חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השניה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השניה מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השניה, התש״ס–2000


הגדרות [תיקון: תשע״ד־2]
בחוק זה –
”אות־זיכרון“ ו”תעודה“ – כמשמעותם בתקנון יד ושם;
”הטבה“ – לרבות פטור מלא או חלקי מתשלום;
”השכרה ציבורית“ – כהגדרתה בחוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), התשנ״ט–1998;
”ועדת הציון“ – הועדה שמינה שר הביטחון לפי חוק זיכרון השואה והגבורה – יד ושם, התשי״ג–1953;
”ותיק מלחמה“ – מי שהוא אזרח ישראלי ותושב ישראל והתקיים בו אחד מאלה:
(1)
הוא שירת בתקופה שבין י״ז באלול התרצ״ט (1 בספטמבר 1939) לבין כ״ד באלול התש״ה (2 בספטמבר 1945), בשירות פעיל בצבא אחת ממעצמות הברית או באחת היחידות שלחמו במחתרת נגד שלטון עוין, למעט שירות צבאי אשר חל עליו חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט–1959 [נוסח משולב];
(2)
הוא הוכר על ידי שלטונות ברית המועצות לשעבר בתעודה רשמית או באות רשמי כמגן העיר לנינגרד או כתושב העיר בעת המצור עליה בתקופת מלחמת העולם השניה;
”ותיק מלחמה נזקק“ – ותיק מלחמה הזכאי לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ״א–1980;
”מחוסר דיור“ – מי שאין ולא היתה בבעלותו או בבעלות בן זוגו דירה או חלק בדירה והוא אינו מתגורר בדיור ציבורי;
”מעצמות הברית“ – המדינות שחתמו על הצהרת האומות המאוחדות ביום ב׳ בטבת התש״ב (1 בינואר 1942) או שהצטרפו אליה בתקופת מלחמת העולם השניה, וכן שאר המדינות אשר לחמו באותה תקופה נגד גרמניה ובני בריתה, שעה שלחמו נגדן;
”שלטון עוין“ ו”תקופת מלחמת העולם השניה“ – כמשמעותם בחוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, התש״י–1950;
”תקנון יד ושם“ – תקנון יד ושם, התשכ״ט–1968.
הכרה
(א)
הגיש אדם בקשה להכרה כוותיק מלחמה והתקיימו בו התנאים שבהגדרה ותיק מלחמה שבסעיף 1, תכיר בו ועדת הציון כוותיק מלחמה ותעניק לו אות־זיכרון בצירוף תעודה.
(ב)
הוראות סעיפים 22 עד 25 לתקנון יד ושם יחולו על ועדת הציון כשהיא פועלת לפי הוראות חוק זה, בשינויים המחויבים.
(ג)
הרואה את עצמו נפגע מהחלטת ועדת הציון רשאי לערור עליה לפני ועדת הערעורים כמשמעותה בסעיף 26 לתקנון יד ושם.
דיור ציבורי [תיקון: תשע״ד]
(א)
ותיק מלחמה נזקק הזכאי ממשרד הבינוי והשיכון לסיוע בתשלום שכר דירה, זכאי לתוספת בשיעור של 10% מסכום הסיוע שהוא זכאי לו.
(ב)
שר העלייה והקליטה ושר הבינוי והשיכון, בהסכמת שר האוצר, יקבעו הוראות בדבר מתן עדיפות לדיור בהשכרה ציבורית לוותיקי מלחמה נזקקים מחוסרי דיור.
רכישת תרופות
ותיק מלחמה נזקק זכאי להנחה בעד תרופות הכלולות בסל שירותי הבריאות כאמור בסעיף 8(ז)(4) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד–1994.
[תיקון: תשע״ד־2]
(בוטל).
מענק הטבות [תיקון: תשס״ח, תשע״ד, תשפ״ב]
(א)
ותיק מלחמה נזקק זכאי אחת לשנה למענק הטבות בסכום השווה ל־60% מהשכר הממוצע המחושב לפי סעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995, ואולם ותיק מלחמה נזקק הזכאי למענק הטבות לפי חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ״ב–1992, זכאי למענק הטבות אחד בלבד בשיעור הגבוה מביניהם.
(ב)
משרד העלייה והקליטה ישלם את המענק לוותיק מלחמה נזקק הזכאי למענק הטבות לפי סעיף זה, בכל שנה, לא יאוחר מ־9 במאי, ובתחילת חודש אוגוסט, בחלקים שווים.
אלמן ואלמנה של ותיק מלחמה נזקק [תיקון: תשע״ד־2]
נפטר ותיק מלחמה נזקק ותכוף לפני פטירתו קיבל מענק הטבות לפי סעיף 6, יהיו האלמן או האלמנה בשעת פטירתו, זכאים לקבל את מענק ההטבות לפי הסעיף האמור למשך תקופה של 3 שנים מיום פטירתו.
מניעת כפל הטבות
ותיק מלחמה נזקק הזכאי להטבה לפי חוק זה, ובאותו ענין שבתחומי ההטבה זכאי להטבה גם לפי כל דין אחר, זכאי להטבה אחת בלבד בשיעור הגבוה מביניהן.
ביצוע ותקנות [תיקון: תשע״ד]
שר הביטחון ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם שר העלייה והקליטה ושר האוצר, להתקין תקנות לביצועו.
תחולה
(א)
ותיק מלחמה שועדת הציון הכירה בו כוותיק מלחמה לפני יום כ״ז באייר התש״ס (1 ביוני 2000) (להלן – יום התחילה), זכאי להטבה החל ביום התחילה או לאחריו, אם ביום התחילה או לאחריו הוא ותיק מלחמה נזקק הזכאי להטבה.
(ב)
אדם שהגיש לועדת הציון בקשה להכרה ביום התחילה או לאחריו, וועדת הציון הכירה בו כוותיק מלחמה, זכאי להטבה החל ביום שהוא הגיש לועדת הציון את הבקשה להכרה או לאחריו, אם ביום הגשת הבקשה או לאחריו הוא ותיק מלחמה נזקק הזכאי להטבה.
(ג)
ותיק מלחמה נזקק זכאי להטבה לפי חוק זה כל עוד הוא ותיק מלחמה נזקק הזכאי לאותה הטבה.
(ד)
לא תשולם ולא תינתן הטבה לפי חוק זה בעד תקופה שקדמה ליום התחילה.
תחילה
תחילתו של חוק זה ביום כ״ז באייר התש״ס (1 ביוני 2000).


נתקבל בכנסת ביום כ״ו בניסן התש״ס (1 במאי 2000).
 • אהוד ברק
  ראש הממשלה
 • אהוד ברק
  שר הביטחון
 • עזר ויצמן
  נשיא המדינה
 • אברהם בורג
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.