תקנות גלי צה"ל – שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות) (תנאים לשידור תשדירים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות גלי צה"ל – שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות) (תנאים לשידור תשדירים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות גלי צה״ל – שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות) (תנאים לשידור תשדירים), התשע״ג–2013


ק״ת תשע״ג, 1618.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4, 5(ג) ו־8(ג) לחוק גלי צה״ל – שידורי רדיו של צבא ההגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות) (הוראת שעה), התשס״ה–2005 (להלן – החוק), בהתייעצות עם השר הממונה על ביצוע חוק רשות השידור, התשכ״ה–1965 (להלן – חוק רשות השידור) ועם הוועדה שהקימה מליאת רשות השידור לפי סעיף 12(ג) לחוק רשות השידור ובהתאם לסעיף 40(ב)(2) לחוק רשות השידור (תיקון מס׳ 27), התשע״ב–2012, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”בעל תשדיר“ – גורם המבקש לשדר תשדיר;
”ועדת הפיקוח“ – הוועדה המתמנה לפי סעיף 5(א) לחוק;
”הפרקליט הצבאי הראשי“ ו”מפקד גלי צה״ל“ – לרבות מי שכל אחד מאלה הסמיך לעניין תקנות אלה;
”פקודות הצבא“ – כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט״ו–1955;
”קדימון“ – כהגדרתו בסעיף 4(ב) לחוק;
”תשדיר“ – שידור חסות או תשדיר שירות כהגדרתם בחוק.
בקשה לשידור תשדיר בגלי צה״ל
בעל תשדיר המבקש לשדר תשדיר בגלי צה״ל יגיש למפקד גלי צה״ל בקשה בכתב בצירוף תמליל התשדיר המבוקש, מועד השידור המבוקש, אורך התשדיר ומספר השידורים של התשדיר המבוקש על ידו; הבקשה תוגש שבעה ימים לפחות לפני מועד השידור המבוקש.
אישור תשדיר וביטול אישור
(א)
שידור תשדיר טעון אישור של מפקד גלי צה״ל, לאחר שנועץ בפרקליט הצבאי הראשי; האישור יינתן עד שלושה ימים לפני מועד השידור המבוקש; אישור כאמור יכול שיהיה בתנאים.
(ב)
מפקד גלי צה״ל רשאי לבטל אישור שניתן, אם מצא כי הוראות תקנות 5 או 6 אינן מתקיימות מסיבות שלא הובאו לידיעתו בעת הגשת הבקשה לשידור.
(ג)
בעל תשדיר שבקשתו לשידור תשדיר אושרה בתנאים או לא אושרה או שבוטל אישורה, רשאי לבקש עיון חוזר בבקשה בידי מפקד גלי צה״ל, אשר ייוועץ בעניין זה עם הפרקליט הצבאי הראשי; החלטת מפקד גלי צה״ל בעיון החוזר תינתן בכתב ובצירוף נימוקים; על אף האמור בהגדרה ”מפקד גלי צה״ל“ שבתקנה 1, סמכות מפקד גלי צה״ל לעניין עיון חוזר כאמור בתקנת משנה זו תהיה נתונה לו בלבד.
שינוי ותיקון תשדיר המיועד לשידור
מפקד גלי צה״ל רשאי לתקן או ללטש נוסח של תשדיר מבחינת לשונו, והתאמתו המשפטית והטכנית לשידור; החליט מפקד גלי צה״ל על שינוי ותיקון כאמור, יודיע על כך לבעל התשדיר.
הגבלות על שידור תשדירים
לא ישודר תשדיר בגלי צה״ל אם לדעת מפקד גלי צה״ל, לאחר שנועץ בפרקליט הצבאי הראשי, נזכר בו אחד מאלה:
(1)
דבר הנוגד את חוקי המדינה, את ערכיה או את פקודות הצבא ואת ערכי צבא הגנה לישראל;
(2)
פגיעה באושיות המשטר, בשלטון החוק, בסדר הציבורי או במשמעת הצבא;
(3)
תעמולה מפלגתית או עניין השנוי במחלוקת פוליטית או אידאולוגית בציבור, לרבות בדרך של קריאה לשינוי חקיקה בנושאים כאמור;
(4)
פגיעה בדת, בלאום, בעדה, במין או בנטייה מינית, לרבות פגיעה ברגשות הדתיים של חלק מאוכלוסיית המדינה וברגשותיהם של מיעוטים היושבים בישראל;
(5)
שמות של בני אדם או של תאגידים מסוימים, בלי שניתנה רשותם לכך, בכתב ומראש;
(6)
קללות, דברי תועבה או אלימות מילולית, במפורש או במשתמע;
(7)
דברי דיבה או השמצה;
(8)
דברים העלולים לזרוע בהלה או פחד בציבור, בין השאר לעניין סכנת מחלה, או דברים המנצלים אמונות תפלות;
(9)
גורמים מיסיונריים או כתות;
(10)
חוות דעת של רופא, מרפא או אחות, בין שדמויותיהן קיימות במציאות ובין שלא, לגבי טיבו או סגולותיו של מוצר או שירות, המובאות במישרין או בעקיפין;
(11)
תכשירים או תרופות המתיימרים לרפא מחלות, מומים ופגמים פיסיולוגיים למיניהם, או לשירותי רפואה זולת אם הוכחה יעילותם ובטיחות השימוש בהם לפי אישור מראש של משרד הבריאות.
(12)
שימוש בסטריאוטיפים המציגים בני אדם כאובייקטים מיניים, כחפצים, כחסרי אונים או כילדותיים, או הפוגעים בשוויון בין המינים;
(13)
שירותים של –
(א)
בעלי מקצוע שאין לפרסמם לפי כל דין;
(ב)
מגידי עתידות, אסטרולוגים, יועצים לעניינים שבנפש וכיוצא באלה;
(ג)
תקשורת בענייני מין, נערות ליווי, עיסוי, זנות, מכירת אבזרי מין, למעט אמצעי מניעה;
(14)
נשק, תחמושת ומועדוני ירי או נשק, למעט תשדיר להליכי רישוי לפי חוק כלי־הירייה, התש״ט–1949;
(15)
עניין שיש בו כדי להטעות מאזין סביר או שיש בו הגזמה לגבי איכות מוצר או שירות או ייחוס מעלות וסגולות למוצרים או לשירותים שלא ניתן להוכיחן;
(16)
דברים שיש בהם טעם לפגם מבחינה מוסרית או ציבורית, או פגיעה בסדר הציבורי או העלולים להזיק לציבור או שיש בהם כדי לפגוע בטעם הטוב;
(17)
מוצרים הפוגעים בבריאות לרבות סיגריות, מוצרי טבק אחרים ואלכוהול;
(18)
דברים שניתן להבין מהם שצה״ל נותן גושפנקה כלשהי או אישור לטיבו של מוצר או שירות, זולת אם הם תשדיר מטעם צה״ל או משרד הביטחון;
(19)
נוסח או צליל שיש בהם משום התחזות למשדר חדשות או למשדר אחר של גלי צה״ל;
(20)
כל דבר אחר שלדעת מפקד גלי צה״ל, לאחר שנועץ בפרקליט הצבאי הראשי, הוא תשדיר לא נאות או שאינו ראוי לשידור בגלי צה״ל כתחנה צבאית–ציבורית, בין בשל תוכן התשדיר ובין בשל מטרות הגוף או הארגון שמטעמו התשדיר משודר.
שידורי חסות אסורים
(א)
לא ישודר שידור חסות המתייחס למשדר חדשות, למעט לתחזית מזג האוויר.
(ב)
נוסף על האמור בתקנת משנה (א), לא ישודר שידור חסות אם לדעת מפקד גלי צה״ל, לאחר שנועץ בפרקליט הצבאי הראשי התקיים בו אחד מאלה:
(1)
לבעל התשדיר יש עניין אישי, מסחרי, או מפלגתי–פוליטי בתוכן המשדר שלו ניתנה החסות, כולו או חלקו;
(2)
עלול להיווצר רושם בציבור, כי לבעל התשדיר יש עניין אישי, מסחרי או מפלגתי–פוליטי בתוכן המשדר שלו ניתנה החסות, כולו או חלקו;
(3)
שידור החסות הוא של גוף מפלגתי–פוליטי, בין במישרין ובין בעקיפין;
(4)
פרסום שידור החסות –
(א)
כרוך בהקניית זכויות כלשהן בתכנית או בשידור לבעל תשדיר או לאחרים;
(ב)
מותנה, במפורש או מכללא, בתנאי כלשהו, לרבות השפעה על תהליך ההפקה והעריכה, או זכות ביקורת מראש על התכנית.
(ג)
הקראת שידור החסות לא תיעשה בידי קריין שמגיש את התכנית שלה ניתנה החסות.
אחריות בעל התשדיר
(א)
בעל התשדיר אחראי כלפי גלי צה״ל וכלפי כל אדם אחר לתוכן התשדיר לרבות לפי דיני הזכויות וחוק איסור לשון הרע, התשכ״ה–1965.
(ב)
אין באמור בתקנות אלה כדי לגרוע מאחריותו של בעל התשדיר לתוכנו לפי כל דין.
תשלום בעד זכויות יוצרים ואחריות בעל התשדיר לתביעות לפי דיני זכויות יוצרים
(א)
בעל התשדיר יישא בכל תשלום שיש לשלמו לבעל זכות יוצרים לפי דיני זכויות יוצרים ומבצעים בעד השימוש ביצירה או ביצועה בתשדיר.
(ב)
בעל התשדיר יהיה אחראי כלפי גלי צה״ל וכלפי משרד הביטחון לכל תביעה שתוגש כנגדם, בשל הפרת זכויות כאמור.
התמורה בעד שידור התשדירים
בעד שידור תשדירים בגלי צה״ל תשולם למשרד הביטחון, בעבור גלי צה״ל, תמורה לפי מחירון שיקבע משרד הביטחון.
שינויים בתשדיר
ביקש בעל תשדיר להכניס שינויים בנוסח התשדיר לאחר שאושר לשידור, ישודר התשדיר בנוסח שאושר עד שתיקונו המבוקש יאושר, זולת אם ביקש בעל התשדיר שלא לשדרו במתכונתו המקורית.
מועד שידור התשדיר
(א)
תשדיר ישודר במועד ובמשבצת שקבע לכך מפקד גלי צה״ל.
(ב)
לא שודר תשדיר במועד או במשבצת שנקבעו לכך בשל תקלה במהלך השידור, ישודר התשדיר, ככל האפשר, במשבצת אחרת במסגרת אותו שידור; לא היה ניתן לשדר את התשדיר במשבצת השידור האמורה ישודר סמוך אליה ככל האפשר, לפי החלטת מפקד גלי צה״ל.
(ג)
תשדיר שנמנע שידורו במועדו שלא בשל תקלה במהלך השידור או ששובש שידורו באופן שלא ניתן להבינו, ישודר במועד מתאים אחר.
ביטול מישדר
בוטל שידור של מישדר, כולו או חלקו, לרבות התשדירים ששובצו בו כדי לשדר במקומו מישדר אחר, שלדעת מפקד גלי צה״ל הוא בעל ערך מיוחד, ימסור מפקד גלי צה״ל הודעה על כך לבעל התשדיר, והתשדיר ישודר במועד מתאים אחר לפי החלטת מפקד גלי צה״ל.
בקשה לדחות שידור תשדיר
בעל תשדיר רשאי לבקש לדחות את תחילת שידור התשדיר זמן סביר לפני מועד השידור המתוכנן; מועד השידור יידחה אם יימצא זמן מתאים לשידור הנדחה; לא נמצא זמן מתאים כאמור, ישודר התשדיר במועדו המקורי אלא אם כן ביקש בעל התשדיר לבטלו.
הודעה על החלטות מפקד גלי צה״ל בדבר מועדי שידור תשדירים
החלטות מפקד גלי צה״ל לפי תקנות 11 עד 13 יתקבלו לאחר שיוצעו לבעל התשדיר חלופות למועדי התשדיר בהתאם לזמן השידורים הפנוי לשידור תשדירים; החלטות סופיות יובאו לידיעת בעל התשדיר.
ביטול שידור תשדיר בידי בעל התשדיר
בעל תשדיר רשאי בכל עת לבטל את שידור התשדיר, בהודעה בכתב שתימסר לגלי צה״ל.
הפסקת שידור תשדיר שאישורו בוטל
בוטל אישור שידור תשדיר לפי תקנה 3(ב), יופסקו לאלתר שידורי אותו תשדיר.
השבת תשלומים בשל אי־שידור
(א)
בעל תשדיר יהיה זכאי להשבה, בדרך של זיכוי חשבונו, של כל סכום שחויב בו בעד תשדיר שלא שודר מטעמים שאין לגלי צה״ל שליטה עליהם או ששודר במועד אחר בשל החלטת מפקד גלי צה״ל בלא ידיעתו של בעל התשדיר אך לא יהיה זכאי לפיצוי אחר כלשהו.
(ב)
בעל תשדיר אשר ביטל את שידור התשדיר כאמור בתקנה 15 יהיה חייב בתשלום כאילו שודר התשדיר זולת אם התקיים אחד מאלה:
(1)
בקשת הביטול או בקשת הדחייה הוגשה מטעמים שלדעת גלי צה״ל לבעל התשדיר אין שליטה עליהם או שהביטול הוא בשל החלטת מפקד גלי צה״ל לשדר את התשדיר במועד שאינו מתאים לבעל התשדיר;
(2)
הבקשה לביטול שידור התשדיר הוגשה שלושה ימים לפחות לפני מועד השידור, אלא אם כן אישר מפקד גלי צה״ל מועד קצר יותר, ואם אושר שידור התשדיר בידי מפקד גלי צה״ל פחות משלושה ימים לפני מועד השידור – סמוך לאחר אישור שידור התשדיר כאמור.
(ג)
הופסקו שידורי תשדיר, כאמור בתקנות 11(ג), 12 ו־16 יזוכה חשבון בעל התשדיר בכל סכום שחויב בו בעד התשדיר שעדיין לא שודר ולא יהיה זכאי לפיצוי אחר כלשהו.
נוהל עבודת ועדת הפיקוח
(א)
ועדת הפיקוח תתכנס בתחילת חודש ינואר ובתחילת חודש יולי של כל שנה לפחות לישיבה חצי שנתית, ואולם רשאי יושב ראש הוועדה לכנסה לישיבה מיוחדת בכל עת על פי החלטתו או לפי דרישת אחד מחבריה, ובלבד שלא תכונס הוועדה יותר מפעם אחת בחודש, אלא אם כן החליט יושב ראש הוועדה על כינוסה או שדרשו זאת שניים מחבריה לפחות.
(ב)
שבעה ימים לפחות לפני כינוס ישיבה חצי שנתית של הוועדה, יגיש מפקד גלי צה״ל לוועדה, דין וחשבון שבו יפורטו רשימת התשדירים ששודרו בגלי צה״ל בששת החודשים שקדמו להתכנסות הוועדה, מועד שידורם ואורכם.
(ג)
ועדת הפיקוח תבחן את מידת התאמתם של התשדירים לחוק ולתקנות אלה.
(ד)
ועדת הפיקוח רשאית לעיין בתוכן התשדירים או לשמוע תשדירים, וכן לדרוש כל נתון ומידע אחר הנוגע לאישור התשדירים ולשיבוצם בשידורי גלי צה״ל.
(ה)
על חברי ועדת הפיקוח תחול חובת סודיות בכל הנוגע למסמכים או נתונים או כל מידע אחר שמועבר לעיון חברי הוועדה על ידי גלי צה״ל והמידע האמור ישמש אך ורק לצורך מילוי תפקידי הוועדה לפי סעיף 5 לחוק.
(ו)
ועדת הפיקוח תדווח לשר הביטחון, לראש אגף כוח אדם במטה הכללי, לפרקליט הצבאי הראשי ולמפקד גלי צה״ל על ממצאיה לגבי מידת התאמת התשדירים ועל מסקנותיה.
(ז)
מפקד גלי צה״ל יעדכן את הוועדה בדבר יישום מסקנותיה; השיג מפקד גלי צה״ל על הממצאים או על המסקנות, תקיים הוועדה דיון בהשגה בתוך שלושים ימים מיום שביקש זאת מפקד גלי צה״ל; דיווח על החלטות הוועדה בהשגה האמורה יימסר לבעלי התפקידים המנויים בתקנת משנה (ו).
(ח)
מפקד גלי צה״ל יוזמן לישיבות ועדת הפיקוח.
(ט)
ועדת הפיקוח תנהל פרוטוקול של ישיבותיה והחלטותיה וזאת בהתאם לכללים החלים על ועדות רשות השידור, כפי שאלה נקבעים מזמן לזמן בידי הוועדה ובלבד שאינם סותרים תקנות אלה.
עוצמת שמע מותרת בשידורי רדיו
גלי צה״ל לא ישדר תשדיר או קדימון בעוצמת קול העולה על טווח עוצמת הקול בתכנית אשר שולבו בה התשדיר או הקדימון.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.


כ״ו באב התשע״ג (2 באוגוסט 2013).
  • משה (בוגי) יעלון
    שר הביטחון
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.