משנה הוריות ג א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר נזיקין · מסכת הוריות · פרק ג · משנה א | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

כהן משיח שחטא ואחר כך עבר ממשיחותו, וכן נשיא שחטא ואחר כך עבר מגדולתו, כהן משיח מביא פר, והנשיא מביא שעיר.

נוסח הרמב"ם

כוהן משיח שחטא ואחר כך עבר ממשיחותו וכן הנשיא שחטא ואחר כך עבר מגדולתו כוהן משיח מביא פר והנשיא מביא שעיר.

פירוש הרמב"ם

כהן משיח שחטא ואחר כך עבר וכו': שעיר אמרה תורה בנשיא אשר נשיא יחטא או הודע אליו חטאתו והביא את קרבנו שעיר עזים ואמרו על חטאתו אשר חטא מורה שמביא חטאתו הראויה לו והוא נשיא אף על פי שירד מגדולתו בעת הקרבן הואיל שהיה בשעת חטאו נשיא:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

כהן משיח שחטא ואח"כ עבר ממשיחותו - ולא הספיק להביא קרבנו עד שעבר מכהונתו:

כהן משיח מביא פר - ואפילו עבר לאחר שהעבירוהו ממשיחותו, אמרינן לקמן במתניתין דמביא פר. ולא נקט ליה אלא משום דאיצטריך למתני דנשיא מביא שעיר כשחטא קודם שהעבירוהו, תני נמי בכהן משיח מביא פר. ונשיא מביא שעיר. דכתיב (ויקרא ד) על חטאתו אשר חטא א, מלמד שמביא חטאת כמו שהיה חייב בשעה שחטא:

פירוש תוספות יום טוב

והנשיא מביא שעיר. פי' הר"ב דכתיב על חטאתו אשר חטא. וכן לשון הרמב"ם בפירושו גם בחבורו בסוף הלכות שגגות. ואני תמיה שזה הכתוב בפרשת כהן משיח כתיב. והכי דריש ליה בברייתא בגמרא. לענין כהן משיח שעבר ואח"כ חטא. שמביא חטאתו משעבר דכתיב על חטאתו וכן הוא גם בתורת כהנים. ואפשר דאגב ריהטא נסבי להאי קרא. וכונתם היתה אהא דכתיב גבי נשיא או הודע אליו חטאתו אשר חטא והביא את קרבנו. ודרשי כאשר חטא מביא את קרבנו. אלא שלא ראיתי בגמרא ובת"כ דדריש לה כלל. ולהכי מסתבר דאין צריך קרא לכשחטא ואחר כך עבר שיביא כשחטא:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(א) (על הברטנורא) הר"מ. ואני תמה, שזה הכתוב בפרשת כהן משיח כתיב, והכי דריש ליה בגמרא לענין כהן משיח שעבר ואחר כך חטא כו'. ולהכי מסתברא דאין צריך קרא לכשחטא ואח"כ עבר שיביא כשחטא:


פירושים נוספים