חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים), התשמ״ה–1985


קישור למאגר החקיקה הלאומי ס״ח תשמ״ה, 204; תשמ״ו, 42; תשנ״ד, 45; תשנ״ו, 257; תשס״ג, 428; תשס״ה, 367; תשע״ב, 35; תשע״ג, 171; תשע״ו, 620.

שינוי התוספות: ק״ת תשמ״ז, 527; תשמ״ט, 475; תשנ״א, 1075; תשנ״ד, 319; תש״ס, 102, 714; תשס״ו, 804; תשע״א, 1059.


לפי פקודת פקידי הממשלה (שנוי תוארים), 1940, רואים ”שר התעשיה והמסחר“ כאילו הוחלף ב”שר הכלכלה והתעשייה“ (ק״ת תשס״ג, 708; תשע״ג, 966; תשע״ח, 250).


תוכן עניינים

פרק א׳: פרשנות

הגדרות [תיקון: תשמ״ו, תשנ״ד, תשנ״ו, תשס״ה]
בחוק זה –
”אזור אילת“ – תחום העיר אילת; ולגבי שירותי תיירות מסויימים, עד קו רוחב 924;
”אזור חבל אילות“ – תחום המועצה המקומית חבל אילות כמשמעותו לפי פקודת המועצות המקומיות;
”אזור נמל חפשי“ – כמשמעותו בחוק אזורי נמל חפשיים, התשכ״ט–1969;
”תושב אזור אילת“ –
(1)
יחיד שמקום מגוריו הקבוע הוא בתחום העיר אילת או באזור אילת והתגורר שם לפחות שלושה חדשים רצופים לפני שהוא מבקש הטבה לפי חוק זה;
(2)
חבר־בני־אדם כמשמעותו בפקודה שיש לו עסק באזור אילת – לגבי אותו עסק, בתנאי שנרשם באילת כעוסק לענין חוק מע״מ לגבי העסק האמור ובתנאים אחרים שנקבעו;
”יבוא לאזור אילת“ – יבוא טובין במישרין לאזור אילת, לרבות יבוא דרך אזור נמל חפשי אילת, ולרבות יבוא דרך מקום אחר בישראל כאשר הטובין מועברים לאזור אילת בפיקוח רשות המכס;
”שירותי תיירות מסויימים“ – שירותי תיירות, כמשמעותם בחוק שירותי תיירות, התשל״ו–1976, המפורטים בתוספת הראשונה, וכן זכות כניסה לשמורת טבע כהגדרתה בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ״ב–1992;
”הפקודה“ – פקודת מס הכנסה;
”מס ערך מוסף“ – לרבות מס בלו מוסף החל ביהודה, שומרון וחבל עזה;
”מסים עקיפים“ – מכס, מס קניה, בלו או היטל לפי תקנות שעת חירום (תשלומי חובה), התשי״ח–1958, וכן הפקדה על פי פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל״ט–1979;
”המנהל“ – המנהל כהגדרתו בסעיף 1 בפקודה.
פרשנות ושמירת דינים
(א)
כל מונח בהוראה בחוק זה המתייחס למס כלשהו יתפרש לפי המשמעות שיש לו בחוק שלפיו מוטל אותו מס.
(ב)
חוק זה בא להוסיף על ההטבות על פי כל דין, זולת אם נאמר במפורש אחרת בחוק זה.
(ג)
הוראות חוק זה והסמכויות לפיו לא יגרעו מכל הוראה של דין אחר או מסמכות לפיה, זולת אם נאמר אחרת בחוק זה.

פרק ב׳: הטבות במסים עקיפים ובמס ערך מוסף

פטור ממסים עקיפים
(א)
לא יוטלו מסים עקיפים על יבוא טובין לאזור אילת לשם מכירתם בו בידי בעל היתר, תמורת מטבע חוץ בלבד, במקום ובדרך שקבע המנהל, לתיירים או לתושבי ישראל היוצאים לחוץ לארץ בדרך האויר או הים.
(ב)
טובין שיוצרו בישראל ונמכרים לבעל היתר לשם מכירתם לתיירים או לשם מכירתם לתושבי ישראל היוצאים לחוץ לארץ בדרך האויר או הים, הכל תמורת מטבע חוץ, יראו אותם, לכל דבר וענין כולל הטבות שלא על פי חוק זה, כטובין המיוצאים מישראל.
(ג)
היתר לענין סעיף זה יינתן מאת המנהל, ורשאי הוא לקבוע בו תנאים; תנאים לקבלת היתר ייקבעו בתקנות.
סמכות לפטור ממסים עקיפים
שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי בתקנות לפטור ממסים עקיפים, כולם או מקצתם, פטור מלא או חלקי, טובין הנמכרים באזור אילת ושירותים הניתנים בו, כמפורט להלן:
(1)
טובין שיוצרו בישראל ונמכרים לעוסק תושב אזור אילת לשם מכירתם לצריכה באזור אילת או לשימוש בו, דרך כלל או לסוג מסויים של טובין;
(2)
שירותים טעוני מס, דרך כלל או מסוג מסויים.
הקלות במס ערך מוסף [תיקון: תשמ״ו, תשנ״ו, תשע״ג]
(א)
יבוא טובין לאזור אילת לשם מכירתם לצריכה באזור אילת או לשימוש בו, יהא פטור ממס ערך מוסף; הוראה זו לא תחול על טובין המפורטים בתוספת השניה.
(ב)
על מכירתם של טובין בידי עוסק שאינו תושב אזור אילת לעוסק תושב אזור אילת לצורך עסקו באזור אילת, יחול מס ערך מוסף בשיעור אפס, ובלבד שלא תוצג, לגבי אותם טובין, חשבונית על מס בשיעור אפס, בכניסה לאילת, בלי שהטובין נושא החשבונית נמצאים עם מציג החשבונית. הוראה זו לא תחול על טובין המפורטים בתוספת השניה, למעט מונית כמשמעותה בתקנות התעבורה, התשכ״א–1961.
(ג)
מכירתם של טובין המצויים באזור אילת, בידי עוסק תושב אזור אילת, לצריכה באזור אילת או לשימוש בו, למעט טובין המפורטים בתוספת השניה, תהא פטורה ממס ערך מוסף.
(ד)
מכירתם של מקרקעין המצויים באזור אילת תהא פטורה ממס ערך מוסף; ואולם מכירה שהיא פעולה באיגוד מקרקעין תהא פטורה רק אם כל מקרקעין של האיגוד מצויים באזור אילת.
(ה)
מתן שירותים באזור אילת בידי תושב אזור אילת יהא פטור ממס ערך מוסף; ואולם במתן שירותים המתייחסים לעסקה שהיא מכר יינתן הפטור רק אם הנכס מצוי באזור אילת, ובמתן שירותים המתייחסים לאירוע יינתן הפטור רק אם האירוע מתקיים באזור אילת.
סמכות לשנות את תחולת ההקלות [תיקון: תשמ״ו, תשנ״ו]
שר האוצר רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת –
(1)
להוסיף לתוספות או לגרוע מהן;
(2)
לקבוע מס ערך מוסף בשיעור החל על מכירת טובין על פי סעיף 2 לחוק מע״מ, במקום שיעור אפס כאמור בסעיף 5(ב), לגבי מכירת טובין שייקבעו;
(3)
לקבוע שהפטור על פי סעיף 5(ה) לא יחול לגבי סוגי שירותים הניתנים באזור אילת או סוגי שירותים המתייחסים לנכסים המצויים בו;
(4)
לקבוע מס ערך מוסף בשיעור אפס לגבי סוגי שירותים הניתנים בידי עוסק שאינו תושב אזור אילת לעוסק תושב אזור אילת, לצורך עסקו באזור אילת;
(5)
לקבוע פטור ממס ערך מוסף, או מס ערך מוסף בשיעור אפס, לגבי נסיעה בכל דרך שהיא לאזור אילת או ממנו.
טובין לצריכה אישית באזור נמל חפשי
הוראות סעיף 24 לחוק אזורי נמל חפשיים, התשכ״ט–1969, לא יחולו על הבאתם לאזור נמל חפשי אילת של טובין שיבואם ומכירתם באזור אילת פטורים על פי חוק זה ממסים עקיפים וממס ערך מוסף.
שימוש שלא בהתאם למטרת ההטבה
ניתן לגבי טובין פטור ממסים עקיפים או ממס ערך מוסף על פי סעיפים 3 עד 6 ונעשה בהם שימוש שלא בהתאם למטרה שבשלה הוענק הפטור, או שלא בהתאם לתנאים שנקבעו לפי חוק זה למתן הפטור, יחולו על הטובין המסים שהפטור ניתן לגביהם, לפי השיעור החל ביום התשלום; בטובין שחל לגביהם סעיף 3(ב), יהא בעל ההיתר חייב גם בהחזר ההטבות שהוענקו שלא על פי חוק זה, בהתאם לכללים שיקבע המנהל.
איסור הוצאת טובין [תיקון: תשע״ג]
טובין שהוחל עליהם מס ערך מוסף בשיעור אפס לפי סעיף 5(ב), לא יועברו מאזור אילת למקום אחר בישראל בידי עוסק שקיבל את ההטבה כאמור, אלא אם כן בידו מסמך המעיד על ביטול העסקה בהתאם להוראות לפי חוק זה.
פטור מדיווח תקופתי למע״מ
שר האוצר רשאי לפטור מי שעשה עסקאות הפטורות ממס ערך מוסף לפי חוק זה, מחובת הגשת דו״ח תקופתי עליהן על פי סעיף 67 לחוק מע״מ; ורשאי הוא לעשות כאמור דרך כלל או לגבי סוגי עוסקים או סוגי עסקאות.

פרק ג׳: פטור ממס מעסיקים והטבות במס הכנסה

פטור ממס מעסיקים [תיקון: תשנ״ו]
מעסיק תושב תחום העיר אילת יהא פטור ממס מעסיקים המוטל על פי חוק מס מעסיקים, התשל״ה–1975, בשל הכנסת עבודה שהוא משלם בעד עבודה המתבצעת בתחום העיר אילת.
זיכוי ממס הכנסה ליחיד [תיקון: תשנ״ד, תשנ״ו, תשס״ג, תשע״ב, תשע״ו]
(א)
מי שהיה במשך כל שנת המס תושב אילת זכאי באותה שנה לזיכוי ממס בשיעור 10% מהכנסתו החייבת שהיא הכנסה מיגיעה אישית, עד לסכום של 227,640 שקלים חדשים (נכון לשנת 2011; בשנת 2022, 246,840 ש״ח; בשנת 2023, 259,800 ש״ח; בשנת 2024, 268,560 ש״ח), שנצמחה או הופקה באזור אילת או באזור חבל אילות, אך לא יותר מהמס שהוא חייב בו בשל הכנסתו האמורה, שיראוה לעניין זה כאילו היא בשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו, ולא יהא זכאי להנחה לפי סעיף 11 לפקודה.
(ב)
מי שבמהלך שנת המס היה לתושב אילת או חדל להיות תושב אילת זכאי לזיכוי ממס כאמור בסעיף קטן (א) לתקופת תושבותו באילת, ובלבד שהיה תושב אילת 12 חודשים רצופים לפחות.
(ג)
הסכום הנקוב בסעיף קטן (א) יתואם לפי הוראות סעיף 120ב לפקודה, ויחולו עליו לעניין זה ההוראות החלות על תקרת ההכנסה.
הטבה למעסיק להפחתת עלויות [תיקון: תשנ״ו, תשס״ג, תשס״ה]
(א)
מעסיק תושב תחום העיר אילת המשלם הכנסת עבודה לעובדו בעד עבודה המתבצעת בתחום העיר אילת, זכאי להטבה לשם הקטנת עלויות השכר, בשיעור של 20% מהכנסת העבודה האמורה, אך לא יותר מסכום המס שעליו לנכות מהכנסת העבודה של אותו עובד; בסעיף זה –
”הכנסת עבודה“ – למעט תשלומים כמפורט להלן:
(1)
תשלומים לקרוב;
(2)
תשלומים כאמור בסעיף 18(ב) לפקודה המשתלמים לבעל שליטה או לקרובו;
”קרוב“ – כהגדרתו בסעיף 105יא לפקודה;
”בעל שליטה“ – כהגדרתו בסעיף 9(2) לפקודה.
(ב)
הזכאי להטבה על פי סעיף קטן (א), יקבל אותה על ידי הפחתת סכום ההטבה מהסכום שהוא חייב לנכות מהכנסת העבודה של העובד.
[תיקון: תשנ״ו]

פרק ד׳: פטור מאגרות בקשר לטיסות בינלאומיות (בוטל)

[תיקון: תשנ״ו]
(בוטל).
[תיקון: תשע״ג]

פרק ד׳1: עונשין

הצגת חשבונית מס בלי הטובין [תיקון: תשע״ג]
עוסק או מוביל מטעמו שהציג חשבונית על מס בשיעור אפס בכניסה לאילת בלי שהיו עמו הטובין נושא החשבונית, בניגוד להוראות סעיף 5(ב), דינו – מאסר שנה או הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל״ז–1977 (בפרק זה – חוק העונשין).
הוצאת טובין מאילת [תיקון: תשע״ג]
עוסק או מוביל מטעמו שהעביר טובין שהוחל עליהם מס ערך מוסף בשיעור אפס, מאזור אילת למקום אחר בישראל, בלי שבידו מסמך המעיד על ביטול העסקה, בניגוד להוראות סעיף 8א, דינו – מאסר שנה או הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.

פרק ה׳: הוראות שונות

פיקוח על הכנסת טובין והוצאתם
הפיקוח על הכנסת טובין לאזור אילת, על הוצאתם ממנו ועל שמירת טובין שניתן לגביהם פטור או הקלה על פי חוק זה, יהיה בידי רשות המכס; לענין זה רשאי המנהל להורות על מקומות הכנסת טובין והוצאתם ועל הימים והשעות שבהם מותר להכניס או להוציא טובין, וליתן כל הוראה הנראית לו דרושה.
הפחתת מחירים ופיקוח עליהם
(א)
כל שר רשאי, בתחום סמכותו –
(1)
לצוות על הפחתת מחיריהם של טובין ושירותים שניתנו לגביהם הטבות על פי חוק זה;
(2)
להתקין תקנות בדבר הפיקוח על המחירים של טובין ושירותים, לרבות בדבר מתן סמכויות לעובדי ציבור, ככל הנחוץ לביצוע סעיף זה.
(ב)
הוראות חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח–1957, יחולו, בשינויים המחוייבים, כאילו כל צו ותקנה שניתנו לפי סעיף זה ניתנו לפי החוק האמור.
החלת הוראות [תיקון: תשמ״ו]
(א)
באין הוראה אחרת לפי חוק זה יחולו לגבי המסים שחוק זה מתייחס אליהם הוראות החוקים שלפיהם מוטלים אותם מסים; לענין תשלום מסים עקיפים ומס ערך מוסף כאמור בסעיף 8 בידי מי שמביא אתו טובין מאזור אילת למקום אחר בישראל, יראו אותו כמי שנכנס לישראל מחוץ לארץ ואת הטובין שאתו יראו כטובין שהוא נושא עמו או כמטען לואי שלו; שר האוצר רשאי לקבוע פטורים מהמסים האמורים לפי סכום ערך מרבי או לפי סוג הטובין.
(ב)
טובין שהועברו מאזור אילת למקום אחר בישראל בלי ששולמו המסים או הוחזרו ההטבות כנדרש על פי סעיף 8, יראו את הטובין כטובין מוברחים ויחולו עליהם הוראות פקודת המכס החלות על טובין מוברחים, גם אם ההטבות ניתנו שלא בקשר ליבוא.
תחולה על תושבי שטח גובל
הוראות חוק זה יחולו גם לגבי יחיד וחבר־בני־אדם הפועלים בשטח שרחבו קילומטר אחד מגבולות אזור אילת כאילו הם תושבי אילת, אם נתקיימו בהם התנאים האחרים שבהגדרת תושב אילת, וכן לגבי טובין המיובאים לשטח האמור או הנמצאים או הנמכרים בו, ולגבי שירותים הניתנים בו.
ביצוע ותקנות
(א)
שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, לרבות תקנות בדבר –
(1)
הבטחת השימוש בטובין ובשירותים למטרות שלהם נועדו על פי חוק זה, לרבות הוראות שיאפשרו גביית המס מלכתחילה והחזרתו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית לאחר שיוכח שנתקיימו הוראות חוק זה;
(2)
הפעלת הוראות חוק זה לגבי עוסק שהוא תושב אזור אילת ועוסק בו ויש לו גם עסקים במקומות אחרים, ובמיוחד הוראות בדבר ייחוס מס תשומות לעסקאות מעורבות או להוצאות שאינן מתייחסות במישרין לעסקאות.
(ב)
שר האוצר, בבואו להתקין תקנות המתייחסות לתחום שעליו מופקד שר אחר, יתייעץ עם אותו שר.
(ג)
שר האוצר ושר התעשיה והמסחר רשאים לקבוע, באישור ועדת הכספים של הכנסת, מקומות באזור אילת שבהם יינתנו למפעלים מאושרים הטבות מס הניתנות למיזם מורשה באזור נמל חפשי אילת.
תחילה והוראות מעבר [תיקון: תשמ״ו]
(א)
תחילתו של חוק זה ביום י״ז בחשון התשמ״ו (1 בנובמבר 1985) (להלן – יום התחילה).
(ב)
מכירת טובין כאמור בסעיף 5 שהוסכם עליה לפני יום התחילה תהיה פטורה ממס ערך מוסף, או חייבת במס ערך מוסף בשיעור אפס, לפי הענין, רק לגבי כל חלק של הטובין שנמסר ביום התחילה או אחריו.
(ג)
מכירת טובין כאמור בסעיף 5, שעל פי חוק מע״מ או התקנות שלפיו חל עליה מס ערך מוסף בעת התשלום, תהיה פטורה ממס ערך מוסף, או חייבת במס ערך מוסף בשיעור אפס, לפי הענין, רק לגבי סכום ששולם על חשבון התמורה ביום התחילה או אחריו.
(ד)
מכירת מקרקעין כאמור בסעיף 5 שהוסכם עליה לפני יום התחילה תהיה פטורה ממס ערך מוסף רק לגבי סכום ששולם על חשבון התמורה ביום התחילה או אחריו.
(ה)
שירותים כאמור בסעיף 5 או בתקנות לפי סעיף 6(4), שניתנו לפני יום התחילה או שניתנו בחלקם לפני יום התחילה ובחלקם ביום התחילה או אחריו, יהיו פטורים ממס ערך מוסף, או חייבים במס ערך מוסף בשיעור אפס, לפי הענין, רק לגבי אותו חלק מהתמורה ששולם ביום התחילה או אחריו או לגבי אותו חלק של השירות שניתן ביום התחילה או אחריו, הכל לפי הענין.
[תיקון: תשנ״ו]

התוספת הראשונה

(סעיף 1)

שירותי התיירות כמשמעותם בחוק שירותי תיירות, התשל״ו–1976
בית מלון, לרבות שירות הניתן בו, ועסק הנמצא בתחומו והמיועד בעיקר לאורחיו
בית אוכל
חניון
סוכנות נסיעות, וכל עיסוק אחר בתיירות נכנסת או יוצאת, למעט עיסוק בנסיעות בינלאומיות
משרד לתיור
שירותי מורי דרך
עיסוק קבוע בארגון כנסים, סמינרים, סימפוזיונים וקבוצות לימוד (להלן – כנס), לרבות עיסוק בשירות מתורגמנות לכנס
השתתפות בכנס
[תיקון: תשנ״ו, ק״ת תשע״א]

התוספת השניה

(סעיף 5(א) ו־(ג))

רכב פרטי כהגדרתו בתקנה 1(1)(ב) לתקנות מס ערך מוסף, התשל״ו–1976, למעט רכב המשמש ללימוד נהיגה בבית ספר לנהיגה שקיבל רישיון לכך מאת רשות הרישוי כהגדרתה בפקודת התעבורה, שהוא לשימושו של תושב אזור אילת באזור אילת;
אופנוע שסיווגו בפרט 87.11 לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע״א–2011 (להלן – הצו), למעט אופנוע המשמש ללימוד נהיגה בבית הספר לנהיגה שקיבל רישיון לכך מאת רשות הרישוי כמשמעותה בפקודת התעבורה, שהוא לשימושו של תושב אזור אילת באזור אילת;
אופנוע ים שסיווגו בפרט 89.03 לצו, למעט אופנוע כאמור המשמש בעסקו של תושב אזור אילת באזור אילת;
טרקטורון שסיווגו בפרט 87.01 לצו או בפרט 87.03 לצו, למעט טרקטורון כאמור המשמש בעסקו של תושב אזור אילת באזור אילת;
טרקטור משא שסיווגו בפרט 87.01 לצו או בפרט 87.03 לצו, למעט טרקטור כאמור המשמש בעסקו של תושב אזור אילת באזור אילת;
צגים שסיווגם בפרט 85.28.5000 לצו, מטולים שסיווגם בפרט 85.28.6000 לצו ומקלטי טלוויזיה שסיווגם בפרט 85.28.7000 לצו, למעט צג, מטול ומקלט טלוויזיה כאמור, המשמשים במלון באזור אילת וכל עוד הם משמשים לכך, ולמעט צגי LCD למחשב בלבד שגודלם אינו עולה על 25 אינצ׳ שסיווגם בפרט 85.28.5190 לצו;
סיגריות וטבק ומוצריו, שסיווגם בפרטים 24.01, פרט 24.02 לצו ו־24.03 לצו;
תכשיט שערכו עולה על סכום בשקלים חדשים השווה ל־200 דולר של ארצות הברית לפי השער היציג שפרסם בנק ישראל לפני מועד המכירה; לעניין זה, ”תכשיט“ – לרבות שעון;
בול – כהגדרתו בחוק הדואר, התשמ״ו–1986.


נתקבל בכנסת ביום י״ג באב התשמ״ה (31 ביולי 1985).
  • שמעון פרס
    ראש הממשלה
  • יצחק מודעי
    שר האוצר
  • חיים הרצוג
    נשיא המדינה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.