חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות ניירות ערך (תקופה להגשת הזמנות לניירות ערך המוצעים בתשקיף)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות ניירות ערך (תקופה להגשת הזמנות לניירות ערך המוצעים בתשקיף) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות ניירות ערך (תקופה להגשת הזמנות לניירות ערך המוצעים בתשקיף), התשס״ו–2005


ק״ת תשס״ו, 26; תשס״ז, 677; תשס״ח, 999; תשע״ד, 713; תשע״ו, 101, 987.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 24(ב) לחוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968 (להלן – החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


התקופה להגשת הזמנות בהצעה לציבור [תיקון: תשס״ח]
התקופה להגשת הזמנות כמשמעותן בסעיף 24(א) לחוק, תתחיל לא לפני עבור חמישה ימי עסקים מיום פרסומו של התשקיף, ותסתיים לא יאוחר מ־45 ימים מיום פרסומו; לעניין זה, בהצעה לציבור בדרך של רישום למסחר בלבד יראו את מועד הרישום למסחר בבורסה על פי תשקיף כתחילת התקופה להגשת הזמנות.
התקופה להגשת הזמנות בהצעה אחידה ובהצעה לא אחידה למוסדיים [תיקון: תשע״ו־2]
על אף האמור בתקנה 1, בהצעה אחידה ובהצעה לא אחידה לפי תקנה 11(א)(1) לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס״ז–2007, תסתיים התקופה להגשת הזמנות לא יאוחר מ־75 ימים ממועד פרסום התשקיף או – 45 ימים מתחילת התקופה להגשת הזמנות, לפי המוקדם.
התקופה להגשת הזמנות בהצעה לציבור של ניירות ערך מסחריים
על אף האמור בתקנה 1, כשניירות הערך המוצעים בתשקיף הם ניירות ערך מסחריים של תאגיד מדווח, תתחיל התקופה להגשת הזמנות לא לפני עבור שני ימי עסקים מיום פרסומו של התשקיף.
התקופה להגשת הזמנות במקרה של פרסום טיוטה [תיקון: תשס״ז, תשע״ד, תשע״ו]
(א)
על אף האמור בתקנות 1 ו־2, פורסמה בציבור טיוטת תשקיף, ניתן לקבוע את התקופה להגשת הזמנות, בהתאם לקבוע בתקנת משנה (ב), בהתקיים כל אלה:
(1)
בטיוטה האחרונה שפורסמה נכללים כל הפרטים הנדרשים לצורך מתן היתר לפרסום תשקיף;
(2)
בתשקיף שינויים זניחים בלבד לעומת הטיוטה האחרונה שפורסמה או שינויים שניתן לכלול אותם בהודעה משלימה;
(3)
(נמחקה).
(ב)
התקופה להגשת הזמנות תתחיל לא לפני מועד פרסום התשקיף; בהצעה אחידה, כמשמעותה בסעיף 17ג לחוק, מועד תום התקופה להגשת הזמנות יהיה לא לפני תום שבע שעות ממועד פרסום התשקיף ומתוכן חמש שעות מסחר לפחות, ולא יאוחר מ־45 ימים מיום פרסומו; ובלבד שעבר מניין הימים המנויים בתקנה 1 או 2, לפי העניין, ממועד פרסומה של הטיוטה האחרונה; בתקנות אלה: ”שעת מסחר“ – כהגדרתה בתקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התשס״ו–2005; בהצעה לא אחידה כמשמעותה בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס״ז–2007, שבה כל הרוכשים הם משקיעים מוסדיים כהגדרתם באותן תקנות (להלן – הצעה לא אחידה או משקיעים מוסדיים, לפי הענין) – התקופה להגשת הזמנות תתחיל לא לפני מועד פרסום התשקיף.
התקופה להגשת הזמנות במקרה של פרסום הודעה משלימה [תיקון: תשס״ז, תשע״ו, תשע״ו־2]
נוסף על האמור בתקנות 1 ו־2, פורסמה הודעה משלימה, התקופה להגשת הזמנות –
(1)
תתחיל לא לפני פרסום ההודעה המשלימה;
(2)
בהצעה אחידה, תסתיים לא לפני תום שבע שעות ומתוכן חמש שעות מסחר לפחות ממועד פרסום ההודעה המשלימה ולא יאוחר מ־45 ימים מיום פרסומה;
(3)
בהצעה לראשונה של נייר ערך לציבור, שבה שונו פרטים בהודעה משלימה בשיעורים העולים על השיעורים הקבועים בתקנה 1א(1) עד (3) לתקנות ניירות ערך (הודעה משלימה וטיוטת תשקיף), התשס״ז–2007, תתחיל התקופה האמורה לא לפני חלוף שני ימי מסחר ממועד פרסום ההודעה המשלימה.
התקופה להגשת הזמנות בהצעה לציבור לפי דוח הצעת מדף [תיקון: תשס״ז, תשס״ח, תשע״ד, תשע״ו, תשע״ו־2]
על אף האמור בתקנות 1 ו־2, בהצעה לציבור לפי דוח הצעת מדף כמשמעותו בסעיף 23א(ו) לחוק, התקופה להגשת הזמנות –
(1)
תתחיל לא לפני מועד פרסום הדוח ובלבד שדוח הצעת המדף הראשונה פורסם לא לפני תום חמישה ימי עסקים מיום פרסומו של תשקיף המדף; לעניין זה, ”דוח הצעת מדף ראשונה“ – לא כולל דוח הצעת זכויות, ובלבד שיום הקצאת הזכויות יהיה לא לפני תום חמישה ימי עסקים מיום פרסומו של תשקיף המדף;
(2)
בהצעה אחידה תסתיים לא לפני תום שבע שעות ומתוכן חמש שעות מסחר לפחות ממועד פרסום דוח הצעת המדף ולא יאוחר מ־45 ימים מיום פרסומו;
(3)
בהצעה לא אחידה שבה כל הרוכשים הם משקיעים מוסדיים – תתחיל לא לפני מועד פרסום דוח הצעת המדף.
התקופה להגשת הזמנות במקרה של הנפקת תעודות התחייבות [תיקון: תשע״ד]
בהצעה לציבור לפי דוח הצעת מדף הכוללת הצעה של תעודות התחייבות תתחיל התקופה להגשת הזמנות לאחר שחלפו המועדים הקבועים בתקנות אלה, לפי העניין, ולא לפני תום שני ימי עסקים מיום פרסום טיוטת שטר נאמנות שאין בה שינויים מהותיים בהשוואה לשטר הנאמנות הסופי; הוראה זו, בדבר תקופה כאמור, תחול גם לצורך תיקון תשקיף מדף.
תחילה
(א)
תחילתה של תקנה 1 – 30 ימים מיום פרסומן של תקנות אלה.
(ב)
תחילתן של תקנות 2 ו־3 – 30 ימים מיום פרסומן של תקנות אלה או 30 ימים מיום פרסומן של תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף, מבנהו וצורתו) (תיקון), התשס״ו–2005, לפי המאוחר.


י״ד באלול התשס״ה (18 בספטמבר 2005)
  • אהוד אולמרט
    ממלא מקום שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.