חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק גלי צה"ל – שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק גלי צה"ל – שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק גלי צה״ל – שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות), התשס״ה–2005


הגדרות [תיקון: תשס״ז, תשע״ד, תשע״ה, תשע״ו]
בחוק זה –
”גלי צה״ל“ – שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל;
”גוף ציבורי“ – כל אחד מאלה:
(1)
משרד ממשלתי ומוסד ממוסדות המדינה;
(2)
רשות מקומית;
(3)
גוף הממלא תפקיד ציבורי על פי דין;
(4)
תאגיד שהוקם בחוק;
(5)
גוף הפועל שלא למטרות רווח;
”גמלאי כוחות הביטחון“ – כל אחד מאלה:
(1)
מי שפרש לגמלאות לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש״ל–1970, כעובד שירותי הביטחון כהגדרתו בסעיף 63א לחוק האמור;
(2)
”ועדת הפיקוח“ – הוועדה שמונתה לפי הוראות סעיף 5;
”חוק רשות השידור“ (נמחקה);
”חוק השידור הציבורי“ – חוק השידור הציבורי הישראלי, התשע״ד–2014;
”כוחות הביטחון“ – כל אחד מאלה:
(1)
צבא הגנה לישראל;
(2)
שירות הביטחון הכללי;
(3)
המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;
”מליאת רשות השידור“, ”רשות השידור“ – (נמחקו);
”מועצת תאגיד השידור הישראלי“, ”תאגיד השידור הישראלי“ – כמשמעותם בחוק השידור הציבורי;
”רבעון“ – (נמחקה);
”שידור חסות“ – ציון השתתפותו של גורם חוץ במימון מישדר, לרבות בדרך של ציון שמות מוצריו של המממן ותיאור מאפייניהם העיקריים, אך למעט תיאור איכותי או השוואתי שלהם;
”תשדיר שירות“ – תשדיר שהוא אחד מאלה:
(1)
תשדיר מטעם גוף ציבורי שמטרתו מתן שירות לציבור, בין בדרך של מתן מידע והדרכה לגבי שירותים ציבוריים או לשם קידומם של ענפים במשק, ובין בדרך של הכוונה או מתן ייעוץ בנושאים שבטובת הציבור, והכל בלא ציון שמו של יצרן מסוים;
(2)
תשדיר הנותן מידע למשרתים בכוחות הביטחון ולגמלאי כוחות הביטחון, בנוגע למוסדות להשכלה גבוהה כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958; או למפעלי תרבות ואמנות המנוהלים על ידי גוף ציבורי, ובלבד שאין בו תיאור איכותי או השוואתי של המוסדות והמפעלים האמורים;
(3)
תשדיר הנותן מידע בנוגע למבצעים והטבות ייחודיים המיועדים למי שנמנים על הכוחות הסדירים של צבא הגנה לישראל בשירות חובה או בשירות קבע ולגמלאי כוחות הביטחון כאמור בפסקה (2) להגדרה ”גמלאי כוחות הביטחון“, ובלבד שאין בו תיאור איכותי או השוואתי של מוצר או שירות מסוים;
”השר“ – שר הביטחון.
שידורי חסות ותשדירי שירות בגלי צה״ל
שידורי חסות ותשדירי שירות ישודרו בגלי צה״ל לפי הוראות חוק זה.
היקף התשדירים
זמן השידור המרבי לשידורי חסות ולתשדירי שירות בגלי צה״ל, לא יעלה על ארבע דקות וחצי לשעת שידור.
הגבלת התשדירים [תיקון: תשס״ח, תשע״ד]
(א)
השר, בהתייעצות עם שר התקשורת ועם ועדת הפיקוח, יקבע הוראות לענין התנאים לשידור שידורי חסות ותשדירי שירות בגלי צה״ל, לרבות איסורים ומגבלות שיחולו לגבי שידור כאמור.
(ב)
גלי צה״ל לא ישדר שידור חסות, תשדיר שירות או קדימון, בעוצמת קול העולה על טווח עוצמת הקול המקובלת במישדר שאינו שידור כאמור, כפי שקבע השר, בהתייעצות עם ועדת הפיקוח; בסעיף קטן זה, ”קדימון“ – כל אחד מאלה:
(1)
תשדיר המודיע על לוח השידורים או על שידור אחד או יותר שישודרו בעתיד, בין מיד לאחר שידורו ובין מאוחר יותר באותו יום או במועד אחר;
(2)
תשדיר שנועד לקדם את שידורי גלי צה״ל.
שילוב שידורי חסות ותשדירי שירות באמצעים טכנולוגיים אחרים – הוראת שעה [תיקון: תשע״ג]
(א)
גלי צה״ל רשאי לשלב שידורי חסות ותשדירי שירות באמצעים טכנולוגיים אחרים המשמשים להעברת תוכן של גלי צה״ל ובכלל זה באתר האינטרנט של גלי צה״ל או במערכת רדיו טלפון נייד כמשמעותה בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ״ב–1982, ובלבד ששידורי החסות ותשדירי השירות יופרדו מהתוכן המועבר על ידי גלי צה״ל באמצעי הטכנולוגי כאמור.
(ב)
ההוראות לפי סעיף 4(א) ו־(ב) יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין שידורי חסות ותשדירי שירות כאמור בסעיף קטן (א).
(ג)
סעיף זה יעמוד בתוקפו 18 חודשים מיום שהתקיימו שני אלה: הותקנו תקנות לפי סעיף 4 ומונתה ועדת הפיקוח לפי הוראות סעיף 5; השר יפרסם הודעה על מינוי הוועדה ברשומות.
ועדת הפיקוח [תיקון: תשע״ג, תשע״ד, תשע״ה]
(א)
השר ושר התקשורת, ימנו ועדה שתפקידה לפקח על השידור של שידורי חסות ותשדירי שירות בגלי צה״ל ועל שילובם באמצעים טכנולוגיים אחרים המשמשים להעברת תוכן של גלי צה״ל כאמור בסעיף 4א, לפי הוראות חוק זה.
(ב)
ועדת הפיקוח תהיה בת שלושה עד חמישה חברים, שימונו מקרב החברים במועצת תאגיד השידור הישראלי, ובלבד שלא ימונה לוועדת הפיקוח מי שחבר בוועדת משנה שמונתה לפי סעיף 20 לחוק השידור הציבורי, שתפקידה לעסוק בתחום הרדיו בתאגיד השידור הישראלי.
(ג)
השר, בהתייעצות עם שר התקשורת, יקבע את סדרי עבודתה של ועדת הפיקוח.
חובת דיווח [תיקון: תשס״ז, תשע״ג]
השר ידווח לוועדת הכלכלה של הכנסת, בחודש מרס של כל שנה, על ההכנסות שהתקבלו משידור שידורי חסות ותשדירי שירות עד 31 בדצמבר של השנה שקדמה למועד הדיווח, ועל אמדן ההכנסות הצפויות משידור שידורי החסות ותשדירי השירות החל ב־1 בינואר של שנת הדיווח.
ביצוע ותקנות
(א)
השר ממונה על ביצוע הוראות חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.
(ב)
תקנות לפי חוק זה יהיו באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.
תחילה והוראת מעבר [תיקון: תשס״ז, תש״ע, תשע״א, תשע״ג, תשע״ד, תשע״ה]
(א)
תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו.
(ב)
(בוטל).
(ג)
כל עוד לא מונתה ועדת הפיקוח לפי הוראות סעיף 5, יקבע השר את התקנות לפי סעיף 4 בהתייעצות עם שר התקשורת ועם ועדת המשנה שמינתה מועצת תאגיד השידור הישראלי לפי סעיף 20 לחוק השידור הציבורי שתפקידה לפקח על התכניות של גלי צה״ל שאינן תכניות צבאיות כהגדרתן בסעיף 78 לחוק האמור.


התקבל בכנסת ביום כ״א בשבט התשס״ה (31 בינואר 2005).
 • אריאל שרון
  ראש הממשלה
 • שאול מופז
  שר הביטחון
 • משה קצב
  נשיא המדינה
 • ראובן ריבלין
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.