חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות כלי הירייה (הכשרה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות כלי הירייה (הכשרה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות כלי הירייה (הכשרה), התשע״ח–2018


ק״ת תשע״ח, 2644, 2678.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5ג(ב), (ג) ו־21(ב1) לחוק כלי הירייה, התש״ט–1949 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”הכשרת רענון“ – הכשרה תקופתית לפי תקנה 3(ב), (ג), (ד), (ה) או (ו);
”הרשאה“ – הרשאה הניתנת לפי סעיפים 9(ב), 10(ב), 10א(ב) ו־10ג(ב) לחוק;
”הרשות המוסמכת“ – כמשמעותה בסעיף 11 לחוק;
”מדריך ירי“ – מי שקיבל רישיון לשמש מדריך ירי לפי סעיף 5ד לחוק;
”רישיון“ – רישיון הניתן לפי סעיפים 4, 5(א) ו־10ג(ג) לחוק.
מטרה
תקנות אלה קובעות הוראות לגבי ההכשרה הנדרשת לצורך מתן רישיון או הרשאה ולצורך המשך החזקתם או חידושם מזמן לזמן.
הכשרה כתנאי לרישיון ולהרשאה
(א)
לא יינתן רישיון כאמור בסעיף 5ג לחוק ולא תינתן הרשאה בלא הכשרה מתאימה לסוג הרישיון או ההרשאה לפי המפורט בתוספת הראשונה.
(ב)
על אף האמור בתקנות כלי הירייה (תוקפם של רישיונות), התשס״ג–2002, תוקפו של רישיון ותוקפה של הרשאה, לרבות חידושם מותנים בביצוע הכשרת רענון לפי סוג הרישיון או ההרשאה, כמפורט בתוספת השנייה.
(ג)
הכשרת רענון לצורך המשך החזקה ברישיון, למעט רישיון הניתן לפי סעיף 10ג(ג) לחוק תתבצע במהלך השנה השנייה לתקופת תוקפו של הרישיון ותהיה כמפורט בפרט 1 בחלק א׳ לתוספת השנייה; פקיד רישוי ישלח הודעה על מועד ביצוע הכשרת רענון, לפי תקנת משנה זו.
(ד)
הכשרת רענון לצורך חידוש רישיון, למעט רישיון הניתן לפי סעיף 10ג(ג) לחוק תהיה כמפורט בפרטים 2 ו־3 בחלק א׳ לתוספת השנייה; פקיד רישוי ישלח הודעה על מועד ביצוע הכשרת רענון, לפי תקנת משנה זו.
(ה)
הכשרת רענון לצורך המשך החזקה בהרשאה או חידושה, למעט הרשאה לפי סעיף 10ג(ב) לחוק, תתבצע אחת לשנה ותהיה כמפורט בפרט 2 בחלק א׳ לתוספת השנייה.
(ו)
הכשרת רענון להרשאה הניתנת לפי סעיף 10ג(ב) לחוק, תהיה אחת לשישה חודשים כמפורט בפרט 1 בחלק ב׳ לתוספת השנייה ותתבצע בחודש שבו עתיד להסתיים תוקפה של ההרשאה או בחודש הקודם לחודש זה, ובמקרים חריגים בשלושת החודשים שאחריה; מועד ביצוע ההכשרה יצוין על גב ההרשאה.
(ז)
הכשרות נוספות למי שלא עמד בהכשרה, תוקף אישור לגבי המבחן העיוני והחובות החלות על מי שלא ביצע הכשרת רענון או לא עמד בהכשרת רענון יהיו לפי הפרט הנוגע לעניין בתוספת הראשונה או השנייה.
הכשרה במטווח קליעה
(א)
הכשרה הכוללת החזקה או נשיאה של כלי ירייה או שימוש בו, תיעשה במטווח קליעה בלבד ובידי מדריך ירי.
(ב)
מנהל מטווח קליעה או מי מטעמו, יזהה את המבקש לעבור הכשרה לפי התוספת הראשונה באמצעות תעודת זהות או תעודה רשמית מזהה אחרת.
(ג)
מנהל מטווח קליעה, או מי מטעמו, יבדוק שהמחזיק בכלי ירייה, שבא לעבור הכשרת רענון לפי התוספת השנייה, הוא בעל רישיון או הרשאה לאותו כלי ירייה, ושהרישיון או ההרשאה תקפים.
(ד)
מנהל מטווח קליעה יוודא, באמצעות מדריך ירי, שכלי הירייה שבו משתמש מי שעובר הכשרה תקין וניתן לירות בו.
(ה)
מנהל מטווח קליעה, או מי מטעמו, ידווח לפקיד הרישוי באופן מקוון במערכת המחשוב, על כלי ירייה שנבדק ונמצא שאינו תקין ולא ניתן לירות בו, והמהווה סכנה למשתמש בו ולציבור.
(ו)
מנהל מטווח קליעה, או מי מטעמו, ינהל רישום ממוחשב של כל המתאמנים במטווח הקליעה; הרישום יכלול את שם המתאמן, מספר הזהות שלו, מספר רישיון כלי הירייה, פרטי כלי הירייה, תקינות כלי הירייה, סוג ההכשרה, תוצאות ההכשרה, שם מדריך הירי ומועד ביצוע ההכשרה; הרישום יהיה פתוח לעיון פקיד רישוי בלבד, לצורך פיקוח ובקרה על מקבלי הרישיון.
(ז)
מנהל מטווח קליעה, או מי מטעמו, יזין במערכת ההכשרות הממוחשבת של הרשות המוסמכת את תוצאות ההכשרה לגבי כל מתאמן ואת הפרטים כמפורט בתקנת משנה (ו), וכן ימסור למתאמן אישור על מעבר הכשרה בהצלחה.
(ח)
מנהל מטווח קליעה, או מי מטעמו, ייתן לבקשת המתאמן את סיכום ההכשרה שעבר לגבי מי שלא עבר את ההכשרה בהצלחה.
טווח ירי וגודל מטרה
(א)
טווח הירי לביצוע אימון בירי, לרבות המבחן המעשי בכלי ירייה מסוג אקדח, הוא 7 מטרים וגודל המטרה הוא 60×40 סנטימטרים.
(ב)
טווח הירי לביצוע אימון בירי בכלי ירייה מסוג אקדח אוויר ורובה אוויר הוא 10 מטרים וגודל המטרה הוא 60×40 סנטימטרים.
(ג)
טווח הירי לביצוע ירי בכלי ירייה מהסוגים רובה ציד, רובה זעיר ורובה צבאי הוא 15 מטרים וגודל המטרה 60×40 סנטימטרים.
(ד)
טווח הירי לביצוע ירי בכלי ירייה מסוג רובה צלפים הוא 25 מטרים וגודל המטרה הוא 60×40 סנטימטרים.
תחמושת
(א)
מי שברשותו כלי ירייה ברישיון או הרשאה רשאי לעבור את ההכשרה בתחמושת שהוקצבה לו עם רישיונו ובהרשאתו, או בתחמושת שימכור לו מנהל מטווח קליעה.
(ב)
מנהל מטווח קליעה יוודא, באמצעות מדריך ירי, שהתחמושת הנמצאת בידי עובר הכשרה תקינה וניתן לירות אותה.
(ג)
מנהל מטווח קליעה רשאי למכור למבקש ההכשרה תחמושת המתאימה לכלי הירייה שבידיו לצורך ביצוע ההכשרה.
מחזיק בכמה כלי ירייה
(א)
מי שמחזיק בכמה כלי ירייה מסוגים שונים, כגון אקדח ורובה, חייב לעבור הכשרה בכל אחד מהם.
(ב)
מי שמחזיק בכמה כלי ירייה מאותו סוג יידרש לעבור הכשרה או הכשרת רענון בכלי הירייה בעל הקליבר הגדול או בכלי הירייה שבו עיקר שימושו; חובת קיומה של בדיקת תקינות כמשמעותה בתקנת משנה 4(ד) תחול גם על שאר כלי הירייה.
(ג)
בתקנה זו, ”סוג“ – קבוצת כלי ירייה בעלי מנגנון פעולה זהה.
הכרה בהכשרה כתחליף לחובת ביצוע הכשרת רענון
פקיד רישוי יכיר בהכשרה שבוצעה במטווח קליעה והכוללת את המפורט בחלק א׳ בתוספת השנייה, לרבות מעבר מבחני הסמכה בהצלחה, כתחליף לחובת ביצוע הכשרת רענון ובתנאי שמנהל מטווח הקליעה הזין במערכת ההכשרות הממוחשבת של הרשות המוסמכת, את ההכשרה שבוצעה ופרטיה.
פטור מחובת הכשרה
(א)
חובות הכשרה והכשרת רענון לפי תקנות אלה, לא יחולו על מי שמחזיק כלי ירייה במצב של השבתה זמנית, בשינויים המחויבים.
(ב)
חובות הכשרה והכשרת רענון לפי תקנה 3 לא יחולו על מי שמחזיק רישיון לכלי ירייה שאינו כולל היתר לנשיאתו, אך תחול לגביו חובת בדיקת תקינות לפי תקנה 4(ד).
(ג)
המחזיק ברישיון לכלי ירייה שאינו כולל היתר לנשיאתו ומבקש היתר לנשיאתו יידרש לעבור הכשרת רענון כמפורט בפרטים 2 או 3 בחלק א׳ לתוספת השנייה, לפי סוג כלי הירייה.
(ד)
בתקנה זו, השבתה זמנית – שינוי הפיך בכלי ירייה, המונע את אפשרות ביצוע הירי בו, בהתאם להוראות הרשות המוסמכת.
שמירת דינים
חובות ההכשרה ותנאיהן לפי תקנות אלה הן בנוסף לחובות הכשרה ולתנאי הכשרה הנקבעים לפי דין אחר, ובכלל זה לפי חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס״ה–2005, והחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ״ח–1998.
ביטול
תקנות כלי הירייה (הכשרה למתן רישיון ולחידושו), התשנ״ב–1992 – בטלות.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה לגבי מי שביום התחילה מחזיק ברישיון או בהרשאה תקפים, ביום כ״ד בטבת התשע״ט (1 בינואר 2019).

תוספת ראשונה

(תקנה 3(א) ו־(ז))

חלק א׳: תכנית הכשרה לצורך קבלת רישיון או הרשאה לצורך החזקה ונשיאה של כלי ירייה

(סעיפים 4, 5(א), 9(ב), 10(ב), 10א(ב) לחוק)

(א)
משך ההכשרה למי שאינו בעל ידע והכשרה קודמים בתפעול כלי ירייה מסוג אקדח – 4.5 שעות ברצף; התכנית כוללת:
(1)
עיוני –
(א)
חקיקה ונהלים הנוגעים לעניין;
(ב)
בטיחות כללית;
(ג)
שימוש בכלי ירייה, הוראות פתיחה באש ותרחישי איום במרחב הציבורי;
(ד)
אחסנה, אחזקה ונשיאה;
(2)
מעשי – אימון ותרגול בלא ביצוע ירי –
(א)
הכרה, תיאור ותכונות;
(ב)
פריקה וטעינה;
(ג)
פירוק והרכבה;
(ד)
תפעול כלי הירייה והתגברות על תקלות;
(3)
אימון בירי –
(א)
ירי של 80 כדורים;
(ב)
ירי מצבים: ירי בעמידה, ירי בכריעה, ירי מאחורי מחסה והחלפת מחסנית במהלך ביצוע ירי;
(4)
מבחני הסמכה –
(א)
מבחן עיוני – ציון עובר 70% ומעלה;
(ב)
מבחן מעשי – ירי של 20 כדורים – ציון עובר 70% ומעלה.
(ב)
מי שלא עמד בדרישות תכנית ההכשרה כמפורט בפרט זה, רשאי לבצע הכשרה נוספת.
(ג)
האישור על מעבר בהצלחה של המבחן העיוני יהיה תקף לתקופה של שלושה חודשים מיום ביצוע הכשרה.
(ד)
מי שלא עבר את המבחן העיוני בהצלחה לא יוכל לבצע אימון ירי, לרבות מבחן מעשי.
הכשרה למי שמבקש רישיון או הרשאה לצורך נשיאה והחזקה של כלי ירייה הוא כמפורט להלן:
סוג כלי הירייהתכנית הכשרהמשך ההכשרהמספר כדורים
רובה ציד, רובה צלפים, רובה אוויר ואקדח אוויר1. חקיקה ונהלים הנוגעים לעניין;
2. בטיחות כללית;
3. שימוש ותפעול כלי ירייה והתגברות על תקלות;
4. אחסנה, אחזקה ונשיאה.
שעה11
רובה זעיר
רובה צבאי
30
כלי ירייה לצרכים וטרינריים5 חצי הרדמה
(א)
משך ההכשרה למי שהוא בעל ידע והכשרה קודמים ויציג אסמכתה בתפעול כלי ירייה מסוג אקדח – שעתיים ברצף; התכנית כוללת:
(1)
עיוני –
(א)
חקיקה ונהלים הנוגעים לעניין;
(ב)
בטיחות כללית;
(ג)
שימוש בכלי ירייה, הוראות פתיחה באש ותרחישי איום במרחב הציבורי;
(2)
אימון בלא ירי – תפעול כלי ירייה והתגברות על תקלות;
(3)
אימון ירי של 20 כדורים, כולל ירי מצבים: ירי בעמידה, ירי בכריעה, ירי מאחורי מחסה והחלפת מחסנית במהלך ביצוע ירי;
(4)
מבחני הסמכה –
(א)
מבחן עיוני – ציון עובר 70% ומעלה;
(ב)
מבחן מעשי – ירי של 10 כדורים – ציון עובר 70% ומעלה.
(ב)
לעניין זה –
”אסמכתה“ – אחת מאלה ובתנאי שניתנה על גבי הטופס שמצורף לתוספת זו ומסומן ”א“:
(1)
אישור על מעבר הכשרה של תפעול, הכרה ואימון בכלי ירייה בגוף ביטחון, בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה;
(2)
אישור על כך ששימש מדריך ירי בגוף ביטחון או אישור כי הוא בעל רישיון מדריך ירי לפי סעיף 5ד לחוק, בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה;
(3)
אישור על מעבר הכשרה במטווח קליעה בעל רישיון לפי סעיף 7 לחוק, בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה;
”גוף ביטחון“ – אחד מאלה: צבא ההגנה לישראל, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, משמר הכנסת, שירות הביטחון הכללי, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים והרשות להגנה על עדים.
(ג)
מי שלא עבר בהצלחה את תכנית ההכשרה כאמור בפרט זה חייב בביצוע הכשרה בהיקף של 4.5 שעות כאמור בפרט 1, או בהיקף שעות נמוך יותר, ובלבד שיעמוד בכל נושאי תכנית ההכשרה ושיעבור את מבחני ההסמכה בהצלחה.

טופס ”א“

תאריך . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
לכבוד
מטווח קליעה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

הנדון: אישור על ידע והכשרה קודמים בתפעול כלי ירייה מסוג אקדח

1.
אני מאשר כי מר/גב׳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מס׳ זהות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הוא/היא בעל/ת ידע והכשרה בתפעול כלי יריה מסוג אקדח ועבר/ה/משמש/ת/שימש/ה במסגרת אחת או יותר מן החלופות האלה (סמן את החלופה המתאימה):
(א)
הכשרה בתפעול, הכרה ואימון בכלי ירייה בגוף ביטחון;
(ב)
מדריך ירי בגוף ביטחון;
(ג)
מדריך ירי לפי סעיף 5ד לחוק;
(ד)
הכשרה במטווח קליעה בעל רישיון לפי סעיף 7 לחוק.
2.
הכשרתו/ה האחרונה בוצעה ביום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אני מאשר כי לא חלפו 3 שנים ממועד ביצוע ההכשרה האחרונה.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שם פרטי ומשפחה של גורם מאשר + תפקיד + חתימה

בעל תפקיד מאשר ב”גוף ביטחון“ –
צבא ההגנה לישראל – קצין חיל רגלים וצנחנים ראשי או מי מטעמו;
משטרת ישראל – קצין כשירויות מחוזי;
שירות בתי הסוהר – קצין קליעה ארצי;
משמר הכנסת – קצין הכנסת;
שירות הביטחון הכללי, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים – ראש ענף פרט;
הרשות להגנה על עדים – מנהל הרשות או מי מטעמו.

חלק ב׳: תכנית הכשרה לקבלת רישיון והרשאה להחזקה ונשיאה של כלי ירייה לצורכי אבטחה

(סעיפים 10ג(ב) ו־10ג(ג) לחוק, למעט מאבטח כהגדרתו בחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס״ה–2005, ובחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ״ח–1998)

[תיקון: תשע״ח]
(א)
משך ההכשרה – 9 שעות ברצף;
התכנית כוללת:
(1)
עיוני –
(א)
חקיקה ונהלים הנוגעים לעניין;
(ב)
בטיחות כללית;
(ג)
שימוש בכלי ירייה, הוראות פתיחה באש ותרחישי איום במרחב הציבורי;
(ד)
אחסנה, אחזקה ונשיאה;
(2)
אימון ותרגול בלא ירי –
(א)
הכרה, תיאור ותכונות;
(ב)
פריקה וטעינה;
(ג)
פירוק, הרכבה ותרגול;
(ד)
אחיזה, כיוון וירי – עבודה נכונה על ההדק;
(ה)
דריכה, שליפה, כריעה והחלפת מחסניות;
(ו)
טיפול בתקלות;
(ז)
תרגול מאחורי מחסה;
(3)
אימון ירי של 120 כדורים לפי הכללים האלה:
(א)
מתן הוראות בטיחות לפני ביצוע הירי;
(ב)
ירי מצבים: ירי בעמידה, ירי בכריעה, ירי מאחורי מחסה והחלפת מחסנית במהלך ביצוע ירי;
(ג)
הירי יתבצע באופן פרטני ואישי לעובר ההכשרה לכל אורך האימון;
(ד)
רישום פגיעות ומתן הערות מדריך הירי לעוברי ההכשרה יתבצע בסיום כל מקצה;
(4)
מבחני הסמכה –
(א)
מבחן עיוני – ציון עובר 70% ומעלה;
(ב)
מבחן מעשי – ירי של 30 כדורים – ציון עובר 70% ומעלה.
(ב)
מי שלא עמד בדרישות תכנית ההכשרה כמפורט בפרט זה, רשאי לבצע הכשרות נוספות.
(ג)
האישור על מעבר בהצלחה של המבחן העיוני יהיה תקף לשלושה חודשים מיום ביצוע ההכשרה.
(ד)
מי שלא עבר את המבחן העיוני בהצלחה לא יוכל לבצע אימון ירי, לרבות מבחן מעשי.

תוספת שנייה

(תקנה 3(ב), (ג), (ד), (ה), (ו) ו־(ז), 8, 9(ג))

חלק א׳: תכנית רענון להכשרת בעל רישיון או הרשאה להחזקה ונשיאה של כלי ירייה

(סעיפים 4, 5(א), 9(ב), 10(ב) ו־10א(ב) לחוק)

(א)
הכשרת רענון לכלי ירייה מסוג אקדח במהלך השנה השנייה לתקופת תוקפו של הרישיון –
(1)
עיוני – הוראות בטיחות ושימוש בכלי ירייה;
(2)
מעשי – תפעול כלי ירייה ואימון בירי בהתאם לכישורי המתאמן –
(א)
ירי של 40 כדורים, כולל ירי מצבים: ירי בעמידה, ירי בכריעה, ירי מאחורי מחסה והחלפת מחסנית במהלך ביצוע ירי;
(ב)
מבחן מעשי – ירי של 10 כדורים – ציון עובר 70% ומעלה.
(ב)
מי שלא עמד בדרישות הכשרת הרענון כמפורט בפרט זה, רשאי לבצע הכשרות רענון נוספות בתוך פרק זמן של 30 ימים מיום ביצוע הכשרת הרענון הראשונה.
(ג)
מי שלא ביצע את הכשרת הרענון בפרק הזמן האמור יידרש להפקיד את האקדח אצל סוחר מורשה בתוך 72 שעות מיום קבלת הודעת פקיד רישוי על אי־ביצוע הכשרת רענון; חידוש הרישיון מותנה בהגשת בקשה חדשה ובביצוע תכנית הכשרה כמפורט בתוספת הראשונה.
(ד)
מי שלא עמד בדרישות הכשרת רענון יידרש להפקיד את האקדח אצל סוחר מורשה בתוך 72 שעות מיום קבלת הודעה של פקיד רישוי על אי־עמידה בדרישות הכשרת רענון.
(א)
הכשרת רענון לכלי ירייה מסוג אקדח לצורך חידוש רישיון או לצורך המשך החזקה בהרשאה תימשך שעתיים רצופות; התכנית כוללת:
(1)
עיוני –
(א)
חקיקה ונהלים הנוגעים לעניין;
(ב)
בטיחות כללית;
(ג)
שימוש ותפעול כלי ירייה, התגברות על תקלות, הוראות פתיחה באש ותרחישי איום במרחב הציבורי;
(ד)
אחסנה, אחזקה ונשיאה;
(2)
אימון בירי –
(א)
ירי של 40 כדורים, כולל ירי מצבים: ירי בעמידה, ירי בכריעה, ירי מאחורי מחסה והחלפת מחסנית במהלך ביצוע ירי;
(3)
מבחן מעשי –
(א)
ירי של 10 כדורים – ציון עובר 70% ומעלה.
(ב)
מי שלא עמד בדרישות הכשרת רענון כמפורט בפרט זה, רשאי לבצע הכשרות רענון נוספות עד תום תוקף הרישיון או ההרשאה.
(ג)
מי שרישיונו או הרשאתו פקעו כתוצאה מכך שלא ביצע את הכשרת הרענון לצורך חידוש הרישיון או ההרשאה יידרש להפקיד את האקדח במשטרת ישראל או בארגון שבו הוא עובד, בלא דיחוי.
הכשרת רענון למי שמבקש לחדש רישיון בכלי ירייה הוא כמפורט להלן:
סוג כלי הירייהתכנית הכשרהמשך ההכשרהמספר כדורים
רובה ציד, רובה צלפים, רובה אוויר ואקדח אוויר1. חקיקה ונהלים הנוגעים לעניין;
2. בטיחות כללית;
3. שימוש ותפעול כלי ירייה והתגברות על תקלות;
4. אחסנה, אחזקה ונשיאה.
שעה11
רובה זעיר
רובה צבאי
30
כלי ירייה לצרכים וטרינריים5 חצי הרדמה

חלק ב׳: תכנית רענון להכשרה לצורך המשך החזקה ברישיון ובהרשאה להחזקה ונשיאה של כלי ירייה לצורכי אבטחה

(סעיפים 10ג(ב) ו־10ג(ג) לחוק, למעט מאבטח כהגדרתו בחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס״ה–2005, ובחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ״ח–1998)

(א)
משך הכשרת רענון – 4.5 שעות רצופות;
התכנית כוללת:
(1)
עיוני –
(א)
חקיקה ונהלים הנוגעים לעניין;
(ב)
בטיחות כללית;
(ג)
שימוש ותפעול כלי ירייה, התגברות על תקלות, הוראות פתיחה באש ותרחישי איום במרחב הציבורי;
(ד)
אחסנה, אחזקה ונשיאה;
(2)
אימון ירי של 30 כדורים לפי הכללים האלה:
(א)
מתן הוראות בטיחות לפני ביצוע הירי;
(ב)
ירי מצבים: ירי בעמידה, ירי בכריעה, ירי מאחורי מחסה והחלפת מחסנית במהלך ביצוע הירי;
(ג)
הירי יתבצע באופן פרטני ואישי לעובר הכשרה לכל אורך האימון;
(ד)
רישום פגיעות ומתן הערות מדריך הירי לעוברי הכשרה יתבצע בסיום כל מקצה;
(3)
מבחני הסמכה –
(א)
מבחן עיוני – ציון עובר 70% ומעלה;
(ב)
מבחן מעשי – ירי של 20 כדורים – ציון עובר 70% ומעלה.
(ב)
מי שלא עמד בדרישות הכשרת רענון כמפורט בפרט זה, רשאי לבצע הכשרות רענון נוספות בהתאם לתקנה 3(ו).
(ג)
האישור על מעבר בהצלחה של המבחן העיוני יהיה תקף לתקופה של שלושה חודשים מיום ביצוע הכשרה.
(ד)
מי שלא עבר את המבחן העיוני בהצלחה לא יוכל לבצע אימון ירי, לרבות מבחן מעשי.
(ה)
מי שרישיונו פקע כתוצאה מכך שלא ביצע את הכשרת הרענון לצורך חידוש הרישיון יידרש להחזיר את האקדח לחברת השמירה, בלא דיחוי.


ד׳ באב התשע״ח (16 ביולי 2018)
  • גלעד ארדן
    השר לביטחון הפנים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.