יצחק רבין
  ראש הממשלה
 • אברהם (בייגה) שוחט
  שר האוצר
 • עזר וייצמן
  נשיא המדינה
 • שבח וייס
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.