לדלג לתוכן

צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע״ג–2013


ק״ת תשע״ג, 821, 890; תשע״ד, 192; תשע״ז, 780; תשע״ח, 1813; תשע״ט, 1600; תש״ף, 2038; תשפ״ב, 1000, 3192, 3550.


בתוקף סמכותי בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1, ו־8 לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה, השר לביטחון הפנים, שר התעשייה המסחר והתעסוקה, שר החקלאות ופיתוח הכפר ושר הבריאות, ובהסכמת כל אחד מאלה לפי סעיפים 6א(א), 6א1(א) ו־7ג1(ג) לחוק, אני מצווה לאמור:


עסקים טעוני רישוי
העסקים המפורטים בתוספת הם עסקים טעוני רישוי.
מטרות הרישוי [תיקון: תשע״ז, תשע״ט]
(א)
העסקים טעוני רישוי כמפורט בטור ב׳ בתוספת, שמספרם הסידורי כמפורט בטור א׳ לצדו, סומנו בטור ג׳ ב־”+“ לפי מטרות הרישוי העיקריות שלהם, לפי העניין, כמפורט בסעיף 1(א)(1) עד (5) ו־(7) לחוק.
(ב)
היה עסק כאמור בסעיף קטן (א) טעון רישוי בלא אישור, כאמור בסעיף 6א לחוק, יבוא הסימון ”+“ בעמודה הישימה, לפי העניין, שבטור ג׳ בתוספת, בסוגריים רבועים.
(ג)
עסק מן המפורטים בתוספת טעון רישוי גם למטרת קיום תכליות דיני התכנון והבנייה.
אישור על יסוד תצהיר [תיקון: תשע״ז, תשפ״ב־3]
(א)
היה עסק כאמור בסעיף 2(א) עסק שרשות הרישוי תראה אותו כמאושר על יסוד תצהיר מאומת כדין, כאמור בסעיף 6(ג) לחוק, יבוא הסימון ”ת׳“ בעמודה הישימה, לפי העניין, שבטור ג׳ בתוספת, ואם צוינו לצד הסימון האמור סייגים – בכפוף להם.
(א1)
נקבעה בעמודה 7 בטור ג׳ בטבלה שבתוספת אפשרות להגשת תצהיר בסייג הנוקב בסך שטח בנוי של העסק במ״ר, לא יחול הסייג האמור על עסק שנמצא כולו תחת כיפת השמיים, והכול אם לא נאמר אחרת.
(ב)
האמור בסעיף קטן (א) לא יחול לעניין מטרת הרישוי של קיום הדינים הנוגעים לכבאות שבעמודה 7 בטור ג׳ בתוספת, אם מתקיים בעסק או בחלק ממנו אחד מאלה:
(1)
הוא נמצא מתחת לקרקע;
(2)
הוא נמצא בקניון כהגדרתו בתוספת;
(3)
הוא נמצא במרכז מסחרי ששטחו עולה על 5,000 מ״ר או במרכז מסחרי שאין בו חברת ניהול וששטחו עולה על 2,000 מ״ר; בחישוב שטחו של מרכז מסחרי לפי פסקה זו לא יובא בחשבון שטחו של חניון תחת כיפת השמיים;
(4)
הוא נמצא במבנה המשמש לכמה שימושים שונים, אלא אם כן מתקיימים בעסק כל אלה:
(א)
הוא נמצא בקומת הכניסה של המבנה;
(ב)
שטחו הבנוי אינו עולה על 300 מ״ר;
(ג)
הוא אינו מכבסה.
(ג)
בסעיף זה, ”שטח“ ו”שטח בנוי“ – כהגדרתם בתוספת.
היתר מזורז ורישיון על יסוד תצהיר [תיקון: תש״ף]
(א)
לעסקים טעוני רישוי המפורטים בטור ב׳ בתוספת שסומנו בטור ד׳ לצדו ב־”א׳“, תיתן רשות הרישוי היתר מזורז א׳ לפי סעיף 6א1 לחוק, ואם צוינו לצד הסימון האמור סייגים – בכפוף להם.
(ב)
לעסקים טעוני רישוי המפורטים בטור ב׳ בתוספת שסומנו בטור ד׳ לצדו ב־”ב׳“, תיתן רשות הרישוי היתר מזורז ב׳ לפי סעיף 6א1 לחוק, ואם צוינו לצד הסימון האמור סייגים – בכפוף להם.
(ג)
לעסקים טעוני רישוי המפורטים בטור ב׳ בתוספת שסומנו בטור ד׳ לצדו ב־”ר״ת“, תיתן רשות הרישוי רישיון על יסוד תצהיר לפי סעיף 6א3 לחוק, ואם צוינו לצד הסימון האמור סייגים – בכפוף להם.
(ד)
האמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ג) לא יחול אם מתקיים בעסק או בחלק ממנו אחד מהסייגים המפורטים בסעיף 2א(ב).
פרסום מפרט אחיד
נותני האישור יפרסמו מפרט אחיד של המסמכים והתנאים הנדרשים מטעמם לגבי סוגי עסקים המפורטים בתוספת לפי סעיף 7ג1 לחוק.
אי־פרסום מפרט אחיד או פרסום מפרט אחיד חלקי
על אף האמור בסעיף 4, לגבי עסק טעון רישוי כמפורט בטור ב׳ בתוספת, רשאי נותן אישור מטעם השר, שבהתייעצות עמו נעשתה קביעתו כעסק טעון רישוי להבטחת מטרה מן המפורטות בעמודות 1 עד 5, לפי העניין, בטור ג׳ שבתוספת, אשר מספרה הסידורי צוין בטור ה׳ לצדו, שלא לפרסם מפרט אחיד, או לפרסם מפרט אחיד חלקי, אם מופיעה המילה ”חלקי“ לצד המספר הסידורי האמור.
תוקף רישיון
בכפוף לתקנות 20 ו־21 לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס״א–2000 (להלן – תקנות הוראות כלליות), תוקף רישיון לעסק טעון רישוי כמפורט בטור ב׳ בתוספת יהיה למשך מספר שנים כמפורט בטור ו׳ לצדו, ולגבי רישיון לשנה אחת עד המועד שנקבע בטור ו׳ האמור, אם נקבע.
עסקים טעוני רישוי לפי חיקוק אחר
לא יינתן רישיון לעסקים טעוני רישוי כמפורט בטור ב׳ בתוספת, אם נקבעה להם חובת רישוי בחיקוק כמפורט בטור ז׳ בתוספת, כל עוד לא הורשה העסק לפי החיקוק כאמור.
ביטול
בטלים –
(1)
צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ״ה–1995;
(2)
צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי לפי חיקוק אחר), התשל״ד–1974.
תחילה ותחולה [תיקון: תשע״ד, תשע״ט]
(א)
תחילתו של צו זה ביום ב׳ בכסלו התשע״ד (5 בנובמבר 2013) (להלן – יום התחילה).
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א) –
(1)
תחילתו של סעיף 3 ביום ט׳ בטבת התשע״ה (31 בדצמבר 2014) והוא יחול על סוגי עסקים שפורסם לגביהם מפרט אחיד;
(2)
סעיף 6 יחול על סוגי עסקים שפורסם לגביהם מפרט אחיד ועל סוגי עסקים שלא היו טעוני רישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ״ה–1995 (להלן – הצו הקודם);
(3)
החל ביום תחילתו של צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) (תיקון), התשע״ט–2018 (להלן – צו התשע״ט), יחול סעיף 6 גם על סוגי עסקים שלא פורסם לגביהם מפרט אחיד עד למועד האמור.
הוראת מעבר [תיקון: תשע״ד, תשע״ט]
(א)
בכפוף לסעיף 47(ד) לחוק רישוי עסקים (תיקון מס׳ 34), התשע״ח–2018, ולתקנה 20 לתקנות הוראות כלליות, התקצר תוקף רישיון לפי צו זה, יחולו הוראות אלה:
(1)
הרישיון יפקע ב־31 בדצמבר של השנה השלישית שלאחר השנה שבה פורסם המפרט האחיד לאותו סוג עסק ובלבד שהמפרט האחיד פורסם עד יום תחילתו של צו התשע״ט, ואם לא פורסם לאותו סוג עסק מפרט אחיד עד יום תחילתו של צו התשע״ט, יפקע הרישיון ביום כ״ז בטבת התשפ״ב (31 בדצמבר 2021);
(2)
רשות הרישוי תודיע לבעל הרישיון בתוך שלושה חודשים מפרסום המפרט האחיד על מועד פקיעת הרישיון ועל כך שחידושו יהיה לפי פרק ח׳ לתקנות הוראות כלליות, ובלבד שהמפרט האחיד פורסם עד יום תחילתו של צו התשע״ט, ואם לא פורסם לאותו סוג עסק מפרט אחיד עד יום תחילתו של צו התשע״ט, רשות הרישוי תודיע כאמור לבעל הרישיון בתוך שלושה חודשים מיום תחילתו של צו התשע״ט.
(ב)
התארך תוקף רישיון לפי צו זה ופורסם לגבי אותו סוג עסק מפרט אחיד עד יום תחילתו של צו התשע״ט, תחול ההארכה על רישיונות שיינתנו או יחודשו ממועד פרסום המפרט האחיד לאותו סוג עסק ואילך, ואם לא פורסם לגבי אותו סוג עסק מפרט אחיד עד יום תחילתו של צו התשע״ט, תחול ההארכה על רישיונות שיינתנו או יחודשו מיום תחילתו של צו התשע״ט ואילך.
(ג)
בעל עסק שהפך לטעון רישוי לפי צו זה, יגיש בקשה לרישיון עסק או היתר זמני בתוך 180 ימים מיום התחילה, ויראו אותו כמי שיש לו היתר זמני עד להחלטת רשות הרישוי בבקשה.
(ד)
שונה המספר הסידורי של עסק טעון רישוי לפי צו זה, כמפורט בטור א׳ בתוספת, יראו בעל רישיון או היתר זמני של עסק מאותו סוג כמי שיש לו רישיון או היתר לעסק לפי המספר הסידורי כמפורט בטור א׳ בתוספת, עד תום תקופת הרישיון או ההיתר או עד קבלת רישיון לפי סעיף קטן (א).
(ה)
(בוטל).

תוספת

(סעיפים 1 עד 7)

[תיקון: תשע״ז, תש״ף, תשפ״ב־3]
”אש גלויה“ – להבה או גץ, לרבות פעולות ליצירתם כגון ריתוך, השחזה, חיתוך, קידוח, עבודה במבער, הפעלת זיקוקין די־נור, הבערת חומרים;
”בית חולים“ – כמשמעותו בסעיף 24(ב) לפקודת בריאות העם, 1940 (להלן – פקודת בריאות העם), והרשום לפי סעיף 25 לפקודה האמורה;
”בית מרקחת“ – כהגדרתו בפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ״א–1981 (להלן – פקודת הרוקחים), למעט בית מרקחת הפועל בבית חולים או בקופת חולים;
”גז“ – כהגדרתו בחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ״ט–1989 (להלן – חוק הגז);
”מבנה נפרד“ – מבנה הבנוי מאלמנטים עמידי אש כהגדרתם בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש״ל–1970;
”מחסן פרטי“, ”נפט סוג ב׳“, ”נפט סוג ג׳“, ”תחנת תדלוק פנימית“ – כהגדרתם בתקנות אחסנת נפט;
”מ״ר“, לעניין עמודה 7 שבטור ג׳ – (נמחקה);
”סגירת חורף“ – סגירת חלל פתוח מ־3 צדדים לפחות באופן זמני או קבוע;
”ציוד רפואי“ – כהגדרתו בחוק ציוד רפואי, התשע״ב–2012;
”קופת חולים“ – כמשמעותה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד–1994;
”קניון“ – מרכז קניות במבנה מקורה וסגור מכל צדדיו, שיש בו כניסה משותפת אחת לפחות ושבו 10 בתי עסק לפחות או ששטחו הכולל 1,000 מ״ר לפחות;
”שטח“, לעניין עמודה 7 שבטור ג׳ – השטח הכולל במטר רבוע של הקרקע שבה מנוהל העסק עד לגבולותיו של העסק, לרבות קירותיו החיצוניים והגדרות התוחמים אותו, והכול אם לא נאמר אחרת;
”שטח בנוי“, לעניין עמודה 7 שבטור ג׳ – השטח הכולל במטר רבוע של השטח הבנוי בעסק, לרבות כל מבנה וחלק של מבנה וכל המחובר או הצמוד אליו; ואם קיימים בעסק מבנים כאמור שהם מבנים נפרדים – רק שטחו של המבנה הנפרד הגדול ביותר; והכול אם לא נאמר אחרת;
”תמרוק“ – כהגדרתו בסעיף 55ז לפקודת הרוקחים, לרבות חומר גלם לייצור תמרוק;
[תיקון: תשע״ג, תשע״ז, תשע״ח, תשע״ט, תש״ף, תשפ״ב, תשפ״ב־2, תשפ״ב־3]
טור א׳טור ב׳טור ג׳טור ד׳טור ה׳טור ו׳טור ז׳
מס׳ סד׳תיאור העסק טעון הרישוימטרות הרישויהיתר מזורז או רישיון על יסוד תצהיראי פרסום מפרט אחיד או מפרט אחיד חלקי (לפי המספר הסידורי של המטרות בטור ג׳)תוקף רישיון (בשנים)חיקוק אחר
123457
הבטחת איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדיםמניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצותהבטחת בטיחותם של הנמצאים במקום העסק או בסביבתומניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופותהבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותיםקיום הדינים הנוגעים לכבאות
קבוצה 1 – בריאות, רוקחות, קוסמטיקה
1.1בית מרקחת + + +
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 200 מ״ר
ב׳ 5 
1.2תמרוקים
1.2אייצורם+ [+] ++
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ״ר
 1, 5 (חלקי)10 
1.2באחסונם בעסק ששטחו מעל 200 מ״ר – שמירתם שלא במסגרת תהליך ייצור, ושלא לצורך מכירה קמעונית במקום    ++ 5 (חלקי)10 
1.3תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי
1.3אייצורם, למעט הרכבת ציוד רפואי כמשמעותו בפרט 1.3ד++[+] ++
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ״ר
 1, 5 (חלקי)10 
1.3באחסונם שלא לצורך מכירה קמעונית במקום +  ++
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 200 מ״ר
 5 (חלקי)10 
1.3גמכירתם או חלוקתם +  ++
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 300 מ״ר
 5 (חלקי)10 
1.3דהרכבת ציוד רפואי    ++
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ״ר
 5 (חלקי)10 
1.4טיפולים לא רפואיים בגוף האדם
1.4אטיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוף    [+]+ רק לעניין עסקים ששטחם הבנוי גדול מ־300 מ״ר
ת׳
ר״ת עד 300 מ״ר
א׳ מעל 300 מ״ר
 10 
1.4במספרה    [+]+ רק לעניין עסקים ששטחם הבנוי גדול מ־300 מ״ר
ת׳
ר״ת עד 300 מ״ר
א׳ מעל 300 מ״ר
 10 
1.4גכתובות קעקע – מקום לעשייתן    ++ רק לעניין עסקים ששטחם הבנוי גדול מ־300 מ״ר
ת׳
א׳ 10 
1.4וניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידת תכשיטים    ++ רק לעניין עסקים ששטחם הבנוי גדול מ־300 מ״ר
ת׳
א׳ 10 
1.5מעבדות לא רפואיות
1.5אמעבדה לבדיקות כימיות, מיקרוביולוגיות וביולוגיות, למעט בדיקות בלא הרס ומעבדות לפי פרטים 1.5ב ו־1.6  +  +
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 300 מ״ר
  5 
1.5במעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי   + +
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 300 מ״ר
  5 
1.5ג(נמחק)          
1.6מעבדה רפואית – מעבדה כהגדרתה בתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל״ז–1977, למעט מעבדה רפואית רשומה לפי סעיף 25 לפקודת בריאות העם, בבית חולים או בקופת חולים    ++
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 300 מ״ר
  5 
1.7מעבדת שיניים ששטחה מעל 300 מ״ר  [+] [+]+ר״ת עד 300 מ״ר א׳ מעל 300 מ״ר 15 
1.8חדר מתים למעט בבית חולים    [+]+
ת׳
  5 
קבוצה 2 – דלק ואנרגיה
2.1גז
2.1אמילוי מכלים ומכליות[+]++  + 2 (חלקי)15חוק הגז
2.1באחסונו, למעט במיתקן גז לצריכה עצמית כהגדרתו בחוק הגז[+]++  +
ת׳ למחסן עזר לא מקורה
 2 (חלקי)15חוק הגז, חוק משק הגז הטבעי, התשס״ב–2002 (להלן – חוק הגז הטבעי)
2.1גמכירתו, חלוקתו +   +
ת׳ עד 300 מ״ר
  10חוק הגז, חוק שירותי הובלה, התשנ״ז–1997 (להלן – חוק שירותי הובלה)
2.1דשינועו, למעט שינוע בצנרת, ולרבות מיתקן לשינוי לחץ שלו +   +
ת׳
  10חוק הגז, חוק הגז הטבעי, חוק שירותי הובלה
2.1התיקון מכלים+ +  +
ת׳ עד 500 מ״ר
  15חוק הגז
2.1וחניון למכליות +   + 2 (חלקי)10חוק הגז, תקנות התעבורה, התשכ״א–1961 (להלן – תקנות התעבורה)
2.1זתחנת תדלוק בגז[+]++  +  5חוק הגז
2.2דלק לסוגיו
2.2אתחנת דלק ותדלוק+++  +
ת׳ לתחנת תדלוק פנימית
  5 
2.2בבית זיקוק+++  + 1, 2 (חלקי)10 
2.2גשינועו בצנרת++     2 (חלקי)10 
2.2דאחסונו בכמויות המפורטות בתקנות אחסנת נפט+++  +
ת׳ למחסן פרטי המאחסן נפט סוג ב׳ או נפט סוג ג׳ במכלים על־קרקעיים בנפח שאינו עולה על 149 אלף ליטר
 2 (חלקי)10 
2.2המסופי דלק+++  + 2 (חלקי)10 
2.2זחניון למכליות דלק +   +
ת׳ לחניון תחת כיפת השמיים למכליות שמאחסנות נפט סוג ב׳ או נפט סוג ג׳ בנפח שאינו עולה על 500 אלף ליטר
 2 (חלקי)10תקנות התעבורה
2.2חשינועו במכליות[+]+      10חוק שירותי הובלה
2.3פחם לסוגיו הכנה, עיבוד ואחסון+ +  +
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 300 מ״ר
 110 
2.4תחנת כוח+++  +
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ״ר
 1, 2 (חלקי)15 
קבוצה 3 – חקלאות, בעלי חיים
3.1בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה+  +[+]+
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ״ר
  10 
3.2בעלי חיים, לרבות ימיים
3.2אבעלי חיים, למעט עופות – גידולם, אחזקתם, טיפול בהם+  + +
ת׳
  10 
3.2בהצגתם, לרבות לשם מכירה   + + רק לעניין עסק הפועל כולו או חלקו במבנה
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ״ר
א׳ – מכירה בחנויות בלבד ששטחן עד 500 מ״ר 15 
3.2ג(נמחק)          
3.2ד(נמחק)          
3.2ה(נמחק)          
3.2ומספרה ששטחה מעל 300 מ״ר   + +
ת׳
ר״ת עד 300 מ״ר א׳ מעל 300 מ״ר 15 
3.2ז(נמחק)          
3.2חעופות – גידולם, אחזקתם, טיפול בהם+  + +
ת׳
  10 
3.3הדברה
3.3א(נמחק)          
3.3בהדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בכלים אחרים וניקוים+ +     10 
3.4חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי
3.4אייצורם, אריזתם, אחסונם+ + +  110 
3.4גמכירתם[+]    +  10 
3.5מזון לבעלי חיים
3.5אייצורו, עיבודו, אריזתו+
למעט לעניין אריזתו
 +
למעט לעניין אריזתו
+ רק לעניין עסקים ששטחם הבנוי גדול מ־500 מ״ר +
ת׳ עד 500 מ״ר
 110 
3.5באחסונו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו במקום ששטחו מעל 200 מ״ר   + +
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 300 מ״ר
א׳ 15לעניין הובלה – חוק שירותי הובלה
3.6פסדים ובכלל אלה חלקי בעלי חיים ופרשיהם; בצו זה, ”פסדים“ – כמשמעותם בתקנות מחלות בעלי חיים (פסדים), התשמ״א–1981 (להלן – תקנות הפסדים)
3.6אאיסופם, מכירתם   + + (לעניין מכירתם בלבד בעסק ששטחו הבנוי גדול מ־300 מ״ר)  10 
3.6בעיבודם+  + +
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ״ר
 15 
3.6ג(נמחק)          
3.7תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות
3.7אייצורם+    +
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ״ר
 1, 5 (חלקי)10 
3.7באחסונם     +
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 200 מ״ר
 5 (חלקי)10 
3.7ג(נמחק)          
קבוצה 4 – מזון
4.1ביצים
4.1אריכוזן, מיונן ואחסונן בתחנת מיון   + +
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ״ר
  5 
4.1ב(נמחק)          
4.1גמדגרה  [+]+ +
ת׳
  10 
4.1דהובלתן לתחנת מיון   +    10חוק שירותי הובלה
4.2בית אוכל – מקום הכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט 4.6
4.2אמסעדה לרבות משלוח מזון ולרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום, ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה כאמור בפריט 4.8    ++
ת׳ – מקום המיועד ל־50 איש לכל היותר ששטחו הבנוי עד 150 מ״ר לרבות סגירת חורף
ב׳ 10 
4.2בבית קפה, מזנון, בית אוכל אחר לרבות משלוח מזון ולרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום, ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה כאמור בפריט 4.8    [+]+
ת׳ – מקום המיועד ל־50 איש לכל היותר ששטחו הבנוי עד 150 מ״ר לרבות סגירת חורף
א׳ – מקום המיועד ל־50 איש לכל היותר ששטחו עד 150 מ״ר לרבות סגירת חורף; ב׳ – כל מקום שאינו בא בגדר האמור 10 
4.2גהכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו, לרבות משלוח מזון ולמעט הסעדה כמשמעותה בסעיף 4.6ה    ++
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ״ר
ב׳ 10 
4.3בית קירור
4.3אלבשר, דגים, עופות, ביצים ומוצריהם[+]   ++
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 200 מ״ר
  10רישיון ייצור כהגדרתו בחוק המזון
4.3בלמזון אחר ומרכיביו[+]   ++
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 200 מ״ר
  10רישיון ייצור כהגדרתו בחוק המזון
4.4בשר בהמות, עופות, דגים, בעלי חיים החיים במים או חלקיהם (גולמי)
4.4א(נמחק)          
4.4בטיפול בבשר גולמי ואריזתו – ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום+
למעט לעניין אריזתו
 [+]
למעט לעניין אריזתו
+ +
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ״ר
  10 
4.4ד(נמחק)          
4.4ה(נמחק)          
4.4זטיפול בבשר גולמי ואריזתו – ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טונות ליום[+]
למעט לעניין אריזתו
 [+]
למעט לעניין אריזתו
+ +
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ״ר
  10 
4.5חלב גולמי
4.5ב(בוטל)          
4.6מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם
4.6אייצורו, עיבודו, אריזתו – מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום
ייצורו, עיבודו, אריזתו – מחומרי גלם שאינם מן החי ביכולת ייצור העולה על 50 טונות ליום
+
למעט לעניין אריזתו
 [+]
למעט לעניין אריזתו
 ++
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ״ר
 1, 510רישיון ייצור כהגדרתו בחוק המזון
4.6ב(נמחק)          
4.6גאחסונו בעסק ששטחו מעל 200 מ״ר – שמירתו שלא במסגרת תהליך ייצור ושלא לצורך מכירה קמעונאית במקום    ++
ת׳
ב׳ – עד 200 מ״ר 10רישיון ייצור כהגדרתו בחוק המזון
4.6דהובלתו, הפצתו או חלוקתו    + ב׳ 10חוק שירותי הובלה
4.6ההסעדה (קייטרינג) – כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים ליצור מזון), התשל״ב–1972    ++
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ״ר
  10רישיון ייצור כהגדרתו בחוק המזון
4.6וייצורו, עיבודו, אריזתו – מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טון ליום;
ייצורו, עיבודו, אריזתו – מחומרי גלם שאינם מן החי ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום ושאינה עולה על 50 טונות ליום
[+]
למעט לעניין אריזתו
   ++
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ״ר
 510רישיון ייצור כהגדרתו בחוק המזון
4.7מזון לרבות משקאות – מכירתו
4.7אקיוסק    [+]+ רק לעניין עסקים ששטחם הבנוי גדול מ־300 מ״רר״ת עד 300 מ״ר; א׳ מעל 300 מ״ר 15 
4.7במרכול – מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון    [+]+
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 300 מ״ר
ר״ת עד 300 מ״ר; ב׳ מעל 300 מ״ר 15 
4.7גאטליז – מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואים    ++ רק לעניין עסקים ששטחם הבנוי גדול מ־300 מ״ר בנוי
ת׳
  5 
4.7דמרכול – כמשמעותו בפרט 4.7ב, שיש בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון    ++
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 300 מ״ר
ב׳ 10 
4.8משקאות משכרים – פאב, בר, מסבאה וכל עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה +   +
ת׳ מקום המיועד ל־50 איש לכל היותר ששטחו הבנוי עד 150 מ״ר לרבות סגירת חורף
ב׳ 10 
קבוצה 5 – מים ופסולת
5.1אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים
5.1אתחנת מעבר ומיון+    +
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ״ר ועד 5,000 מ״ר תחת כיפת השמיים
  5 
5.1באיסופה, הובלתה[+]     ב׳ 15תקנות התעבורה
5.1גטיפול בפסולת, לרבות פסולת אלקטרונית; לעניין זה, ”טיפול“ – לרבות עיבודה, ניצולה, מיחזורה, מיונה, קומפוסטציה, שריפתה+    +
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ״ר ועד 5,000 מ״ר תחת כיפת השמיים
 15 
5.1דאתר לסילוק פסולת יבשה+    +
ת׳
  5 
5.1האתר לסילוק פסולת מעורבת, לרבות פסדים+  +
(לעניין פסדים בלבד)
 +
ת׳
  5 
5.2מי שתייה – מיתקן לטיפול בהם
5.2אמיתקן התפלת מים+++ ++
ת׳
 2 (חלקי), 55 
5.2במי שתייה – מיתקן לטיפול בהם; לעניין זה, ”טיפול“ – למעט התפלה וחיטוי    ++
ת׳
 510 
5.3שפכים וקולחין
5.3אעיבודם, טיהורם, אחסונם+   ++
ת׳
 1, 55 
5.3גהובלתם במכליות[+]   [+] א׳ 15חוק שירותי הובלה
קבוצה 6 – מסחר ושונות
6.1אחסנה – מקום המיועד לאחסנה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו, ששטחו 50 מ״ר ומעלה, בין מקורה ובין שאינו מקורה, למעט מחסן הצמוד לחנות למכירה קמעונאית, שעיקר תכליתו לשרת אותה     +
ת׳ – אחסנה של חומרים שאינם חומרים מסוכנים במקום ששטחו הבנוי עד 200 מ״ר וגובהו עד 3.70 מטר
ר״ת – אחסנה של חומרים שאינם חומרים מסוכנים במקום ששטחו עד 200 מ״ר וגובהו עד 3.70 מטר 15 
6.2חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ״ר לפחות +   +ב׳ 10 
6.4מכבסה, ניקוי יבש, לרבות הפעלת מכונות כביסה וייבוש אוטומטיות שלא בבניין מגורים לשימוש הדיירים[+]    +
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 300 מ״ר
ב׳ 15 
6.5מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם – ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים, למעט הרכבתם+ +  +
ת׳ עד 300 מ״ר
 110 
6.7(נמחק)          
6.8קניון
6.8אניהולו +  ++  10 
6.8בעסק בקניון שאין בו חברת ניהול, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו +   +ב׳ 5 
6.9רוכלות
6.9ארוכלות מזון    [+]+
ת׳
ב׳ 5 
6.9ברוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זואישור לפי סוג העסק בו עוסקת הרוכלות+
ת׳
א׳ 5 
6.9גרוכלות אחרת     +
ת׳
ר״ת 10 
6.12עסק של אבזרי מין – מקום למכירתם, השכרתם, הצצה על מעשה מיני [+]   +
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 300 מ״ר
ב׳ 15 
6.13(נמחק)          
6.14מוצרי עישון לסוגיהם – מקום למכירה קמעונאית, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו; ”מוצר עישון“ – כהגדרתו בחוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון, התשמ״ג–1983    [+]+
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 300 מ״ר
א׳ 15 
קבוצה 7 – עינוג ציבורי, נופש וספורט
7.1אירוח ולינה
7.1אבית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו״ב[+]+  ++
ת׳ עד 2 קומות ועד 16 מיטות סך הכול
ב׳ 15 
7.1בהשכרת יחידות אירוח למטרת נופש, המלווה במתן שירותים לשוכרים, כשמספר יחידות האירוח המיועדות להשכרה עולה על ארבע    ++
ת׳ עד 6 חדרים סך הכול בכל יחידות האירוח
ב׳ 10 
7.1גבית אבות – מקום המשמש, או הנועד לשמש, כולו או בחלקו, מקום מגורים לזקנים, שהגיעו לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס״ד–2004, כשהם מחוץ למשפחתם, למעט מוסד רפואי כמשמעותו בסעיף 25 לפקודת בריאות העם[+]   ++  10 
7.1השטח או גן המשמש לחניית טיילים לצורך פעילות קיט ונופש בתשלום [+]  [+]+
ת׳
  10 
7.2גן חיות, ספארי, פינת חי [+] רק מקום שבו הכניסה בתשלום +[+] רק מקום שבו הכניסה בתשלום+ רק מקום שבו הכניסה בתשלום
ת׳ עד 10,000 מ״ר
  10 
7.4מים – נופש
7.4אבריכת שחייה, לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ולנופש מים, לרבות בריכה המצויה בפארק מים ולמעט בריכה המשמשת עד ארבע יחידות אירוח למטרת נופש +  ++
למעט בריכה אשר מתקיימים בה כל אלה:
(1) בריכה פתוחה עם או בלי קירוי עונתי;
(2) בריכה בלא סאונה;
(3) השטח המצטבר של כל מבני המינהלה, הקופה והשמירה בבריכה אינו עולה על 20 מ״ר;
(4) שטח הקיוסק בבריכה אינו עולה על 50 מ״ר;
(5) שטח המחסן בבריכה אינו עולה על 50 מ״ר
  10 
7.4בפארק מים, מגלשות מים +  ++  10 
7.4גבריכת זרמים (ג׳קוזי)    + ב׳ 10 
7.4דמקווה    ++
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 300 מ״ר
ב׳ – עד 300 מ״ר 10 
7.4המרחצאות    ++
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 300 מ״ר
  10 
7.5מכון כושר ששטחו גדול מ־800 מ״ר שאינו אחד מאלה:
א. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות או איגוד, כהגדרתם בחוק הספורט, התשמ״ח–1988, המשמש את ספורטאיהם בלבד;
ב. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי מוסד חינוך לרבות מוסד להשכלה גבוהה, המשמש את התלמידים מן המניין הרשומים במוסד בלבד;
ג. מכון כושר המצוי במתחם בית משותף, כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ״ט–1969, או במקום עבודה, שבו מספר העובדים בבניין או במתחם אינו עולה על 1,000, ובלבד שאינו פתוח לציבור הרחב ומשמש את דיירי הבית המשותף או עובדי המקום בלבד
ד. מכון כושר בבית מלון המשמש את אורחי המלון בלבד
     +
ת׳ – מכון כושר שאינו כולל סאונה
ר״ת – מכון כושר שאינו כולל סאונה; ב – מכון כושר אחר 15חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), התשנ״ד–1994
7.6משחקים, כהגדרתם בסעיף 2ב(ב) לחוק – מקום לעריכתם +   +
ת׳ תחת כיפת השמיים
  5 
7.7עינוג ציבורי
7.7אמקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע, בלא מזון +   +
ת׳ מקום המיועד ל־50 איש לכל היותר
  5 
7.7בקולנוע, תאטרון +   +  5 
7.7גקרקס +   +  1 
7.7דאצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא מעל 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד ++  +  1
31 ביולי
 
7.7האמפיתאטרון, מקום אחר לעריכת אירועי תרבות, בידור וספורט תחת כיפת השמים, שנועדו ל־500 משתתפים או יותר +   + 25 
7.7ודיסקוטק +   +
ת׳ לעניין יריד שאין בו שימוש באש גלויה המתקיים תחת כיפת השמיים בלבד, המיועד ל־500 איש לכל היותר וששטחו אינו עולה על 1,000 מ״ר
  10 
7.7זיריד או תערוכה שלא במבנה של קבע +   + 21 
7.7חכלי שיט המשמש לעינוג ציבורי[+]   [+] ר״ת 15פקודת הנמלים, [נוסח חדש], התשל״א–1971 (להלן – פקודת הנמלים), חוק רשות הספנות והנמלים, התשס״ד–2004, תקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ״ג–1982 (להלן – תקנות בטיחות השיט), תקנות הנמלים (מעגנות), התשע״א–2010 (להלן – תקנות המעגנות)
7.7טמקום לעריכת מופעים וירידים שיש בו בעלי חיים [+] + +
ת׳ עד 1,000 מ״ר
  1תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תערוכות, הצגות ותחרויות של בעלי חיים), התשס״א–2001
7.7ייריד מזון [+]  ++
ת׳ לעניין יריד שאין בו שימוש באש גלויה המתקיים תחת כיפת השמיים בלבד, המיועד ל־500 איש לכל היותר וששטחו אינו עולה על 1,000 מ״ר
  5 
7.7יאאצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא עד 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד ואצטדיון או אולם ספורט לעריכת פעילות ספורט בלא קהל +   +  1
31 ביולי
 
7.8קייטנות
7.8אקייטנה    ++
ת׳ בהתקיים כל אלה:
(1) לעסק הנמצא תחת כיפת השמיים –
(א) בלא שימוש באש גלויה;
(ב) העסק אינו מוקף משני צידיו או יותר ביער או בחורש;
(ג) העסק נמצא במרחק העולה על 26 מטרים מיער או מחורש;
(2) לעסק הנמצא במבנה –
(א) ניתן לו אישור בטיחות כמשמעותו בסעיף 48 לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע״ב–2012;
(ב) אין חריגה מן התפוסה המותרת של המבנה בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש״ל–1970
  1חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש״ן–1990 (להלן – חוק הקייטנות)
7.8במחנה נוער [+]  ++  1חוק הקייטנות
7.9אולם או גן לשמחות ולאירועים, שעיקר עיסוקו הוא קיום אירועים, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ההגשה +  ++  15 
7.10שעשועים
7.10אמיתקני שעשועים     +
ת׳
  5 
7.10בלונה פארק +   +
ת׳ לעניין לונה פארק שאין בו שימוש באש גלויה, המתקיים תחת כיפת השמיים, המיועד ל־500 איש לכל היותר וששטחו אינו עולה על 1,000 מ״ר
  5 
קבוצה 8 – רכב ותעבורה
8.2העברת רכב ממקום למקום בגרירה, הובלה או בכל דרך אחרת, וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד +    ב׳ 15 
8.3הובלה
8.3אכספים, יהלומים, תכשיטים, ניירות ערך ודברי ערך אחרים +      15 
8.3ב(בוטל)          
8.4הסעת נוסעים
8.4אהסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו[+]     א׳ עד 500 מ״ר; ב׳ מעל 500 מ״ר 15צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ״ה–1985
8.4בתחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית++   +  15פקודת התעבורה
8.4ג(נמחק)          
8.4דתחנת רכבת תת־קרקעית +   +  5 
8.5כלי טיס לסוגיהם – ייצורם, תיקונם, שיפוצם+ +  +
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ״ר
 110חוק הטיס, התשע״א–2011
8.6כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ״ה), למעט חלקים משומשים
8.6אמכירתם, השכרתם, תיווך בהם, למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים +   +
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 300 מ״ר
ב׳ – עד 300 מ״ר 15תקנות התעבורה, צו יבוא חופשי, התשע״א–2011, צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן שירותים לרכב), התשל״ט–1978
8.6בחניון בתשלום או חניון המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו, ששטחם מעל 500 מ״ר, למעט חניון כמפורט בסעיף 8.6ז +   +
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ״ר
ב׳ 10 
8.6ג(בוטל)          
8.6ד(נמחק)          
8.6וייצורם, שיפוצם+ [+]  +
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ״ר
 110צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור רכב והרכבתו), התשכ״ז–1967
8.6זחניון מקורה או תת־קרקעי, ששטחו מעל 500 מ״ר שהוא בתשלום או פתוח לקהל הרחב, למעט חניון המשמש את עובדי או דיירי הבניין בלבד[+]+   +ב׳ 10 
8.7כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ״ה) – חלקים משומשים
8.7אמכירתם, אחסונם +   +
ת׳ עד 300 מ״ר
  15חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות), התשנ״ח–1998 (להלן – חוק הגבלת השימוש), צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), התשמ״ג–1982
8.7בפירוקם מהרכב++   +
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ״ר
  15חוק הגבלת השימוש
8.8כלי שיט
8.8אהשכרתם, אחסונם[+]    +
ת׳ בהתקיים כל אלה:
(1) השטח הבנוי של העסק עד 200 מ״ר;
(2) אחסון עד גובה 3.7 מ׳;
(3) אינו מאחסן חומרים מסוכנים
א׳ 15תקנות המעגנות, תקנות בטיחות השיט
8.8גמעגנה++  [+]+  15 
8.8דייצורם, תיקונם, שיפוצם+ +  +
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 300 מ״ר
  10פקודת הנמלים, תקנות המעגנות, לגבי מתן אישורים הנדסיים ואישורי פעולה לביצוע בנייה או שינויים בכלי שיט – תקנות הספנות (כלי שיט) (בנייה ורכישה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם), התשס״ב–2002
8.9מוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ״ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי
8.9אמכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)[+]++  +
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 300 מ״ר בנוי
ב׳ עד 500 מ״ר 15צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התש״ל–1970 (להלן – צו המוסכים)
8.9בחשמלאות     +
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 300 מ״ר
ב׳ 15צו המוסכים
8.9ד(בוטל)          
8.9ה(נמחק)          
8.9וטיפול אחר ברכב     +
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ״ר
ר״ת עד 300 מ״ר; ב׳ מעל 300 מ״ר 15 
8.11רכבל +   +
ת׳
  15צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הפעלת רכבל), התשכ״ח–1968
8.12מרכז תחזוקה לרכבות++[+]  +  15 
קבוצה 9 – שירותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת
9.1כלי נשק ותחמושת
9.1אמכירתם, תיקונם, אחסונם (אחסון 20 כלי ירייה ומעלה או אחסנת 100,000 כדורים ומעלה) +   +
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ״ר
  3 
9.1במטווח ירי ++  +
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 300 מ״ר
  3 
9.1גייצורם+++  +
ת׳ – ייצור שאינו של תחמושת במקום ששטחו הבנוי עד 500 מ״ר
 1, 2 (חלקי)3 
9.4שירותי שמירה או איתור – מוקד בקרה אלקטרוני +      5 
קבוצה 10 – תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים
10.1אבני חן, יהלומים – ליטושם, עיבודם[+] +  +
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ״ר
א׳ עד 500 מ״ר; ב׳ מעל 500 מ״ר 15 
10.2אבנים, מחצבים, מינרלים – חציבה, כרייה, גריסה (לרבות מגרסה ניידת), עיבוד ושינוע פנימי+ +  +
ת׳
 110לגבי פעולות חציבה או כרייה במחצבה או במכרה – לפי פקודת המכרות
10.3בית דפוס, למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום, שכפול או העתקה+ [+]  +
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ״ר
 115 
10.4טקסטיל, דברי הלבשה
10.4אייצור, צביעה, אשפרה, הדפסה+ +  +
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ״ר, ובלבד שלא נעשה בו שימוש בחומרים מסוכנים
 110 
10.4בגזירה, תפירה  [+]  +
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ״ר
ר״ת עד 500 מ״ר; ב׳ מעל 500 מ״ר 15 
10.5דברי הנעלה – ייצורם+ +  + 115 
10.6דשנים
10.6אייצורם, עיבודם, אריזתם+ +  +
ת׳ , ובלבד שלא נעשה בו שימוש בחומרים מסוכנים
 110 
10.6באחסונם[+] [+]  +
ת׳ בהתקיים כל אלה:
 : (1) שטחו הבנוי של העסק עד 200 מ״ר;
(2) העסק נמצא במפלס הקרקע;
(3) אחסון עד גובה 3.7 מ׳;
(4) העסק אינו מאחסן חומרים מסוכנים
ב׳ 15 
10.7חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם
10.7אהכנתם, ייצורם, עיבודם, למעט הכנה, ייצור ועיבוד של בלוקים, אבן ושיש+ +  +
ת׳ לגבי כל אחד מאלה:
(1) עסק העוסק בהכנה, ייצור או עיבוד של זפת, אספלט או מוצריהם, ששטחו הבנוי עד 500 מ״ר;
(2) עסק העוסק בהכנה, ייצור או עיבוד של מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון או מוצריהם
 110 
10.7באחסון זפת, אספלט או מוצריהם בשטח שגדול מ־500 מ״ר     +ב׳ 15 
10.7גהכנתם, ייצורם, עיבודם של אבן ושיש[+] +  +
ת׳ עד 500 מ״ר
  5 
10.7דהכנתם, ייצורם, עיבודם של בלוקים[+] +  +
ת׳ עד 500 מ״ר
  10 
10.8חומרי חיטוי או ניקוי
10.8אייצורם, עיבודם, אריזתם+ +  + 110 
10.8באחסונם שלא לצורך מכירה במקום, למעט בעסק שיכולת האחסון המרבית שלו היא עד 5 טונות[+] [+]  +א׳ 15 
10.9חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שאינם טעוני רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו – ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו[+] [+]  + 1, 310 
10.10חומרים מסוכנים, כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ״ג–1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים
10.10אייצורם, עיבודם, אריזתם, מחזורם+ +  + 110 
10.10באחסונם[+] [+]  +  10 
10.10גמכירתם[+]    +  10 
10.10דאיסופם, שינועם למעט איסופם או שינועם בצנרת בתחום נמל כהגדרתו בפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל״א–1971[+]    +
ת׳
  10חוק שירותי הובלה
10.10הטיפול באריזות משומשות+    + 110 
10.10וטיפול בפסולת+ [+]  + 15 
10.10זתחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכנים+ +  +  5 
10.11חומרי נפץ, כהגדרתם בחוק חומרי נפץ, התשי״ד–1954, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די־נור
10.11אייצורם, עיבודם, פיתוחם+++  + 1, 2 (חלקי)3 
10.11במכירתם, אחסונם, אריזתם ++  +  3 
10.11גשינועם, הובלתם, איסופם +   +
ת׳
  3חוק שירותי הובלה
10.11דמחזורם, הנצלתם+ +  + 13 
10.11ההשמדתם, אתר להשמדתם+ +  + 13 
10.11ובחינתם, אתר לבחינתם+ +  + 13 
10.13מרפדייה ששטחה מעל 500 מ״ר     +ב׳ 15 
10.14מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת
10.14אייצורם, עיבודם, יציקתם, ציפוים, ניקוים, צביעתם+ +  + 110 
10.14בפחחות, למעט פחחות רכב  [+]  +
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 1,000 מ״ר
ר״ת עד 500 מ״ר; א׳ מעל 500 מ״ר 15 
10.14גמסגריה[+] +  +
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 1,000 מ״ר
ב׳ 15 
10.14דייצור שלטים  [+]  +
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 1,000 מ״ר
ר״ת עד 500 מ״ר; א׳ מעל 500 מ״ר 15 
10.14האחסונם, מיונם סחר בהם +   +
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 200 מ״ר
  5 
10.14והרכבתם  [+]  +
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ״ר
ב׳ 15 
10.14זגריטטם+[+][+]  +
ת׳ לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ״ר
  5 
10.16עץ ומוצריו
10.16אעיבוד, ייצור, צביעה, ציפוי, חיסום וחיטוי+ +  + 110 
10.16בייצור רהיטים[+] +  +  10 
10.16גאחסונו ומכירתו     +ב׳ 15 
10.20פלסטיק ומוצריו: ייצור, עיבוד, מחזור+ [+]  + 110 
10.21נייר ומוצריו: ייצור+ +  + 110 


כ״ד בטבת התשע״ג (6 בינואר 2013)
  • אליהו ישי
    שר הפנים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.