חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ״ו–1996


הגדרות [תיקון: תשנ״ח, תשנ״ט, תשס״ג, תשס״ח, תשס״ח־2, תש״ף, תשפ״א]
בחוק זה –
”תקופת הבחירות“ – כל אחת מאלה:
(1)
תקופה של 30 ימים המסתיימת יום לאחר היום שבו נערכות בחירות מקדימות כהגדרתן בסעיף 28א לחוק המפלגות, התשנ״ב–1992 (להלן – חוק המפלגות);
(2)
תקופה של 30 ימים המסתיימת 3 ימים לאחר היום שבו נערכות הבחירות, כהגדרתן בסעיף 1 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט–1969;
(3)
תקופה של 30 ימים המסתיימת 3 ימים לאחר היום שבו נערכות בחירות למועצה של רשות מקומית לפי סעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה–1965 (להלן – חוק הרשויות המקומיות (בחירות)), ולראש רשות מקומית לפי סעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה–1975 (להלן – חוק הבחירה הישירה);
(4)
תקופה של 30 ימים המסתיימת ביום שלאחר היום שבו נערכות בחירות למועצה של רשות מקומית או לראש רשות מקומית, שאינו היום האמור בסעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) ובסעיף 3 לחוק בחירת ראש הרשות;
(5)
תקופה של 30 ימים המסתיימת 3 ימים לאחר היום שבו נערכות בחירות למועצה של מועצה אזורית לפי סעיף 3 לחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ״ד–1994 (להלן – חוק מועד בחירות כלליות), ולראש מועצה אזורית לפי סעיף 3 לחוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), התשמ״ח–1998 (להלן – חוק בחירת ראש מועצה אזורית);
(6)
תקופה של 30 ימים המסתיימת ביום שלאחר היום שבו נערכות בחירות למועצה של מועצה אזורית, לראש מועצה אזורית או לועד מקומי של יישוב, שאינו היום האמור בסעיף 3 לחוק מועד בחירות כלליות ובסעיף 3 לחוק בחירת ראש מועצה אזורית;
”מקבל“ – מי שמקבל תשלום מאת משלם או מטעמו ובלבד שהוא מועסק על ידי המשלם, או נותן לו שירות, לפי הענין, בתקופת הבחירות בלבד ואולם לענין מי שמועסק כמזכיר ועדת קלפי ביום הבחירות על ידי משלם כאמור בפסקה (2) להגדרה ”משלם“ – אף אם אינו מועסק בתקופת בחירות בלבד;
”משלם“ – כל אחד מאלה:
(1)
מפלגה כהגדרתה בסעיף 1 לחוק המפלגות;
(2)
רשות שעל פי דין ממונה על ביצוע בחירות;
(3)
מועמד בבחירות מקדימות כהגדרתן בסעיף 28א לחוק המפלגות;
(4)
סיעת אם, סיעה או רשימה כהגדרתן בחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ״ג–1993;
(5)
מועמד לראש רשות מקומית כמשמעותו בחוק הבחירה הישירה;
(6)
מועמד לראש מועצה אזורית לפי חוק בחירות ראש מועצה אזורית;
”נער“ – כהגדרתו בחוק עבודת הנוער, התשי״ג–1953;
”הפקודה“ – פקודת מס הכנסה;
”תשלום“ – (הנוסח הקבוע): תמורה, בכסף או בשווה כסף, בעד עבודה או שירות בשל הבחירות, שנעשו בתקופת הבחירות, בעד הסעת נוסעים או הובלה או החזר הוצאות בשל הבחירות שבוצעו או הוצאו, לפי הענין, בתקופת הבחירות, עד לסכום של 7,500 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2008; בשנת 2021, 8,800 ש״ח) ובלבד שלא ניתנה במהלך עסקו, משלח ידו או עבודתו של המקבל.
הוראות מיוחדות לגבי תשלום בתקופת בחירות [תיקון: תשנ״ו, תשנ״ח, תשס״ח]
(א)
על אף הוראות כל דין לא יראו תשלום שניתן למקבל –
(1)
כהכנסה כהגדרתה בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה);
(1א)
כשכר או כתמורה בשל עסקה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל״ו–1975, למעט לגבי תשלום שניתן למקבל תמורת נכס שהוא מוכר במהלך עסקיו או תמורת שירות שהוא נותן במהלך עסקיו;
(2)
כהכנסה לענין חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי), למעט לענין ביטוח נפגעי עבודה;
(3)
(א1)
על אף הוראות סעיף קטן (א)(1), יראו תשלום שניתן למקבל שהוא נער כהכנסת עבודה, כמשמעותה בסעיף 2(2) לפקודה, ויחולו לגביה הוראות סעיף 164 לפקודה.
(ב)
מקבל שאינו נער חייב במס בשיעור של 25% (להלן – המס המיוחד) לגבי תשלום ללא זכות לניכוי, לקיזוז, לפטור או להפחתה כלשהם.
(ג)
בשעת תשלום לפי סעיף זה –
(1)
ינכה המשלם ממנו את המס המיוחד וישלמו לפקיד השומה כהגדרתו בפקודה במועד שנקבע בתקנות, בצירוף דין וחשבון שיגיש באותו המועד כפי שנקבע בתקנות;
(2)
יעביר את דמי הביטוח כמשמעותם לפי חוק הביטוח הלאומי (להלן – דמי ביטוח) למוסד לביטוח לאומי, בשיעור הקבוע בו בפרט 4 ללוח י׳, בצירוף רשימה של מקבלי התשלום ושל הסכומים ששילם עבורם, והכל על גבי טופס שיקבע המוסד לביטוח לאומי; הוראות פרק ט״ו לחוק הביטוח הלאומי יחולו על דמי הביטוח.
(ד)
יראו את המס המיוחד כמס הכנסה לענין שומה, גביה ועונשין לפי הפקודה; על ניכוי המס המיוחד יחולו הוראות סעיף 164 לפקודה, כאילו היה ניכוי מס שהמשלם חייב בו.
ניכוי מתשלומים אחרים [תיקון: תשנ״ט]
(א)
בסעיף זה, ”תשלום אחר“ – תמורה שאינה תשלום בשל אחד או שניים אלה בלבד:
(1)
בשל סכומה;
(2)
בשל הינתנה במהלך עסקו, משלח ידו או עבודתו של המקבל.
(ב)
מי שמשלם למקבל תשלום אחר, ינכה בשעת התשלום האחר –
(1)
מס באופן ובשיעורים שיקבע שר האוצר, ויראו ניכוי זה כניכוי לפי סעיף 164 לפקודה;
(2)
דמי ביטוח לאומי בהתאם להוראות שיקבע שר העבודה והרווחה, ובשיעורים שיקבע; לא קבע שר העבודה והרווחה הוראות כאמור, יחולו, לענין דמי ביטוח בשל תשלום אחר הוראות סעיף 2(ג)(2).
סמכות להתקין תקנות
שר האוצר רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצוע חוק זה, ולענין דמי ביטוח יותקנו התקנות באישור שר העבודה והרווחה.
תיאום תשלומים ועיגולם
הסכום שבהגדרה ”תשלום“ בסעיף 1, יתואם לפי סעיף 120ב לפקודה, יראו אותו כתקרת הכנסה והוא יעוגל ל־100 שקלים חדשים הקרובים.
תחולה [תיקון: תשנ״ח]
(א)
חוק זה יחול על הבחירות המוקדמות והבחירות לכנסת הארבע־עשרה ואילך.
(ב)
חוק זה יחול על בחירות למועצה של רשות מקומית ועל בחירות לראש רשות מקומית שייערכו לאחר יום י׳ באלול התשנ״ח (1 בספטמבר 1998).


נתקבל בכנסת ביום כ״א באדר התשנ״ו (12 במרס 1996).
 • שמעון פרס
  ראש הממשלה
 • אברהם (בייגה) שוחט
  שר האוצר
 • עזר ויצמן
  נשיא המדינה
 • שבח וייס
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.