לדלג לתוכן

תקנות כלי הירייה (תוקפם של רישיונות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות כלי הירייה (תוקפם של רישיונות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות כלי הירייה (תוקפם של רישיונות), התשפ״ג–2023


ק״ת תשפ״ג, 1172; תשפ״ד, 218.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12(ד) ו־21(ב) לחוק כלי הירייה, התש״ט–1949 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם שר הביטחון, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה, ”מועד כללי לחידוש“ – המועד הכללי לחידוש רישיונות לפי החוק כמפורט בתקנה 2.
מועדים כלליים לחידוש [תיקון: תשפ״ד]
מועד כללי לחידוש רישיונות יהיה כמפורט להלן:
(1)
לרישיון לפי סעיף 2(א) או 3 לחוק – א׳ בטבת התשפ״ה (1 בינואר 2025) ו־1 בינואר של כל שנה שלישית שלאחריו;
(2)
לרישיון לפי סעיף 5 לחוק שניתן למנהל מטווח בהתאם לסעיף 7ז לחוק ולרישיון לפי סעיף 7 לחוק – כ״ב באדר התשפ״ד (1 באפריל 2024) ו־1 באפריל של כל שנה שלישית שלאחריו;
(3)
לרישיון לפי סעיף 5ד לחוק – כ׳ בטבת התשפ״ד (1 בינואר 2024) ו־1 בינואר של כל שנה שלישית שלאחריו;
(4)
לרישיון לפי סעיף 7ג לחוק – כ׳ בטבת התשפ״ד (1 בינואר 2024) ו־1 בינואר של כל שנה שלישית שלאחריו;
(5)
לרישיון לפי סעיף 9 לחוק – ט״ז בתשרי התשפ״ד (1 באוקטובר 2023) ולאחר מכן י״ד בניסן התשפ״ו (1 באפריל 2026) ו־1 באפריל של כל שנה שלישית שלאחריו;
(6)
לרישיון לפי סעיף 10 לחוק – ג׳ בניסן התשפ״ה (1 באפריל 2025) ו־1 באפריל של כל שנה שלישית שלאחריו;
(7)
לרישיון לפי סעיף 10א לחוק – כ״ב באדר ב׳ התשפ״ד (1 באפריל 2024) ו־1 באפריל של כל שנה שלישית שלאחריו;
(8)
לרישיון לפי סעיף 10ג לחוק – כ״ה בסיוון התשפ״ד (1 ביולי 2024) ו־1 ביולי של כל שנה שלישית שלאחריו.
תוקפו של רישיון
(א)
תוקפו של רישיון מהרישיונות המפורטים בתקנה 2, יהיה מהמועד הכללי לחידושו עד המועד הכללי לחידושו שלאחר מכן, ואולם –
(1)
תוקפו של רישיון שניתן לראשונה לפי סעיפים 2(א), 3, 7, 9, 10 או 10ג לחוק, או של רישיון שניתן לראשונה לפי סעיף 5 לחוק למנהל מטווח בהתאם לסעיף 7ז לחוק, יהיה לשנה אחת ממועד נתינתו;
(2)
על אף האמור בתקנה 2, פקיד רישוי יהיה רשאי לחדש רישיון שניתן לראשונה בהתאם להוראות פסקה (1) לתקופות נוספות, ובלבד שסך תקופות החידוש לפי פסקה זו לא יעבור את המועד הכללי לחידוש שלאחר מכן;
(3)
הסתיים תוקף הרישיון במהלך שלושת החודשים שלפני המועד הכללי לחידוש, רשאי פקיד רישוי לחדשו עד למועד הכללי לחידוש שלאחריו;
(4)
לעניין רישיון לפי סעיף 10א לחוק יחולו הוראות אלה:
(א)
רישיון כאמור שניתן לראשונה, תוקפו יהיה לשנה ממועד נתינתו;
(ב)
פקיד רישוי רשאי לחדש רישיון לפי סעיף 10א לחוק לפי אחת מאלה:
(1)
מהמועד הכללי לחידוש הרישיון עד המועד הכללי לחידושו שלאחר מכן כפי שנקבע בתקנה 2(7);
(2)
לתקופות נוספות, ובלבד שסך תקופות החידוש לפי פסקת משנה זו לא יעלה על חמש שנים; על חידוש לפי פסקת משנה זו יחולו גם הוראות פסקה (3).
(ב)
תוקפו של רישיון –
(1)
לפי סעיף 2(ב), 2(ג), 6 או 8 לחוק – לשישה חודשים ממועד נתינתו;
(2)
לפי סעיף 4 או 5 לחוק, למעט רישיון כאמור שניתן למנהל מטווח בהתאם לסעיף 7ז לחוק – ל־3 שנים ממועד נתינתו או חידושו לאחרונה.
הארכת תוקף של רישיון
(א)
על אף האמור בתקנות 2 ו־3, פקיד רישוי יהיה רשאי להאריך את תוקפו של רישיון שניתן לפי החוק, לתקופה נוספת שלא תעלה על 30 ימים, על סמך בקשה מנומקת מבעל הרישיון.
(ב)
פקיד רישוי יהיה רשאי להאריך את תוקפו של רישיון כאמור בתקנת משנה (א) לתקופות נוספות שלא יעלו על 30 ימים כל אחת, ובלבד שסך תקופות ההארכה לפי תקנה זו לא יעלה על 45 ימים.
חידוש רישיון שתוקפו פקע או הוארך
פקיד רישוי יהיה רשאי לחדש רישיון שפקע תוקפו או רישיון שתוקפו הוארך לפי תקנה 4, אם שוכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין, ובלבד שבעל הרישיון הגיש בקשה לחידוש הרישיון לא יאוחר מ־30 ימים ממועד פקיעת תוקף הרישיון; חידוש לפי תקנה זו של רישיון מהרישיונות המפורטים בתקנה 2, אפשר שיבוצע לאחר המועד הכללי לחידוש הרישיון, בכפוף לאמור בתקנה זו; בתקנה זו, ”רישיון“ – למעט רישיון מהרישיונות המפורטים בתקנה 3(ב)(1).
ביטול
תקנות כלי הירייה (תוקפם של רישיונות), התשס״ג–2002 (להלן – התקנות הקודמות) – בטלות.
הוראת מעבר
(א)
על אף האמור בתקנה 3(א), רישיון מהרישיונות המפורטים בתקנה 2 שהיה בתוקף ערב תחילתן של תקנות אלה, ימשיך להיות בתוקף עד המועד הכללי לחידושו הראשון לפי תקנה 2.
(ב)
על אף האמור בתקנה 3(ב), רישיון מהרישיונות המפורטים באותה תקנה שהיה בתוקף ערב תחילתן של תקנות אלה, ימשיך להיות בתוקף עד המועד שנקבע לגביו בתקנות הקודמות או המועד שנקבע בו, לפי העניין.


כ״ח באדר התשפ״ג (21 במרץ 2023)
  • איתמר בן גביר
    השר לביטחון לאומי
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.