חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ״ב–1992


ק״ת תשנ״ב, 1030; תש״ס, 466; תשס״ז, 866.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 52ב(א)(4) ו־62ב(ב) לפקודת בריאות העם, 1940 (להלן – הפקודה), וסעיף 10 לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תש״ס]
בתקנות אלה –
”בעל עסק“ – מי שבידו רשיון עסק לפי החוק או מי שמנהל עסק;
”המנהל“ – המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה;
”מז״ח“ – מכשיר מונע זרימת מים חוזרת למערכת מי שתיה, מדגם שאישר המנהל לאחר התייעצות בנציב המים;
”מפקח“ – כהגדרתו בפקודה;
”מתקין מוסמך“ – אדם שהמנהל הסמיכו להתקין מז״חים ולבדקם;
”נציב המים“ – מי שמונה לפי סעיף 138 לחוק המים, התשי״ט–1959;
”ספק מים“ – כל המספק מים לאחר;
”עסק“ – כל אחד מאלה:
(1)
עסק טעון רישוי כמשמעותו בצו רישוי עסקים, מן המפורטים בתוספת;
(2)
מעבדה;
(3)
משק חקלאי שהשקיה בו נעשית במערכת שבה מיתקן המיועד להחדרת חומרים לתוך מערכת המים או שנעשה בו דילול במים של חומרי הדברה;
(4)
לול או רפת;
”ראש מערכת מים“ – קטע הצינור שבו מקבל העסק את המים שלו מספק מים.
איסור אספקת מים
ספק מים לא יספק מים לעסק ובעל עסק לא ישתמש במים בעסקו אלא אם כן הוא מקיים את הוראות תקנות אלה.
חובת התקנת מז״ח [תיקון: תש״ס]
(א)
בעל עסק יתקין מז״ח בראש מערכת המים של העסק באמצעות מתקין מוסמך.
(ב)
בעל העסק יחזיק את המז״ח במצב תקין בכל עת.
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי המנהל –
(1)
לאשר התקנת מז״ח שלא בראש מערכת המים, בתנאים שיתנה בנסיבות הענין;
(2)
להורות לסוגי עסק מסוימים על התקנת מז״ח במקום שלא בראש מערכת המים.
סייג
המנהל רשאי לפטור בעל עסק מחובת התקנת מז״ח אם שוכנע כי לא קיימת סכנה למי השתיה מזרימה חוזרת של המים מהעסק, או כי נעשה בעסק שימוש במכשיר הגנה אחר המתאים בנסיבות הענין.
השר הסמיך את מהנדסי התברואה המחוזיים במשרד הבריאות להיות ”המנהל“ לעניין תקנה זאת (י״פ תשנ״ג, 560).
התקנה בידי ספק מים
(א)
לא התקין בעל עסק מז״ח כאמור בתקנה 3, רשאי ספק מים בעצמו או על ידי אחר מטעמו, להתקין מז״ח בראש מערכת המים של העסק, בכפוף לאמור בתקנה 6(א).
(ב)
התקין או תיקן ספק מים מז״ח כאמור בתקנת משנה (א), רשאי הוא לגבות מבעל העסק את עלות המז״ח והוצאות ההתקנה.
בדיקות
(א)
התקנת מז״ח ובדיקתו יהיו בידי מתקין מוסמך בלבד.
(ב)
בעל עסק ידאג לעריכת בדיקה של המז״ח בידי מתקין מוסמך פעם בשנה לפחות.
(ג)
בעל עסק ינהל פנקס בדיקות (להלן – הפנקס) שבו יירשמו תאריכי הבדיקות שנערכו למז״ח, תוצאותיהן, ושמו וחתימתו של המתקין המוסמך שבדק את המז״ח.
(ד)
בעל העסק יחזיק את הפנקס בעסק.
(ה)
ראה ספק מים שמז״ח לא נבדק בהתאם לתקנות אלה, רשאי הוא לערוך את הבדיקה בעצמו או בידי אחר מטעמו בכפוף להוראות תקנה 6(א) ולגבות את הוצאות הבדיקה מבעל העסק.
(ו)
ספק מים או מי שהוא הסמיכו לכך, או מפקח, רשאי, בכל עת סבירה, להיכנס לכל חצרי עסק שבהם מותקן מז״ח לפי תקנות אלה או שחובה להתקינו בהם ולבדוק אם הותקן מז״ח ואת תקינותו, וכן לעיין בפנקס.
דיווח [תיקון: תש״ס]
מתקין מוסמך ידווח למנהל ולספק המים על המז״חים שהתקין ובדק; הדיווח ייעשה לאחר כל התקנה או בדיקה, או באחד בינואר ובאחד ביולי של כל שנה, לענין ששת החודשים שקדמו ליום הגשת הדיווח.
תקופת הסמכה [תיקון: תשס״ז]
(א)
תוקף הסמכה של מתקין מוסמך לחמש שנים, ורשאי המנהל לדרוש שהמתקין המוסמך ישתתף בהשתלמות בתקופה זו.
(ב)
השתתפות בהשתלמות כאמור בתקנת משנה (א) תהיה תנאי מוקדם לחידוש ההסמכה, ורשאי המנהל לבטל את ההסמכה של מתקין מוסמך שלא השתתף בהשתלמות כנדרש.
רשיון עסק [תיקון: תש״ס]
בעת הגשת בקשה לרשיון עסק או חידושו, לפי הענין, יגיש בעל עסק אישור מאת מתקין מוסמך בדבר קיום מז״ח בעסק ובדיקתו בהתאם לתקנות אלה.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ששה חדשים מיום פרסומן.
[תיקון: תש״ס]

תוספת

(תקנה 1)

מספר העסק בצו
רישוי עסקים
שם העסק
1.2
חומרים ותכשירים קוסמטיים, תמרוקים –
א.
ייצורם
1.3
חומרים ותכשירים רפואיים, לרבות חומרי גלם וציוד רפואי –
א.
ייצורם
1.5
א.
מעבדה לבדיקות כימיות, מיקרוביולוגיות וביולוגיות, למעט בדיקות שמקורן בבני אדם; בדיקות בלא הרס
ב.
מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי
1.6
מעבדה רפואית – מעבדה לבדיקות בדגימות שמקורן בבני אדם
1.8
חדר מתים, למעט בבית חולים
2.1
גפ״ם –
א.
מילוי מכלים ומכליות
ב.
אחסונו, למעט לצריכה עצמית כהגדרתה בחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ״ט–1989
ג.
מכירתו, חלוקתו
2.2
דלק לסוגיו –
א.
תחנת דלק
ב.
בית זיקוק
ד.
ה.
מסופי דלק
ו.
מקום אחר למכירתו
2.3
פחם לסוגיו -
א.
הכנתו, עיבודו
ב.
אחסנתו לשימוש תעשייתי או ייצור חשמל
2.4
תחנת כוח
3.1
בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה
3.2
בעלי חיים, לרבות ימיים –
א.
גידולם, אחזקתם, טיפול בהם
ג.
חניטתם
ד.
הפקת זירמה, הזרעה מלאכותית
ה.
מתן שירותי חיטוי
3.3
הדברה –
ב.
הדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בדרך אחרת
ג.
ניקוי כלים המשמשים להדברה לרבות כלי טיס ושינוע
3.4
חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי –
א.
ייצורם
3.6
פסדים ובכלל זה חלקי בעלי חיים ופרשיהם –
ב.
עיבודם
3.7
תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי –
א.
ייצורם
4.5
חלב גלמי -
א.
תחנת איסוף
4.6
מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם -
א.
הכנתו, ייצורו, עיבודו
5.1
אשפה ופסולת –
א.
תחנה מעבר לאיסוף
ב.
איסופה, הובלתה, מיונה
ג.
עיבודה, ניצולה
ד.
אתר לסילוקה
ה.
אתר לסילוקה שמסלקים בו גם פסדים
5.3
שפכים –
א.
אחסונם
ב.
עיבודם, טיהורם
ג.
הובלתם
6.4
מכבסה, צביעת טכסטיל, לרבות הפעלת מכונות כביסה וייבוש אוטומטיות שלא בבנין מגורים לשימוש הדיירים
7.2
גן חיות, ספארי, פינת חי שהכניסה אליה בתשלום
7.4
מים – נופש א. בריכת שחיה -
ב.
פארק מים, מגלשות מים
ג.
ג׳אקוזי
ד.
מקווה
8.6
כלי רכב -
ג.
רחיצתו
8.9
מוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב וחלקיו לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי –
א.
מכונאות כללית
ג.
פחחות וצביעה
ד.
תיקון תקרים
ו.
טיפול אחר ברכב
10.2
אבנים, מחצבים, מינרלים -
א.
מחצבה או מכרה
ב.
גריסתם, עיבודם
10.3
בית דפוס
10.6
דשנים –
א.
ייצורם
ב.
אחסונם
10.7
חומרי גלם לבניה, מוצרי בניה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת ומוצריהם –
א.
הכנתם, ייצורם, עיבודם
10.8
חומרי חיטוי או ניקוי -
א.
ייצורם, אריזתם
10.9
חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שלא פורטו במקום אחר בתוספת זו – ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו
10.10
חומרים מסוכנים, לקיחים, רעילים או רדיואקטיביים –
א.
ייצורם, עיבודם
10.11
חומרי נפץ כהגדרתם בחוק חומרי נפץ, התשי״ד–1954, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די־נור –
א.
ייצורם
10.14
מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת –
א.
ייצורם, עיבודם, יציקתם, ציפוים
10.15
סיד –
א.
שריפתו
ב.
כיבויו
10.16
עץ –
א.
עיבודו
ב.
ייצור מוצריו, צביעתם, ציפוים
10.17
פוך, נוצות –
א.
ניקוים, עיבודם
ב.
ייצור מוצריהם


י״ז בניסן התשנ״ב (20 באפריל 1992)
  • אהוד אולמרט
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.