חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מסילות הברזל (הפעלת מסילת ברזל מקומית)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מסילות הברזל (הפעלת מסילת ברזל מקומית) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מסילות הברזל (הפעלת מסילת ברזל מקומית), התשע״ב–2012


ק״ת תשע״ב, 640, 1588; תשע״ג, 1216; תשע״ז, 1712


תוכן עניינים

פרק ראשון: פרשנות

הגדרות
בתקנות אלה –
”אזור תפעול ותחזוקה“ – אזור המיועד לתפעול ולתחזוקה של רכבת מקומית, כמשמעותו בסעיף 46לט(א) לפקודה;
”היתר הפעלה“, ”מסילת ברזל מקומית“, ”רכבת מקומית“ ו”רישיון לנהיגת רכבת מקומית“ – כהגדרתם בסעיף 46 לפקודה;
”מרב״ד“ – המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במשרד הבריאות;
”מבקש“ – מבקש היתר הפעלה או רישיון לפי העניין ולפי תקנות אלה;
”עולה חדש“ – נמצא בישראל לפי אשרת עולה או תעודת עולה לפי חוק השבות, התש״י–1950;
”קו“ – מסלול נסיעה ברכבת מקומית בין תחנת יציאה לבין תחנת יעד;
”קרון“ – יחידת רכבת מקומית הנעה באמצעות חשמל או מובלת באמצעות יחידת רכבת מקומית אחרת;
”רישיון“ – רישיון לנהיגת רכבת מקומית;
”רישיון חוץ“ – רישיון בר־תוקף לנהיגת רכבת מקומית שניתן במדינת חוץ;
”רשות הרישוי“ – כהגדרתה בפקודת התעבורה;
”תקן“ – ”ת״י“, ”תקן EN“ ו”תקן ISO“ שהפניה אל חלקיהם הנדונים בתקנות אלה מצויה באתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים שכתובתו www.he.mot.gov.il;
”ת״י“ – תקן ישראלי כמשמעותו בחוק התקנים, התשי״ג–1953;
”ת״י 5435“ – תקן תחבורה מונחה ומערכות רכבת נוסעים – דרישות בטיחות אש;
”ת״י 5350“ – תקן בנייה ותפעול של מערכות רכבת מקומית;
”תקן ISO“ – תקן של ארגון התקינה הבין־לאומי;
”תקן ISO9001“ – תקן מערכת ניהול איכות;
”תקן EN(RAMS)‎“ – תקן יישומי רכבת שמפרסמת הוועדה האירופית לתקינה הכולל: תקן EN50126 (אמינות, זמינות, תחזוקה ובטיחות); תקן EN50128 (מערכות תקשורת, מערכות איתות ועיבוד תהליכים מערכות עיבוד – תוכנה בעבור מערכות לבקרה והגנה של רכבות); תקן EN50129 (מערכות אלקטרוניות בטיחותיות למערכות איתות);
”תקנות התעבורה“ – תקנות התעבורה, התשכ״א–1961.

פרק שני: הפעלת מסילת ברזל מקומית

היתר להפעלת מסילת ברזל מקומית
(א)
לשם מתן היתר הפעלה, יבחן המנהל כי מתקיימים במבקש תנאים לפי סעיף 46ז לפקודה כמפורט להלן:
(1)
המבקש מעסיק שני מנהלי תפעול מורשים לפחות;
(2)
המבקש ערך, כנדרש בתקנה 3, קובץ נהלים ותכניות להפעלת מסילת ברזל מקומית (יחד להלן – תכנית ההפעלה), שאישר המנהל;
(ב)
בעל היתר הפעלה –
(1)
יציג את ההיתר בכל מקום שיידרש לפי הוראות המנהל;
(2)
יודיע למנהל על תחילת העסקתו של מנהל תפעול 30 ימים מראש; בהודעה למנהל יפרט בעל היתר ההפעלה את שמו, את פרטיו האישיים ואת פרטי רישיון מנהל התפעול הנכנס;
(3)
יודיע למנהל על סיום העסקת מנהל תפעול 30 ימים לפני מועד סיום ההעסקה או מיד בתום ההעסקה, לפי העניין.
תכנית הפעלה
(א)
תכנית הפעלה שיגיש מבקש לאישור המנהל לפי הפקודה תגובש לפי תקן (RAMS)‏ EN50126, תקן 50128EN, תקן 50129EN, ת״י 5435 ו־ת״י 5350, ותנאי תקן ISO9001 ככל שהורה המנהל על אופן יישום התקנים האמורים, ותכיל בין השאר עניינים אלה:
(1)
מנגנון הפיקוח של המבקש על קיום הוראות הפעלה של מסילת ברזל מקומית, לרבות בנוגע לבטיחות, לחובות בעלי תפקידים ונותני שירותים אצל המבקש;
(2)
תנאי התחזוקה של מסילת ברזל מקומית, לרבות של תחנות ורציפים, לפי דרישות המנהל; אופן תיעוד תחזוקת מסילת הברזל המקומית בספר תפעול, והתאמת פעולות התחזוקה של המבקש לדרישות היצרן;
(3)
סדרי הפעלת מסילת ברזל מקומית, לרבות מערכות שליטה ובקרת תנועה, איתות, כושר בלימה, אספקת אנרגייה, תאורה ואיוורור; אמצעי כיבוי אש; אמצעים למתן עזרה ראשונה; דרכי מילוט ומערכות חיוניות לשעת חירום; מערכת פנימית לבדיקת אירועים בטיחותיים וליישום ממצאים;
(4)
שמירת הבטיחות בדרכי נסיעתה של הרכבת המקומית שלגביה הוגשה הבקשה להיתר הפעלה;
(5)
אופן טיפול במצבי חירום ותרגול תקופתי שלהם;
(6)
תנאי ההסעה של הנוסעים וכבודתם ברכבת המקומית, לרבות המספר המרבי של נוסעים בכל קרון רכבת מקומית, התאמתו לתקני בטיחות בעניין זה, לפי דרישת המנהל, ומסירת מידע לציבור על אלה;
(7)
הכשרה של נהגי רכבת מקומית, של מנהל התפעול, של עובדי התפעול ושל עובדי התחזוקה, בחינות ובדיקות תקופתיות;
(8)
כל עניין אחר בנוגע לאמצעים ולדרכים, להפעלת מסילת הברזל המקומית, שבשימוש המבקש, ואופן מילוי חובות החלות על בעל היתר.
(ב)
אין באמור בתקנת משנה (א) כדי לגרוע מהוראות כל דין החל על המבקש, אלא להוסיף עליו.
(ג)
המנהל רשאי להתיר למבקש לכלול בתכנית ההפעלה הוראות המוגבלות בזמן, כפי שיורה, הכוללות בין השאר, שלבים ותנאים הנוגעים להפעלת הרכבת המקומית, לרבות לעניין רמת השירות, תדירות הנסיעות וכמות הקרונות.
עמידת בעל היתר הפעלה בתנאים
(א)
ראה המנהל כי בעל היתר הפעלה אינו מקיים את חיוביו, ימסור לו המנהל הודעה שבה יפרט חיובים אלה, וידרוש את קיומם בציון מועד לביצוע.
(ב)
המנהל יאפשר לבעל היתר הפעלה להביא לפניו את טענותיו בכתב לאמור בהודעה לפי תקנת משנה (א), במועד הנקוב בה.
הסרת סכנה
(א)
היה למנהל יסוד סביר להניח כי בפעולת בעל היתר הפעלה יש כדי לגרום סכנה לאדם או לרכוש, רשאי הוא לדרוש מבעל היתר ההפעלה, בהודעה, לבצע לאלתר את כל הדרוש למניעת הסכנה, ורשאי הוא בהודעתו לאסור את השימוש במסילת הברזל המקומית עד אשר יוסר היסוד הסביר לגרימת הסכנה; בהודעה יפרט המנהל את הליקוי במסילת הברזל המקומית שבגינו אסר את השימוש במסילה כאמור.
(ב)
לא ביצע בעל היתר הפעלה את הנדרש בתקנת משנה (א), רשאי המנהל להורות כי הפעולה הדרושה להסרת הסכנה תיעשה בידי אחר, ורשאי הוא לעשות כן אף בלא העברת דרישה בעניין לבעל ההיתר, אם לא היתה שהות ממשית לדרוש ממנו כאמור; הורה המנהל, לפי התנאים בתקנת משנה (א), על פעולה להסרת סכנה, יחולו ההוצאות שהוצאו להסרתה על בעל היתר ההפעלה.
(ג)
אין בהוראות תקנה זו כדי לפגוע בזכות לטעון לפני המנהל נגד ההחלטה להסרת סכנה, ואין במתן זכות טיעון כאמור או בהגשת עתירה או ערעור לפי הפקודה כדי לגרוע מסמכות המנהל לפי תקנה זו.
(ד)
ראה המנהל, כי הליקוי שפורט בהודעתו תוקן, וראה כי הוסר היסוד הסביר לגרימת סכנה כאמור בתקנת משנה (א), יבטל את הודעת איסור השימוש ויודיע על כך לבעל ההיתר.

פרק שלישי: חובות בעל היתר הפעלה

תחומי אחריותו של בעל היתר הפעלה [תיקון: תשע״ז]
(א)
בעל היתר הפעלה אחראי –
(1)
על ניהול מערך לשמירת פעולה תקינה ובטוחה של מסילת ברזל מקומית שבגינה ניתן היתר ההפעלה;
(2)
על ניהול מערך ההפעלה והתחזוקה של מסילת ברזל מקומית שבגינם ניתן היתר ההפעלה, הגדרת נהלי עבודה להבטחת ביצוע הנדרש מבעל ההיתר לפי הפקודה, הגדרת דרישות נאותות לרכישת הציוד הנדרש להפעלת רכבת מקומית ותחזוקתה והגדרת שיטות עבודה לשמירת הבטיחות בשימוש בציוד כאמור, וכן גיבוש הליך בדיקה בנוגע לאירועים בטיחותיים לפי סעיף 46ל לפקודה, פעולה לא תקינה או חשש לפעולה כזו;
(3)
לקביעת אופן יישום הוראות לפי הפקודה החלות עליו לצורך מתן כלל השירותים במסילת ברזל מקומית;
(4)
לקיום מערך הדרכה תקין לפי הפקודה;
(4א)
לרישום ביצוע שעות נהיגה בידי בעל רישיון לנהיגת רכבת מקומית שהוא מעסיק, לפי תקנה 22א;
(5)
לרישום מסודר של בדיקות תקינות שנעשו במסילת הברזל המקומית לפי דרישות היצרן והוראות המנהל, ככל שיינתנו, ויוודא כי בדיקות אלה אכן נעשו;
(6)
להעברת הודעות, נהלים, התראות ודוחות למנהל כפי שידרוש, בנוגע להפעלת מסילת ברזל מקומית, אירועים בטיחותיים שאירעו בה ואירועים אחרים המשפיעים או העלולים להשפיע על הבטיחות במסילת הברזל המקומית ועל הציבור;
(7)
לקיום הוראות המנהל כפי שיימסרו לו מזמן לזמן, ויגבש אמצעי זהירות הולמים למניעת סיכונים.
(ב)
הובא לידיעתו של בעל היתר הפעלה ליקוי במצב בריאותו של נהג רכבת מקומית הפועל במסגרתו, שיש בו כדי להביא לפסילתו מלהחזיק ברישיון נהיגת רכבת מקומית לפי הפקודה או שחלה חובה למסור למנהל הודעה על הליקוי לפי הפקודה, ידווח על כך בעל ההיתר למנהל, מיד עם קבלת ההודעה כאמור; לא דיווח בעל ההיתר למנהל כאמור, בתוך שבעה ימים מיום שהדבר הובא לידיעתו, ידווח על כך מנהל התפעול עצמו למנהל.
(ג)
בעל היתר הפעלה יספק לכל נהג רכבת מקומית ספר הוראות נהיגה ועדכונים לספר כפי שניתנו מזמן לזמן.
תקינות מסילת ברזל מקומית
(א)
בעל היתר הפעלה יבטיח כי מסילת הברזל המקומית וכל החלקים, האבזרים והציוד המורכבים עליה או המותקנים בה יהיו בכל עת במצב תקין, ובמצב שאין בו כדי לגרום נזק או סכנה לנמצאים עליה, בתוכה או על ידה, לעוברי דרך או לרכוש, כפי שאושר לפי כל דין.
(ב)
כל פעולה במסילת ברזל מקומית, בכל חלקיה, אבזריה והציוד המורכבים בה, תתבצע בהתאם לתכנית ההפעלה, הוראות ההפעלה שקבע יצרן מסילת הברזל המקומית, או הוראות המנהל.
(ג)
בעל היתר לא יפעיל רכבת מקומית אלא בכמה קרונות ורכבות לפי תכנית ההפעלה, למעט הוספת רכבות ללימוד נהיגת רכבת או לצורכי תחזוקה, אלא אם כן ניתנה הוראה אחרת מאת המנהל.
הפעלת שירות סדיר
בעל היתר הפעלה יעניק שירות הסעת נוסעים באורח תקין, סדיר ורצוף, באופן המבטיח נסיעה נוחה ויעילה בהתחשב בצורכי הציבור, לפי תנאי היתר ההפעלה.
רישום פרטי נסיעה
בעל היתר הפעלה יתעד את מועדי הנסיעות ברכבת המקומית, שמות הנהגים שביצעו אותן, מספרי קרונות הרכבת המקומית שבהם בוצעה הנסיעה, והקו שבו נסעה הרכבת המקומית, וישמור תיעוד זה באמצעיו במשך 5 שנים.
ניקיון מסילת הברזל המקומית
בעל היתר הפעלה יבטיח ניקיון סביר של מסילת הברזל המקומית.
ציוד כיבוי אש ועזרה ראשונה
(א)
בכל עת שרכבת מקומית מסיעה נוסעים יימצאו בכל קרון בה –
(1)
בלוני כיבוי אש בנפח כולל של 24 ליטרים לפחות;
(2)
ציוד עזרה ראשונה כמפורט בתוספת; הציוד יוצב במקום אחד.
(ב)
האמור בתקנת משנה (א) יהיה במצב תקין וראוי לשימוש ויוחזק במקום נראה לעין, שאליו קיימת גישה במקרה הצורך.
הכרזת שמות התחנות
בהתקרב רכבת מקומית לתחנת רכבת מקומית, יוכרז ויוצג ברכבת המקומית שם התחנה.
פטור מפיצוי
ראה פקיד רכבת כי היה בידי נוסע במסילת ברזל מקומית כרטיס נסיעה מתאים לנסיעה ברכבת המקומית שבה הנוסע נמצא, ובשל תקלה טכנית התלויה בבעל היתר הפעלת מסילת ברזל מקומית, לא היתה לנוסע אפשרות לתת לכרטיסו תוקף במיתקן המיועד לכך ברכבת המקומית שבה נמצא בידי פקיד הרכבת, לא יחייבו פקיד הרכבת בפיצוי.

פרק רביעי: התנהגות הנוסע וחובותיו

ציוד לפקיד רכבת
(א)
נוסע יציית להוראת פקיד רכבת שניתנה לפי הפקודה לצורך שמירה על בטיחות הנסיעה ברכבת המקומית, בטיחות הנוסעים ופקידי הרכבת ועל ביטחונם או לשם שמירה על הסדר הטוב ברכבת המקומית או על המשמעת בה.
(ב)
לא יפריע נוסע ברכבת מקומית לפקיד רכבת במילוי תפקידו.
כניסה לרכבת מקומית ויציאה ממנה
(א)
אדם –
(1)
לא ייכנס לרכבת מקומית ולא יצא ממנה אלא בדלתות המיועדות לכניסה או ליציאה, לפי העניין;
(2)
לא ייכנס לרכבת מקומית, לא יצא ממנה ולא יפתח את דלתותיה בשעה שהרכבת המקומית נעה;
(3)
לא יטפס על קרון או על מבנה, קיר, מחסום, גדר או שער בתחנה או ברציף, לא ייתלה עליהם או יפגע בהם בכל דרך שהיא.
(ב)
נוסע –
(1)
לא ייכנס לרכבת המקומית, אלא לפי תורו ובלא שיפריע לעומדים בסביבתו או לרוצים להיכנס לרכבת המקומית או לצאת ממנה;
(2)
לא ייכנס לרכבת מקומית, ולא ינסה להיכנס אליה, לאחר שפקיד רכבת הכריז כי לא יעלו לרכבת המקומית נוסעים נוספים באותה תחנה או כי עומדים לסגור את הדלתות;
(3)
לא ייכנס לרכבת המקומית כשלבושו עלול לזהם או להשחית את בגדי הנוסעים האחרים או את המצוי ברכבת המקומית, בפרט כשבגדיו מלוכלכים בצבעים, בשמנים או בפיח;
(4)
לא ייכנס לרכבת המקומית כשאינו לבוש;
(5)
לא ייכנס לרכבת המקומית כשהוא במצב של שיכרות או תחת השפעת סמים;
(6)
לא ייכנס לרכבת המקומית כשהוא נועל לרגליו מיתקן המשמש להחלקה או לגלישה, ולא יעמוד עליהם כשהוא ברכבת המקומית;
(7)
ישמור את כרטיסו לביקורת עד לאחר עזיבתו את תחנת היעד.
הפרעה לנהג
לא ישוחח אדם עם נהג רכבת מקומית בזמן הנסיעה.
התנהגות במסילת ברזל מקומית
(א)
לא יפעל נוסע באופן העלול לגרום נזק או אי־נוחות בלתי סבירה לכל נוסע אחר.
(ב)
לא יעורר נוסע רעש בכלי, במכשיר או בדרך אחרת, לבדו או יחד עם אחרים, אם הדבר הוא למורת רוחם של נוסעים אחרים.
(ג)
לא ילכלך נוסע את מסילת הברזל המקומית, ולא ישליך בה פסולת, אלא במקום שיועד לכך במסילה או שהותקן לצורך זה, אם הותקן.
(ד)
לא ישליך נוסע מן הרכבת המקומית אל מחוצה לה כל חפץ שהוא.
(ה)
לא ישתתף נוסע בתגרה במסילת הברזל המקומית, לא יתפרע ולא יעשה מעשה הפוגע במסילה או בחלק ממנה.
בעלי חיים
(א)
לא יכניס נוסע בעלי חיים לרכבת מקומית, אלא אם כן גודלם מאפשר לו להניחם על ברכיו או להחזיקם בידיו, ובלבד שכלבים המוסעים כאמור יישאו זמם על פיהם ויהיו קשורים ברצועה, ובעלי חיים אחרים יהיו מצויים בתוך תיבה או סל באופן המונע אפשרות של פגיעה בנוסעים או הטרדתם.
(ב)
הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על הסעת כלב נחייה של עיוור המלווה אותו, אם הכלב קשור ברצועה.
נשיאת כבודה ברכבת המקומית
(א)
לא יעלה נוסע לרכבת מקומית עם כבודה בגודל, בצורה או מסוג שיש בה כדי לגרום הפרעה או נזק לנוסעים או העלולה ללכלך אדם או לפגוע בו או בלבושו או המפיצה ריחות רעים.
(ב)
לא יעמיד נוסע כבודתו ברכבת המקומית אלא במקום ובאופן שלא תפריע לנהג, לפקיד הרכבת ולנוסעים, בייחוד בכניסה לרכבת המקומית וביציאה ממנה.
(ג)
כבודה תונח, במידת האפשר, במקום המיועד לכך או בצמוד לדופן הקרון, ובאין אפשרות כאמור, צמוד לבעליה.

פרק חמישי: טכוגרף

טכוגרף [תיקון: תשע״ג]
(א)
טכוגרף יותקן ברכבת המקומית לפי תקנות הוראות שונות, ויתקיימו בו כל אלה:
(1)
הוא מסוג שאישר המנהל;
(2)
מותקן בו כרטיס זיכרון;
(3)
הטכוגרף מותקן בכל קרון ברכבת המקומית ונבדק בבדיקה שנתית על ידי מעבדה מוסמכת לפי חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ״ז–1997, לפי הוראות המנהל; עד יום ט׳ בטבת התשע״ה (31 בדצמבר 2014), במקום בדיקה לפי החוק האמור יבוא אישור על תקינות הטכוגרף מאת מנהל התפעול בהתאם להוראות הבדיקה והכיול של יצרן הקרון;
(4)
נרשם בטכוגרף קוטר גלגל הרכבת המקומית, יעודכן הרישום מזמן לזמן בהתאם לשינויים בקוטר הגלגל;
(5)
בטכוגרף נרשמים באופן דיגיטלי, כל זמן הנהיגה, בין השאר, נתונים אלה; לעניין זה, ”זמן נהיגה“ – הזמן שבו השליטה על הרכבת המקומית נתונה בידי נהג הרכבת:
(א)
תאריך הרישום, הכולל יום, חודש ושנה;
(ב)
זמן הרישום הכולל שעה, דקה ושנייה;
(ג)
מספר הקרון שנעשה בו הרישום;
(ד)
המרחק שעברה הרכבת המקומית;
(ה)
מהירות הנסיעה;
(ו)
הופעל מעצור חירום;
(ז)
הופעל מעצור בטיחות;
(ח)
הופעל ידנית מעצור מגנטי;
(ט)
תא הנהג שנעשה בו שימוש ברכבת המקומית;
(י)
נסיעה לאחור;
(יא)
חיווי על העדר סימן חיים מהנהג;
(יב)
הפעלת ידית חירום בתא הנוסעים;
(יג)
חיווי על הוראות הנהג להאצה או האטה של מהירות הנסיעה.
(ב)
הפקת פלט, לרבות העברת נתונים כאמור בתקנה 2 לתקנות הטכוגרף, תבוצע בידי בעל היתר הפעלה באמצעי מתאים כפי שאישר המנהל.
[תיקון: תשע״ב]

פרק חמישי1: רישיון מנהל תפעול

תנאים למתן אישור לבחינות להסמכת מנהל תפעול [תיקון: תשע״ב]
המנהל רשאי לאשר בחינות להסמכת מנהל תפעול, ובלבד שהתקיימו תנאים אלה:
(1)
הבחינות נערכות בידי מוסד מורשה במדינה זרה שהורשה בידי המדינה הזרה או בידי גורם מורשה אחר במדינה הזרה, להסמיך מנהל תפעול לרכבת מקומית (להלן – מוסד מורשה זר);
(2)
המוסד המורשה הזר הוא בעל ניסיון של 5 שנים רצופות לפחות סמוך לפני מועד אישור המנהל לבחינות, בהסמכת מנהלי תפעול לרכבת מקומית;
(3)
בחינות ההסמכה במוסד המורשה הזר, כוללות נושאים אלה לפחות:
(א)
תכנון תשתיות רכבת מקומית, לרבות תכנון נתיבים ומסילות, מעטפת בטיחות, בקרת רעש ורעידות, תחנות נוסעים, מערכות חשמל, מנהרות, מערכות הגנה וכיבוי אש, מערכות איתות והכוונה, בטיחות, מערכות תקשורת, אזור תפעול ותחזוקה ומערכותיו;
(ב)
תכנון הרכבת המקומית, לרבות עומסים, מבנה, מערכות הגנה נגד שריפות, ממשק בין קרון לבין מסילה, מערכות איתות, מערכות הנעה, מערכות בלימה, מערכות חשמל, מערכות תאורה;
(ג)
תפעול רכבת מקומית, לרבות הכשרת נהגי רכבת מקומית, נהיגת רכבת מקומית, תכניות הפעלה, מערכות שליטה ובקרה, בטיחות המערכת;
(ד)
תחזוקת רכבת מקומית, לרבות תחזוקת תשתיות הרכבת, תחזוקת הרכבת;
(ה)
חיקוקים ותקנים החלים לעניין רכבת מקומית;
(4)
הבחינות שעורך המוסד המורשה הזר כוללות הן בחינות בכתב והן בחינות בעל פה, ובוחנים בהן בוחנים שהם מנהלי תפעול מוסמכים במדינה הזרה.
תנאים לעריכת בחינות מטעם המנהל להסמכת מנהל תפעול [תיקון: תשע״ב]
המנהל רשאי לערוך בחינות להסמכת מנהל תפעול, ובלבד שבחינות ההסמכה ייערכו בנושאים המנויים בתקנה 20א(3), ויתקיימו בהן תנאים אלה:
(1)
הבחינות מתקיימות בארץ באמצעות גורם בעל ניסיון של 5 שנים רצופות לפחות סמוך לפני מועד עריכת הבחינות, בפיקוח ובבקרה על הקמה ותפעול של מערכות רכבת מקומית;
(2)
בוחן בבחינות הוא מי שאישר אותו המנהל לבחון בבחינות כאמור, אשר פועל מטעם גורם הנקוב בפסקה (1), והוא בעל הכשרה והסמכה מוכרים בארץ או במדינה זרה לעניין התחום שבו הוא בוחן; ובעניין הנדסי הבוחן נדרש לעמוד גם באחד מתנאים אלה:
(א)
הוא מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי״ח–1958, באחד מהמדורים שלהלן:
(1)
הנדסת מסילות ברזל;
(2)
הנדסה אזרחית;
(3)
הנדסת מכונות;
(4)
הנדסת חשמל;
(5)
הנדסת אווירונאוטיקה;
(6)
הנדסת תעשייה וניהול;
(ב)
הוא מנהל תפעול מורשה בארץ או מי שעבר בהצלחה בחינות כאמור בתקנה 20א;
(ג)
הוא בוחן במוסד שמתקיימים בו תנאי תקנה 20א.
בקשה לרישיון מנהל תפעול [תיקון: תשע״ב]
(א)
מבקש רישיון מנהל תפעול יצרף לבקשתו –
(1)
מסמכים המעידים על עמידתו בתנאים כאמור בסעיף 46טו לפקודה;
(2)
לפי הצורך – מסמכים המעידים כי מתקיימים התנאים לאישור בחינות לפי תקנה 20א.
(ב)
מבקש רישיון מנהל תפעול שעבר בחינה שאושרה לפי תקנה 20א, ייבחן בנוסף בידי המנהל, כתנאי לקבלת הרישיון, בבחינה המעידה על בקיאותו בדינים ובתקנים החלים בישראל לעניין רכבת מקומית.

פרק שישי: רישיון לנהיגת רכבת מקומית

רישיון לנהיגת רכבת מקומית לנוסעים [תיקון: תשע״ז]
(א)
המנהל ייתן רישיון לנהיגת רכבת מקומית לנוסעים למבקש שהתקיימו בו התנאים הקבועים בפקודה ותנאים אלה:
(1)
הוא בעל רישיון נהיגה תקף לפי תקנה 180 לתקנות התעבורה שנתיים לפחות;
(1א)
גילו של המבקש 24 שנים ומעלה;
(2)
השתתף בקורס אצל מי שאישר המנהל להכשיר לנהיגת רכבת מקומית, לפי תכנית הכשרה שאישר המנהל, הכוללת הכשרה עיונית כאמור בתקנה 22(א) והכשרה מעשית כאמור בתקנה 22(ב) ו־(ג) לרבות נהיגה של 20 שעות לפחות בליווי מדריך, עמד בהצלחה במבחנים הנלווים, וקיבל תעודה המעידה על כך; המבקש יצרף לבקשתו את התעודה;
(3)
נהג בליווי חונך במשך 30 שעות לפחות בקו שבו הוא צפוי לנהוג לאחר קבלת הרישיון, כשהקו הוא בלא גדרות בטיחות זמניות ועם מערכת איתות פעילה; ובמסילת ברזל מקומית לפני שהותרה בה ההפעלה לפי היתר הפעלה, אף אם נהג כאמור בקו שמתקיימים בו תנאים או מגבלות, לרבות – גדרות בטיחות זמניות או העדר מערכת איתות פעילה, ובלבד שהמנהל קבע את התנאי או המגבלה ברישיון; המבקש יצרף לבקשתו את ספר הנסיעה המתעד את שעות הנהיגה;
(4)
המבקש מסר למנהל אישור חתום בידי המשמשים מטעם בעל היתר הפעלה בתפקידים אלה: אחראי ההדרכה, מנהל התפעול ובוחן נהגים, כי הוא עבר בהצלחה את ההכשרה העיונית והמעשית לפי פסקה (2), וכן הכשרה לפי פסקה (3), כי הוא מכיר את הקו שהוא צפוי לנהוג בו ואת הסיכונים שבו, וכי נמצא מתאים על ידיהם לשמש נהג רכבת מקומית לנוסעים; ובמסילת ברזל מקומית לפני שהותרה בה ההפעלה לפי היתר הפעלה – יינתן האישור בידי גורם; לעניין תקנה זו, ולהלן ”גורם“ – גורם מטעם בעל זיכיון לפי סעיף 46א(א) לפקודה או מטעם חברה ממשלתית שהממשלה התקשרה עמה לפי סעיף 46א(ד) לפקודה, שהמנהל אישר לכך;
(5)
(א)
המבקש המציא למנהל, אישור רפואי לאחר שעבר בדיקות גופניות, נפשיות ובדיקות כושר אחרות עליהן הורה המנהל, חתום בידי המרב״ד, המוכיח כי מצב בריאותו תקין עובר להגשת בקשתו לרישיון, כמפורט להלן:
(1)
המבקש ימסור למרב״ד הצהרת בריאות על מצב בריאותו לפי טופס שהכין המנהל;
(2)
המבקש ימסור למרב״ד ממצאי בדיקה רפואית שבוצעה בידי רופא המכיר את עברו הרפואי של הנבדק מתוך אחת מאלה, והרופא ירשום ממצאיו בטופס שהכין המנהל:
(א)
הוא מטפל בנבדק דרך קבע בשלוש השנים האחרונות לפחות;
(ב)
עיון בתיקו הרפואי בקופת החולים שבה היה הנבדק חבר בשלוש השנים שקדמו לבדיקה;
(ג)
אם הנבדק הוא עולה חדש, וטרם חלפו שלוש שנים ממועד עלייתו, או שהוא תושב מדינת חוץ בעל אשרה תקפה לשהייה בישראל – בכל דרך שתניח את דעת הרופא הבודק, ויפרט באישור הרפואי את מקור ידיעותיו על עברו הרפואי של הנבדק;
(3)
המבקש ימסור למרב״ד תוצאות בדיקת כושר ראייה שנעשתה במכשיר שאישר לכך המנהל הכללי של משרד הבריאות, ובדרך שהורה;
(ב)
רופא במרב״ד רשאי להביא בחשבון מידע מן המרשם הפלילי כאמור בתקנה 15ב(1) ו־(3) לתקנות התעבורה לגבי מבקש רישיון לנהיגת רכבת מקומית כאמור, לצורך עריכת בדיקות רפואיות לפי פסקה זאת;
(ג)
היה הרופא במרב״ד סבור לפי המסמכים שמסר לידיו המבקש או לפי בדיקות נוספות שביצע במרב״ד או לפי תוצאות בדיקות שהתבקש מבקש הרישיון לערוך, לרבות בדיקת שימוש בסמים מסוכנים או בחומרים מסוכנים, כי המבקש כשיר מבחינת בריאותו בתנאים או בלא תנאים, לנהוג ברכבת מקומית לנוסעים, ייתן לו אישור רפואי המעיד על מצבו בתוך 15 ימי עבודה ממועד העברת כל המידע הדרוש להשלמת הבדיקה במרב״ד, וימסור את העתקו למנהל; הרופא במרב״ד רשאי לקבוע באישור תנאים והגבלות כפי שיראה לנכון;
(ד)
תקנות 195, 195א, 195ג, 197 עד 201ג לתקנות התעבורה יחולו על מבקש רישיון לנהיגת רכבת מקומית בשינויים המתחייבים, ויראו כאילו בכל מקום, במקום ”רישיון נהיגה“ נאמר ”רישיון לנהיגת רכבת מקומית“ ובמקום ”רופא מוסמך“ נאמר ”רופא המרב״ד“;
(ה)
נבדק המבקש בבדיקות רפואיות במרב״ד לצורך קבלת רישיון נהיגת אוטובוס לפי תקנות התעבורה או לחידושו, בשנתיים שקדמו למועד הגשת בקשתו לרישיון נהיגה כאמור בתקנה זאת, יבחן המרב״ד את מצבו הבריאותי לפי ממצאים אלה, ורשאי המרב״ד להפנות את מבקש הרישיון לבדיקות נוספות, במידת הצורך כאמור בפסקת משנה (ג);
(6)
כנגד המבקש לא הוגש כתב אישום או המבקש לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לדעת המנהל, לשמש נהג רכבת מקומית לנוסעים.
(ב)
ראה המנהל כי התקיימו במבקש התנאים האמורים בתקנת משנה (א), ייתן לו רישיון לנהיגת רכבת מקומית לנוסעים, ויודיע על כך למנהל התפעול מטעם בעל היתר ההפעלה, שמטעמו הוא מיועד לנהוג ברכבת המקומית; ובמסילת ברזל מקומית לפני שהותרה בה ההפעלה לפי היתר הפעלה – יודיע על כך לגורם.
(ג)
רישיון לנהיגת רכבת מקומית לנוסעים יהיה תקף למשך עשר שנים; היה מבקש הרישיון בגיל העולה על 60, יהיה תוקף הרישיון לחמש שנים, ואם היה המבקש בגיל העולה על 70, תוקף הרישיון יהיה לשנתיים; ואולם התקיים במבקש הרישיון האמור בתקנה 25(א)(2) לתקנות הוראות שונות, תוקף הרישיון שייתן לו המנהל בפעם הראשונה יהיה לשנה ממועד הוצאתו.
(ד)
בעל רישיון תקף לנהיגת רכבת מקומית לנוסעים, מורשה לנהוג גם ברכבת מקומית לתפעול וברכבת מקומית לתחזוקה, ויישא את רישיון הנהיגה עמו בכל עת נהיגתו ברכבת המקומית.
הכשרה בקורס למבקש רישיון לנהיגת רכבת מקומית לנוסעים
(א)
הכשרה עיונית למבקש רישיון לנהיגת רכבת מקומית לנוסעים כאמור בתקנה 21(א)(2) תאושר בידי המנהל ותכלול, בין השאר, נושאים אלה: הכרת המבנה הטכני של הרכבת המקומית ומערכותיה; הכרת הקו שהמבקש צפוי לנהוג בו את הרכבת המקומית; נסיעה בטוחה; דינים והוראות החלים על נהג רכבת מקומית; מתן שירות.
(ב)
הכשרה מעשית תכלול נהיגה של 20 שעות לפחות בליווי מדריך כאמור בתקנה 21(א)(2), אשר ייתן את חוות דעתו על הנהיגה בעת ההכשרה; הנהיגה תתבצע בקו שבו צפוי הלומד לנהוג לאחר קבלת הרישיון.
(ג)
לאחר השלמת ההכשרה המעשית, ייבחן המבקש במבחן נהיגה.
הכשרה לאחר קבלת רישיון לנוסעים לראשונה [תיקון: תשע״ז]
בעל רישיון לנהיגת רכבת מקומית לנוסעים, לאחר שקיבל רישיון כאמור לראשונה, ינהג 50 שעות לפחות בליווי חונך ותוך הסעת נוסעים בקו שבו הוא צפוי לנהוג לאחר קבלת הרישיון.
חידוש רישיון לנהיגת רכבת מקומית לנוסעים
בכפוף לסעיף 46כב לפקודה, המנהל יחדש רישיון לנהיגת רכבת מקומית לנוסעים, אם במועד חידושו התקיימו במבקש רישיון זה כל אלה:
(1)
לא נמצא טעם המצדיק סירוב לחדשו לפי הפקודה;
(2)
האמור בתקנה 21(א)(1);
(3)
קיבל אישור, חתום בידי כל אלה הבאים מטעם בעל היתר הפעלה: מנהל התפעול, אחראי ההדרכה ובוחן נהגים, כי עבר הכשרה תקופתית שאישר המנהל, כאמור בתקנות הוראות שונות, ונמצא על ידם מתאים לשמש נהג רכבת מקומית לנוסעים;
(4)
עמד בבדיקות רפואיות תקופתיות כאמור בתקנות הוראות שונות ומסר לידי המנהל אישור רפואי מתאים.
בעל רישיון חוץ
(א)
המנהל רשאי לתת רישיון לנהיגת רכבת מקומית לנוסעים למבקש שבידו רישיון חוץ תקף אם התקיימו בו המפורטים להלן:
(1)
אחד מאלה:
(א)
הוא עולה חדש שהגיש את בקשתו בתוך שלוש שנים מיום עלייתו;
(ב)
הוא תושב ישראל ששהה מחוץ לישראל שישה חודשים רצופים לפחות לאחר קבלת רישיון החוץ, אם הגיש את בקשתו בתוך שנה מיום שובו לישראל;
(ג)
הוא תושב מדינת חוץ, אם הגיש את בקשתו בעת שהיתה ברשותו אשרת שהייה בישראל שהיא בת תוקף;
(2)
גילו של המבקש 21 ומעלה;
(3)
התקיימו במבקש תנאי תקנה 21(א)(5) ו־(6);
(4)
רישיון החוץ הוא לנהיגת רכבת מקומית מסוג זהה לרכבת המקומית שהוא צפוי לנהוג בה בארץ; לא נהג המבקש במדינת חוץ ברכבת מקומית מסוג זהה כאמור, יצרף לבקשתו אישור כי עבר הכשרה שאישר המנהל בעבור מי שהוא בעל רישיון ממדינת חוץ לנהיגת רכבת מקומית מן הסוג המבוקש, ואישור מאת מנהל התפעול, אחראי ההדרכה ובוחן נהגים מטעם בעל היתר ההפעלה, כי המבקש עבר הכשרה מתאימה כאמור, ונמצא על ידם כשיר לנהוג רכבת מקומית מן הסוג המבוקש כאמור; ובמסילת ברזל מקומית לפני שהותרה בה ההפעלה לפי היתר הפעלה, יינתן האישור בידי גורם;
(5)
המבקש מחזיק ברישיון החוץ במשך שלוש שנים עובר להגשת הבקשה, ונהג ברכבת מקומית משך שנתיים לפחות מתוכן;
(6)
המבקש המציא הצהרה כי נהג ברכבת מקומית במדינת חוץ במשך מאה שעות לפחות בקו להסעת נוסעים בשכר;
(7)
המבקש עבר הכשרה בקו שהוא מבקש לנהוג בו וקיבל אישור ממנהל התפעול, אחראי ההדרכה, ובוחן נהגים מטעם בעל היתר ההפעלה, כי עבר הכשרה להכרת הקו, מאפייניו והסיכונים שבו כשהקו בלא גדרות בטיחות זמניות ועם מערכת איתות פעילה, והוא נמצא על ידם כשיר לקבל רישיון לנהיגת רכבת מקומית לנוסעים; ובמסילת ברזל מקומית לפני שהותרה בה ההפעלה לפי היתר הפעלה, אף אם עבר הכשרה כאמור בקו שמתקיימים בו תנאים או מגבלות, לרבות – גדרות בטיחות זמניות או העדר מערכת איתות פעילה, ובלבד שהמנהל קבע את התנאי או המגבלה ברישיון, והאישור יינתן בידי גורם כהגדרתו בתקנה 21.
(ב)
ניתן רישיון נהיגה למבקש כאמור בתקנת משנה (א) יחולו על הרישיון תקנות 21(ב), (ג) ו־(ד).
התאמת רישיון לנהיגת רכבת מקומית לפי קו
ביקש בעל רישיון לנהוג בקו אחר מזה הרשום ברישיון הנהיגה שלו, יגיש בקשה מתאימה למנהל ויצרף לה גם אישור ממנהל התפעול, אחראי ההדרכה ובוחן נהגים בקו האחר, על הכשרתו לפי תקנה 21(א)(3); מצא המנהל כי התקיימו במבקש תנאים להכשרתו על הקו האחר, יציין את הקו האחר ברישיון של המבקש.
רישיון לנהיגת רכבת מקומית לתפעול [תיקון: תשע״ז]
(א)
המנהל ייתן רישיון לנהיגת רכבת מקומית לתפעול למבקש שהתקיימו בו התנאים הקבועים בפקודה ותנאים אלה:
(1)
האמור בתקנות 21(א)(4), (5) ו־(6), 21(ג), 23 ו־25 יחולו על מבקש רישיון לנהיגת רכבת מקומית לתפעול בשינויים המחויבים וכן ההוראות בדבר הכשרה תקופתית נמשכת ובדיקות רפואיות תקופתיות לפי תקנות הוראות שונות;
(2)
האמור בתקנות 21(א)(2) ו־22 בשינויים המחויבים וכן, ההכשרה העיונית תכלול נושאים אלה לפחות: הכרת המבנה הטכני של הרכבת המקומית ומערכותיה; הכרת הקו שהוא צפוי לנהוג בו; נסיעה בטוחה; דינים החלים על נהג רכבת מקומית; עניינים נוספים שהורה עליהם המנהל, הנדרשים לנהג רכבת מקומית לשם ביצוע מכלול תפקידי נהג רכבת מקומית לתפעול;
(3)
האמור בתקנה 21(א)(3), שתיקרא כאילו, במקום ”30 שעות“ נאמר בה ”15 שעות“;
(4)
הוא בעל רישיון נהיגה תקף לפי תקנה 180 לתקנות התעבורה;
(5)
גילו של המבקש 21 ומעלה.
(ב)
ראה המנהל כי התקיימו במבקש התנאים האמורים בתקנת משנה (א), ייתן לו רישיון לנהיגת רכבת מקומית לתפעול, ויודיע על כך למנהל התפעול מטעם בעל היתר ההפעלה, שמטעמו הוא מיועד לנהוג ברכבת המקומית; ובמסילת ברזל מקומית לפני שהותרה בה ההפעלה לפי היתר הפעלה – יודיע לגורם.
(ג)
בעל רישיון לנהיגת רכבת מקומית לתפעול מורשה לנהוג רכבת מקומית שבה עד 15 נוסעים מלבד הנהג, שלא למטרת הסעת נוסעים בשכר.
(ד)
בעל רישיון לנהיגת רכבת מקומית לתפעול, רשאי לנהוג גם כבעל רישיון לנהיגת רכבת מקומית לתחזוקה ויישא עמו בכל עת נהיגתו ברכבת המקומית את רישיון הנהיגה.
רישיון לנהיגת רכבת מקומית לתחזוקה [תיקון: תשע״ז]
(א)
המנהל ייתן רישיון לנהיגת רכבת מקומית לתחזוקה למבקש שהתקיימו בו התנאים הקבועים בפקודה ותנאים אלה:
(1)
תקנות 21(א)(4), (5) ו־(6), 21(ג), 23 ו־25 יחולו על מבקש רישיון לנהיגת רכבת מקומית לתחזוקה בשינויים המחויבים וכן ההוראות בדבר הכשרה תקופתית נמשכת ובדיקות רפואיות תקופתיות לפי תקנות הוראות שונות; במקום האמור בתקנה 21(א)(4) לעניין היכרות עם הקו יבוא היכרות עם אזור תפעול ותחזוקה בו הוא צפוי לנהוג;
(2)
האמור בתקנות 21(א)(2) ו־22 בשינויים המחויבים, וכן ההכשרה העיונית תכלול נושאים אלה לפחות: הכרת המבנה הטכני של הרכבת המקומית ומערכותיה, הכרת אזור תפעול ותחזוקה שהוא צפוי לנהוג בו; נסיעה בטוחה; דינים החלים על נהג רכבת מקומית; עניינים נוספים שהורה עליהם המנהל, הנדרשים לנהג רכבת מקומית לשם ביצוע מכלול תפקידיו כנהג רכבת מקומית לתחזוקה, ובמקום ”20 שעות“ יבוא ”10 שעות“;
(3)
הוא בעל רישיון נהיגה תקף לפי תקנה 180 לתקנות התעבורה;
(4)
גילו של המבקש 21 ומעלה.
(ב)
ראה המנהל כי התקיימו במבקש התנאים האמורים בתקנת משנה (א), ייתן לו רישיון לנהיגת רכבת מקומית לתחזוקה, ויודיע על כך למנהל התפעול מטעם בעל היתר ההפעלה, שמטעמו הוא צפוי לנהוג ברכבת המקומית; ובמסילת ברזל מקומית לפני שהותרה בה ההפעלה לפי היתר הפעלה – יודיע לגורם.
(ג)
בעל רישיון לנהיגת רכבת מקומית לתחזוקה מורשה לנהוג רכבת מקומית אך ורק בתחומי אזור תפעול ותחזוקה, ולהסיע 3 נוסעים לכל היותר מלבד הנהג, שלא למטרת הסעת נוסעים בשכר, ויישא את רישיון הנהיגה עמו בכל עת נהיגתו ברכבת המקומית.
בקשה לרישיון
(א)
בקשה לרישיון לפי תקנות אלה, תוגש למנהל בכתב ואם נקבע לה טופס – תוגש הבקשה לפיו; לבקשה יוצמד תצלום מדויק של פני המבקש.
(ב)
המבקש ימציא למנהל במצורף לבקשתו פרטים, מסמכים, תצלומים, תכניות, הצהרות ופרטים נוספים, כפי שידרוש, וישיב נכונה על כל שאלה שיישאל בקשר לבקשתו.
(ג)
המבקש יצרף לבקשתו לרישיון או לחידושו פרטים מעודכנים שבידי רשות הרישוי לגביו ולגבי רישיון הנהיגה שעל שמו, וימסור אותם למנהל לשם בדיקת הבקשה כאמור.
מתן רישיון וחידושו
(א)
לא יינתן ולא יחודש רישיון, אם מיום הגשת הבקשה נתגלו אצל המבקש מחלת לב או שינויים במערכת העצבים, העצמות, הראייה או השמיעה, אשר יש בהם כדי להשפיע על כושרו הרפואי לנהוג ברכבת מקומית, אשר לא דווחו למנהל לפי תקנה 34(ג) או שהועברו למנהל מרופא עקב בדיקות שערך לפי תקנות 21(א)(5), 26(א)(1) או 27(א)(1) וכן לעניין בדיקות רפואיות תקופתיות לפי תקנות הוראות שונות.
(ב)
רישיון לנהיגת רכבת מקומית או כל שינוי, תנאי או הגבלה בו יינתנו בכתב.
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (ב) או אם לא עמד המבקש בתנאי שנדרש לצורך קבלת הרישיון, רשאי המנהל ליתן לו רישיון זמני שתוקפו לא יעלה על 180 ימים (להלן – רישיון זמני).
(ד)
רישיון זמני יוצמד לתעודת הזהות, לתעודת עולה או לדרכון של מקבלו.
(ה)
לעניין סעיף 63 לפקודת התעבורה ולעניין הסעיף האמור כפי שהוחל בסעיף 46ג(א)(13) לפקודה, לא יראו רישיון זמני שניתן ופקע, כרישיון נהיגה לפי פקודת התעבורה או כרישיון לנהיגת רכבת מקומית שפקע.
לימוד נהיגת רכבת מקומית
(א)
לימוד נהיגת רכבת מקומית, לרבות לעניין הכשרה תקופתית נמשכת כאמור בתקנות הוראות שונות, ייעשה לפי תכנית שאישר המנהל, באמצעות מדריך ללימוד נהיגת רכבת מקומית כאמור בתקנת משנה (ג) וחונך לנהיגת רכבת מקומית כאמור בתקנת משנה (ה).
(ב)
מדריך מורשה להדריך, להכשיר וללוות מועמדים לקבלת רישיון לנהיגת רכבת מקומית ובעלי רישיון לנהיגת רכבת מקומית בהכשרה תקופתית נמשכת לפי תקנות הוראות שונות, ומורשה לשמש חונך.
(ג)
מי שהתקיימו בו כל אלה, רשאי לשמש מדריך ללימוד נהיגת רכבת מקומית:
(1)
הוא בעל רישיון לנהיגת רכבת מקומית לנוסעים, ורישיונו אינו מוגבל ואינו מותנה לעניין גדרות או מערכת איתות;
(2)
הוא בעל ניסיון של אלפיים וחמש מאות שעות נהיגה לפחות ברכבת מקומית מהסוג שבו הוא מיועד להדריך, בקו להסעת נוסעים בשכר או בקו שבו הותרה ההפעלה לפי היתר הפעלה, מתוכן חמש מאות שעות בקו שבו הוא צפוי להדריך; ובמסילת ברזל מקומית לפני שהותרה בה ההפעלה לפי היתר הפעלה – נוסף על ניסיון של אלפיים וחמש מאות שעות נהיגה לפחות ברכבת מקומית מהסוג שבו הוא מיועד להדריך, בקו להסעת נוסעים בשכר, גם אישור בידי גורם כהגדרתו בתקנה 21 כי קיבל הדרכה על מאפייני הקו ועל הסיכונים הקיימים בו;
(3)
מנהל התפעול, אחראי ההדרכה ובוחן נהגים מטעם בעל היתר ההפעלה אישרו בחתימתם כי המועמד עבר הכשרה למדריכים לפי תכנית שאישר המנהל, ויש לו תעודת הסמכה לכך או תעודה מבית ספר מוכר במדינת חוץ שהכיר בה המנהל כמתאימה להוכחת הכשרה כאמור; ובמסילת ברזל מקומית לפני שהותרה בה ההפעלה לפי היתר הפעלה, יינתן האישור בידי גורם כהגדרתו בתקנה 21.
(ד)
חונך מורשה ללוות מועמדים לקבלת רישיון לנהיגת רכבת מקומית בתהליך הסמכתם כאמור בתקנה 21(א)(3), ובעלי רישיון לנהיגת רכבת מקומית בהכשרה תקופתית נמשכת לפי תקנות הוראות שונות.
(ה)
מי שהתקיימו בו כל אלה, רשאי לשמש חונך לנהיגת רכבת מקומית:
(1)
הוא בעל רישיון לנהיגת רכבת מקומית לנוסעים, ורישיונו אינו מוגבל ואינו מותנה לעניין גדרות או מערכת איתות;
(2)
הוא בעל ניסיון של שבע מאות וחמישים שעות נהיגה ברכבת מקומית בקו שניתנים בו שירותי הסעה בשכר או בקו שהותרה בו ההפעלה לפי היתר הפעלה, ומתוכן מאתיים שעות בקו שבו הוא צפוי לחנוך; ובמסילת ברזל מקומית לפני שהותרה בה ההפעלה לפי היתר הפעלה – במקום ניסיון של 750 שעות, הוא בעל ניסיון של 1,000 שעות נהיגה לפחות ברכבת מקומית מהסוג שבו הוא מיועד לחנוך, בקו להסעת נוסעים בשכר, וניתן לו אישור בידי גורם כהגדרתו בתקנה 21 כי קיבל הדרכה על מאפייני הקו ועל הסיכונים הקיימים בו.
בוחן נהגי רכבת מקומית
(א)
בוחן נהגי רכבת מקומית יעריך ויבחן את התאמתם של מועמדים לקבלת רישיון לנהיגת רכבת מקומית כאמור בתקנת משנה (ב) ושל בעלי רישיון לנהיגת רכבת מקומית בהכשרה תקופתית נמשכת לפי תקנות הוראות שונות.
(ב)
מי שהתקיימו בו כל אלה רשאי לשמש בוחן נהגי רכבת מקומית:
(1)
הוא בעל ניסיון של חמשת אלפים שעות נהיגה לפחות ברכבת מקומית בקו להסעת נוסעים בשכר או בקו שבו הותרה ההפעלה לפי היתר הפעלה, מתוכן מאה שעות נהיגה בקו שהוא צפוי לשמש בו בוחן נהגי רכבת מקומית; ובמסילת ברזל מקומית לפני שהותרה בה ההפעלה לפי היתר הפעלה – במקום מאה שעות כאמור, אישור בידי גורם כהגדרתו בתקנה 21 כי המועמד קיבל הדרכה על מאפייני הקו ועל הסיכונים הקיימים בו;
(2)
מנהל התפעול ואחראי ההדרכה מטעם בעל היתר ההפעלה אישרו בחתימתם כי המועמד עבר תכנית הכשרת בוחנים לנהגי רכבת מקומית, שאישר המנהל, וניתנה לו תעודת הסמכה לכך או תעודה מבית ספר מוכר במדינת חוץ, אשר הכיר בה המנהל כמתאימה להוכחת הכשרה כאמור; ובמסילת ברזל מקומית לפני שהותרה בה ההפעלה לפי היתר הפעלה, במקום אישור מנהל תפעול, יינתן האישור בידי גורם כאמור.
פסילת רישיון מחמת סכנה לעוברי דרך
(א)
המנהל יפסול רישיון לנהיגת רכבת מקומית של נהג כאמור בסעיף 46כב(א)(6) לפקודה, אם במהלך שנה רצופה שקדמה להחלטתו הורשע בעל הרישיון באחת מאלה:
(1)
10 עבירות תעבורה כנהג רכבת מקומית שהמנהל ראה כי נרשמו לחובת בעל רישיון לנהיגת רכבת מקומית, לרבות תוקף ההרשעות;
(2)
חמש מן העבירות המנויות בסעיף 40א(א)(1) לפקודת התעבורה או בתוספת העשירית שבה, בין כנהג רכבת מקומית ובין לפי רישיון נהיגה אחר שהמנהל ראה כי נרשמו במרשם העבירות לפי תקנה 545 לתקנות התעבורה.
(ב)
אין בהוראות תקנה זו כדי לגרוע מתוקפה של כל פסילה אחרת שהוטלה על הנהג, זולת אם בית משפט קבע אחרת.
העתק רישיון
(א)
הוכח להנחת דעתו של המנהל כי רישיון לנהיגת רכבת מקומית אבד, נגנב או נפגם או נלקח מבעליו בידי רשות שהוסמכה לכך כדין, ובמועד פנייתו למנהל רשאי בעל הרישיון להחזיק בו, רשאי המנהל לתת לו העתק הרישיון.
(ב)
מצא בעל הרישיון את הרישיון המקורי לאחר שקיבל העתק ממנו, יחזיר את ההעתק למנהל.
חובה להודיע על שינוי וחובת הצגת רישיון לנהיגת רכבת מקומית
(א)
בעל רישיון לנהיגת רכבת מקומית יודיע על כל שינוי שחל בכל פרט מן הפרטים הרשומים בו וימציא למנהל לפי דרישתו, את הרישיון לשם רישום השינוי בו; שלח המנהל לבעל הרישיון רישיון נוסף שנכללו בו השינויים, יחזיר בעל הרישיון את הרישיון הקודם למנהל.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), על שינוי שחל בכתובת למשלוח דואר, יודיע בעל רישיון שהוא תושב כהגדרתו בחוק עדכון כתובת, התשס״ה–2005, לפקיד הרישום כמשמעותו בחוק האמור.
(ג)
בעל רישיון שנתגלו אצלו מחלת לב או מגבלות במערכת העצבים, העצמות, הראייה או השמיעה, יודיע על כך מיד במכתב רשום למנהל, וכן ימסור הודעה כאמור למנהל התפעול; נודע למנהל התפעול כאמור, ימסור הודעה על כך לבעל ההיתר ולמנהל; נודע למנהל כאמור, רשאי הוא לדרוש מבעל הרישיון לעבור בדיקה רפואית לפי תקנה 21(א)(5).
(ד)
בעל היתר הפעלת מסילת ברזל ומנהל תפעול מטעמו יציגו לכל שוטר לפי דרישתו באזור תפעול ותחזוקה, רישיון לנהיגת רכבת מקומית של כל נהג רכבת מקומית המשמש מטעם בעל ההיתר במסילת הברזל המקומית וכן כל נהג במסילת הברזל יציג את רישיון נהיגתו לפי דרישה כאמור; ובמסילת ברזל מקומית לפני שהותרה בה ההפעלה לפי היתר הפעלה, במקום בעל היתר הפעלה ומנהל תפעול, יציג הגורם ומי שהגורם בא מטעמו את הרישיון לדרישת שוטר כאמור.
רישום תנאי ומגבלה ברישיון
(א)
קבע המנהל תנאי או מגבלה ברישיון לנהיגת רכבת מקומית יציינו ברישיון; בעל הרישיון ימסור את הרישיון לידי המנהל מיד עם קבלתו את ההודעה בדבר החלטת המנהל לקבוע מגבלה או תנאי כאמור.
(ב)
אין באי־רישום תנאי או מגבלה ברישיון כאמור בתקנת משנה (א) כדי לפגוע בתוקף התנאי שנקבע או כדי לבטל חובת בעל הרישיון לעמוד בו לפי החלטת המנהל.

פרק שביעי: פקיד רכבת שאינו בעל רישיון לנהיגה בה

פקיד רכבת מקומית שאינו בעל רישיון לנהיגה בה
(א)
בעל היתר הפעלה לא יעסיק אדם כפקיד רכבת מקומית שאינו נהג רכבת מקומית, אלא אם כן –
(1)
מלאו לו 21 שנים;
(2)
הוא שולט שליטה בסיסית בשפה העברית, כדרוש לצורך עבודתו; המנהל רשאי לפטור פקיד רכבת מתנאי זה, לפי אופי תפקידו;
(3)
הוא מכיר את הסמכויות שהוענקו לו לפי הפקודה.
(ב)
לעניין העסקת אדם כפקיד רכבת מקומית למתן שירות לנוסעים במסילת הברזל המקומית, נוסף על התנאים כאמור בתקנת משנה (א), בעל היתר ההפעלה שוכנע כי הוא מכיר את סביבת מסלול הקו שעוברת בו הרכבת המקומית; לעניין זה, ”סביבת מסלול הקו“ – לרבות מוסדות שניתן בהם שירות לציבור, שמות רחובות ואמצעי תחבורה ציבורית אחרים, הסמוכים למסלול הקו.

פרק שמיני: הוראות שונות

הליך הבאת טענות לפני המנהל והחלטה על ידו
(א)
נדרש אדם להביא את טענותיו לפני המנהל לעניין החלטה, רשאי המנהל לקבוע כי הטענות יוגשו לו בכתב, ורשאי הוא לקבוע מועד להגשתן.
(ב)
נדרש אדם להביא טענות כאמור בתקנת משנה (א), יעשה זאת במועד שנקבע לכך וישלח את טענותיו למנהל בדואר רשום; לא הגיש אדם את טענותיו כאמור במועד, רשאי המנהל להאריך את המועד, לבקשתו, ורשאי הוא להחליט בעניין גם בלא להאריך את המועד לכך בהתחשב בדחיפות העניין ומסוכנותו לציבור ולהתנהלות במסילה.
(ג)
המנהל רשאי לדרוש מאדם כאמור השלמת טענות בכתב או בעל פה, במועד שיקבע, ויחולו הוראות תקנת משנה (ב) לעניין מתן החלטה במועד והארכתו.
(ד)
החלטת המנהל תינתן בתוך 30 ימים מן המועד האחרון שקבע להבאת טענות לפניו, ובהתחשב באמור בתקנות משנה (ב) ו־(ג).
(ה)
תקנה זו תחול, זולת אם נקבע הליך אחר לפי העניין, לפי הפקודה.
הוראות מעבר
(א)
בתקנה זו, ”הרשאה מוגבלת“ ו”הרשאה מלאה“ – סוגי הרשאה לנהיגת רכבת מקומית שהכיר בה המנהל לפני יום תחילתו של תיקון מס׳ 6.
(ב)
הרשאה מוגבלת לנהיגת רכבת מקומית שנתן המנהל, תהיה רישיון לנהיגת רכבת מקומית לתפעול, ובלבד שבעל ההרשאה השלים את הדרישות לקבלת הרשאה מלאה לנהיגת רכבת מקומית לתפעול לפי הוראות המנהל ותקנה 26.
(ג)
נוסף על האמור בתקנת משנה (ב), יראו הרשאה מלאה לנהיגת רכבת מקומית לתפעול כרישיון לנהיגת רכבת מקומית לנוסעים בתקופה שלאחר מתן היתר הפעלה כאמור, לאחר שבעל ההרשאה נהג 50 שעות לפחות כבעל הרשאה מלאה, לפי אישור שמסר מנהל התפעול למנהל, מתוכן 15 שעות לפחות בקו שבו הוא צפוי לנהוג לאחר מתן היתר הפעלה, כשהקו הוא בלא גדרות בטיחות זמניות ועם מערכת איתות פעילה; תקנת משנה זו תחול גם על בעל הרשאה מוגבלת לנהיגת רכבת מקומית לתפעול לאחר שהשלים את הדרישות לקבלת הרשאה מלאה לנהיגת רכבת מקומית לתפעול.
(ד)
מי ששימש בוחן נהגים ברכבת מקומית או מדריך לנהיגת רכבת מקומית ערב תחילתו של תיקון מס׳ 6, ייתן לו המנהל רישיון לנהיגת רכבת מקומית לנוסעים, ותוקפו מיום מתן הרישיון כאמור בתקנה 21(ג).
(ה)
מי ששימש בוחן נהגים ברכבת מקומית או מדריך לנהיגת רכבת מקומית ערב תחילתו של תיקון מס׳ 6, יחשב כמי שהתמלאו בו הוראות תקנות 30 או 31 לפי העניין.
(ו)
על אף האמור בתקנה 30(ג)(1), בתקופה של שלוש שנים מיום תחילתן של תקנות אלה (להלן – יום התחילה), יראו בבעל ניסיון של אלף שעות נהיגה כמדריך ברכבת מקומית בקו שבו ניתנים שירותי הסעת נוסעים בשכר או בקו שבו הותרה ההפעלה לפי היתר הפעלה, מתוכן חמש מאות שעות בקו שבו הוא צפוי להדריך, כמי שהתקיימה בו התקנה האמורה.
(ז)
על אף האמור בתקנה 31(ב)(1), בתקופה של שלוש שנים מיום התחילה, יראו בבעל ניסיון של שלושת אלפים שעות כמדריך נהיגה ברכבת מקומית בקו שבו הוא אמור לשמש בוחן, כמי שהתקיימה בו התקנה האמורה.

תוספת

(תקנה 11(א)(2))

ציוד עזרה ראשונה

ציוד עזרה ראשונה לכל קרון ברכבת מקומית המסיעה נוסעים יכלול את המפורט להלן:
(1)
8 זוגות כפפות חד־פעמיות לטקס סטריליות;
(2)
1 מסכת כיס להנשמה;
(3)
1 צווארון מתכוונן;
(4)
3 תחבושות אישיות;
(5)
3 אגד אלסטי;
(6)
2 משולשי בד כולל סיכות;
(7)
2 חוסמי עורקים;
(8)
1 מספריים לעזרה ראשונה;
(9)
1 שמיכת הצלה;
(10)
10 פד גזה סטרילי 3″×3″;
(11)
1 אספלנית נייר 1″;
(12)
1 מד לחץ דם;
(13)
1 סטטוסקופ;
(14)
1 משחת פולידין;
(15)
1 ערכת הנשמה סיליקון לילד;
(16)
1 ערכת הנשמה סיליקון למבוגר;
(17)
1 ערכת מכל חמצן ניידת;
(18)
1 תרמיל נשיאה.
הציוד האמור בפרט א הוא לשימוש במקרה של פיגוע או אירוע בטיחותי בלבד ואם נעשה בו שימוש כאמור, יושלם מיד לכמות שפורטה בו, וייסגר שוב באופן הרמטי.


י״ד בטבת התשע״ב (9 בינואר 2012)
  • ישראל כ״ץ
    שר התחבורה והבטיחות בדרכים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.