לדלג לתוכן

תקנות כלי הירייה (תנאי סף ותבחינים לקבלת רישיון פרטי לכלי ירייה והוראות נוספות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות כלי הירייה (תנאי סף ותבחינים לקבלת רישיון פרטי לכלי ירייה והוראות נוספות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות כלי הירייה (תנאי סף ותבחינים לקבלת רישיון פרטי לכלי ירייה והוראות נוספות), התשפ״ד–2023


ק״ת תשפ״ד, 144.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 21(ב1) לחוק כלי הירייה, התש״ט–1949 (להלן – החוק), ובאישור הוועדה לביטחון לאומי של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”אגף כלי ירייה“ – האגף לרישוי ופיקוח כלי הירייה במשרד לביטחון לאומי;
”הרשות המוסמכת“ – כמשמעותה בחוק;
”רישיון פרטי“ – רישיון לנשיאה או להובלה של כלי ירייה או להחזקת כלי ירייה לפי סעיפים 4 או 5 לחוק;
”תבחין“ – תנאי נוסף על תנאי הסף שבתקנה 2, הנדרש לקבלת רישיון פרטי והמנוי בתוספת;
”תעודת הרשאה“ – תעודת הרשאה שניתנה על ידי בעל רישיון מיוחד לפי סעיפים 9, 10, 10א, או 10ג לחוק, לפי העניין, או רשות שניתנה על ידי בעל רישיון מיוחד לפי סעיף 10ב לחוק;
”תקנות כלי הירייה (הכשרה)“ – תקנות כלי הירייה (הכשרה), התשע״ח–2018.
תנאי סף לקבלת רישיון פרטי או תעודת הרשאה
(א)
לא יינתנו רישיון פרטי או תעודת הרשאה אלא אם כן בעת הגשת הבקשה מתקיימים לגבי מבקש הרישיון או תעודת ההרשאה כל אלה:
(1)
הוא אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל, ובלבד ששהה בישראל באופן רציף במשך שלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה, ובנוגע לעמידה בתבחין שבפרט (1) לתוספת – או מי שניתנה לו תעודת עולה לפי חוק השבות, התש״י–1950, ובלבד שמשטרת ישראל אישרה את כשירותו;
(2)
הוא בעל שליטה בסיסית בשפה העברית, באופן שמאפשר לו לערוך תשאול, להבין הוראות, לקרוא נהלים ולנהל רישום כנדרש;
(3)
הוא המציא הצהרה המעידה על כשירותו הרפואית לשאת כלי ירייה, והחתומה בידו ובידי רופא; אגף כלי ירייה יפרסם באתר האינטרנט של המשרד לביטחון לאומי את נוסח ההצהרה, והיא תכלול פרטים שעליהם יידרש להצהיר מבקש הרישיון בנוגע למצבו הרפואי, כולל היסטוריה רפואית וכן שאלון רפואי שימלא רופא בנוגע למבקש;
(4)
גילו בעת הגשת הבקשה הוא אחד מאלה:
(א)
אם סיים שירות סדיר כהגדרתו בסעיף 11ג(ב) לחוק – 18 שנים ומעלה;
(ב)
בנוגע לעמידה בתבחינים שבפרטים (1) ו־(2) לתוספת
(1)
מי שהשלים שנת שירות סדיר כלוחם, או השלים שנתיים שירות סדיר, או סיים שירות לאומי־אזרחי של שנתיים או יותר, או שירות אזרחי של שנתיים – כאמור בסעיף 11ג(א) לחוק;
(2)
אישה שהשלימה שנת שירות סדיר או סיימה שנת שירות לאומי־אזרחי או שירות אזרחי של שנה – כאמור בסעיף 11ג(א) לחוק;
(ג)
אם הוא אזרחי ישראלי שלא שירת כאמור בפסקאות משנה (א) או (ב) – 27 שנים ומעלה;
(ד)
אם הוא תושב קבע בישראל שאינו אזרח ושלא שירת כאמור בפסקאות משנה (א) או (ב) – 45 שנים ומעלה;
(5)
הוא עמד בתוכנית ההכשרה הנדרשת בהתאם להוראות תקנות כלי הירייה (הכשרה).
(ב)
לא יינתנו רישיון פרטי או תעודת הרשאה אלא אם כן קצין משטרה כמשמעותו בסעיף 11(2) לחוק קבע כי אין מניעה למתן הרישיון או תעודת ההרשאה מטעמים של שלום הציבור וביטחונו כאמור באותו סעיף.
(ג)
חדל בעל רישיון פרטי או בעל תעודת הרשאה לעמוד בתנאי המפורט בתקנה 2(א)(1) או (3), לפי העניין, יודיע על כך לפקיד הרישוי בלא דיחוי.
תבחינים לקבלת רישיון פרטי
(א)
נוסף על האמור בתקנה 2, לא יינתן רישיון פרטי ולא יחודש רישיון כאמור אלא אם כן התקיים לגבי מבקש הרישיון, במועד הגשת הבקשה לקבלת רישיון או חידושו, לפי העניין, אחד או יותר מהתבחינים המפורטים בתוספת.
(ב)
מבקש רישיון פרטי יגיש הצהרה חתומה בידו בדבר עמידתו בתבחין, בנוסח שפרסם אגף כלי ירייה, וימציא מסמכים התומכים בעמידתו בתבחין, להנחת דעתו של פקיד הרישוי.
(ג)
סבר פקיד רישוי כי אין די במסמכים שהמציא מבקש רישיון כדי להוכיח את עמידתו בתבחין, רשאי פקיד הרישוי לדרוש כל מסמך אחר הדרוש לדעתו לשם כך.
(ד)
חדל להתקיים בבעל הרישיון התבחין לקבלת הרישיון כאמור, יודיע על כך לפקיד הרישוי בלא דיחוי.
(ה)
נודע לפקיד הרישוי שחדל להתקיים בבעל רישיון תבחין, יודיע על כך בכתב לבעל הרישיון; בעל רישיון שקיבל הודעה כאמור, יהיה רשאי לבקש להוכיח את עמידתו בתבחין בתוך שלושים ימים מיום קבלת ההודעה.
(ו)
לא הוכיח בעל רישיון את עמידתו בתבחין בתוך פרק הזמן האמור בתקנת משנה (ה), יפקיד בעל הרישיון את כלי הירייה והתחמושת עד תום פרק הזמן האמור, אצל העושה עסק בכלי ירייה על פי רישיון לפי סעיף 3 לחוק, ויהיה רשאי לבקש להוכיח את עמידתו בתבחין אחר בתוך 6 חודשים מיום קבלת ההודעה לפי תקנת משנה (ה).
ביטול רישיון פרטי או תעדת הרשאה
(א)
חדל בעל רישיון פרטי או בעל תעודת הרשאה לעמוד בתנאי מהתנאים המפורטים בתקנה 2, לפי העניין, או קבע פקיד רישוי כי בעל רישיון פרטי לא הוכיח את עמידתו בתבחין כאמור בתקנת משנה 3(ו), יבטל פקיד הרישוי את הרישיון או את תעודת ההרשאה, לפי העניין.
(ב)
בוטל רישיון פרטי כאמור בתקנת משנה (א), ימסור על כך פקיד הרישוי הודעה לבעל הרישיון ולמשטרת ישראל.
(ג)
בוטלה תעודת הרשאה כאמור בתקנת משנה (א), ימסור על כך פקיד הרישוי הודעה לבעל הרישיון המיוחד שנתן את תעודת ההרשאה ולמשטרת ישראל.
הגבלת שימוש ברישיון פרטי
(א)
בלי לגרוע מהאמור בסעיף 10ג(ג) לחוק, רישיון פרטי שניתן לפי תקנות אלה לא ישמש לביצוע שירותי אבטחה דרך עיסוק, ויראו את מי שביצע שירותי אבטחה כאמור בכלי ירייה שניתן לו ברישיון פרטי כמי שהפר את תנאי הרישיון.
(ב)
נשיאת כלי ירייה ברישיון פרטי שניתן מכוח התבחינים שבפרטים (13) עד (16) בתוספת, תותר לשם שימוש מקצועי או ספורטיבי בלבד, לפי העניין, שלצורכו ניתן רישיון כלי הירייה.
תבחין מקום עבודה או לימודים – מתן רישיון או תעודת הרשאה
מי שהגיש בקשה לקבלת רישיון פרטי על סמך התבחין שבפרט (2) לתוספת והוא נושא תעודת הרשאה שניתנה על ידי בעל רישיון מיוחד לפי סעיפים 9 עד 10ב לחוק, ושאינה מוגבלת למקום או לזמן מסוים, רשאית הרשות המוסמכת לסרב לבקשתו גם אם הוכיח עמידה בתנאי הסף ובתנאי התבחין שבפרט (2) לתוספת.
הגבלת כמות רישיונות, כלי ירייה ותחמושת ואחסנה
(א)
בעל רישיון פרטי לפי תקנות אלה יהיה רשאי לשאת, להוביל או להחזיק, לפי העניין, רישיונות, כלי ירייה ותחמושת מסוג ובכמות כמפורט בהוראות שלהלן:
(1)
ברישיון פרטי שניתן בשל עמידה בתבחין מהתבחינים שבפרטים (1) עד (12) לתוספת – כלי ירייה אחד מסוג אקדח ותחמושת כפי שיקבע פקיד הרישוי ברישיון;
(2)
לא יינתן יותר מרישיון פרטי אחד למבקש רישיון לפי התבחינים שבפרטים (1) עד (12) לתוספת, גם אם מתקיימים במבקש הרישיון כמה תבחינים;
(3)
ברישיון פרטי שניתן בשל עמידה בתבחין מבין התבחינים שבפרטים (13) עד (16) לתוספת – סוג כלי ירייה וכמות כלי ירייה ותחמושת כפי שיקבע פקיד הרישוי ברישיון;
(4)
לא יינתנו יותר משלושה רישיונות פרטיים לכלי ירייה המשמשים לירי אולימפי, למבקש רישיון לפי התבחין הקבוע בפרט (13) לתוספת;
(5)
לא יינתן יותר מרישיון פרטי אחד לכלי ירייה המשמש לירי מעשי, למבקש רישיון לפי התבחין הקבוע בפרט (13) לתוספת;
(6)
לא יינתנו יותר מארבעה רישיונות פרטיים למבקש רישיון לפי התבחינים שבכלל הפרטים שבתוספת, גם אם התקיימו בו כמה תבחינים;
(7)
אישור שניתן לפי תקנה 12, לא יימנה במכסת הרישיונות הפרטיים האמורה בתקנה זו.
(ב)
ניתן רישיון פרטי כאמור, יקבע פקיד הרישוי את תנאי האחסון של כלי הירייה.
חידוש רישיון פרטי לאחר ביטול או פקיעה
בוטל רישיון פרטי כאמור בתקנה 4 או מכל סיבה אחרת, או שבעל הרישיון הגיש בקשה לחידושו, לאחר שפג תוקף הרישיון תיחשב בקשתו כבקשה לרישיון חדש.
הפקדת כלי ירייה ותחמושת במשטרה
(א)
מי שבוטל רישיונו או שפג תוקף רישיונו, יפקיד את כלי הירייה, את הרישיון לכלי הירייה ואת התחמושת שברשותו בהתאם לסעיף 14 לחוק, בתוך 72 שעות מהיום שבו פג תוקף רישיונו או ממועד קבלת ההודעה על ביטול רישיונו, לפי העניין.
(ב)
לא הופקדו כלי הירייה, הרישיון לכלי הירייה והתחמושת כאמור בתקנת משנה (א), והוגשה בקשה לחידוש הרישיון, יהיה רשאי פקיד הרישוי לדחות את הבקשה בשל אי־ההפקדה כאמור.
חידוש רישיון מכוח רציפות
(א)
על אף האמור בתקנה 3, מי שמחזיק אקדח, או אקדח אוויר, ברישיון כדין, במשך 10 שנים רצופות לפחות, יהיה רשאי פקיד הרישוי לחדש את רישיונו אף אם אינו עומד בתבחין בעת הגשת הבקשה לחידוש הרישיון, ובלבד שהרישיון שבידו תקף במועד הגשת הבקשה.
(ב)
נגנב או אבד אקדח אוויר המוחזק ברישיון, למבקש רישיון מכוח רציפות לפי תקנה זו, לא תחול תקנת משנה (א), ותידרש עמידה בתבחין מהתבחינים שבתוספת.
(ג)
האמור בתקנה יחול על רישיון שניתן על בסיס עמידה בתבחינים שבפרטים (1) עד (9) לתוספת.
רישיון בלא עמידה בתנאי סף או בתבחין
על אף האמור בתקנות 2(א) ו־3, רשאית הרשות המוסמכת לתת רישיון פרטי לאדם אף אם לא עמד בתנאי סף או בתבחין –
(1)
לבקשת משרד החוץ – למי שאינו אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל, לשם אבטחת נציגות דיפלומטית זרה;
(2)
אם משטרת ישראל המליצה לתת לו רישיון מטעמים של שלום הציבור וביטחונו.
החזקת כלי ירייה למזכרת
מי שירש כלי ירייה או מי שיש בידו כלי ירייה ברישיון, ומעוניין להותירו בידיו מושבת לצורכי מזכרת בלבד, יהיה רשאי להמשיך ולהחזיק בכלי הירייה לאחר קבלת אישור מהרשות המוסמכת כי כלי הירייה הושבת לצמיתות.
שמירת דינים
אין בתקנות אלה כדי לגרוע מכל הוראה או תנאי אחר ברישיון שנקבעו בחוק או על פיו.
הוראת מעבר
מי שבמועד תחילתן של תקנות אלה החזיק ברישיון פרטי או בתעודת הרשאה כדין, רישיונו או תעודת ההרשאה שלו יעמדו בתוקפם עד תום התקופה שנקבעה בהם, זולת אם בוטלו לפי כל דין.

תוספת

(תקנה 3)

תבחינים לקבלת רישיון פרטי

(1)
מקום מגורים
מי שמרכז חייו מתקיים במקום מגורים אשר לגביו המליצה משטרת ישראל כי מגורים במקום זה מצדיקים מתן רישיון פרטי;
(2)
מקום עבודה או לימודים
מי שעבודתו במרבית שבוע העבודה, או לימודיו במשך יומיים בשבוע לפחות, מתבצעים במקום אשר לגביו המליצה משטרת ישראל כי עבודה או לימודים במקום זה מצדיקים מתן רישיון פרטי לכלי ירייה;
(3)
מורה דרך
מי שהוא מורה דרך מוסמך בעל רישיון ”מורה דרך ארצי“ בתוקף ממשרד התיירות;
(4)
כבאי
אחד מאלה:
(א)
מי שהוא כבאי ברשות הארצית לכבאות והצלה כהגדרתו בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע״ב–2012, או מתנדב לתפקיד כבאי ברשות האמורה, בעל ותק של שנתיים לפחות בתפקידו, ושהרשות הארצית לכבאות והצלה אישרה את כשירותו לפי תבחין זה;
(ב)
מי ששימש כבאי ברשות הארצית לכבאות והצלה במשך שנתיים לפחות שבמהלכן החזיק ברישיון פרטי לפי תבחין זה, ושהרשות הארצית לכבאות והצלה אישרה את כשירותו לפי תבחין זה, וכל עוד הבקשה הראשונה שהגיש לפי פרט משנה זה הוגשה בתוך 30 ימים מיום סיום עבודתו ברשות הארצית לכבאות והצלה או שהוגשה לפני סיום תוקף רישיונו לפי פרט משנה (א);
(5)
עובדים ומתנדבים בגופי הצלה
מי שהוא עובד או מתנדב פעיל באחד מהגופים המנויים להלן במשך שנה לפחות ועוסק בפועל בפעולות הצלה, ושהגוף שבו הוא עובד או מתנדב אישר את כשירותו לפי תבחין זה:
(א)
מגן דוד אדום;
(ב)
זק״א – איתור חילוץ והצלה;
(ג)
רגע של אמת זק״א – זיהוי קורבנות אסון;
(ד)
איחוד הצלה ישראל;
(ה)
(6)
חקלאי מוכר
מי שעיקר עיסוקו בחקלאות (להלן – חקלאי) ושפקיד הרישוי אישר כי קיים צורך כי יחזיק כלי ירייה, לאחר שקיבל המלצה בעניין זה של קצין הביטחון של המועצות האזוריות או המנהל הכללי של התאחדות האיכרים או המזכיר הכללי של תנועת המושבים, והוא אחד מאלה:
(א)
חקלאי עצמאי פעיל או בן משפחה מקרבה ראשונה של חקלאי עצמאי פעיל או בן או בת זוג של בן משפחה כאמור;
(ב)
מועסק על ידי חקלאי עצמאי או על ידי בן משפחתו מקרבה ראשונה או על ידי אגודה שיתופית חקלאית;
(ג)
חבר באגודה שיתופית חקלאית;
(7)
מוביל חומרי נפץ
מי שהוא בעל היתר תקף להובלת חומרי נפץ, לפי חוק חומרי נפץ, התשי״ד–1954, והתקנות מכוחו;
(8)
ממונה ביטחון או מנהל אבטחה
מי שהוא ממונה ביטחון כהגדרתו בחוק הסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ״ח–1998, או מנהל אבטחה שמונה על פי דרישות משטרת ישראל בהתאם לסמכויותיה, ושמשטרת ישראל אישרה את כשירותו לפי תבחין זה;
(9)
מדריך ירי
מדריך ירי מורשה פעיל, בעל ותק של שנה לפחות, שהדריך 60 מתאמנים לפחות, לפי תקנות כלי הירייה (הכשרה) או הדרכות מאושרות, בשנה שקדמה להגשת הבקשה לקבלת הרישיון; לעניין זה, ”הדרכות מאושרות“ – הדרכות גוף שאושר על ידי אגף כלי ירייה, ובכלל זה כל אלה:
הגוף האחראיהמסגרת המסמיכהשם הקורס
משטרת ישראלמדור הכשרותמדריכי נשק קל
משטרת ישראל, יחידה משטרתית מיוחדת (ימ״מ)מוסד ההכשרהמדריך ירי ימ״מ
שירות בתי הסוהרמרכז הדרכה ”ניר“ – ענף הדרכהמדריך ירי
צבא ההגנה לישראלבית הספר ללוחמה בטרור (לוט״ר) (יחידה 7248)מדריך לוט״ר (סימול 7054)
משמר הגבולבסיס אימונים חטיבתי (בא״ח) מג״במדריכי ביטחון פנים (בט״פ)
גופים ביטחוניים אחריםבהתאם לאישור מוסד ההכשרה בידי ראש תחום הדרכהקורס מדריכי ירי ולחימה
(10)
שירות בכוחות הביטחון
מי שהוא אחד מאלה:
(א)
קצין בצבא ההגנה לישראל בדרגת סגן ומעלה או נגד בצבא ההגנה לישראל בדרגת רב־סמל ראשון ומעלה ומקביליהם בגופי הביטחון האחרים, למעט קצין מקצועי וקצין ייצוגי, כקבוע בהוראות צבא ההגנה לישראל;
(ב)
משרת כלוחם ביחידה מיוחדת בגופי הביטחון; אגף כלי ירייה יערוך רשימה של היחידות המיוחדות כאמור, על פי המלצת גופי הביטחון, ויידע את היחידות האמורות;
(ג)
משרתי כוחות הביטחון ובוגרי כוחות הביטחון בעלי הכשרה של רובאי 07 ומעלה;
(ד)
בוגר צבא ההגנה לישראל המחזיק בתעודת לוחם כקבוע בהוראות צבא ההגנה לישראל; לא יינתן רישיון פרטי לפי התבחין שבפרט זה, למי שאינו מחזיק ברישיון בעת הגשת הבקשה, אם חלפו למעלה מ־20 שנים ממועד שחרורו של מבקש הרישיון משירות סדיר או משירות מילואים פעיל בצבא ההגנה לישראל או מיום שהפסיק להחזיק כלי ירייה ברישיון;
(11)
שירות במשטרת ישראל
מי שהוא אחד מאלה –
(א)
שוטר המשרת במשטרת ישראל במשך שנתיים לפחות או ששירת שירות קבע במשטרת ישראל במשך שנתיים לפחות;
(ב)
שוטר ששירת שנתיים לפחות כלוחם במערך המבצעי של משמר הגבול;
(ג)
מתנדב פעיל במשטרת ישראל או מי שהתנדב במשטרת ישראל במשך 15 שנה, ושמשטרת ישראל אישרה את כשירותו לפי תבחין זה, ובלבד שהבקשה הראשונה לפי תבחין זה הוגשה בתוך 10 שנים לכל היותר מסיום ההתנדבות;
(ד)
מתנדב פעיל במשטרת ישראל, אשר גר במקום מגורים אשר לגביו המליצה משטרת ישראל כי מגורים במקום זה מצדיקים מתן רישיון פרטי, שהשלים שנתיים או יותר של שירות סדיר או שנת שירות סדיר כלוחם, באישור רמ״ח מתנדבים במשטרת ישראל;
(12)
הכשרה ייחודית
מי שהוא אחד מאלה:
(א)
עובד או מי שעבד ברשות שדות התעופה שהוא בוגר קורס מאבטחים אחיד או קורס מאבטחי מיתקן יחידה לאבטחה היקפית (יל״ה) בבית ספר להכשרת מאבטחים של רשות שדות התעופה;
(ב)
עובד או מי שעבד בשירות הביטחון הכללי (להלן – השב״כ), שהוא בוגר קורס מאבטחים בשב״כ ברמת הכשרה כפי שאישר אגף כלי הירייה;
(ג)
עובד או מי שעבד במערכת הביטחון, שהוא בוגר קורס מאבטחים אחיד של הממונה על הביטחון במערכת הביטחון (מלמ״ב);
(ד)
בוגר קורס ”יחידת עוז“ בכנסת ישראל;
(ה)
מאבטח בגוף מונחה שעבר בהצלחה קורס מתקדם א׳ או קורס מתקדם ב׳ במוסד להכשרת מאבטחים שאישרה משטרת ישראל לפי סעיף 8(7)(ב) לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס״ה–2005; לעניין זה, ”גוף מונחה“ – גוף שמשטרת ישראל נותנת לו הנחיות מקצועיות לפי חוק או לפי החלטת הממשלה;
(13)
ספורטאי – יורה פעיל
ספורטאי פעיל בתחום הירי המעשי; לעניין זה, ”ספורטאי פעיל“ – מי שהשתתף בארבע תחרויות לפחות, המוכרות על ידי איגוד הספורט המוכר בתחום הירי המעשי, לפי חוק הספורט, התשמ״ח–1988, בכל אחת מהשנים שקדמו למועד הגשת הבקשה כמפורט להלן:
(1)
לעניין רישיון לכלי ירייה המשמש לירי אולימפי – שנתיים לפחות;
(2)
לעניין רישיון לכלי ירייה שאינו משמש לירי אולימפי – שלוש שנים לפחות;
(14)
צייד
מי שהוא בעל רישיון ציד או היתר צידה תקף לפי תקנות להגנת חיות הבר, התשל״ו–1976;
(15)
צרכים וטרינריים
מי שהוא רופא וטרינר בעל רישיון תקף לפי חוק הרופאים הווטרינריים, התשנ״א–1991, או אדם העובד באופן קבוע תחת פיקוחו של רופא וטרינר כאמור;
(16)
מדביר
מי שהוא בעל רישיון מדביר תקף לפי חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, התשע״ו–2016, והתקנות מכוחו.


ג׳ בחשוון התשפ״ד (18 באוקטובר 2023)
  • איתמר בן גביר
    השר לביטחון לאומי
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.