חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ״ו–1996


תוכן עניינים

פרק א׳: פרשנות

הגדרות ופרשנות [תיקון: תשס״ד, תשע״ט]
(א)
בחוק זה –
”הצעה למכירה“ – לרבות הודעה של אדם, בכל צורה שהיא, על מחיר מצרך שהוא מוכן או מסכים למכור;
”הצעה לעשות שירות“ – לרבות הודעה של אדם, בכל צורה שהיא, על שכר בעד שירות שהוא מוכן או מסכים לעשות;
”הועדה“, ”ועדת מחירים“ – הועדה שמונתה לפי סעיף 3;
”ועדת הערר“ – הועדה שמונתה לפי סעיף 5;
”חוק התחרות הכלכלית“ – חוק התחרות הכלכלית, התשמ״ח–1988;
”מחיר“ – מחירו של מצרך או שכרו של שירות, בין בכסף ובין בתמורה אחרת לרבות תנאי הספקה או אשראי, וכן כל תנאי אחר, שקבעו השרים באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, שיש בו כדי להשפיע על מחירו של מצרך או על שכרו של שירות, לרבות תנאי פיקדון או ערבות הדרושים במישרין לשם הספקת המצרך או השירות;
”המחיר הקובע“ –
(1)
נקבע מחיר או מחיר מרבי לפי חוק הוראת השעה או לפי חוק זה – המחיר או המחיר המרבי שנקבע לאחרונה;
(2)
לא נקבע מחיר או מחיר מרבי כאמור בפסקה (1) והותרה העלאת מחיר לפי חוק הוראת השעה או לפי חוק זה – המחיר שהותר לאחרונה;
(3)
לא נקבע מחיר או מחיר מרבי כאמור בפסקה (1) ומחירו של המצרך או השירות לא הותר כאמור בפסקה (2) – המחיר שבו מכר האדם את המצרך או עשה את השירות כדין במועד שנקבע בצו לפי חוק זה ושבו הוחל עליו החוק, ואם לא מכר את המצרך או עשה את השירות במועד שנקבע – המחיר שבו מכר את המצרך או עשה את השירות כדין לאחרונה לפני אותו מועד; לענין פסקה זו, ”במועד שנקבע בצו“ – מועד שלא יקדם ביותר מ־60 ימים מיום פרסומו של הצו;
(4)
לענין מצרך דומה, השונה ממצרך פלוני במשקלו או בגודלו – מחירו של אותו מצרך פלוני כאמור בפסקאות (1) עד (3), לפי הענין, יחסית למשקל או לגודל של המצרך הדומה;
”מחיר העולה על המחיר הקובע“ – לרבות תנאי הספקה או אשראי או תנאי אחר שקבעו השרים לפי ההגדרה ”מחיר“, וכן שינוי בתנאי מהתנאים האמורים שיש בהם, לגבי רוכש המצרך או מקבל השירות, משום הרעה בהשוואה לתנאי או לתנאים כאמור שחלו במועד תחילתו של חוק זה או במועד שנקבע בצו לפי סעיף 6, שבו הוחל חוק זה על המצרך או השירות, לפי הענין;
”מכירה“ – הקניית מצרך כנגד תמורה, וכן השכרתו או מתן זכות שימוש בו, או התחייבות לגבי עסקה כזאת, בין שיש עמן עשיית שירות ובין אם לאו, ולרבות הצעה למכירה;
”המפקח“ – המפקח על המחירים שמונה לפי סעיף 2;
”מצרך“ – כל חי, צומח או דומם, לרבות מקרקעין, מים, חשמל ומחצבים, וכן זכויות וטובות הנאה, ולרבות מצרך דומה;
”מצרך דומה“ – מצרך שמבחינת השימוש בו בידי רוכש סביר הינו בעל תכונות דומות ביותר למצרך פלוני, אף אם אינו זהה מכל הבחינות, ואף אם הוא שונה מאותו מצרך במשקלו, בגודלו, באריזתו או בשמו;
”עושה שירות“ – לרבות מי שעושה שירות על ידי אחר;
”עסק“ – לרבות מקצוע או משלח יד, ולרבות כשהוא ללא כוונת רווח;
”שירות“ – כל שירות לזולת, לרבות בניה, שירות הניתן על פי דין, ושירות דומה, ולרבות הצעה לעשות שירות כאמור, ואולם עבודתו של עובד אינה בגדר שירות למעבידו;
”שירות דומה“ – שירות שלגבי מקבל סביר שלו הינו בעל תכונות דומות ביותר לשירות פלוני, אף אם אינו זהה מכל הבחינות;
”שכר“ – כל תשלום כסף, או תמורה אחרת, בעד עשיית שירות;
”השרים“, לענין תחום כלשהו – השר הממונה על אותו תחום יחד עם שר האוצר, ובאין שר ממונה על אותו תחום – שר התעשיה והמסחר יחד עם שר האוצר.
(ב)
למונחים אחרים בחוק זה תהא המשמעות לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח–1957.

פרק ב׳: המפקח, ועדת המחירים וועדת הערר

מינוי מפקח
(א)
שר שבתחום סמכותו מצרך או שירות שחוק זה חל עליו, ימנה מפקח על המחירים מקרב עובדי משרדו; באין שר כאמור יהיה המפקח על המחירים במשרד התעשיה והמסחר מפקח גם לענין אותו תחום.
(ב)
הודעה על מינוי מפקח על המחירים תפורסם ברשומות.
מינוי ועדת המחירים והרכבה
(א)
ועדת מחירים תהיה בת ארבעה חברים כמפורט להלן:
(1)
שני חברים יהיו עובדי משרד האוצר שימנה המנהל הכללי של משרד האוצר, ואחד מהם יהיה יושב ראש הועדה;
(2)
שני חברים יהיו עובדי המשרד שבתחום סמכותו המצרך או השירות (להלן – המשרד האחר) שימנה המנהל הכללי של המשרד האחר ובהם המפקח, ובאין משרד אחר – עובדי משרד התעשיה והמסחר שימנה המנהל הכללי של משרד התעשיה והמסחר, ובהם המפקח.
(ב)
חבר אחד לפחות מבין המתמנים לפי סעיף קטן (א)(1) וחבר אחד לפחות מבין המתמנים לפי סעיף קטן (א)(2), יהיו בעלי השכלה בכלכלה, בחשבונאות או במינהל עסקים.
סדרי דיון והחלטה בועדת המחירים
(א)
המנין החוקי לדיוני ועדת המחירים ולהחלטותיה הוא שני חברים, שאחד מהם נציג משרד האוצר ואחד נציג המשרד האחר.
(ב)
החלטות הועדה יתקבלו ברוב דעות חבריה ובלבד שאחד לפחות מן התומכים בהחלטה הינו נציג משרד האוצר ואחד הוא נציג המשרד האחר.
(ג)
הועדה תקבע את סדרי עבודתה ודיוניה, ככל שלא נקבעו בחוק זה או לפיו.
ועדת ערר [תיקון: תשע״ט]
(א)
ועדת הערר תהיה בת שלושה חברים, ואלה הם:
(1)
המנהל הכללי של משרד האוצר, שיהיה יושב ראש הועדה;
(2)
המנהל הכללי של המשרד שבתחום סמכותו המצרך או השירות, ואם אין משרד כאמור – המנהל הכללי של משרד התעשיה והמסחר;
(3)
חבר בסגל האקדמי בתחום הכלכלה של מוסד להשכלה גבוהה, שהוכר לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958, שימנה שר האוצר.
(ב)
הממונה כהגדרתו בחוק התחרות הכלכלית, או מי שהוא מינה, יהיו יועצים לועדת הערר.
(ג)
ועדת הערר תחליט ברוב דעות חבריה.
(ד)
ועדת הערר תקבע את סדרי עבודתה ודיוניה, ככל שלא נקבעו לפי חוק זה או לפיו.
(ה)
לחבר ועדת הערר שמונה לפי סעיף קטן (א)(3), ישולם גמול בעד השתתפות בישיבותיה בסכום הממוצע של גמול ההשתתפות בישיבות הנהוג לגבי חברות ממשלתיות.

פרק ג׳: תחולה

התנאים להחלת החוק על מצרך או שירות [תיקון: תשע״ט]
(א)
השרים רשאים, בצו, להחיל חוק זה על מצרך או שירות, שמתקיים בו אחד מאלה:
(1)
הוכרז לגביו מונופולין לפי סעיף 26 לחוק התחרות הכלכלית;
(2)
קיים לגביו ריכוז באספקה או ברכישה בידי אדם אחד או בידי שני בני אדם או יותר במידה שבשלה יש לריכוז כאמור השפעה ניכרת בשוק לגבי אותו מצרך או שירות;
(3)
בין ספקיו או בין רוכשיו אין תחרות או קיימת ביניהם תחרות מועטה בלבד;
(4)
ניתנת לגביו תמיכה מתקציב המדינה.
(ב)
השרים רשאים, בצו באישור הממשלה, להחיל חוק זה על מצרך או שירות, שלדעת השרים מתקיים בו אחד מאלה:
(1)
הוא חיוני ויש צורך בפיקוח על מחירו משיקולים של טובת הציבור;
(2)
יש צורך בפיקוח על מחירו בשל מחסור בו עקב נסיבות יוצאות דופן;
(3)
יש צורך בפיקוח על מחירו מטעמים של בלימת אינפלציה או השגת יעדי המדיניות הכלכלית והחברתית של הממשלה.
(ג)
אושר לגבי מצרך או שירות הסדר כובל לפי חוק התחרות הכלכלית, לא יראו בכך מניעה לשימוש בסמכות לפי חוק זה.
(ד)
בצו לפי סעיף זה ניתן לקבוע כי הוא יחול לגבי חלק משטח המדינה אם התנאים להתקנתו מתקיימים רק באותו שטח או בעיקר בו.
(ה)
צו לפי סעיף קטן (ב)(2) ו־(3) יהיה בתוקף לתקופה שתיקבע בו ושלא תעלה על שנה, וניתן להאריך את תוקפו, באישור הממשלה, לתקופה שלא תעלה על שנה בכל פעם.
פורסם צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על שירותי נותן שירות בהעדר רישום זכויות בפנקסי המקרקעין), התש״ס–1999 לפיו החוק יחול על שירותיו של נותן שירות לענין ניהול רישום אצלו של זכויות בקשר למקרקעין, למעט רישום זכויות כאמור לטובת מי שרכשן מנותן השירות, ורמת הפיקוח תהיה קביעת מחירים לפי פרק ה׳ לחוק.
פורסם צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על אחסון אתילן מיובא), התשס״ב–2002 לפיו החוק יחול על אחסון אתילן מיובא ורמת הפיקוח תהיה קביעת מחירים לפי פרק ה׳ לחוק.
פורסם צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח לשירותי אחזקה למונים במוניות), התשס״ח–2008 לפיו רמת הפיקוח על שירותי אחזקה של מונים במוניות תהיה בקשה להעלאת מחירים לפי פרק ו׳ לחוק.
פורסם צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על בדיקת בנזין בתחנות תדלוק), התשס״ט–2009 לפיו החוק יחול על נטילת דגימה ובדיקת תקן, המבוצעות במסגרת הסכם לפי סעיף 2א(א)(1) חוק הפעלת רכב (מנועים ודלק), התשכ״א–1961, ורמת הפיקוח תהיה קביעת מחיר לפי פרק ה׳ לחוק.
פורסם צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על שירות הטמנת פסולת מסוכנת וקביעת רמת פיקוח), התשס״ט–2009,לפיו החוק יחול על שירות הטמנת פסולת מסוכנת באתר הפסולת הרעילה שברמת חובב, שנותנת החברה לשירותי איכות הסביבה (רמת חובב) בע״מ, ורמת הפיקוח תהיה קביעת מחירים לפי פרק ה׳ לחוק.
פורסם צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק וקביעת רמת פיקוח לביצי מאכל מסוימות), התשע״ב–2012 לפיו החוק יחול על ביצים המנויות בתוספת לצו האמור, ורמת הפיקוח תהיה דיווח על רווחיות ומחירים לפי פרק ז׳ לחוק.
פורסם צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על גז טבעי וקביעת רמת פיקוח), התשע״ג–2013 לפיו החוק יחול על גז טבעי ורמת הפיקוח תהיה דיווח על רווחיות ומחירים לפי פרק ז׳ לחוק.
פורסם צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על שירות למבחן נהיגה, קביעת רמת הפיקוח וקביעת מחיר מרבי), התשע״ה–2014 לפיו החוק יחול על שירות למבחן נהיגה ברכב פרטי ורמת הפיקוח על שירות למבחן נהיגה תהיה קביעת מחיר מרבי לפי פרק ה׳ לחוק.
פורסם צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק וקביעת רמת פיקוח לשירותי טיפול בפסולת מעורבת), התשע״ו–2016 לפיו החוק יחול על שירותי טיפול בפסולת מעורבת ורמת הפיקוח על שירותי טיפול בפסולת מעורבת תהיה דיווח על רווחיות ומחירים לפי פרק ז׳ לחוק.
פורסם צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על ניתוחים במימון פרטי וקביעת רמת הפיקוח), התשע״ח–2018 לפיו החוק יחול על שירות של ניתוח שמבוצע במימון פרטי וניתן גם במסגרת התוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד–1994, ורמת הפיקוח תהיה דיווח על רווחיות ומחירים לפי פרק ז׳ לחוק.
פורסם צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לתעריפי חיבור וניתוק בשל חוב לספק גז), התשפ״ב–2022 לפיו החוק יחול על שירות ניתוק או חיבור, ורמת הפיקוח תהיה קביעת מחיר מרבי לפי פרק ה׳ לחוק.
רמות פיקוח
השרים יקבעו בצו אם רמת הפיקוח שתחול על מצרך או שירות שחוק זה הוחל עליו תהיה קביעת מחירים לפי פרק ה׳, בקשה להעלאת מחירים לפי פרק ו׳ או דיווח על רווחיות ומחירים לפי פרק ז׳.
המלצת ועדת המחירים
צו לפי סעיף 6 יותקן לאחר שהובאה בפני השרים המלצה של ועדת המחירים או לאחר שהתייעצו עמה; לא נתקבלה החלטה בועדת המחירים מחמת הוראות סעיף 4(ב), תועבר סמכותה לענין זה לועדת הערר; לא קיבלה ועדת הערר החלטה תוך 30 ימי עבודה מיום שהענין הועבר אליה, רשאים השרים להפעיל סמכותם גם בלי קבלת החלטתה.
אישורים נוספים לפי חיקוק אחר
הוחל חוק זה על מצרך או שירות, לא יחולו עליו הוראות כל חיקוק אחר המסדיר קביעת מחיר ושינוי מחיר; ואולם אם לפי החיקוק האחר טעונה קביעת המחיר או שינויו אישורים שנקבעו בו, תהיה הקביעה לפי חוק זה טעונה אישור גם לפי החיקוק האחר.

פרק ד׳: יציבות מחירים

הגדרות
בפרק זה ובפרקים ה׳ עד ח׳, ”מצרך“ ו”שירות“ – מצרך ושירות שחוק זה הוחל עליהם לפי סעיף 6.
מחיר מחייב
(א)
(1)
לא ימכור אדם במהלך עסקו מצרך ולא יעשה במהלך עסקו שירות במחיר העולה על המחיר הקובע; נקבע למצרך או לשירות מחיר קובע שאינו מחיר מרבי, לא ימכור אדם במהלך עסקו את המצרך ולא יעשה אדם במהלך עסקו את השירות, אלא באותו מחיר.
(2)
נקבע למצרך או לשירות רווח מרבי כאמור בסעיף 12(ב), לא ימכור אדם במהלך עסקו אותו מצרך או לא יעשה במהלך עסקו אותו שירות במחיר שיש בו למוכר או לעושה השירות יותר מהרווח שנקבע.
(3)
נקבע למצרך או לשירות מחיר מזערי כאמור בסעיף 12(ג), לא ימכור אדם במהלך עסקו את המצרך או לא יעשה אדם במהלך עסקו את השירות, במחיר הנמוך מן המחיר המזערי.
(ב)
שילם אדם בעד מצרך או בעד שירות את המחיר הקובע, אף אם הוסכם בחוזה על מחיר גבוה יותר, לא יהווה הדבר הפרת החוזה ולא ישמש עילה לבטלותו או לביטולו, או לתביעת ההפרש או כל פיצוי, שיפוי או השבה.

פרק ה׳: קביעת מחירים

קביעת מחיר או שיעור שינויו
(א)
השרים רשאים לקבוע בצו –
(1)
מחיר או מחיר מרבי למצרך או לשירות;
פורסם צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח ומחירים מרביים לפיקדון בעד ציוד גז), התשע״ו–2015 לפיו רמת הפיקוח על מחירי הפיקדון שגובה ספק גז מצרכן גז ביתי בעד הספקת ציוד גז, תהיה קביעת מחירים לפי פרק ה׳ לחוק.
(2)
שיעור שבו מותר יהיה להעלות מחיר של מצרך או שירות;
(3)
שיעור שבו יש להוריד מחיר של מצרך או שירות.
(ב)
השרים רשאים לקבוע בצו רווח מרבי שמותר להפיק ממכירת מצרך או מעשיית שירות; על צו כאמור יחולו הוראות חוק זה, בשינויים המחוייבים, כאילו נקבע בו מחיר מרבי; לענין זה, ”רווח“ – כפי שיוגדר בצו כאמור.
(ג)
השרים רשאים, באישור הממשלה, לקבוע מחיר מזערי למצרך או לשירות.
(ד)
על אף הוראות סעיף קטן (א)(2), רשאי שר התעשיה והמסחר יחד עם שר האוצר לקבוע בצו שיעור שבו מותר יהיה להעלות את מחירם של כלל המצרכים והשירותים שחוק זה חל עליהם או של מרביתם.
המלצת ועדת המחירים
(א)
צו לפי סעיף 12 יותקן לאחר שנתקבלה המלצה של ועדת המחירים או לאחר שקויימה התייעצות עם הועדה; לא נתקבלה החלטה בועדה מחמת האמור בסעיף 4(ב), תיחשב הדעה שלפיה המחיר שייקבע הינו הנמוך מבין הדעות בועדה כהצעת הועדה, ובמקרה של מחיר מזערי – הגבוה מביניהם.
(ב)
השרים רשאים שלא לקבל את המלצת ועדת המחירים, במלואה או בחלקה, מנימוקים שיירשמו.
בקשה לשינוי צו
(א)
מי שחל עליו צו לפי סעיף 12(א) עד (ג) רשאי להגיש בקשה מנומקת לשינויו; הבקשה תוגש למפקח והוא רשאי לבקש פרטים נוספים לבדיקתה.
(ב)
המפקח יביא את הבקשה בפני ועדת המחירים; המלצות ועדת המחירים יובאו בפני השרים, תוך 45 ימי עבודה מיום הגשת הבקשה, ואם נתבקשו פרטים נוספים – מיום מסירתם למפקח; לא נתקבלה החלטה בועדה תוך המועד האמור, יביא המפקח את הבקשה בפני השרים.

פרק ו׳: בקשה להעלאת מחירים

בקשת העלאה והחלטת המפקח
(א)
נקבע בצו לפי סעיף 6 כי רמת הפיקוח על מצרך או שירות תהיה לפי פרק זה, יגיש למפקח מי שמבקש למכרו או לעשותו במהלך עסקו במחיר העולה על המחיר הקובע, בקשת העלאה מנומקת; המפקח רשאי לדרוש פרטים נוספים לבדיקת הענין.
(ב)
לא הודיע המפקח על דחיית הבקשה מחמת שאינה עומדת באמות המידה שנקבעו לפי סעיף 27 או לא הגיב המפקח תוך 30 ימי עבודה מיום שנמסרה לו בקשת העלאה, ואם ביקש פרטים נוספים – תוך 14 ימי עבודה מיום מסירתם למפקח, לפי המאוחר – יראו כאילו ניתן למבקש ביום שלאחר מכן היתר להעלאת המחיר בשיעור האמור בבקשת ההעלאה, ואת המחיר האמור כמחיר הקובע.
(ג)
ראה המפקח טעם לכך, רשאי הוא, באישור ועדת המחירים, להתיר העלאת מחיר לפני שחלפו התקופות האמורות בסעיף קטן (ב), בין בשיעור המבוקש בבקשת ההעלאה ובין בשיעור נמוך ממנו.
(ד)
בתקופות האמורות בסעיף קטן (ב) רשאי המפקח להודיע מיוזמתו למבקש על צורך בדיון בועדת המחירים, וחייב הוא להודיע כאמור אם באה על כך דרישה של ועדת המחירים או של אחד מחבריה, עד יומיים לפני תום התקופות האמורות.
(ה)
לא דחה המפקח את הבקשה ולא ניתנה הודעה כאמור בסעיף קטן (ד), רשאי המפקח ביומיים האחרונים של התקופות האמורות בסעיף קטן (ב), להודיע למבקש –
(1)
על היתר להעלאה בשיעור נמוך מן הנקוב בבקשת ההעלאה;
(2)
על סירוב להתיר העלאת המחיר.
דיון בועדת המחירים
(א)
הודיע המפקח למבקש, כאמור בסעיף 15(ד), כי יש צורך בדיון בועדת המחירים, לא יהיה המבקש רשאי להעלות את המחיר כל עוד לא נתן לו המפקח היתר.
(ב)
המפקח יביא בפני ועדת המחירים את בקשת מוכר המצרך או נותן השירות ואת נימוקיה, ונתונים ומסמכים הנוגעים לענין, בין שמסרם המבקש ובין שהוכנו בידי המפקח או מטעמו.
(ג)
הועדה תתן את החלטתה תוך 20 ימי עבודה מיום הודעת המפקח לפי סעיף 15(ד), או תוך התקופה הנקובה בסעיף 15(ב), לפי המאוחר, ואם ביקשו המפקח או הועדה תוך הזמן האמור פרטים נוספים לבדיקת הענין – תוך 20 ימי עבודה מיום מסירתם למפקח או תוך התקופה הנקובה בסעיף 15(ב), לפי המאוחר.
(ד)
הועדה רשאית להחליט על מתן היתר להעלאת מחיר בשיעור האמור בבקשת ההעלאה או בשיעור נמוך ממנו, או על סירוב להתיר העלאת מחיר.
(ה)
המפקח יודיע למבקש על החלטת הועדה, ואם החליטה על מתן היתר – יתן את ההיתר.
(ו)
לא נתקבלה החלטה בועדת המחירים מחמת הוראות סעיף 4(ב), יראו את הדעה שלפיה תותר העלאת מחיר בשיעור הנמוך ביותר מבין הדעות בועדה – כאילו נתקבלה.
(ז)
לא נתקבלה החלטה מכל טעם אחר תוך התקופות האמורות בסעיף זה, יראו את הבקשה כאילו אושרה ביום שלאחריהן.
ערר [תיקון: תשנ״ח]
על החלטת המפקח לפי סעיף 15 על קביעת המפקח לפי סעיף 19(א) ועל החלטת ועדת המחירים לפי סעיף 16, רשאי המבקש לערור בפני ועדת הערר, תוך 21 ימי עבודה מיום שהודעה לו ההחלטה.

פרק ז׳: דיווח על רווחיות ומחירים

חובת דיווח
נקבע בצו לפי סעיף 6 כי רמת הפיקוח תהיה לפי פרק זה, ידווח מי שנקבע בצו למפקח אחת לשנה על רווחיות וכן ידווח על מחירים אחת לתקופה שתיקבע בצו.
מתכונת הדיווח [תיקון: תשנ״ח]
(א)
המפקח, בהסכמת הועדה ובאישור השרים, רשאי להורות כי הדיווח ייעשה בדרך ובאופן שיקבע; הודעה על קביעה כאמור תפורסם ברשומות.
(ב)
ועדת המחירים תהיה רשאית להורות למי שחלה עליו חובת דיווח על שינויים שיחולו לגביו בדרכי הדיווח שנקבעו כאמור בסעיף קטן (א), כדי להתאימם לנסיבות הענין.
תוצאות אי־דיווח
(א)
לא דיווח אדם פלוני שצויין בצו כאמור בסעיף 18 במועד שנקבע בצו, יפרסם המפקח הודעה על כך ברשומות.
(ב)
פורסמה הודעה כאמור בסעיף קטן (א), יחולו לגבי אותו אדם הוראות פרק ו׳ כאילו נקבע בצו לפי סעיף 7 כי רמת הפיקוח על המצרך או השירות תהיה לפי פרק ו׳, והוא לא ימכור במהלך עסקו, את המוצר, או לא יתן במהלך עסקו את השירות, לפי הענין, במחיר העולה על המחיר הקובע, כל עוד לא ניתן היתר לפי הפרק האמור; לענין זה, המחיר הקובע הוא המחיר ערב פרסום הודעת המפקח.

פרק ח׳: הוראות כלליות

תנאי היתר
היתר יכול שיהיה בתנאים, ורשאי המפקח, באישור ועדת המחירים, לשנות את התנאים או להוסיף עליהם.
סוגי צווים
(א)
צו או היתר לפי חוק זה יכול שיהיה כללי או אישי לאדם מסויים או לסוג בני אדם או ייחודי לעסקה מסויימת או לסוגי עסקאות.
(ב)
צו לפי חוק זה יכול שיהיה מוגבל לחלק משטח המדינה, אם התנאים להתקנתו מתקיימים רק באותו שטח או בעיקר בו.
תחילה של צו או היתר [תיקון: תשס״ז]
(א)
תחילתם של צו או היתר לפי חוק זה יכול שתקדם ליום פרסומם ברשומות, אם הצו או ההיתר, לפי הענין, פורסמו קודם לכן בשני עיתונים יומיים לפחות, מהם אחד בשפה הערבית; פורסם צו או היתר בעיתונים כאמור, תהיה תחילתו ביום הפרסום בעיתונים כאמור, ובלבד שהנוסח שפורסם ברשומות יהיה הנוסח המחייב.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), צו אישי או היתר אישי לפי חוק זה יישלח למי שהוא חל עליו ותחילתו תהיה ביום המסירה.
(ג)
תהא זו הגנה טובה לנאשם בהפרת חוק זה אם פעל בתום לב על סמך פרסום בעיתונים, כאמור בסעיף קטן (א).
שרשור
ניתן צו או היתר להעלאת מחירו של מצרך במכירה מאת יצרן או יבואן, ולא ניתן צו או היתר כאמור למכירה מאת סיטונאי או קמעונאי, יראו את הצו או את ההיתר שניתן כאמור גם כהיתר להעלאת מחירו של המצרך במכירה מאת סיטונאי או קמעונאי, בשיעור שאינו עולה על שיעור ההעלאה שהותר במכירה מאת יצרן או יבואן, והכל כשאין הוראה אחרת בצו או בהיתר.
מחיר מצרך דומה חדש
(א)
יבואן, יצרן, סיטונאי או קמעונאי המבקש למכור במהלך עסקו מצרך חדש שהוא מצרך דומה למצרך שחוק זה חל עליו, יגיש למפקח הודעה ובה תיאור מפורט של המצרך החדש ושל מצרכים אחרים מאותו סוג שהוא מוכר ומחיריהם.
(ב)
המחיר שבו יהיה היצרן, היבואן, הסיטונאי או הקמעונאי רשאי למכור את המצרך החדש הדומה יהיה מחירו של המצרך האחר, זולת אם נקבע או הותר לו מחיר אחר.
מחיר שירות דומה חדש
(א)
עושה שירות המבקש לעשות במהלך עסקו שירות חדש שהוא שירות דומה לשירות שחוק זה חל עליו, יגיש למפקח הודעה ובה תיאור מפורט של השירות החדש ושל שירותים דומים שהוא נותן ומחיריהם.
(ב)
המחיר שבו יהיה עושה השירות רשאי לעשות את השירות החדש הדומה יהיה מחירו של השירות האחר, זולת אם נקבע או הותר לו מחיר אחר.
אמות מידה
קבעה ועדת המחירים אמות מידה לבחינת הצורך בשינוי מחירים, יפרסם המפקח הודעה על כך ברשומות; אמות המידה יהיו פתוחות לעיון הציבור במשרד המפקח ובמקומות שייקבעו בהודעה שתפורסם ברשומות.

פרק ט׳: ידיעות, חקירות ותפישות

הגדרות
בפרק זה, ”המפקח“ – המפקח וכל מי שהמפקח הסמיכו בכתב לענין פרק זה.
דיווח על רווחיות [תיקון: תשנ״ח]
השרים רשאים לקבוע בצו כי מי שחל עליו צו לפי סעיף 12 או מי שחל עליו פרק ו׳ ידווח למפקח אחת לשנה על רווחיותו; הדיווח יהיה לפי הוראות סעיף 19.
פורסם צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (חובת דיווח על רווחיות של קמעונאי גדול במכירת לחם, חלב ומוצריו, ביצים ומלח), התשע״ז–2017 לפיו קמעונאי גדול, כהגדרתו בחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע״ד–2014, המוכר מצרך מבין המצרכים המפורטים בתוספת לצו האמור, יהיה חייב להעביר למפקח דיווח לפי סעיף 19 לחוק, לצורך בחינת הרווחיות במכירת המצרכים כאמור.
הוראות לענין קיום מערכת חשבונאית נפרדת [תיקון: תשס״ד]
(א)
בלי לגרוע מהוראות חוק זה, רשאים השרים, אם ראו כי קיים צורך חיוני בכך משיקולים של טובת הציבור, לשם השגת מטרות הפיקוח לפי פרקים ה׳ או ו׳, להורות למי שחל עליו צו לפי סעיף 12 או למי שחל עליו פרק ו׳, לקיים מערכת חשבונאית שתאפשר בדיקה נפרדת של מצרכים, שירותים או מגזרי פעילות שונים, ככל שהדבר נדרש בנסיבות הענין, הכל כפי שיורו; לענין זה, ”מגזר פעילות“ – תחום שבו מתבצעת פעילות הנוגעת, במישרין או בעקיפין, למצרך או לשירות.
(ב)
הוראות לפי סעיף קטן (א) יכול שיהיו כלליות או מיוחדות לאדם מסוים או לסוגי מצרכים, שירותים או מגזרי פעילות.
הצגת היתר
הטוען שיש בידו היתר שניתן לפי חוק זה או לפי חוק הוראת השעה חייב לפי דרישה להראות את ההיתר למפקח.
מסירת ידיעות תעודות ודוגמאות
(א)
כדי להבטיח ביצועו של חוק זה, או אם התעורר חשד לעבירה עליו, רשאי המפקח לדרוש מכל אדם כל ידיעה, מסמך או חפץ, לרבות דו״ח, פנקס, חשבון או תעודה הנוגעים לעסקיו.
(ב)
המפקח יחזיר מסמך או חפץ שנמסר לו למי שממנו נלקח לא יאוחר מתום ששה חודשים מיום שנמסר לו, אלא אם כן הוגש כתב אישום במשפט שבו המסמך או החפץ עשוי לשמש ראיה; שופט בית משפט שלום רשאי, לבקשת המפקח או בא כוח היועץ המשפטי לממשלה ולאחר שניתנה למי שממנו נלקח המסמך או החפץ הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו, להאריך תקופה זו בתנאים שיקבע.
צו חיפוש ותפישה
(א)
התעורר חשד לביצוע עבירה על חוק זה, יהיה המפקח רשאי לבקש משופט בית משפט שלום ליתן צו המתיר להיכנס לכל מקום, לערוך בו חיפוש ולתפוש כל מסמך או חפץ.
(ב)
(ג)
הוראות סעיף 31(ב) יחולו על מסמך או חפץ שנתפש לפי הוראות סעיף זה.
סמכויות חקירה
(א)
התעורר חשד לביצוע עבירה על חוק זה, יהיה המפקח רשאי לחקור כל אדם הקשור לדעתו לענין ולדרוש מכל אדם כאמור להתייצב לפניו ולמסור לו כל פרט וידיעה הנוגעים לעבירה.
(ב)
למפקח יהיו הסמכויות של קצין משטרה בדרגת מפקח לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), וסעיף 3 לפקודה האמורה יחול על הודעה שרשם.

פרק י׳: עונשין ותרופות

עונשין [תיקון: תשס״ד]
(א)
העובר על הוראת סעיף 11, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל״ז–1977.
(ב)
מי שכלל פרטים לא נכונים בבקשה שהגיש לפי סעיף 14 או בבקשת העלאה או בפרטים שמסר לפי סעיפים 14 או 15, או בדיווח או בהודעה שמסר לפי סעיפים 18, 26 או 29 דינו – מאסר שלוש שנים.
(ג)
מי שנדרש למסור ידיעות או להמציא מסמך או חפץ לפי סעיף 31 או מי שנחקר לפי סעיף 33 – ומסר ידיעה, מסמך או חפץ לא נכונים, דינו – מאסר שנתיים.
(ד)
מי שעשה אחת מאלה, דינו – מאסר שנה:
(1)
הפריע לאדם מוסמך לבצע את סמכויותיו לפי חוק זה או מנע זאת ממנו;
(2)
סירב להראות לאדם מוסמך פנקס או תעודה אחרת הנוגעים לחקירה הנערכת לפי חוק זה;
(3)
העלה מחיר בניגוד לסעיפים 15 או 16;
(4)
נמנע מלמסור ידיעה או מלהמציא מסמך או חפץ, לפי הוראות סעיף 31.
חובת פיקוח
(א)
מעביד יפקח על עובדו או מורשהו לשם מניעת ביצוע עבירות לפי חוק זה בידיהם.
(ב)
לא קיים מעביד חובתו כאמור בסעיף קטן (א) ונעברה עבירה לפי חוק זה, דינו – מאסר שנה.
(ג)
עבירה לפי סעיף זה אינה טעונה הוכחת מחשבה פלילית או רשלנות.
הגנה לעובד ומורשה
תהיה הגנה לעובד או למורשה הנאשם בעבירה לפי חוק זה, אם יוכיח שפעל בשם מעבידו או בשם מרשהו ובהתאם להוראותיו, וכי האמין בתום לב שאין במעשהו משום עבירה על חוק זה.
חובת הראיה
הטוען שיש בידו רשיון או היתר שניתן לפי חוק זה או לפי חוק הוראת השעה – עליו הראיה.
כופר
ראה המפקח כי אדם עבר על הוראה מהוראות חוק זה, רשאי הוא, באישור היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו ובהסכמת אותו אדם, לקחת מידו כופר כסף שלא יעלה על הקנס הגבוה ביותר שמותר להטילו בשל אותה עבירה; הוגש כתב אישום נגד האדם, אין לקבל כופר כסף בשל העבירה כל עוד לא הוחלט על עיכוב הליכי המשפט או על חזרה מן האישום בכפוף לקבלת הכופר.
פיצויים
דין מעשה בניגוד לסעיף 11 כדין עוולה לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] והוראות סעיף 31(ב) ו־(ג) לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א–1981, יחולו עליו.

פרק י״א: הוראות שונות

ביצוע ותקנות
שר האוצר ושר התעשיה והמסחר ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
הוראות מעבר [תיקון: תשנ״ז]
(א)
חוק זה יחול על המצרכים והשירותים שחוק הוראת השעה חל עליהם ביום שקדם ליום התחילה, ושלגביהם נקבע או הותר מחיר, לפי סעיף 7 לחוק הוראת השעה, כאילו ניתנו לגביהם צווים לפי סעיפים 6 ו־29 לחוק זה, ונקבע לגביהם כי רמת הפיקוח תהיה לפי פרק ה׳; המנהל הכללי של משרד האוצר יפרסם ברשומות את רשימת המצרכים והשירותים האמורים.
(ב)
חוק זה יחול על המצרכים והשירותים שחוק הוראת השעה חל עליהם ביום שקדם ליום התחילה, ושלגביהם ניתן צו, לפי סעיף 7א לחוק הוראת השעה, כאילו ניתנו לגביהם צווים לפי סעיפים 6 ו־29 לחוק זה ונקבע לגביהם כי רמת הפיקוח תהיה לפי פרק ו׳; המנהל הכללי של משרד האוצר יפרסם ברשומות את רשימת המצרכים והשירותים האמורים.
(ג)
השרים רשאים, בכל עת, לקבוע בצו כי חוק זה לא יחול על מצרך או שירות כאמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב), ממועד שיקבעו.
(ד)
ספק של מצרך או עושה שירות שחוק זה חל עליו לפי סעיף זה, הטוען כי לא מתקיים לגביו תנאי מתנאי סעיף 6, רשאי לפנות לשרים בבקשה לגריעת המצרך או השירות מן התוספת הראשונה או השניה, לפי הענין; השרים יתייעצו בועדת המחירים לפני קבלת החלטתם.
תחילה
תחילתו של חוק זה ביום י״ב בניסן התשנ״ו (1 באפריל 1996).


נתקבל בכנסת ביום כ׳ באדר התשנ״ו (11 במרס 1996).
 • מיכה חריש
  שר התעשיה והמסחר
 • אברהם (בייגה) שוחט
  שר האוצר
 • עזר ויצמן
  נשיא המדינה
 • שמעון פרס
  ראש הממשלה
 • שבח וייס
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.