חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), תשי״ט–1959


קישור למאגר החקיקה הלאומי ס״ח תשי״ט, 190; תשכ״א, 60; תש״ן, 146; תשס״א, 146.

שינוי התוספת: י״פ תשמ״ד, 2874.


סיוג פעילות מפלגתית
הממשלה תקבע, בהתייעצות עם ועדת העבודה של הכנסת ובהודעה שתפורסם ברשומות, סוגים של עובדים בשירות המדינה או נושאי משרות בשירות המדינה, שעליהם יחולו איסורים אלה, דרך כלל או לתקופה שתקבע:
(1)
להיות חברים בהנהלה הפעילה של מפלגה או של גוף מדיני;
(2)
לארגן אסיפה פומבית בעלת אופי מדיני, לשבת בשולחן הנשיאות של אסיפה כאמור ולנאום בה;
(3)
להשתתף בהפגנה או בתהלוכה בעלות אופי מדיני;
(4)
להשתתף בתעמולה פומבית, בכתב או בעל־פה, לבחירות לכנסת, או למועצה של רשות מקומית, או לבחירות שעליהן חל חוק הבחירות לגופים ציבוריים, תשי״ד–1954;
(5)
לבקר את המדיניות של משרדיהם, של משרדים אחרים או של הממשלה, במסיבת עתונאים, בראיון עם עתונאי, בנאום במקום פומבי, בשידור, בעתון או בספר.
מפלגה וגוף מדיני
הממשלה תקבע אם גוף פלוני הוא מפלגה או גוף מדיני לענין סעיף 1.
תחולה על עובד פלוני
נתעורר ספק אם עובד פלוני נמנה עם סוג עובדים שנקבע על ידי הממשלה לענין סעיף 1, תכריע ועדת השירות שהוקמה לענין חוק שירות המדינה (מינויים), תשי״ט–1959.
השתתפות בגוף בוחר [תיקון: תש״ן, תשס״א]
(א)
בסעיף זה, ”גוף בוחר“ – גוף שתפקידו או אחד מתפקידיו לבחור מועמדים לכנסת או לכהונת ראש הממשלה או שר בממשלה, או לכל תפקיד ברשות מקומית, בהסתדרות הציונית העולמית או בסוכנות היהודית לארץ ישראל, למעט בחירות ישירות שבהן משתתפים כלל החברים של מפלגה או גוף מדיני.
(ב)
(1)
עובד מדינה שדרגתו היא אחת מארבע הדרגות העליונות בכל סולם דירוג, לא יהיה חבר בגוף בוחר. הממשלה, בהתייעצות עם ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאית לקבוע, בהודעה שתפורסם ברשומות, סוגים נוספים של עובדי מדינה שסעיף קטן זה יחול עליהם.
(2)
לענין חברות בגוף בוחר שהוא גם ההנהלה הפעילה של מפלגה או של גוף מדיני, יחולו ההוראות לפי סעיף 1(1) ולא יחולו הוראות סעיף קטן זה.
(ג)
עובד מדינה או נושא משרה בשכר בחברה ממשלתית שהם חברים בגוף בוחר, לא ישתתפו בבחירות הנערכות באותו גוף בוחר, שבהן בוחרים מועמדים לתפקידים כאמור בסעיף קטן (א), אלא אם כן ההצבעה באותן בחירות היא הצבעה חשאית.
(ד)
(1)
מי שבהיותו חבר בגוף בוחר נתמנה להיות עובד מדינה, תיפסק כהונתו כחבר בגוף הבוחר עם מינויו;
(2)
מי שהופסקה חברותו בגוף בוחר כאמור בפסקה (1) יוכל לשוב ולהיות חבר באותו גוף בוחר, בכפוף להוראות סעיף קטן (ב), לאחר שחלפו ארבע שנים מיום מינויו לעובד המדינה, ואם הפסיק להיות עובד המדינה קודם לכן – ביום שבו הפסיק להיות עובד המדינה.
פעילות מפלגתית בנכסי הציבור [תיקון: תש״ן]
עובד המדינה לא יעסוק בפעילות מפלגתית בתחומם של נכסי הציבור כאמור בסעיף 2 לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי״ט–1959; הוראה זו לא תחול על פעילות מינהלית של מנהל לשכה, מזכיר, יועץ, עוזר או דובר של שר או של סגן שר, והכל כשהיא נעשית כסיוע לשר או לסגן השר.
ארגון הפגנות
לא יארגן עובד המדינה הפגנה או תהלוכה בעלות אופי מדיני.
סיוג התרמה ומגבית
לא יתרים עובד המדינה כל כספים, ולא יגבה ולא יקבל כספים שנתרמו לאיזו מטרה שהיא זולת לאוצר המדינה ובתוקף תפקידו.
ניכויים מותרים
שום דבר האמור בסעיף 5 אינו בא למנוע ניכויים משכרו של עובד המדינה המותרים לפי סעיף 25 לחוק הגנת השכר, תשי״ח–1958.
היתר הממשלה
פעולה האסורה לפי סעיף 5, רשאית הממשלה להתירה למטרה ציבורית, בדרך כלל או למקרה מסויים; היתר לפי סעיף זה יפורסם ברשומות.
אחריות משמעתית
עובד המדינה המפר חובתו לפי חוק זה, אחראי אחריות משמעתית.
תחולה על מוסדות ציבוריים [תיקון: תשכ״א]
לענין חוק זה, דין כל גוף הנקוב בתוספת (להלן – מוסד ממלכתי) וכן דינו של בנק ישראל כדין משרד ממשרדי הממשלה, ודין כל עובד בהם כדין עובד המדינה, ודין משרה בהם כדין משרה בשירות המדינה.
שיפוט משמעתי [תיקון: תשכ״א]
הפיר עובד מוסד ממלכתי או עובד בנק ישראל את חובתו לפי חוק זה יהיו, לענין זה, לבית הדין המשמעתי של עובדי המדינה כל הסמכויות שיש לו לגבי עובדי המדינה.
שמירת דינים [תיקון: תשכ״א]
הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין אחר ולא לגרוע מהן.
ביצוע ותקנות [תיקון: תשכ״א]
ראש הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
סמכויות ראש הממשלה הועברו לשר האוצר (י״פ תשכ״ב, 695).
[תיקון: תשכ״א]

תוספת

(סעיף 9)

רשות הפיתוח
המוסד לביטוח לאומי
שירות התעסוקה
[תיקון: י״פ תשמ״ד]
רשות הנמלים
[תיקון: י״פ תשמ״ד]
רשות הגנים הלאומיים
[תיקון: י״פ תשמ״ד]
רשות שמורות הטבע
[תיקון: י״פ תשמ״ד]
רשות ניירות ערך
[תיקון: י״פ תשמ״ד]
רשות שדות התעופה
[תיקון: י״פ תשמ״ד, תש״ן]
(נמחק)
כל גוף אחר שהכריזה עליו הממשלה, באישור ועדת העבודה של הכנסת, כעל מוסד ממלכתי.


נתקבל בכנסת ביום כ״ט בתמוז תשי״ט (4 באוגוסט 1959).
  • דוד בן־גוריון
    ראש הממשלה
  • יצחק בן־צבי
    נשיא המדינה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.