חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מס ערך מוסף (רישום)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מס ערך מוסף (רישום) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל״ו–1976

תקנות בדבר רישום חייב במס


ק״ת תשל״ו, 946, 1415, 2390; תשל״ז, 439, 884; תשל״ט, 1648, 1888, 1888; תש״ם, 1806; תשמ״א, 170, 1029, 1055; תשמ״ב, 1454; תשמ״ג, 1791; תשמ״ד, 1910, 2113; תשמ״ה, 469, 1302; תשמ״ז, 398, 638, 1344; תשמ״ט, 2; תש״ן, 402; תשנ״ב, 917; תשנ״ח, 1059; תשע״ו, 1103.

הודעות: ק״ת תשע״ו, 1458.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1, 52, 55, 56, 57, 65, 118 ו־145 לחוק מס ערך מוסף, תשל״ו–1976, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרה [תיקון: תשל״ו, תשל״ז, תשל״ז־2, תשמ״ב, תשע״ו, [ק״ת הודעות]]
בתקנות אלה, ”חייב במס“ – עוסק, מלכ״ר או מוסד כספי, אף אם הוא פטור מתשלום המס או אם כל עסקאותיו פטורות ממס, למעט –
(1)
מי שכל עסקאותיו פטורות ממס לפי סעיף 31(1) או 31(2) לחוק;
(2)
מי שהמס בשל כל עסקאותיו משתלם על ידי מקבל השירות לפי תקנה 6א לתקנות מס ערך מוסף, התשל״ו–1976 (בתקנה זו – תקנות הביצוע);
(3)
מי שהמס בשל מקרקעין שמכר משתלם לפי תקנה 6ב לתקנות הביצוע והוא אינו מלכ״ר, מוסד כספי או עוסק במשמע תקנת משנה (ד) לתקנה האמורה;
(4)
מי שהוא צרכן ביתי שכל עסקאותיו הן מכר חשמל, שיוצר באמצעות מיתקן פוטו–וולטאי או באמצעות טורבינת רוח, לבעל רישיון ספק שירות חיוני ומחזור עסקאותיו אינו עולה על סכום של 18,000 שקלים חדשים (מתואם לינואר 2009; החל מינואר 2016, 20,100 ש״ח), למעט עוסק כאמור בתקנה 13(7) ו־(8); לעניין זה –
”חוק משק החשמל“ – חוק משק החשמל, התשנ״ו–1996;
”חוק התכנון והבנייה“ – חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה–1965;
”טורבינת רוח“ – מערכת לייצור חשמל מאנרגיית הרוח, הכוללת בין השאר תורן, להבים, מערכת מניה וממיר חשמלי;
”טכנולוגיה פוטו–וולטאית“ – טכנולוגיה לייצור חשמל ישירות מאור השמש באמצעות קולטי שמש וממיר זרם;
”מיתקן פוטו–וולטאי“ – מערכת לייצור חשמל באמצעות אנרגיית השמש העושה שימוש בטכנולוגיה פוטו–וולטאית;
”נציגות הבית המשותף“ – כמשמעותה בסעיף 65 לחוק המקרקעין, התשכ״ט–1969;
”צרכן ביתי“ – יחיד או נציגות הבית המשותף המחויבים בתעריף ביתי;
”רישיון ספק שירות חיוני“ – כהגדרתו בחוק משק החשמל;
”רשת החשמל“ – כהגדרתה בחוק משק החשמל;
”תעריף ביתי“ – כהגדרתו בסעיף 31א(א) לחוק משק החשמל, ובלבד שהבית המשמש למגורים בלבד חובר כדין לרשת החשמל.
רישום החייב במס [תיקון: תשל״ו, תשמ״ד־2, תשמ״ה]
(א)
חייב במס יירשם על ידי מילוי כל הפרטים בטופס רישום שקבע המנהל וימציאו –
(1)
אם הוא עוסק – ביד אישית, או באמצעות רואה חשבון, עורך דין, יועץ מס, פקיד ברית הפיקוח כאמור בסעיף 72 לחוק, או מנהל חשבונות שלו ואם הוא מלכ״ר או מוסד כספי – ביד או בדואר רשום, לאותו משרד מס ערך מוסף מהמפורטים בתוספת, שהוא הקרוב ביותר למקום עסקו;
(2)
חייב במס ימציא למנהל טופס כאמור בתקנה זו לא יאוחר מהיום שבו החל בעסקיו או בפעולותיו.
(ב)
טופס הרישום האמור בתקנת משנה (א) יכלול פרטים שלדעת המנהל נחוצים לביצוע החוק, ולענין רישום עוסק – גם פרטים אלה: סוג העסק, מחזור העיסקאות השנתי של העסק, מספר המועסקים בעסק ומספר תיק הניכויים באגף מס הכנסה.
(ג)
קיבל אדם טופס רישום והוא סבור כי אינו חייב במס, יחזיר את הטופס במועד האמור בתקנת משנה (א) לאחר ציון הנימוקים.
רישום עוסק שעסקו טרם החל לפעול
המבקש להירשם כעוסק לפי סעיף 52(ב) לחוק, בטרם החל למכור נכסים או לתת שירותים במהלך עסקיו, יגיש בקשה לפי טופס שקבע המנהל, ויציין בה, בין היתר, את הסוג של הנהלת פנקסי חשבונות שהוא מנהל והתאריך המשוער שבו יתחיל למכור נכסים או לתת שירותים.
רישום שותפות
(א)
חייב במס שהוא שותפות, כהגדרתה בפקודת השותפויות, לרבות שותפות שלא נרשמה, יציין בטופס הרישום פרטים על השותפים וכן על נציג השותפות לענין החוק; נציג השותפות יהא אחד השותפים שמקום מושבו הקבוע בישראל והוא כשיר לכל פעולה משפטית.
(ב)
לא הודיעה השותפות על נציגה, רשאי המנהל לקבוע מבין השותפים נציג, ויודיע בכתב על קביעתו לנציג ולשותפות.
(ג)
נציג השותפות יחתום בשם השותפות על טופס הרישום ועל כל דו״ח אחר הנדרש על פי החוק; כל מסמך שיש להמציאו על פי החוק או התקנות על פיו, ניתן להמציאו לנציג השותפות.
רישום מלכ״ר
טופס לרישומו של מלכ״ר ימולא ויוגש בידי מי שמשמש אותה שעה מנהל המוסד, או בידי גזבר או מנהל כספים של המוסד אם אין מנהל כאמור.
רישום פסולי דין [תיקון: תשמ״ט]
(א)
בתקנה זו, ”נציג“, ”פסול דין“, ”קטין“ – כמשמעותם בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ״ב–1962.
(ב)
טופס לרישומו של קטין, פסול דין או אדם שמונה לו נציג (להלן – פסול דין) ימולא, יוגש וייחתם בידי הנציג, בציון העובדה כי הוא נציג של פסול הדין.
(ג)
הנציג יחתום בשם פסול הדין על כל דו״ח ועל כל מסמך אחר הנדרש על פי החוק, בציון העובדה כי הוא נציגו של פסול הדין.
רישום עוסק זר [תיקון: תשל״ו]
(א)
חייב במס שעיקר עסקיו או פעילותו מחוץ לישראל ויש לו פעילות או עסקים גם בישראל (להלן – עוסק זר), יודיע למנהל תוך שלושים יום מיום תחילת פעילותו בישראל או עד ל׳ בניסן תשל״ו (30 באפריל 1976), לפי המאוחר, את שם האדם שיהיה נציגו בישראל; הנציג יהיה יחיד שמקום מושבו הקבוע בישראל או תאגיד הרשום בישראל.
(ב)
ההודעה לפי תקנת משנה (א) תהיה בטופס שקבע המנהל ויצורף אליה יפוי כוח מאת העוסק הזר לנציג; יפוי הכוח יכלול פרטים אלה:
(1)
שם העוסק הזר;
(2)
צורת ההתאגדות שלו;
(3)
מען העסק מחוץ לישראל;
(4)
המען שבו מתנהלים העסקים בישראל;
(5)
סמכות להגיש כל דו״ח שחובה להגישו על פי החוק, לשלם את המס, לקבל כספים אם יגיעו לעוסק הזר ולטפל בכל ענין הנדרש לענין החוק או התקנות על פיו.
תעודת רישום [תיקון: תשל״ו, תשמ״א]
(א)
אדם שבידיו תעודת רישום או מסמך אחר מאת המנהל המאשר דבר רישומו, יראוהו כמי שלכאורה רשום כדין.
(ב)
לא קיבל מי שהגיש טופס רישום תעודה או מסמך כאמור בתקנת משנה (א), תוך שלושים יום מיום הגשתו או עד י״ד באייר תשל״ו (14 במאי 1976), לפי המאוחר, יודיע על כך במכתב רשום למנהל.
(ג)
מי שרשם אותו המנהל לפי סעיף 54 לחוק, לא ינכה מס תשומות ולא יוציא חשבוניות מס כל עוד לא נרשם מיזמתו.
(ד)
אבדה תעודת הרישום או המסמך האחר, יודיע על כך החייב במס מיד בכתב למנהל.
שינויים בעסק [תיקון: תשל״ט, תשל״ט־2, תשל״ט־3]
(א)
הופסקו כליל העסקים או הפעילות של החייב במס או הופסקו לתקופה העולה על תקופת דו״ח אחת, או חלו אירועים המצריכים שינוי ברישום או ביטולו, כגון שינוי מען העסק, או מען המשרד הרשום של עסק שהוא תאגיד, חילופי שותפים בשותפות, שינוי בנציג השותפות, שינוי במעמדו החוקי של החייב במס, שינוי בענף הכלכלי שאליו משתייך העסק, יודיע על כך החייב במס בכתב למנהל תוך חמישה־עשר יום מהיום שבו חל האירוע.
(ב)
(1)
חייב במס שנפטר, פשט את הרגל או הפך לבלתי כשיר לנהל עסקים מסיבה אחרת, יודיע למנהל כל אדם הפועל כנציגו כדין של החייב במס או המנהל בפועל את עסקו בדבר פעילותו כנציג או בדבר ניהול העסק על ידו, לפי הענין; הוא הדין לגבי חייב במס שהיא חברה שנתמנה לה כונס נכסים, וההודעה תימסר מאת כונס הנכסים;
(2)
הודעה כאמור תהיה בכתב ותינתן תוך שלושים יום מיום המינוי כנציג, ככונס הנכסים או מיום תחילת ניהול העסק על ידי המודיע, לפי הענין.
הפרדת עסקים
(א)
אדם שיש לו כמה עסקים או שבעסקו כמה יחידות עסק יהיה רשאי להירשם בנפרד לגבי כל עסק או יחידה שבעסקו אם נתמלאו תנאים אלה:
(1)
מתנהלים רישומים חשבונאיים נפרדים לגבי כל אחד מהם;
(2)
ברישומו בנפרד כאמור לא יהפוך לגביהם לעוסק הפטור ממס.
(ב)
אדם המבקש להירשם על פי תקנת משנה (א) יגיש בקשה למנהל לפי טופס שקבע המנהל ויצרף לבקשה התחייבות להודיע למנהל מיד לאחר שהפסיק להתקיים התנאי שבתקנת משנה (א)(2).
עוסקים שבקשו להרשם כאחד [תיקון: תשל״ו, תשל״ו־2]
(א)
עוסקים שבקשו להירשם כאחד, יהיו רשאים להירשם כך אם נתמלאו תנאים אלה:
(1)
ניהול פנקסי חשבונות של כולם נעשה במשותף;
(2)
מונה נציג לאותם עוסקים כאמור בתקנה 4.
(ב)
היו העוסקים שביקשו להירשם כאחד חברה וחברת בת, או שתי חברות בת או יותר של אותה חברה, או שותפות ושותף בה ב־50% או יותר, או אגודה שיתופית ומחזיקי מניות בה המחזיקים ביחד לפחות 50% ממניותיה, יהיו רשאים להירשם כאחד, אף אם פנקסי החשבונות של כל אחד מהם נערכים בנפרד; לענין זה, ”חברת בת“ – כמשמעותה בחוק ניירות ערך, תשכ״ח–1968.
(ג)
המבקשים להירשם כאמור בתקנת משנה (א) יגישו למנהל בקשה לפי טופס שקבע המנהל.
רישום עוסק זעיר כעוסק מורשה [תיקון: תשמ״א־3, תשמ״ג, תשמ״ד, תשמ״ה־2, תשנ״ב]
(א)
עוסק זעיר, למעט עוסק הפטור ממס על פי סעיף 31(3) לחוק, רשאי להירשם כעוסק מורשה אם הוכיח להנחת דעתו של המנהל שהוא מנהל מערכת חשבונות שחייב בה עוסק מורשה בהתאם לתקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), התשל״ו–1976.
(ב)
המבקש להירשם כאמור בתקנת משנה (א) יגיש למנהל בקשה לפי טופס שקבע המנהל.
רישום בסוג שונה
(א)
חייב במס המבקש להירשם על פי סעיף 58 לחוק בסוג חייבי מס שונה, יגיש למנהל בקשה בכתב תוך ציון נימוקים.
(ב)
עד להחלטת המנהל יירשם המבקש כאמור בתקנת־משנה (א) לפי סוג חייבי מס שנקבע לו לפי החוק.
רישום כעוסק מורשה [תיקון: תשל״ו, תשל״ו־2, תשל״ז, תשל״ז־2, תשל״ט, תשל״ט־2, תשל״ט־3, תשמ״א־2, תשמ״ג, תשמ״ד, תשמ״ה־2, תשנ״ח]
עוסק הנמנה על אחת מהקבוצות המנויות להלן ירשום אותו המנהל כעוסק מורשה גם אם על פי סכום מחזור עסקותיו או מספר המועסקים בעסק הוא היה נחשב כעוסק זעיר:
(1)
בעל מקצוע חפשי שהוא: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון או שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית, וכן עוסקים שעיסוקם מתן שירותים מהסוגים המפורטים בתקנה 6א לתקנות מס ערך מוסף, תשל״ו–1976, ולגבי אותם שירותים בלבד;
(2)
רופא, לרבות פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים;
(3)
בעל בית ספר לנהיגה על פי רשיון שניתן לפי סעיף 15 לפקודת התעבורה;
(4)
בעל בית ספר לרבות גן ילדים, שבו לומדים או מתחנכים תלמידים באופן שיטתי ושאיננו מלכ״ר וכן בית ספר שבו ניתנת הדרכה מקצועית, עיונית או מעשית, לרבות הדרכה לאמנויות ולספורט, לקבוצות שבכל אחת מהן לא פחות מחמישה תלמידים, להוציא הדרכה מקרית של לא יותר משלושים ימי הדרכה בכל קבוצות התלמידים אשר הופעלו באותה שנת מס;
(5)
סוחר מקרקעין או מתווך מקרקעין;
בפיסקה זו –
”סוחר מקרקעין“ – עוסק שעסקו או חלק מעסקו מכירת זכויות במקרקעין;
”מתווך מקרקעין“ – עוסק שעסקו או חלק מעסקו תיווך בזכויות במקרקעין;
(6)
סוחר רכב ומתווך רכב;
בפיסקה זו –
”סוחר רכב“ – עוסק שעסקו או חלק מעסקו מסחר ברכב;
”מתווך רכב“ – עוסק שעסקו או חלק מעסקו תיווך בקניית רכב, במכירתו או החלפתו;
”מסחר ברכב“ – לרבות חליפין או השכרת רכב בשיטת מקח־אגב־שכירות;
”רכב“ – רכב מנועי כמשמעותו בסעיף 1 לפקודת התעבורה;
(7)
חברה הרשומה כדין לפי פקודת החברות;
(8)
אגודה שיתופית הרשומה כדין לפי פקודת האגודות השיתופיות.
כללים לחישוב מחזור עסקאות [תיקון: תשמ״ז־2]
(א)
עוסק שמחזור העסקאות שלו לשנת המס שחלפה אינו ידוע מחמת שעסקו פעל רק בחלק מאותה שנת מס, יחושב מחזור עסקאותיו על פי ממוצע המחזור לחודש במשך תקופת פעילותו בשנת המס שחלפה כשהוא מוכפל בשנים עשר.
(ב)
עוסק שמחזור העסקאות שלו לשנת המס שחלפה אינו ידוע מסיבה שונה מזו שצויינה בתקנת משנה (א), יחושב מחזור עסקאותיו על פי סך העסקאות שעשה בחודש שקדם לרישומו כשהוא מוכפל בשנים עשר, ואם טרם החל בעסקיו או פעל פחות מחודש קודם הרישום – על פי הסכום המשוער בשנת המס הבאה כאילו יפעל בכל אותה שנה.
הצהרה על מחזור עסקאות [תיקון: תשמ״ז, תשע״ו]
עוסק הפטור מתשלום המס לפי סעיף 31(3) לחוק, למעט עוסק כאמור בתקנה 1(4), יצהיר עד ה־31 בינואר בכל שנה על מחזור עסקאותיו בשנה שחלפה לפי טופס שקבע המנהל.
רישום עוסק בעסקת אקראי [תיקון: תשל״ו־2, תש״ם, תשמ״ז־3, תש״ן]
(א)
רישומו של מי שעשה עסקת אקראי ואינו חייב להירשם על פי סעיף 52 לחוק לענין עסקאותיו במהלך עסקו, יהא בהודעה למנהל בטופס שקבע המנהל, שבה יפרט את טיב עסקת האקראי, מועד עשייתה, מחירה, ואם העסקה טרם נסתיימה – מחירה הצפוי, וכן כל פרט מיום תחילת עסקת האקראי.
(ב)
הודעה לפי תקנת משנה (א) יש להגיש עד ה־15 לחודש שלאחר החודש שבו היתה תחילת עסקת האקראי.
(ג)
היה מחירה של עסקת אקראי נמוך מהסכום הקובע, תהא חובת הרישום כאמור בתקנת משנה (א) רק אם בשנת המס שבה נעשתה העסקה נעשו בידי אותו עוסק עסקאות אקראי נוספות, שסך כל מחיריהן יחד עם מחיר אותה עסקה היה בסכום הקובע או יותר, והרישום יהא לכל אותן עסקאות אקראי; בהודעה למנהל ימלא את הפרטים הנדרשים בטופס לגבי כל אותן עסקאות אקראי. לענין תקנת משנה זו, ”הסכום הקובע“ – סכום מחזור העסקאות של עוסק זעיר לענין סעיף 31(3) לחוק.
(ד)
בכפוף לאמור בתקנת משנה (ג) אין רישום לעסקת אקראי פוטר מרישום מחדש לגבי עסקאות אקראי נוספות, זולת אם הודיע העוסק בעת רישומו כאמור כי בעתיד יהיו לו עסקאות אקראי נוספות והתחייב לדווח על עשייתן; הודיע והתחייב כאמור, יהא פטור מרישום לגבי עסקאות אקראי נוספות מאותה שנת מס.
(ה)
תקנות משנה (ג) ו־(ד) לא יחולו אם עסקת האקראי היא מתן שירות בתחום המקצועות המפורטים בתקנה 6א(א)(2) לתקנות מס ערך מוסף, תשל״ו–1976.
הצמדה ועיגול הסכומים [תיקון: תשע״ו]
(א)
הסכום הקבוע בתקנה 1(4) יתעדכן ב־1 בינואר של כל שנה לפי שיעור שינוי המדד הידוע ביום העדכון, לעומת המדד שהיה ידוע ב־1 בינואר 2009.
(ב)
הסכום המעודכן כאמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 100 שקלים חדשים.
(ג)
המנהל יפרסם ברשומות את הסכום שהתעדכן לפי תקנה זאת.
מען לבקשות [תיקון: תשל״ו־2]
בקשות או הודעות על פי תקנות 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 ו־15א יוגשו למשרד מס ערך מוסף כמפורט בתוספת אשר באזור פעולותיו מנהל החייב במס את עסקיו, ולענין חייב במס שהוא תאגיד – למשרד אשר באזור פעולתו נמצא משרדו של התאגיד.
עבירות [תיקון: תשל״ו־2]
הפרת הוראה מהוראות תקנות 2, 4, 6, 7, 8, 15 ו־15א שלא נקבעה בחוק כעבירה, נקבעת כעבירה.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל״ו–1976“.
[תיקון: תש״ן]

תוספת

(תקנה 16)

בית המכס ומס ערך מוסף, ירושלים – קרן היסוד 20;
משרד אזורי מס ערך מוסף ומס קניה, חיפה – שער הנמל 3;
משרד אזורי מס ערך מוסף, חדרה – רחוב רוטשילד 27א;
משרד אזורי מס ערך מוסף, טבריה – רחוב הפרחים 3;
משרד אזורי מס ערך מוסף, נצרת – קרית הממשלה 3;
משרד אזורי מס ערך מוסף, עכו – דרך הארבעה 34;
משרד אזורי מס ערך מוסף, תל־אביב 1, יפו – רחוב יפת 42;
משרד אזורי מס ערך מוסף, תל־אביב 2, יפו – רחוב יפת 42;
משרד אזורי מס ערך מוסף ומס קניה, תל־אביב – רחוב אחד העם 27;
משרד אזורי מס ערך מוסף, גבעתיים (גוש דן) – רחוב ויצמן 19;
משרד אזורי מס ערך מוסף, תל־אביב 3 – רחוב ויצמן 19;
משרד אזורי מס ערך מוסף, נתניה – רחוב סמילנסקי 6;
משרד אזורי מס ערך מוסף, פתח־תקוה – רחוב בר־כוכבא 40;
משרד אזורי מס ערך מוסף, רחובות – רחוב בנימין 4;
משרד אזורי מס ערך מוסף, אשדוד – רחוב הראשונים 26;
משרד אזורי אזור סחר חופשי, אילת – בית עברונה, רחוב אילות;
משרד אזורי מס ערך מוסף, באר־שבע – פסז׳ אוניקו, פינת הרצל/פלמ״ח.


י״א בשבט תשל״ו (13 בינואר 1976)
  • יהושע רבינוביץ
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.