חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התשס״ו–2005


ק״ת תשס״ו, 27; תשס״ט, 516; תשע״ד, 1628; תשע״ו, 98, 990, 1195; תשע״ז, 1012.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 23א(ז)(2) לחוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968 (להלן – החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשע״ד, תשע״ו, תשע״ו־3, תשע״ז]
בתקנות אלה –
”אירועים“ – (נמחקה);
”דוח אירועים“ – (נמחקה);
”דוח מיידי“ – כמשמעותו בסעיף 36 לחוק;
”דוח הצעת מדף“ – כמשמעותו בסעיף 23א(ו) לחוק;
”התקופה להגשת הזמנות“ – כמשמעותה בסעיף 24 לחוק;
”מועד חתימת הדוחות“ – (נמחקה);
”שעת מסחר“ – שעה שבה מתקיים בפועל מסחר בבורסה;
”תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים“ – תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש״ל–1970;
הודעה על הצעת מדף [תיקון: תשע״ד, תשע״ו־2, תשע״ו־3]
תאגיד המבקש להציע לציבור ניירות ערך על פי תשקיף מדף, אשר במועד פרסומו לא נקבעה בו התקופה להגשת הזמנות לגביהם, יגיש לרשות דוח הצעת מדף. בהצעה לציבור של תעודות התחייבות, יפרסם לציבור גם טיוטת שטר נאמנות שני ימי עסקים לפחות קודם לפרסום דוח הצעת המדף.
[תיקון: תשע״ו־2]
(בוטלה).
דוח הצעת מדף [תיקון: תשס״ט, תשע״ד, תשע״ו, תשע״ו־3, תשע״ז]
(א)
בדוח הצעת מדף יובאו כל שינוי או חידוש מהותיים שאירעו בכל עניין שיש לתארו בתשקיף המדף; לעניין זה יראו דיווחים שהגיש התאגיד לאחר פרסום תשקיף המדף כדיווחים שנכללו בדוח הצעת מדף על דרך של הפניה; כמו כן יכלול דוח הצעת המדף גם את הפרטים האלה אם הם נוגעים להצעה:
(1)
ניירות הערך המוצעים והשיעור באחוזים שהם יהוו מזכויות ההצבעה ומן ההון המונפק והנפרע לאחר ההנפקה וכן בדילול מלא;
(2)
כמות ניירות הערך המוצעים; בהצעה אחידה עם טווח כמויות כהגדרתה בתקנות אופן הצעה לציבור, יובאו הכמות המזערית והכמות המרבית של ניירות הערך המוצעים;
(2א)
לגבי תעודות התחייבות מוצעות, סך כל ערכה הנקוב של הסדרה והפרטים המנויים בפרטים (1)(ח) עד (יא), (3), (4) ו־(8) לחלק א׳ של התוספת השמינית לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, בשינויים המחויבים;
(3)
הריבית ותנאי ההצמדה שיישאו ניירות הערך המוצעים;
(4)
מועדי המימוש או ההמרה של ניירות הערך המוצעים;
(5)
(נמחקה);
(6)
(נמחקה).
(ב)
בדוח הצעת מדף ייכללו הפרטים המנויים בתקנות 7, 9, 10, 16, 18 עד 25, 29, 31(א), 32, 33, 35 עד 43, 44ב, 51, 61, 63, 69 לתקנות פרטי תשקיף, בשינויים המחויבים ולפי העניין, ולעניין ניירות ערך מסחריים ייכללו הפרטים הקבועים בפרק י״ב לתקנות פרטי תשקיף, בשינויים המחויבים.
(ג)
(פקעה).
(ד)
לעניין הכללת דוחות כספיים בדוח הצעת מדף בהתאם לתקנה 60ב לתקנות פרטי תשקיףבתקנה 56(א) לתקנות האמורות, במקום ”לא יותר מארבעה עשר חודשים“ יקראו ”לא יותר מחמישה עשר חודשים“.
הסכמה להכללת חוות דעת של רואה החשבון [תיקון: תשע״ד, תשע״ז]
בדוח הצעת המדף תובא הסכמה של רואה החשבון המבקר להכללת חוות דעת שנתן לדוח הנכלל בהצעת המדף; לעניין זה, ”הסכמה“ – לרבות הסכמה שניתנה במועד חתימת דוח שהגיש התאגיד מעת שפורסם תשקיף המדף.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן או 30 ימים מיום פרסומן של תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף, מבנהו וצורתו) (תיקון), התשס״ו–2005, לפי המאוחר.


י״א באלול התשס״ה (15 בספטמבר 2005)
  • אהוד אולמרט
    ממלא מקום שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.