פקודת זכות יוצרים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
פקודת זכות יוצרים מתוך ספר החוקים הפתוח

פקודת זכות יוצרים, 1924

[תיקון: תשי״ג]

פקודה הדנה בענין זכות יוצרים


לפי סעיף 1 לחוק לתיקון פקודת זכות יוצרים, תשי״ג–1953 בכל מקום בו כתוב "זכות ההעתקה (קופירייט), ”קופירייט“, ”קופירייט (זכות העתקה)“ או ”זכות העתקה (קופירייט)“ יקרא ”זכות יוצרים“.


[תיקון: תשי״ג, תשס״ח]
(בוטל).
[תיקון: [1934], תשי״ג, תש״ס]
(בוטל).
[תיקון: תשמ״ח, תש״ס, תשס״ח]
(בוטל).
[תיקון: תשי״ג, תשמ״א, תשמ״ח, תשס״ג, תשס״ח]
(בוטל).
[תיקון: תשמ״א, ק״ת תשמ״ה, ק״ת תשמ״ו, ק״ת תש״ן, תשס״ח]
(בוטל).
הגדרות [תיקון: תשנ״ו]
”זכות יוצרים“ – כמשמעותה בסעיף 1(2) לחוק זכות יוצרים, 1911;
”זכות מבצעים“ – כמשמעותה בחוק זכויות מבצעים, התשמ״ד–1984;
”חברות התמלוגים“ – כל אחד מאלה:
(1)
תאגיד המייצג את מרבית בעלי זכויות היוצרים;
(2)
תאגיד המייצג את מרבית בעלי זכויות המבצעים;
(3)
תאגיד המייצג את מרבית המפיקים הקוליים ותאגיד המייצג את מרבית המפיקים הויזואליים – במאוחד שאושרו לענין חוק זה בידי שר החינוך התרבות והספורט;
פורסמו הודעות על אישור תאגידים מייצגים (י״פ תשנ״ח, 3988; י״פ תשנ״ט, 5124).
”טביעה“ – שימור של יצירה בכל אמצעי המאפשר לראות, לשמוע או לשעתק את היצירה;
”קלטת“ – התקן שאין עליו טביעה ושניתן לטבוע בו טביעה קולית או טביעה ויזואלית, למעט התקן המיועד לשימוש במחשב;
”שיעתוק“ – העתק של טביעה או של חלקה המהותי.
שימוש פרטי וביתי [תיקון: תשנ״ו]
לא תהיה זו הפרה של זכויות יוצרים ומבצעים לטבוע או לשעתק יצירה על גבי קלטת לשם שימוש פרטי וביתי שלא למטרות מסחריות.
תשלום לבעלי זכויות יוצרים ומבצעים [תיקון: תשנ״ו]
(א)
הממשלה תפצה את בעלי זכויות היוצרים ואת בעלי זכויות המבצעים על אבדן הכנסה ופגיעה בזכויות, הנגרמת להם בשל טביעה או שיעתוק על קלטות, לשם שימוש פרטי וביתי, לפי סעיף 3ג.
(ב)
הממשלה תעביר לחברות התמלוגים, מדי שנה, סכום בשיעור 5% מהמחיר לצרכן, ללא מס ערך מוסף של סך כל הקלטות שנמכרו בישראל לשימוש פרטי וביתי בשנה שקדמה לשנה הנדונה.
(ג)
הסכום האמור בסעיף קטן (ב) יחולק בחלקים שווים בין שלוש חברות התמלוגים המנויות בסעיף 3ב בפסקאות (1), (2) ו־(3).
(ד)
ועדה שתכלול את נציג שר האוצר, נציג שר המשפטים ונציג שר החינוך התרבות והספורט תקבע את הנתונים הדרושים לצורך קביעת הסכום כאמור.
חלוקת הגמול [תיקון: תשנ״ו]
התעוררו חילוקי דעות לגבי חלוקת הגמול, יכריע בענין בית המשפט; לדיון בבית המשפט, יוזמנו, בדרך שתיקבע בתקנות, נציגי חברות התמלוגים, נציג משרד החינוך התרבות והספורט והיוצר או המבצע שלגבי גמולו התעוררו חילוקי הדעות, לפי הענין; החלטת בית המשפט תחייב את כל חברות התמלוגים ואת כל בעלי זכויות היוצרים והמבצעים, אף אם לא היו צד להליך בפני בית המשפט.
[תיקון: תשנ״ו, תשס״ח]
(בוטל).
[תיקון: תש״ס, תשס״ח]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״ו, תשס״ח]
(בוטל).
[תיקון: תשי״ג, תשס״ח]
(בוטל).
[תיקון: תשמ״א, תשס״ח]
(בוטל).
[תיקון: תשי״ג, תשל״א, תשס״ח]
(בוטל).
[תיקון: תשי״ג, תשס״ח]
(בוטל).
[תיקון: תשי״ג, תשס״ח]
(בוטל).
[תיקון: תשכ״ח, תשל״א]
(פקע).
[תיקון: תש״ס, תשס״ח]
(בוטל).
[תיקון: תש״ס, תשס״ח]
(בוטל).
[תיקון: תש״ס, תשס״ח]
(בוטל).
[תיקון: תשי״ג, תשס״ג, תשס״ח]
(בוטל).
[תיקון: תשס״ג, תשס״ח]
(בוטל).
[תיקון: תשס״ג, תשס״ח]
(בוטל).
[תיקון: תשס״ג, תשס״ח]
(בוטל).
[תיקון: תשס״ג, תשס״ח]
(בוטל).
[תיקון: תשס״ג, תשס״ח]
(בוטל).
[תיקון: תשס״ג, תשס״ח]
(בוטל).
[תיקון: תשס״ג, תשס״ח]
(בוטל).
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.