חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), תשל״ו–1976

תקנות בדבר ניהול פנקסי חשבונות


ק״ת תשל״ו, 1599, 2391, 2392; תשל״ז, 1161, 1292; תשל״ח, 78, 847, 1539; תשל״ט, 1647; תשמ״א, 23, 423, 644, 1068; תשמ״ג, 198, 361, 1792; תשמ״ד, 1869; תשמ״ה, 58; תשנ״א, 404, 518.

עדכון סכומים: ק״ת תשנ״ט, 336; תש״ס, 295; תשס״ב, 450; תשס״ג, 401; תשס״ו, 348; תשס״ח, 410; תשס״ט, 374; תש״ע, 620; תשע״א, 436; תשע״ב, 757; תשע״ג, 805; תשע״ד, 758; תשע״ו, 801; תשע״ז, 889; תשע״ח, 1990; ק״ת מק״ח תשע״ט, 158; ק״ת תש״ף, 600.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1, 47, 48, 49, 51, 66, 140 ו־145 לחוק מס ערך מוסף, תשל״ו–1975 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


חובת ניהול פנקסי חשבונות [תיקון: תשל״ח־3, תשמ״א]
עוסק, למעט עוסק שרישומו לפי תקנה 15א לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל״ו–1976, חייב לנהל לצורך מס ערך מוסף אותם פנקסי חשבונות ותעוד הנילווה אליהם שנדרש לנהל לענין מס הכנסה ויחולו עליו הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס׳ 2), תשל״ג–1973 (להלן – ההוראות), וכן כל הוראה אחרת לפי סעיף 130 לפקודת מס הכנסה, כתקפם מעת לעת, בשינויים המחוייבים ובשינויים המפורטים בתקנות אלה.
שינויים כלליים
(א)
בכל מקום בהוראות
(1)
במקום ”נישום“ קרי ”עוסק“;
(2)
במקום ”נציב“ או ”פקיד השומה“ קרי ”המנהל“;
(3)
במקום ”חשבונית“ קרי ”חשבונית עסקה“.
(ב)
הקלה שנתן נציב מס הכנסה בהתאם לסעיף 3 להוראות יראו אותה כאילו ניתנה מאת המנהל.
[תיקון: תשמ״א־4, תשמ״ג, תשנ״א]
(בוטלה).
[תיקון: תשנ״א]
(בוטלה).
[תיקון: תשנ״א]
(בוטלה).
[תיקון: תשל״ח־2, תשל״ט, תשמ״א, תשמ״ד, תשנ״א, תשנ״א־2, [הודעות]]
[תיקון: תשמ״ג, תשמ״ה, תשנ״א]
[תיקון: תשנ״א]
[תיקון: תשמ״ג]
[תיקון: תשל״ו, תשל״ו־2, תשל״ז, תשל״ט, תשמ״א־2, תשמ״א־3, תשמ״א־4, תשמ״ג, תשמ״ג־2, תשמ״ג־3, תשנ״א]
(בוטלה).
[תיקון: תשל״ט, תשמ״א־4, תשנ״א]
[תיקון: תשנ״א]
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של החוק לגבי סוג כלשהו של חייבי מס לפי סעיף 147 לחוק.
[תיקון: תשל״ז־2, תשל״ח, תשנ״א]
(בוטלה).
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), תשל״ו–1976“.


ד׳ באייר תשל״ו (4 במאי 1976)
  • יהושע רבינוביץ
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.