ביאור:תוספתא/נגעים/ט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

תוספתא מסכת נגעים פרק תשיעי[עריכה]

תקלות בקרבן מצורע ופתרונן[עריכה]

(א)
אשם מצורע ששחטו שלא לשמו, או שלא נתן מדמו על גבי בהונות,


ראו מנחות ה א, וראו גם זבחים א, א.טעון נסכים ויעלה לגבי המזבח, אלא שלא עלה לבעלים לשם חובה
וצריך להביא אשם אחר להכשירו.

(ב)

שחטו חוץ לזמנו וחוץ למקומו - תעובר צורתו ויצא לבית השריפה.

היו שני כהנים מקבלין את דמו, אחד בכלי ואחד ביד


ראו משנה יד, ח-י. וראו גם ספרי חוקת קכג, לעניין קבלה בשמאל.
לעניין השתנה הדם – ראו ספרא מצורע ג, י.זה שקבל בכלי מקבל תחלה, וזה שקבל ביד מקבל אחריו. ואם שינה - כשר.
זה שקבל בכלי מקבל תחלה, וזה שקבל ביד מקבל אחריו
זה שקבל בכלי מקבל בימין, וזה שקבל ביד מקבל בשמאל. ואם שינה - פסול.
זה שקבל בכלי בא וזורקו על גבי המזבח, וזה שקבל ביד בא לו אצל מצורע. אם שינה - פסול
נשפך של יד - לא יתן משל כלי, ושל כלי - לא יתן משל יד.
אם יש דם הנפש בכוס אחר - יחזור ויקבל
הקדים מתן בהונות זו לזו - יחזור ויתן ע"ג בהונות כסדרן
שיירי הדם שביד - היה שופכן לאמה
היה מערה מן הלוג ויוצא אצל מצורע
מקום שהוא נותן את הדם - שם הוא נותן את השמן, שנא' (ויקרא יד כח) אל מקום דם האשם
ואע"פ שנשתנה הדם - נותן על מקומו וכשר
ועד מתי מועלין בשמן? עד שיתן מתנותיו. ר"ש אומר: עד שיזה הזאותיו
הקדים מתן שמן לדם - ימלאנו ויחזור ויתן מן השמן אחר מתן הדם
הקדים מתן בהונות למתן שבע, ונשפך הלוג - יביא לוג אחר ויתחיל כתחלה ע"ג בהונות אחר מתן שבע
הקדים מתן בהונות זו לזו - יחזור ויתן על גבי בהונות כסדרן.

(ג)

שירי השמן שבלוג נאכל לזכרי כהונה, ושביד – נותנו (ויקרא יד כט) על ראש המיטהר לכפר
חסר הלוג עד שלא יצוק – ימלאנו. משיצק - יביא אחר כתחלה, דברי ר' יעקב

ר"ש אומר: אף משיצק - ימלאנו

ואם משהזה חסר הלוג - הכל מודים שיביא אחר בתחלה.
נתן מקצת המתנות בפנים ונשפך הלוג - יביא אחר ויתחיל כתחלה בפנים
ר' אלעזר ור' שמעון אומרים: ממקום שפסק.

(ד)

גמר את המתנות בפנים, ונתן מקצת מתנות ע"ג בהונות, ונשפך - יביא אחר ויתחיל כתחלה ע"ג בהונות
ור"א ור"ש אומרים: ממקום שפסק
וכולן אינן נאכלין חוץ מן האחרון, שהוא נאכל. ור"א ור"ש אומרים: כולן היו נאכלין. שלשיטתם כולם כיפרו

(ה)
מצורע שנתנגע וחזר ונתנגע - מביא קרבן אחד על הכל

הביא צפוריו ונתנגע - מביא קרבן על כל אחד ואחד, דברי ר"א
וחכ"א: קרבן אחד על הכל - עד שיביא אשמו
הביא אשמו ונתנגע, הביא אשמו ונתנגע - מביא קרבן על כל אחד ואחד
ר"ש אומר: קרבן אחד על הכל עד שיביא חטאתו
הביא חטאתו ונתנגע, הביא חטאתו ונתנגע - מביא קרבן על כל אחד ואחד.

קרבן עשיר וקרבן עני[עריכה]

(ו)

מצורע שהביא קרבנו עני, העשיר - יגמור בעני. עשיר והעני - יגמור בעשיר
הכל הולך אחר חטאת, דברי ר"ש. ר' יהודה אומר: אחרי אשם

אבל יולדת שהביאה קרבנה עניה והעשירה - תגמור בעשירה


ראו משנה יד, יא.
לעניין יולדת ראו ספרי מצורע פרשה ד, טו.שלא ממין שהיא מביאה חטאתה היא מביאה עולתה.

(ז)

שני מצורעים שנתערבו עולותיהן - זה נותן שלו לזה וזה נותן שלו לזה

נתערבו פרידותיהן הציפורים - זה נותן שלו לזה וזה נותן שלו לזה

נתערבו לוגיהן - זה נותן שלו לזה וזה נותן שלו לזה
ואם היזה משניהן על אחד מהן - יוצא
נתערבו אשמותיהן - זה ישחוט לשום מה שהוא לשם בעליו, יהיה אשר יהיה וזה ישחוט לשום מה שהוא
ומזה מזה ומזה על שניהן
נתערבו חטאותיהן - זה תישחט לשום מה שהוא וזה תישחט לשום מה שהוא
מתה אחת מן החטאות - יביאו חטאת בשותפות, ויתנה עליה ותיאכל.

(ח)
מת אחד מן המצורעין - שתיהן ימותו ויביאו שתים כתחלה


ראו משנה יד, יג. דבר החכמה הוא בניגוד לדברי הבורות, ששאלו לפי נידה ע ב.נזרק דם של אחת מהן ומת אחד מן המצורעין - זה שאלו אנשי אלכסנדריא את ר' יהושע
ואמר להן: להביא חטאת בהמה אינו יכול, שאין חטאת בהמה באה על הספק
וחטאת העוף אינו יכול, שעשיר שהביא קרבן עני לא יצא
הא כיצד הוא עושה? יכתוב נכסיו לאחר ויביא קרבן עני, ונמצא העני מביא חטאת העוף
אמר להן ר' יהושע: עכשיו שאלתם דבר של חכמה!