חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק הבחירות לכנסת העשרים וארבע (הוראות מיוחדות ותיקוני חקיקה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק הבחירות לכנסת העשרים וארבע (הוראות מיוחדות ותיקוני חקיקה) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק הבחירות לכנסת העשרים וארבע (הוראות מיוחדות ותיקוני חקיקה), התשפ״א–2020


תוכן עניינים

פרק א׳: הוראות מיוחדות לעניין הבחירות לכנסת העשרים וארבע

סימן א׳: מטרה ותחולה

מטרה
מטרתו של פרק זה לקבוע הוראות מיוחדות הדרושות לשם היערכות לקיום הבחירות לכנסת העשרים וארבע, בשל המועד שנקבע לבחירות וסמיכות הזמנים בין מערכת הבחירות האמורה למערכות הבחירות לכנסת העשרים ואחת, לכנסת העשרים ושתיים ולכנסת העשרים ושלוש וקיומה בעת שמוטלות על הציבור הגבלות לעניין נגיף הקורונה מכוח חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף–2020, או מכוח סעיף 20 לפקודת בריאות העם.
תחולה
הוראות פרק זה יחולו לעניין הבחירות לכנסת העשרים וארבע.

סימן ב׳: רישום מפלגות

הנוסח שולב בחוק המפלגות, התשנ״ב–1992 כהוראת שעה לעניין הבחירות לכנסת העשרים וארבע.

סימן ג׳: ועדת הבחירות

פרשנות
למונחים בסימן זה תהיה המשמעות שיש להם בחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט–1969 (להלן – חוק הבחירות לכנסת).
העסקת עובד רשות ציבורית בוועדת בחירות לשם קיום הבחירות לכנסת העשרים וארבע
(א)
הועסק עובד רשות ציבורית בוועדת בחירות לשם קיום הבחירות לכנסת העשרים ואחת, הבחירות לכנסת העשרים ושתיים או הבחירות לכנסת העשרים ושלוש וביקש המנהל הכללי של הוועדה המרכזית, או מי שהוא הסמיך לכך, להעסיקו בוועדת בחירות לשם קיום הבחירות לכנסת העשרים וארבע והעובד מסכים לכך, לא תמנע הרשות הציבורית, במישרין או בעקיפין, את העסקתו כאמור; בסעיף זה, ”רשות ציבורית“ – כמפורט להלן:
(1)
הממשלה ומשרדי הממשלה, לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם;
(2)
לשכת נשיא המדינה;
(3)
הכנסת;
(4)
מבקר המדינה;
(5)
רשות מקומית;
(6)
תאגיד שהוקם בחוק.
(ב)
עובד רשות ציבורית יעדכן את הממונה עליו בדבר פנייה אליו כאמור בסעיף קטן (א) מיד לאחר קבלתה, אם בכוונתו להיענות לבקשה.
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (א), יושב ראש הוועדה המרכזית רשאי להיענות לבקשת הרשות הציבורית שלא להעסיק עובד שלה כאמור באותו סעיף קטן, בין היתר בהתחשב ביכולתה של ועדת הבחירות שבה מתבקשת העסקתו לבצע את תפקידה כאמור בסעיף 1 ובצורכי הרשות הציבורית, ובכלל זה יכולתה לבצע משימות בהיעדר העובד.
(ד)
על אף האמור בסעיף קטן (ג), לעניין עובדי הכנסת, הודיע יושב ראש הכנסת למנהל הכללי של הוועדה המרכזית כי בשל צורכי הכנסת, ובכלל זה היכולת לבצע משימות בהיעדר העובד, יש קושי ממשי בהיעדרותו מעבודתו, ולא הגיעו יושב ראש הכנסת והמנהל הכללי של הוועדה המרכזית להסכמה – לא יועסק העובד בוועדת בחירות; סמכות יושב ראש הכנסת לפי סעיף קטן זה אינה ניתנת לאצילה.
(ה)
(1)
רשות ציבורית לא תפטר עובד כאמור בסעיף קטן (א) עקב כך שהועסק על ידי ועדת בחירות לשם קיום הבחירות לכנסת העשרים וארבע ולא תפגע בתנאי העסקתו בשל כך.
(2)
היעדרות מעבודה לרגל העסקה בוועדת בחירות לשם קיום הבחירות לכנסת העשרים וארבע כאמור בסעיף קטן (א) לא תיראה כהפסקה ברציפות עבודתו ולא תפגע בזכויות התלויות בוותק של העובד אצל הרשות הציבורית.
הוראות לעניין מכרזים
על אף האמור בהוראות לפי חוק חובת המכרזים, התשנ״ב–1992
(1)
התקשרות ועדת הבחירות המרכזית בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים, אינה טעונה מכרז, אם היא התקשרות ששווייה אינו עולה על 120,000 שקלים חדשים; ואולם, בכל תקופה רצופה של שנים עשר חודשים שתחילתה ביום התפזרות הכנסת העשרים ושלוש לא תתקשר ועדת הבחירות המרכזית עם מתקשר מסוים בלא מכרז לפי פסקה זו בהתקשרויות בסכום כולל העולה על 200,000 שקלים חדשים, ובמניין זה יבואו גם התקשרויות שנכרתו בתקופה האמורה כהתקשרות המשך להתקשרות שנעשתה במקורה לפי פסקה זו;
(2)
התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז שפרסם משרד, כהגדרתו בתקנות חובת המכרזים, התשנ״ג–1993, בתנאים הזהים לתנאי המכרז או בתנאים המיטיבים עם ועדת הבחירות המרכזית, אינה טעונה מכרז אם מצאה ועדת המכרזים כי ההתקשרות נדרשת לצורך ניהול הבחירות נוכח נגיף הקורונה החדש, ובלבד שהתקשרות כאמור ששווייה עולה על 2,500,000 שקלים חדשים תיעשה באישור ועדת הפטור של ועדת הבחירות המרכזית ומטעמים מיוחדים שיירשמו.
(3)
יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית רשאי לקבוע הוראות החורגות מהוראות לפי החוק האמור לעניין מועדים ודרכי פרסום.

סימן ד׳: ניהול הבחירות לכנסת העשרים וארבע

הנוסח שולב בחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט–1969 כהוראת שעה לעניין הבחירות לכנסת העשרים וארבע.
הוראות שעה לעניין סדרי בחירות
(א)
הוראות הבחירות לכנסת (הוראות שעה לבחירות לכנסת העשרים ושתיים), התשע״ט–2019, שקבעה ועדת הבחירות המרכזית לפי סעיף 145(ד) לחוק הבחירות לכנסת, יעמדו בתוקפן עד פרסום תוצאות הבחירות לכנסת העשרים וארבע.
(ב)
הנוסח שולב בחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט–1969 כהוראת שעה לעניין הבחירות לכנסת העשרים וארבע.
הנוסח שולב בחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי״ט–1959 כהוראת שעה לעניין הבחירות לכנסת העשרים וארבע.
הנוסח שולב בחוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ״ו–1996 כהוראת שעה לעניין הבחירות לכנסת העשרים וארבע.

סימן ה׳: הלוואות לסיעות

הוראת שעה – הלוואות לסיעות
(א)
(1)
ביקשה סיעה לקבל הלוואה לפי סעיף 7ג לחוק מימון מפלגות, התשל״ג–1973 (להלן – חוק המימון) לאחר כינונה של הכנסת העשרים וארבע, יובאו בחשבון לעניין סכום ההלוואה שהיא זכאית לו לפי סעיף קטן (ב)(1) לסעיף האמור גם הלוואות שניתנו לאותה סיעה בתקופות כהונתן של הכנסת העשרים ואחת, הכנסת העשרים ושתיים והכנסת העשרים ושלוש;
(2)
הנוסח שולב בחוק מימון מפלגות, התשל״ג–1973 כהוראת שעה לעניין הלוואות שניתנו לסיעות בתקופת כהונתה של הכנסת העשרים ואחת.
(3)
הנוסח שולב בחוק מימון מפלגות, התשל״ג–1973 כהוראת שעה לעניין הלוואות שניתנו לסיעות בתקופת כהונתה של הכנסת העשרים ושתיים.
(4)
הנוסח שולב בחוק מימון מפלגות, התשל״ג–1973 כהוראת שעה לעניין הלוואות שניתנו לסיעות בתקופת כהונתה של הכנסת העשרים ושלוש.
(5)
הנוסח שולב בחוק מימון מפלגות, התשל״ג–1973 כהוראת שעה לעניין הלוואות שניתנו לסיעות בתקופת כהונתה של הכנסת העשרים וארבע.
(ב)
על אף האמור בסעיף 7ג(ב)(3) לחוק המימון, לעניין קבלת הלוואה בתקופת כהונתה של הכנסת העשרים ושלוש, סיעה שעד יום תחילתו של חוק זה לא קיבלה הלוואה לפי סעיף 7ג(ב)(1) לחוק המימון או שקיבלה חלק מסכום ההלוואה שהיא רשאית לקבל כאמור, תהיה זכאית לקבל הלוואה אף ללא אישורו של יושב ראש הכנסת והמלצת הוועדה הציבורית, בתנאים האלה:
(1)
ההלוואה תהיה בשיעור שלא יעלה על 80% מסכום ההלוואה שהסיעה הייתה זכאית לקבל לפי סעיף 7ג(ב)(1) לחוק המימון נכון ליום תחילתו של חוק זה;
(2)
הסיעה ביקשה את ההלוואה בתוך עשרה ימים מיום תחילתו של חוק זה.

פרק ב׳: תיקוני חקיקה


התקבל בכנסת ביום ז׳ בטבת התשפ״א (22 בדצמבר 2020).
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
  • ראובן ריבלין
    נשיא המדינה
  • יריב לוין
    יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.