חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים של תאגיד חוץ)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים של תאגיד חוץ) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים של תאגיד חוץ), התשס״א–2000


ק״ת תשס״א, 52; תשס״ג, 676; תשס״ה, 753; תשס״ו, 579; תשע״א, 1162; תשע״ח, 2226.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 35לא ו־56(א) לחוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968 (להלן החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשס״ה, תשס״ו, תשע״ח]
בתקנות אלה –
”בורסה בחו״ל“ – בורסה בחו״ל המנויה בתוספת השניה או בתוספת השלישית לחוק;
”בורסת הונג–קונג“, ”בורסת לונדון“ ו”בורסת סינגפור“ – כמשמעותן בתוספת השלישית לחוק;
”חצי שנה“ – תקופה של שישה חודשים המסתיימת ביום האחרון של החודש השישי של שנת החשבון של התאגיד;
”רבעון“ – תקופה של שלושה חודשים המסתיימת ביום האחרון של החודש השלישי (הרבעון הראשון), השישי (הרבעון השני), התשיעי (הרבעון השלישי), השנים עשר (הרבעון הרביעי) של שנת החשבון ושל התאגיד;
”תאגיד“ – תאגיד חוץ.
הוראות כלליות [תיקון: תשס״ג]
(א)
דוחות והודעות על פי סעיף 35לא לחוק ייערכו בהתאם לתקנות אלה, והם יוגשו לרשות ולבורסה בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני), התשס״ג–2003.
(ב)
חייב התאגיד להגיש על פי תקנות אלה דוח שהגיש או פרסם למשקיעים בניירות הערך שלו הרשומים למסחר בבורסה בחו״ל, יגיש עותק חתום במקור של הדוח אשר הוגש או פורסם בחו״ל כאמור ובהתאם לתקנת משנה (א).
(ג)
מסמכים שפרסם או הגיש התאגיד במקורם בשפה האנגלית ניתן להגיש בשפת המקור.
(ד)
הדוחות וההודעות ייחתמו בידי התאגיד.
דוח תקופתי, דוח חצי שנתי ודוח ביניים [תיקון: תשס״ה, תשע״א, תשע״ח]
(א)
התאגיד יגיש מסמך דיווח הכולל את שם התאגיד ואת הפרטים האמורים בתקנה 8 לתקנות ניירות ערך (פרטי מסמך רישום, מבנהו וצורתו), התשס״א–2000, ואת הדוח לתקופה של שנה שבהגשתו או בפרסומו הוא חייב על פי הדין הזר (להלן – הדוח התקופתי), או את הדוח לתקופה של חצי שנה שבהגשתו או בפרסומו הוא חייב על פי הדין הזר (להלן – דוח חצי שנתי), או את הדוח לתקופה של רבעון אשר בפרסומו או בהגשתו הוא חייב על פי הדין הזר (להלן – דוח ביניים), לפי הענין.
(ב)
מסמך הדיווח האמור בתקנת משנה (א) יוגש עד למועד הקבוע בדין הזר להגשתו או לפרסומו של הדוח התקופתי, הדוח החצי שנתי או דוח הביניים, לפי העניין, או במועד שבו פורסם או דווח למחזיקי ניירות הערך של התאגיד הרשומים למסחר בבורסה בחו״ל, לפי המוקדם.
(ג)
הוגש או פורסם הדוח התקופתי, הדוח החצי שנתי או דוח הביניים בחו״ל ביום שבו מתקיים מסחר בבורסה – יוגש באותו זמן גם על פי תקנות אלה, ואם הוגש או פורסם ביום שבו לא התקיים מסחר כאמור – יוגש לא יאוחר משעה 9:30 ביום המסחר הראשון שלאחר הגשתו או פרסומו בחו״ל.
(ד)
דוחות כספיים הכלולים בדיווחי תאגיד שניירות ערך שלו רשומים למסחר בבורסת לונדון, בורסת סינגפור או בורסת הונג–קונג ייערכו על פי תקני חשבונאות בין־לאומיים או כללי חשבונאות מקובלים בארה״ב או תקני דיווח כספי של סינגפור או תקני דיווח כספי של הונג–קונג.
דוחות מיידיים [תיקון: תשס״ג, תשע״א]
התאגיד יגיש דיווח במועד הקבוע בדין הזר, או במועד שבו פרסם או דיווח למחזיקי ניירות הערך שלו הרשומים למסחר בבורסה בחו״ל, לפי המוקדם, על כל עניין שהוא חייב לדווח עליו מיידית על פי הדין הזר ועל כל עניין שהוא מפרסם או מדווח עליו מיידית למחזיקי ניירות הערך שלו הרשומים למסחר בבורסה בחו״ל; דווח או פורסם עניין כאמור ביום שבו לא התקיים מסחר בבורסה – יוגש הדיווח לא יאוחר משעה 9.30 ביום המסחר הראשון שלאחר דיווחו או פרסומו.
דוח או הודעה אחרים
התאגיד יגיש כל דוח או הודעה או מסמך אחר אשר הוא חייב בהגשתו או בפרסומו על פי הדין הזר או שהגיש או פרסם למשקיעים בניירות הערך שלו הרשומים למסחר בבורסה בחו״ל, וכן כל מידע אחר שקיבל התאגיד מהמחזיקים בו לגבי החזקותיהם בתאגיד ואשר פורסם או שחובה לפרסמו על פי הדין הזר למשקיעים בניירות הערך שלו הרשומים למסחר בבורסה בחו״ל, ויחולו הוראות תקנה 3(ב) ו־(ג) בשינויים המחויבים.


ו׳ בתשרי התשס״א (5 באוקטובר 2000)
  • אברהם (בייגה) שוחט
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.