לדלג לתוכן

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו-2022)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו-2022) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו־2022), התשפ״ב–2021


תוכן עניינים

פרק א׳: מטרת החוק

מטרה
מטרתו של חוק זה לתקן חוקים שונים ולקבוע הוראות נוספות כדי לשמור על מדיניות פיסקלית אחראית, לעמוד בתקרת הגירעון ובמגבלת ההוצאה הממשלתית, להגדיל את הכנסות המדינה ואת תקבוליה ולייעל את ההוצאה הממשלתית, זאת תוך חיזוק הצמיחה במשק, שינוי סדרי העדיפויות הלאומיים וצמצום הפערים, והכול בהתאם ליעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו־2022.

פרק ב׳: התחשבנות בין בתי חולים לקופות חולים

השם
סעיפי החוק

פרק ג׳: הבטחת היציבות בתשואות קרנות הפנסיה

פרק ד׳: מיסוי הכנסות צבורות

נוסח שולב בחוק לעידוד השקעות הון, התשי״ט–1959 (בפרק זה – חוק לעידוד השקעות הון).
פרק ד׳ – תחולה
סעיף 74 לחוק לעידוד השקעות הון, כנוסחו בחוק זה, יחול על דיבידנד שחולק מיום ז׳ באלול התשפ״א (15 באוגוסט 2021) ואילך, מתוך רווחי החברה כהגדרתם בסעיף 74(ד1)(2) האמור.

פרק ה׳: פריסת המועדים להמשך עבודת ההנגשה

פרק ה׳ – תחולה
הוראות סעיפים 19ט ו־19כ(ו) לחוק השוויון, כנוסחם בחוק זה, לא יחולו לעניין מקומות ומבנים שהוצא לגביהם, ערב תחילתו של חוק זה, צו נגישות לפי הוראות סעיף 19מג לחוק השוויון.

פרק ו׳: ביטוח לאומי

סימן א׳: הבטחת הכנסה ומענק עבודה

הנוסח שולב בחוק הבטחת הכנסה, התשמ״א–1980 (בסימן זה – חוק הבטחת הכנסה).
סעיפים 9א, 12ב וטור א׳ לתוספת השנייה לחוק הבטחת הכנסה, כנוסחם בחוק זה, יחולו על גמלה המשתלמת בעד התקופה שמיום תחילתו של חוק זה ואילך.
תיקון חוק הבטחת הכנסה – הוראת שעה ותחולה
(א)
הנוסח שולב בחוק הבטחת הכנסה, התשמ״א–1980 כהוראת שעה בתקופה שמיום כ״ז בתמוז התשפ״א (7 ביולי 2021) עד יום ז׳ בטבת התשפ״ג (31 בדצמבר 2022).
(ב)
הוראות סעיפים 12(א)(2), 12א(א)(2) ו־12ב(א)(2) לחוק הבטחת הכנסה, כנוסחם בסעיף קטן (א), יחולו לגבי גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה או תשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל״ב–1972 (בסימן זה – חוק המזונות), המשתלמים בעד תקופת הוראת השעה.
חוק מענק עבודה – תחילה ותחולה
תחילתו של סעיף 6ג(א) לחוק מענק עבודה, כנוסחו בחוק זה, ביום כ״ז בתמוז התשפ״א (7 ביולי 2021), והוא יחול לגבי מענק המשתלם בעד תקופת הוראת השעה כמשמעותה בסעיף 12(א) לחוק זה.
דיווח לכנסת
(א)
המוסד לביטוח לאומי יבחן את יישומם של סעיפים 12(א)(2), 12א(א)(2) ו־12ב(א)(2) לחוק הבטחת הכנסה, לגבי הורים עצמאים, בתקופה שמיום כ״א בסיוון התשפ״א (1 ביוני 2021) עד יום א׳ בסיוון התשפ״ב (31 במאי 2022), ובכלל זה שינויים בהכנסה מעבודה של הורים עצמאים הזכאים לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה או לתשלום לפי חוק המזונות ובסכומים של הגמלאות והתשלומים כאמור ששולמו להם בעד התקופה האמורה; המוסד לביטוח לאומי ידווח על הנתונים האמורים והמסקנות מהם לוועדת העבודה והרווחה של הכנסת עד ליום ו׳ בתשרי התשפ״ג (1 באוקטובר 2022).
(ב)
רשות המסים תבחן את יישומו של סעיף 6ג(א) לחוק מענק עבודה, בשנת המס 2021, ובכלל זה שינויים בזכאות של הורה עצמאי המקבל גמלה או תשלום להורה עצמאי כהגדרתם באותו סעיף, למענק עבודה בעד שנת המס 2021; רשות המסים תדווח על הנתונים האמורים והמסקנות מהם לוועדת העבודה והרווחה של הכנסת עד ליום ו׳ בתשרי התשפ״ג (1 באוקטובר 2022).

סימן ב׳: הסדרת מנגנון ההתחשבנות בשל תביעות תאונות דרכים בין המוסד לביטוח לאומי לחברות הביטוח

סימן ג׳: ביטוח נכות

הנוסח שולב בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995 (בסימן זה – חוק הביטוח הלאומי).
הנוסח שולב בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995 כהוראת שעה בתקופה שמיום כ״ח בטבת התשפ״ב (1 בינואר 2022) ועד יום ז׳ בטבת התשפ״ג (31 בדצמבר 2022).
הנוסח שולב בפקודת מס הכנסה.
סימן ג׳ – תחילה, תחולה, הוראות מעבר ותשלומים ראשונים
(א)
תחילתו של סעיף 32(א) לחוק הביטוח הלאומי כנוסחו בחוק זה ביום י״ז בטבת התשפ״א (1 בינואר 2021).
(ב)
תחילתם של סעיף 200(א) לחוק הביטוח הלאומי למעט פסקה (4)(ב) שבו, ושל סעיפים 201(א), 206א, 251, 251א(ב) ולוח ח׳1 לחוק האמור, כנוסחם בחוק זה, ביום כ״א בתמוז התשפ״א (1 ביולי 2021) והם יחולו על גמלאות המשתלמות בעד יום תחילתם ואילך.
(ג)
תחילתו של תיקון מס׳ 218, כנוסחו בחוק זה, ביום כ״א בתמוז התשפ״א (1 ביולי 2021).
(ד)
תחילתם של סעיפים 315א ו־315ד(א)(4) לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחם בחוק זה, ביום פרסומו של חוק זה.
(ה)
(1)
תחילתו של סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה, כנוסחו בחוק זה, ביום פרסומו של חוק זה (בסעיף קטן זה – יום הפרסום), והוא יחול על הכנסה מיגיעה אישית כאמור באותו סעיף שהופקה מיום כ״ח בטבת התשפ״ב (1 בינואר 2022) ואילך.
(2)
נכה או עיוור שהיה זכאי לפטור ממס לפי הוראות סעיף 9(5)(א) לפקודת מס הכנסה כנוסחו ערב יום הפרסום, ואינו זכאי לפטור ממס לפי הוראות סעיף 9(5)(א) או (א1) לפקודת מס הכנסה, כנוסחו בחוק זה, יראו אותו כמי שזכאי לפטור ממס לפי הוראות סעיף 9(5)(א1) לפקודת מס הכנסה, כנוסחו בחוק זה, כל עוד מתקיימות לגביו הוראות סעיף 9(5)(א) כנוסחו ערב יום הפרסום.
(3)
הוראות פסקה (2) יחולו גם לעניין נכה או עיוור שהגיש עד יום כ״ז בכסלו התשפ״ב (1 בדצמבר 2021) בקשה לקביעת אחוז נכותו על פי החוקים המנויים בסעיף 9(5)(א) לפקודת מס הכנסה כנוסחו ערב יום הפרסום או על פי התקנות שנקבעו לפי אותו סעיף, ובלבד שהוא זכאי בשל הבקשה האמורה לפטור ממס לפי הוראות הסעיף האמור כנוסחו ערב יום הפרסום.
(ו)
תשלומים ראשונים לפי תיקון מס׳ 218, כנוסחו בחוק זה, ולפי הסעיפים המנויים בסעיף קטן (ב), ישולמו בתוך 90 ימים מיום פרסומו של חוק זה.
(ז)
הוראות סעיף 202(ב)(3) לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחו בחוק זה, יחולו לעניין קצבה המשתלמת בעד התקופה שמיום כ״ח בטבת התשפ״ב (1 בינואר 2022) ועד יום ז׳ בטבת התשפ״ג (31 בדצמבר 2022).
דיווח לוועדה
המוסד לביטוח לאומי ידווח לוועדת העבודה והרווחה של הכנסת ב־1 ביוני של השנים 2023 ו־2024, לעניין השנתיים הקודמות לכל שנה כאמור, על כל אלה:
(1)
ההוצאה על גמלאות ששולמו לפי פרק ט׳, התקנות מכוחו וההסכם בדבר תשלום תוספת לקצבה מיוחדת ולגמלת ילד נכה הזקוקים למכונת הנשמה באופן רצוף שנערך לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי, בחלוקה לפי סוגי גמלאות;
(2)
מספר הזכאים לגמלאות האמורות בפסקה (1), בחלוקה לפי סוג הגמלה ושיעורה;
(3)
סכום השיפוי לפי סעיף 32(א) לחוק הביטוח הלאומי כנוסחו בחוק זה.

פרק ז׳: הוראות שונות

תחילתו של סעיף 26 לחוק זה ביום פרסומו של חוק זה.

פרק ח׳: תחילה

תחילה
תחילתו של חוק זה ביום כ״ח בטבת התשפ״ב (1 בינואר 2022), אלא אם כן נקבע בו אחרת.


התקבל בכנסת ביום כ״ט בחשוון התשפ״ב (4 בנובמבר 2021).
 • נפתלי בנט
  ראש הממשלה
 • אביגדור ליברמן
  שר האוצר
 • יצחק הרצוג
  נשיא המדינה
 • מיקי לוי
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.