חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מסילות הברזל (הוראות בדבר החזקה, שמירה וטיפול בכרטיס זיכרון של טכוגרף רכבת מקומית ובפלט והגשתו לבית המשפט)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מסילות הברזל (הוראות בדבר החזקה, שמירה וטיפול בכרטיס זיכרון של טכוגרף רכבת מקומית ובפלט והגשתו לבית המשפט) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מסילות הברזל (הוראות בדבר החזקה, שמירה וטיפול בכרטיס זיכרון של טכוגרף רכבת מקומית ובפלט והגשתו לבית המשפט), התשע״ב–2011


ק״ת תשע״ב, 204.


בתוקף סמכות שר המשפטים לפי סעיף 46לז(ג) לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל״ב–1972 (להלן – הפקודה), ובתוקף סמכות שר התחבורה והבטיחות בדרכים לפי סעיף 46לח לפקודה, אנו מתקינים תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”בעל היתר הפעלה“ – בעליו של היתר הפעלה כהגדרתו בסעיף 46 לפקודה או מפעיל מטעמו כמשמעותו בסעיף 46ד לפקודה;
”כרטיס זיכרון“ – כהגדרתו בסעיף 46לו לפקודה.
שמירה והחזקה של כרטיס זיכרון על ידי בעל היתר הפעלה
(א)
בעל היתר הפעלה ישמור את כרטיס הזיכרון כשהוא כולל את הנתונים שנרשמו בו לתקופה של 180 ימים לפחות מיום רישום הפרטים בו, ובמהלך תקופה זו לא יעשה הוא או מי מטעמו בנתונים כל שינוי.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), בעל היתר הפעלה רשאי להעביר את הנתונים שנרשמו בכרטיס הזיכרון, ובלבד שהתקיימו תנאים אלה:
(1)
הנתונים שנרשמו בכרטיס הזיכרון יועברו למערכת ממוחשבת ויישמרו בה בתנאים שנקבעו בתקנת משנה (א);
(2)
ההעברה תיעשה בדרך שיש בה כדי להבטיח שהנתונים שנשמרו במערכת הממוחשבת זהים בתוכנם לנתונים הרשומים בכרטיס הזיכרון; על נתונים שהועברו לפי תקנת משנה זו יחולו ההוראות החלות בפקודה על כרטיס זיכרון.
(ג)
העביר מנהל התפעול או מי מטעמו את הנתונים שנרשמו בכרטיס הזיכרון כאמור בתקנת משנה (ב), יתעד מנהל התפעול, באופן ידני או ממוחשב, את שם פקיד הרכבת שהוציא את כרטיס הזיכרון, מועד הוצאתו, אופן שמירת הכרטיס והנתונים לפי העניין, ואת העברת הנתונים למערכת הממוחשבת לפי התנאים הקבועים בתקנת משנה (ב).
(ד)
בעל היתר הפעלה ישמור תיעוד כאמור בתקנת משנה (ג) לתקופה של 180 ימים לפחות.
הגשת הפלט לבית המשפט
הפלט יוגש לבית המשפט בצירוף תצהיר או תעודת עובד ציבור המעידים כי הפקת הפלט התבצעה לפי סעיף 46לז לפקודה, ולגבי בעל היתר הפעלה, גם בצירוף התיעוד לפי תקנה 2(ג).


א׳ בכסלו התשע״ב (27 בנובמבר 2011)
  • ישראל כ״ץ
    שר התחבורה והבטיחות בדרכים
  • יעקב נאמן
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.