חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות העם (אמות מידה לחלוקת סכום נוסף)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות בריאות העם (אמות מידה לחלוקת סכום נוסף) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות העם (אמות מידה לחלוקת סכום נוסף), התשפ״ג–2022


ק״ת תשפ״ג, 364; תשפ״ד, 502, 652, 1057.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 33 לפקודת בריאות העם, 1940 (להלן – הפקודה), לאחר שנטלתי לעצמי את הסמכות לפי סעיף 34 לחוק־יסוד: הממשלה, אני מתקין תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: כללי

הגדרות [תיקון: תשפ״ד־2, תשפ״ד־3]
בתקנות אלה –
”בית חולים בפריפריה גאוגרפית“ – כהגדרתו בתקנות ההתחשבנות;
”המנהל“ – המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיך לעניין תקנות אלה, כולן או חלקן;
”מספר מיטות אשפוז מתוקננות“ – כהגדרתו בתקנות ההתחשבנות;
”תחום תקצוב“ – תחום תקצוב או תת־תחום תקצוב שמוקצה לו תקצוב נפרד, למעט תחום כאמור שיש בו תתי־תחומים שמוקצה להם תקציב נפרד;
חלוקת סכום תקצוב נוסף
סכום תקצוב נוסף כאמור בתקנה 5 לתקנות ההתחשבנות יחולק לבתי חולים הזכאים לקבל את סכום התקצוב האמור לפי אמות המידה הקבועות בתקנות אלה, ובניכוי סכום כאמור בתקנה 7 לתקנות ההתחשבנות.
העברת סכומים בין תחומי תקצוב
(א)
סך הסכומים שלא חולקו בתחום תקצוב אחד או יותר, יחולק לפי הוראות תקנות משנה (ב) ו־(ג) בין בתי החולים לצורך תקצוב פעילות שלא תוקצבה רק בשל כך שהתקציב לפי תקנות אלה היה נמוך מהתקציב הנדרש למימונה.
(ב)
סכום שלא חולק כאמור בתקנת משנה (א), יועבר תחילה לתחום תקצוב שבו היחס שבין הפעילות שבוצעה לבין סכום התקצוב הוא הגדול ביותר; נותר לאחר ההעברה כאמור סכום עודף, יועבר הסכום לתחום תקצוב שבו היחס הוא השני בגודלו וכך הלאה; חלוקת הסכום העודף כאמור בתקנת משנה זו בין בתי החולים, תיעשה לפי הכללים המפורטים בתחום התקצוב שאליו יועבר הסכום.
(ג)
נותרו סכומים עודפים כאמור בתקנת משנה (א) ואין תחום תקצוב שניתן להעביר אליו את הסכומים, יחולקו הסכומים העודפים בין בתי החולים לפי אמות המידה שנקבעו לחלוקת סכום התקצוב הקבוע כאמור בתקנה 2 לתקנות ההתחשבנות.
(ד)
נקבעו הוראות מיוחדות לגבי תחום תקצוב מסוים לעניין העברת סכומים עודפים שנותרו באותו תחום תקצוב או בעניין העברת סכומים עודפים לאותו תחום תקצוב, לא תחול תקנה זו לגבי העברות סכומים כאמור.
קיזוז
המנהל רשאי לקזז סכומים עודפים שהועברו לבית חולים בעד פעילות שבית החולים דיווח עליה אך לא בוצעה; בוצע קיזוז כאמור ולא נקבעו בתקנות אלה הוראות לעניין שימוש בסכומים עודפים כאמור, יחולו על השימוש בסכומים העודפים הוראות תקנה 3.
דיווח
בהתאם לדרישות המנהל, בית החולים יעביר למנהל דיווח על אודות הפעילות שבוצעה.

פרק ב׳: קורונה (פקע)

הגדרות
”בדיקה“ – בדיקת קורונה מהירה, בדיקת PCR או בדיקת PCR מהירה;
”בדיקה מתוקצבת“ – בדיקה, למעט בדיקה במימון פרטי ובדיקה שבוצעה במהלך אשפוז במחלקת קורונה;
”בדיקת קורונה מהירה“ – בדיקת קורונה או בדיקה סרולוגית, שתוצאותיה מתקבלות על־אתר בתוך לא יותר משלושים דקות;
”בדיקת PCR“ – בדיקה ל־nCoV שבוצעה בשיטת PCR;
”בדיקת PCR מהירה“ – בדיקת PCR שתוצאותיה מתקבלות בתוך פחות מארבע שעות;
”הוצאות רכש נלוות“ – הוצאות של בית החולים בעקבות התפשטות נגיף הקורונה בישראל, בעבור תחומים אלה:
(1)
שירותי ניקיון;
(2)
שירותי כביסה;
(3)
מעבר להגשת מזון אישי;
(4)
הכשרות והדרכות לצוות בית החולים;
(5)
הוצאות נוספות הנובעות באופן ישיר מהנחיות שנועדו להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה ופורסמו על ידי משרד הבריאות, ואותן הוצאות אושרו על ידי המנהל;
”כוח אדם היקפי“ – עובדי בית החולים בתחומי האבטחה, מינהל ומשק וניקיון, פרמדיקים, רופאים תחומיים וסטודנטים;
”מבטח אחר“ – רוכש שירותים שאינו קופת חולים או ביטוח לאומי;
”מחיר יחידת ציוד מיגון“ – עלות ליחידה אחת של ציוד מיגון;
”עלות תוספתית של כוח אדם היקפי“ – עלויות העסקת כוח אדם היקפי נוסף ושעות נוספות של עובדים קיימים שהועסקו בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה;
”ציוד מיגון“ – כפפות, מגן גוף שגרתי (חלוק חד־פעמי);
”רופא תחומי“ – רופא כללי, בלא התמחות;
”תייר מרפא“ – כהגדרתו בחוק תיירות מרפא, התשע״ח–2018;
”תקופת התמודדות עם נגיף הקורונה“ – חודשים ינואר ופברואר בשנת 2022.
סכום תקצוב נוסף בעד פעילות בתחום נגיף הקורונה
סך התקצוב הנוסף לפי פרק זה יהיה 110 מיליון שקלים חדשים.
שימור תשתיות בבית חולים
(א)
עד 26% מהסכום האמור בתקנה 7 יחולקו לבתי חולים שפעלו לשימור התשתיות בבית החולים.
(ב)
חלקו של כל בית חולים מתוך השיעור האמור בתקנת משנה (א) יחושב לפי חלקו היחסי של סכום ההפרשים שצבר בית החולים לפי המדדים שלהלן (להלן – סכום ההפרשים) מתוך סך סכומי ההפרשים של כלל בתי החולים, לפי אותם מדדים:
(1)
סך ההפרש בין הכנסת בית החולים ברוטו ממבטח אחר בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה לבין התקופה המקבילה בשנת 2019, בניכוי 45%;
(2)
סך ההפרש בין הכנסת בית החולים ברוטו מפעילות שאינה רפואית בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה לבין התקופה המקבילה בשנת 2019, בניכוי 10%;
(3)
סך ההפרש בין הכנסת בית החולים ברוטו מתיירי מרפא בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה לבין התקופה המקבילה בשנת 2019, בניכוי 23.7%.
כוח אדם היקפי בבית חולים
(א)
עד 20% מהסכום האמור בתקנה 7 יחולקו לבית חולים שפעל להגדלת כוח האדם ההיקפי.
(ב)
חלקו של כל בית חולים מתוך השיעור האמור בתקנת משנה (א) יחושב לפי חלקו היחסי מתוך ההפרשים של כלל בתי החולים, לפי ההפרש שבין העלות התוספתית של כוח אדם היקפי שהועסק בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה לבין עלות זו בתקופה המקבילה בשנת 2019.
הוצאות רכש נלוות
(א)
עד 9% מהסכום האמור בתקנה 7 יחולקו לבתי חולים בעבור הוצאות רכש נלוות.
(ב)
חלקו של כל בית חולים מתוך השיעור האמור בתקנת משנה (א) יחושב לפי היחס שבין מספר מיטות האשפוז בבית החולים לבין מספר מיטות האשפוז של כלל בתי החולים ביום א׳ בתמוז התשפ״ב (30 ביוני 2022).
התייקרות ציוד מיגון
(א)
עד 8% מהסכום האמור בתקנה 7 יחולקו לבתי חולים בעבור התייקרות ציוד מיגון.
(ב)
חלקו של כל בית חולים מתוך השיעור האמור בתקנת משנה (א) יחושב לפי חלקו היחסי מתוך ההפרש שבין עלות המחיר הממוצע של יחידת ציוד המיגון שרכש בית החולים בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה בשנת 2022 לבין המחיר הממוצע של יחידת ציוד המיגון שרכש בתקופה המקבילה בשנת 2019 כפול כמות ציוד המיגון שנרכש בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה בשנת 2022.
בדיקת מתוקצבת
(א)
עד 37% מהסכום האמור בתקנה 7 יחולקו לבית חולים בעד בדיקה מתוקצבת שרכש.
(ב)
חלקו של כל בית חולים מתוך השיעור האמור בתקנת משנה (א) יחושב לכל בית חולים לפי חלקו היחסי מתוך סכום מכפלת מספר הבדיקות המתוקצבות, לפי תעריפים אלה:
(1)
תעריף לבדיקת קורונה מיידית – 6 שקלים חדשים;
(2)
תעריף לבדיקת PCR – 40 שקלים חדשים;
(3)
תעריף לבדיקת PCR מהירה – 200 שקלים חדשים.
העברת סכומים בין תתי־תחומי תקצוב קורונה
סכומים שלא חולקו לפי אחת או יותר מתקנות 8 עד 12, יועברו בין תתי־התחומים הקבועים בפרק זה לפי העקרונות הקבועים בתקנה 3; אם לאחר העברת הסכומים בין תתי־התחומים כאמור יישאר תקציב לחלוקה, יחולק הסכום לפי הוראות תקנה 3.

פרק ג׳: צמצום שחיקה (פקע)

הגדרות
”כמות עובדים“ – מספר העובדים השכירים בבית החולים;
”ממונה שחיקה מוסדי“ – עובד בית החולים שמונה להוביל את כלל הפעילות המוסדית למניעת שחיקה ולצמצומה, ובכלל זה ארגון וביצוע של פעילות רווחה למניעת שחיקה באותו בית חולים;
”פעילות בסיס“ – סכום ההוצאות שהוציא בית החולים בעד פעילות רווחה למניעת שחיקה בממוצע רבעוני בשנת 2021;
”פעילות תוספתית למניעת שחיקה“ – פעילות רווחה למניעת שחיקה שבוצעה בשנת 2022, שעלותה נוספת לעלויות של פעילות הבסיס;
”פעילות רווחה למניעת שחיקה“ – פעילות המיועדת לעובדי בית החולים, שהיא אחת מאלה:
(1)
הכשרת צוות פסיכוסוציאלי לשירות פנים במצבי דחק ומשבר;
(2)
הקמה והפעלה של קבוצת תמיכת עמיתים;
(3)
סדנה להתמודדות עם עומס ולחץ בעבודה;
(4)
פעילות גופנית;
(5)
הפעלת מדריכים, מאמנים ומנחים מקצועיים לפעילות הפגה בשגרה, ובכלל זה סדנאות, ומפגשי העשרה בתחומי יצירה, פנאי ותרבות;
(6)
הכשרה והפעלת שירות של מאמנים לבריאות;
(7)
הפעלת מוקד שירות, ייעוץ והכוונה בנושאי בריאות;
(8)
הפעלת שירות הזנה, נוסף על השירות הקיים, לעובדים במשמרות ערב ולילה;
(9)
מופעים;
(10)
ימי כיף וגיבוש.
סכום תקצוב נוסף בעד פעילות רווחה למניעת שחיקה
סך התקצוב הנוסף לפי פרק זה יהיה 12 מיליון שקלים חדשים.
תקרת זכאות לקבלת סכום תקצוב נוסף בעד פעילות רווחה למניעת שחיקה
תקרת הזכאות לקבלת סכום תקצוב נוסף לכל בית חולים לפי פרק זה, תהיה לפי גודלו כמפורט בטבלה שבתוספת.
תנאי סף לקבלת סכום תקצוב נוסף
סכום תקצוב נוסף בעד פעילות תוספתית למניעת שחיקה יחולק לבית חולים, ובלבד שיתקיימו כל אלה:
(1)
בית החולים מינה, מקרב עובדי המוסד, ממונה שחיקה מוסדי; ממונה השחיקה המוסדי ישמש נציג בית החולים לממשקי העבודה עם משרד הבריאות בכל הנושאים הנוגעים לתוכנית הלאומית לחיזוק עובדי מערכת הבריאות ומניעת שחיקה;
(2)
בית החולים העביר למנהל דיווח על על אודות מספר העובדים בבית החולים;
(3)
בית החולים העביר למנהל התחייבות הכוללת את סכום עלות הפעילות התוספתית למניעת שחיקה הצפויה לביצוע ופרטי ממונה השחיקה המוסדי בבית החולים;
(4)
ממונה השחיקה המוסדי בבית החולים דיווח למנהל על הפעילות התוספתית למניעת שחיקה שבוצעה ועלות פעילות זו, בחתימת מנהל בית החולים וממונה השחיקה המוסדי.
שינוי בתקרת הזכאות
המנהל רשאי לערוך שינויים לכל בית חולים בתקרת הזכאות הקבועה בתוספת, בהתקיים אחד מאלה:
(1)
נותרו כספים שלא חולקו לפי פרק זה – כספים אלה יחולקו בהתאם לחלקו היחסי של כל בית חולים לפי גודלו בהתאם לטבלה שבתוספת, עד לגובה הסך הכולל של סכום התקצוב הנוסף המחולק לפי פרק זה;
(2)
סכום התקצוב הנוסף לפרק זה נמוך מהתקציב המבוקש על ידי בתי החולים בעד הפעילות – יופחת סכום התקצוב הנוסף בהתאם לחלקו היחסי של כל בית חולים לפי גודלו בהתאם לטבלה שבתוספת.
תחולה
(א)
הוראות פרקים א׳ ו־ב׳ יחולו על שירותים שניתנו ופעילות שנערכה מיום כ״ז בכסלו התשפ״ב (1 בינואר 2022).
(ב)
הוראות פרק ג׳ יחולו על פעילות שנערכה מיום ו׳ בתשרי התשפ״ג (1 באוקטובר 2022).
תוקף
תוקפם של פרקים ב׳ ו־ג׳ הוא עד יום ז׳ בטבת התשפ״ג (31 בדצמבר 2022).
[תיקון: תשפ״ד]

פרק ד׳: קיצור שעות העבודה של רופאים מבצעי תורנויות

הגדרות [תיקון: תשפ״ד]
”בית חולים בפריפריה הרחוקה“ – בית חולים שנמצא במרחק של למעלה מ־200 קילומטרים מבית חולים אחר;
”תורנות“ – כהגדרתה בסעיף 3(ב) בהיתר הכללי.
תקצוב נוסף בעד קיצור שעות העבודה של רופאים מבצעי תורנויות [תיקון: תשפ״ד]
(א)
התקצוב הנוסף לפי פרק זה יהיה 39.1 מיליון שקלים חדשים.
(ב)
תקצוב נוסף יחולק לבית חולים שנדרש לבצע קיצור בשעות העבודה של רופאים מבצעי תורנויות במחלקות במקצועות המפורטים בתוספת להיתר הכללי, ושל רופאים פנימאים מבצעי תורנויות במחלקת טיפול נמרץ, לפי החישוב המפורט להלן:
(1)
לעניין כל בית חולים יחושב מספר הרופאים במחלקות במקצועות המפורטים בתוספת להיתר הכללי, ומספר הרופאים הפנימאים המבצעים תורנות במחלקת טיפול נמרץ, הנדרשים על ידו בתורנות בשעות הלילה כפי שאלה מוגדרות על ידו בימות החול, ובלבד שלצורך תקצוב לפי פרק זה המנהל אישר את מספר הרופאים הנדרש כאמור;
(2)
התוצאה המתקבלת לפי חישוב כאמור בפסקה (1) תוכפל במקדם 1.3 ותעוגל למספר השלם הקרוב ביותר; לעניין תוצאה שמסתיימת בחצי, תעוגל התוצאה למספר השלם הקרוב ביותר שמתחתיה לעניין בית חולים שברישיונו 400 מיטות אשפוז ומעלה, ולמספר השלם הקרוב ביותר שמעליה לעניין בית חולים שברישיונו עד 400 מיטות אשפוז;
(3)
התוצאה המתקבלת לפי חישוב כאמור בפסקה (2) תוכפל ב־250,000 שקלים חדשים;
(4)
בית החולים יתוקצב בסך המתקבל מהחישוב כאמור בפסקת משנה (3), בתוספת התוצאה המתקבלת ממכפלת החישוב כאמור בפסקה (1) ב־35,000 שקלים חדשים.
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (ב), בית חולים בפריפריה הרחוקה יתוקצב בסכום המתקבל ממכפלת התוצאה המתקבלת מחישוב כאמור בתקנת משנה (ב)(1) ו־(2) ב־500,000 שקלים חדשים.
דיווח [תיקון: תשפ״ד]
בית החולים ידווח למשרד בתום כל רבעון דיווח הכולל את כל אלה:
(1)
מספר הרופאים המועסקים בבית החולים והמבצעים תורנויות במחלקות במקצועות המפורטים בתוספת להיתר הכללי או רופאים פנימאים המבצעים תורנות במחלקת טיפול נמרץ;
(2)
ביצוע של קיצור שעות העבודה, בכל מחלקה בבית החולים;
(3)
מספר תורנויות חודשי ממוצע לכל מתמחה במחלקות במקצועות המפורטים בתוספת להיתר הכללי.
[תיקון: תשפ״ד]

פרק ה׳: צמצום ומניעה של סיכוני בטיחות בבית החולים

הגדרות [תיקון: תשפ״ד]
”בית חולים בפריפריה גאוגרפית“ – כהגדרתו בתקנות ההתחשבנות;
”מספר מיטות אשפוז מתוקננות“ – כהגדרתו בתקנות ההתחשבנות, ולעניין בית חולים בפריפריה גאוגרפית – מכפלת מספר המיטות כאמור ב־1.3;
”תחזוקת מבנה“ – כל פעולה במבנה או בתשתיות של בית החולים המבוצעת לצורך אחת מהמטרות האלה:
(1)
שיפור מיתקני בית החולים ושמירה על תקינותם;
(2)
תוספת או שינוי במבנה קיים בבית החולים, הגורמת להוצאות אחזקה נוספות;
”תחזוקה מונעת“ – פעולה המתבצעת לצורך שיפור מיתקני בית החולים ושמירה על תקינותם, או ביצוע טיפולים שוטפים למניעת תקלות שבר, שמבצע בית החולים בפרקי זמן קבועים;
”תחזוקת שבר“ – פעולות תיקון לאחר גילוי של אי־זמינות הציוד לשימוש תקין;
תקצוב נוסף בעד פעילות לצמצום ומניעה של סיכוני בטיחות למטופלים [תיקון: תשפ״ד]
(א)
סך כל התקצוב הנוסף לפי פרק זה יהיה 5 מיליון שקלים חדשים.
(ב)
סכום התקצוב הנוסף המרבי לכל בית חולים יהיה לפי החישוב המפורט להלן:
(1)
לכל בית חולים יחושב המשקל היחסי של מיטות האשפוז המתוקננות בבית החולים, מתוך סך כל מיטות האשפוז המתוקננות של כל בתי החולים;
(2)
התוצאה המתקבלת מחישוב כאמור בפסקה (1) תהיה משקלו היחסי של כל בית חולים; התקצוב המרבי לכל בית חולים יחושב לפי סך כל התקצוב לפרק זה כשהוא מחולק במשקל היחסי של כל בית חולים.
תנאים לתקצוב נוסף בעד פעילות לצמצום ומניעה של סיכוני בטיחות למטופלים [תיקון: תשפ״ד]
לבית חולים שביצע תחזוקת מבנה, תחזוקת שבר או תחזוקה מונעת, יחולק סכום תקצוב נוסף בעד ביצוע פעולות התחזוקה בבית החולים, ובלבד שבית החולים הגיש לאישור המנהל את תוכנית התחזוקה הכוללת לכל שנה ואת הפעולות לביצוע וההוצאה הצפויה בקשר להן.
דיווח [תיקון: תשפ״ד]
בית החולים ידווח למנהל בתום כל רבעון שלישי, דיווח החתום בידי סגן מנהל הכספים של בית החולים בעניין עמידת בית החולים בתוכנית שהוגשה.
[תיקון: תשפ״ד]

פרק ו׳: הגדלת בוגרי ההכשרה המעשית בתזונה בבתי החולים

הגדרות [תיקון: תשפ״ד]
”האגף“ – אגף ההכשרה ופיתוח ההדרכה במשרד הבריאות;
”הכשרה מעשית“ – הכשרה מעשית בתזונה המיועדת לבוגרי לימודי תזונה, שאורכה שישה חודשים, מתוכם ארבעה חודשים יבוצעו במחלקות בית החולים השונות, חודש יבוצע במרפאות בתוך בית החולים או מחוץ לו וחודש נוסף יבוצע בלשכות הבריאות או במוסדות הכשרה המוגדרים כהכשרה בבריאות הציבור בתוך בית החולים או מחוץ לו;
”נורמה עתידית“ – מספר המשתתפים בתוכנית להכשרה מעשית הנדרשת בכל בית חולים, כמפורט בטור ב׳ בטבלה שבתוספת הראשונה, שנקבעה לפי מפתח של 3.15 משתתפים לתקן אחד של תזונאי במחלקות פנימיות או לפי נתוני הבסיס, לפי הגבוה שבהם;
”נתוני הבסיס“ – מספר בוגרי ההכשרה המעשית בכל בית חולים שהחלה בשנת הלימודים התשפ״ג, כמפורט בטור א׳ בטבלה שבתוספת הראשונה;
”תוכנית להגדלת מספר בוגרי ההכשרה המעשית“ – תוכנית להכשרה מעשית שמטרתה להגדיל את מספר בוגרי ההכשרה המעשית, הכוללת לכל הפחות את כל המפורטים להלן:
(1)
חתימת מנהל בית החולים, או סגנו, על כתב התחייבות של בית החולים לבצע את התוכנית;
(2)
מספר בוגרי לימודי תזונה המיועדים להשתתף בתוכנית;
(3)
מבנה ההכשרה המתוכנן בכל אחד מחודשי ההכשרה, ולעניין הכשרה במרפאות או במוסדות הכשרה המוגדרים כהכשרה בבריאות הציבור – התייחסות בית החולים להיותן של ההכשרות כאמור, הכשרות שאינן במקום הכשרות שהמרפאות והמוסדות האמורים כבר התחייבו לפני האגף שיבוצעו על ידם;
(4)
מספר המשתתפים ביחס למדריכים בכל מחלקה;
(5)
אישור על קיומה של עמדת למידה ייעודית לכל משתתף בהכשרה הכוללת מקום ישיבה, מחשב או חיבור מרחוק למחשב בית החולים.
תקצוב נוסף בעד ביצוע תוכנית להגדלת מספר בוגרי ההכשרה המעשית [תיקון: תשפ״ד]
(א)
התקצוב הנוסף לפי פרק זה יהיה 2 מיליון שקלים חדשים.
(ב)
בית חולים המעוניין להגדיל את מספר בוגרי ההכשרה המעשית לפי הוראות פרק זה, יגיש תוכנית להגדלת מספר בוגרי ההכשרה המעשית לאגף בתוך חודש מיום פרסום תקנות בריאות העם (אמות מידה לחלוקת סכום נוסף) (תיקון), התשפ״ד–2023 (התקנות פורסמו ביום 16.11.2023).
(ג)
האגף ידרג את התוכניות כאמור בתקנת משנה (ב) לפי מספר המשתתפים בכל תוכנית מהגבוה לנמוך כדי לקבוע כמה תוכניות ניתן לתקצב במסגרת מספר המשתתפים השנתית הנדרשת לפי החלטת האגף לאותה שנה, ויודיע לכל בית חולים האם התוכנית שהוא הגיש אושרה והיא תתוקצב.
(ד)
בית חולים שקיבל את אישור האגף לביצוע תוכנית להגדלת מספר בוגרי ההכשרה המעשית, יתוקצב לפי החישוב להלן:
(1)
לעניין הכשרת כמות משתתפים מעל לנתוני הבסיס עד לשני משתתפים מעל לנורמה העתידית – יתוקצב בית החולים בסכום של 15,000 שקלים חדשים בעד כל משתתף כאמור אשר השלים את התוכנית במלואה, ובסכום יחסי בעד משתתף שהשלים חלק מהתוכנית לפי מספר החודשים שהוא השלים בפועל;
(2)
יתרת התקציב שתיוותר לאחר החלוקה כאמור בפסקה (1) תחולק לבית חולים שהכשיר מעל לשני משתתפים מעל הנורמה העתידית – באופן שווה בין המשתתפים הנוספים כאמור, בסכום יחסי בעד כל משתתף שהשלים חלק מהתוכנית לפי מספר החודשים שהוא השלים בפועל ולפי חלקו היחסי של כל בית חולים מהיתרה כאמור.
[תיקון: תשפ״ד]
(פקעה).
[תיקון: תשפ״ד]

פרק ז׳: רכש ושימוש בטכנולוגיות קרדיאליות (פקע)

[תיקון: תשפ״ד]
(פקעה).
[תיקון: תשפ״ד]
(פקעה).
[תיקון: תשפ״ד]
(פקעה).
[תיקון: תשפ״ד]

פרק ח׳: שיפור מערך ההגנה הטכנולוגי בבתי החולים

(הוראת שעה מיום 1.1.2023 ועד יום 31.12.2024):
הגדרות [תיקון: תשפ״ד]
”מבדק סקר סיכונים“ – מבדק סקר סיכונים שביצע משרד הבריאות במטרה לאמוד את מוכנות בית החולים להתמודדות עם איומי הסייבר ושיפור מערך ההגנה בארגון;
”סגמנטציה רשתית“ – חלוקה של הרשת למקטעים בעלי מאפיינים משותפים, שיאכלסו את המרכיבים השונים של האפליקציה; שרתים יישומיים, שרתי קבצים, מסדי נתונים, שרתי web, מכשור רפואי;
”XDR‏‏“ – (Extended Detection & Response) - תוכנה לזיהוי ותגובה של איומים המספקת הגנה מפני התקפות סייבר, גישה לא מורשית ושימוש לרעה מכל מקורות הנתונים.
תנאי סף [תיקון: תשפ״ד]
סכום נוסף לפי פרק זה יחולק לבית חולים שמתקיימים בו התנאים האלה:
(1)
התוכניות שבוצעו לפי פרק זה הוגשו לאישור יחידת הסייבר במשרד הבריאות בליווי חתימת מנהל בית החולים, ולפיה הוא מתחייב על ביצוע התוכנית לפי דרישות המשרד;
(2)
קיים חיבור של כלל מערכות האבטחה בבית החולים למרכז הסייבר של משרד הבריאות טרם תחילת ביצוע התוכניות;
(3)
בית החולים הסכים להתקין סנסור ניטור של מערך הסייבר לזיהוי סטיות שעלולות להיות התקפות ברשת.
תקצוב נוסף בעד ביצוע תוכנית סגמנטציה רשתית [תיקון: תשפ״ד]
תקצוב נוסף בסכום כולל של 16.9 מיליון שקלים חדשים בשנים 2023 ו־2024 יחדיו, לבית חולים בעד שיפור רמת ההגנה ברשת בית החולים ושילוב טכנולוגיית סגמנטציה רשתית, בהתאם לכמות השרתים הווירטואליים הקיימים בבית החולים והרישוי המלא הנדרש בו, ובלבד שהתקיימו כל אלה:
(1)
בית החולים הגיש ליחידת הסייבר במשרד הבריאות תוכנית לביצוע סגמנטציה רשתית, והיחידה אישרה את התוכנית;
(2)
בית החולים הציג ליחידת הסייבר אסמכתאות על הרכש שבוצע ושאושר מראש במסגרת אישור התוכנית, לצורך יישומה.
תקצוב נוסף בעד הטמעת טכנולוגיית XDR [תיקון: תשפ״ד]
תקצוב נוסף בסכום כולל של 19.2 מיליון שקלים חדשים יחולק בשנים 2023 ו־2024 יחדיו, לבית חולים בעד הטמעת טכנולוגיית XDR, בהתאם לכמות השרתים, תחנות הקצה והמשתמשים הפעילים בבית החולים והרישוי המלא הנדרש בו, ובלבד שהתקיימו כל אלה:
(1)
בית החולים הגיש ליחידת הסייבר במשרד הבריאות תוכנית להטמעת טכנולוגיית XDR, והיחידה אישרה את התוכנית;
(2)
בית החולים הציג ליחידת הסייבר אסמכתאות על הרכש שבוצע ושאושר מראש במסגרת אישור התוכנית, לצורך יישום התוכנית;
(3)
בית החולים הקצה 150 שעות לפחות לצורך הטמעה של המערכת, לרבות באמצעות הדרכות.
תקצוב נוסף בעד ביצוע תוכנית לתיקון ליקויי אבטחת מידע [תיקון: תשפ״ד]
תקצוב נוסף בסך של 585,000 שקלים חדשים בכל אחת מהשנים 2023 ו־2024, יחולק לבית חולים בעד ביצוע תוכנית לתיקון ליקויי אבטחת מידע שהוגשה ליחידת הסייבר במשרד הבריאות ושמשרד הבריאות אישר אותה.
תקצוב נוסף בעד ביצוע הכשרות לצוות הרפואי בבית החולים [תיקון: תשפ״ד]
(א)
תקצוב נוסף יחולק לבית חולים בעד ביצוע הכשרות לממונה פרטיות, ממונה אבטחת מידע ומיישמי הסייבר בבית החולים, לפי החישוב המפורט להלן, ובלבד שיחידת הסייבר במשרד הבריאות אישרה את ההכשרות מראש:
(1)
7,020 שקלים חדשים בעד ביצוע הכשרה לממונה פרטיות אחד בכל בית חולים;
(2)
14,040 שקלים חדשים בעד ביצוע הכשרה לממונה אבטחת מידע אחד בכל בית חולים;
(3)
7,020 שקלים חדשים בעד ביצוע הכשרה לעד שלושה מיישמי סייבר בכל בית חולים.
(ב)
סכום נוסף כאמור בתקנת משנה (א) יחולק לבית חולים רק אם בית החולים העמיד מקורות מימון עצמאיים להשלמת יתרת עלות ההכשרות.
תקצוב נוסף בעד ביצוע סקר סיכונים [תיקון: תשפ״ד]
לכל בית חולים שביצע פעילות כאמור בתקנה 38, יחולק סכום תקצוב נוסף בסך 70,200 שקלים חדשים בעד ביצוע מבדק סקר סיכונים שאישרה יחידת הסייבר במשרד הבריאות, ובלבד שבית החולים הציג אסמכתאות על הזמנת הסקר.
[תיקון: תשפ״ד־2]

פרק ט׳: שיפור מיומנויות רופאים

הגדרות לפרק ט׳ [תיקון: תשפ״ד־2]
”אוניברסיטאות לא מוכרות“ – בתי ספר לרפואה מחוץ לישראל שאגף הרישוי במשרד הבריאות ביטל את ההכרה בהם לעניין זכאות לגשת לבחינת רישוי בישראל;
”בוגרי אוניברסיטאות לא מוכרות“ – בוגרים של אוניברסיטאות לא מוכרות שהחלו ללמוד באוניברסיטאות לפני ביטול ההכרה בהן;
”סבב הכשרה קלינית“ – סבב בן ארבעה שבועות שהוא חלק מתוכנית הלימודים של לימודי הרפואה באוניברסיטה מחוץ לישראל;
”קורס הכנה להתמחות“ – קורס המיועד לרופאים בוגרי אוניברסיטאות לא מוכרות שעברו את מבחן הרישוי ואינם מתמחים או מומחים, שאישר אגף הרישוי במשרד הבריאות;
”קורס השלמה קלינית“ – קורס המיועד לבוגרי לימודי רפואה באוניברסיטאות לא מוכרות שטרם עברו את מבחן הרישוי, ושאישר אגף הרישוי במשרד הבריאות לקורס השלמה קלינית;
”קורס תמיכה במתמחה“ – קורס המיועד לרופאים מתמחים בוגרי אוניברסיטאות לא מוכרות, שכולל 150 שעות הכשרה למשתתף לפחות, שמעביר בית חולים לרופאים המתמחים בו, ושאישר אגף הרישוי במשרד הבריאות;
”תוכנית כוכבים“ – תוכנית של משרד הבריאות לליווי מתמחים מצטיינים ותמיכה בהם במקצועות שבהם קיים חסר במומחים, לצורך חיזוק הרמה הרפואית בבתי החולים;
”תוכנית מבריא“ – תוכנית שמפעילים ומממנים ארגון יד הנדיב, הקרן הישראלית למדע והוועדה לתכנון ולתקצוב, לליווי אקדמי ופיתוח מחקרי המיועדת לרופאים מצטיינים לקידום מחקר רפואי במקביל לפעילות קלינית ולחיזוק תחום המחקר הרפואי בישראל.
סכום תקצוב נוסף בעד שיפור מיומנויות רופאים [תיקון: תשפ״ד־2]
סך כל התקצוב הנוסף לפי פרק זה יהיה 19,700,000 שקלים חדשים.
תקצוב נוסף בעד הפעלת קורסי הכשרה ושיפור הרמה המקצועית לבוגרי אוניברסיטאות לא מוכרות ללימודי רפואה [תיקון: תשפ״ד־2]
(א)
לבית חולים המעביר קורס השלמה קלינית, יחולק סכום תקצוב נוסף לפי חישוב כאמור בתקנת משנה (ב), ובלבד שהתקיימו בו כל אלה:
(1)
מספר המשתתפים הרשומים בקורס השלמה קלינית אינו נמוך מ־20 משתתפים;
(2)
משרד הבריאות אישר את גובה דמי ההשתתפות העצמית שגובה בית החולים מכל משתתף.
(ב)
תקצוב נוסף כאמור בתקנת משנה (א) יהיה בסכום כולל של 600,000 שקלים חדשים, והוא יחולק לפי החישוב הזה:
(1)
סכום התקצוב הנוסף יחולק בעד 20 המשתתפים הראשונים, בחלוקה שווה בין בתי החולים, אך לא יותר מ־240,000 שקלים חדשים לכל בית חולים;
(2)
אחרי תקצוב כאמור בפסקת משנה (1), ואם ייוותר תקציב לחלוקה, תחולק יתרת התקציב לכל בית חולים, בחלוקה שווה בין בתי החולים, בעד המשתתפים שלא ניתן תקצוב לגביהם לפי פסקה (1), עד לסכום של 12,000 שקלים חדשים בעד כל משתתף.
(ג)
בעד כל משתתף שבית חולים קיבל תקצוב בעדו, ולא השתתף השתתפות מלאה בקורס, בנסיבות שאינן מוצדקות, המנהל רשאי לקזז סכום כספי בגובה 20% מהסכום הממוצע שחולק בעד משתתף בקורס בבית החולים האמור; לעניין זה, ”נסיבות מוצדקות“ – אבל, מחלה, מילואים וכיוצא באלה.
(ד)
(הוראת שעה מיום 1.1.2024 ועד יום 31.12.2025): לפני תקצוב כאמור בפסקה [צ״ל: בתקנת משנה] (ב), יחולק סכום תקצוב שלא יעלה על 2,000 שקלים חדשים לבית חולים בעבור הקורס הקודם שהעביר, בעד כל משתתף שהשתתף ב־80% לפחות מתוכנית הקורס ושעבר בהצלחה את בחינת הסיום.
תקצוב נוסף בעד קורס הכנה להתמחות [תיקון: תשפ״ד־2]
(א)
לבית חולים שמעביר קורס הכנה להתמחות, יחולק סכום תקצוב נוסף לפי חישוב כאמור בתקנת משנה (ב), ובלבד שהתקיימו בו כל אלה:
(1)
מספר המשתתפים הרשומים בקורס ההכנה להתמחות אינו נמוך מ־15 משתתפים;
(2)
משרד הבריאות אישר את גובה דמי ההשתתפות העצמית שגובה בית החולים מכל משתתף;
(3)
קורס קצר יכלול סכום של 200 עד 450 שעות לימוד; קורס ארוך יכלול 450 שעות לימוד לפחות.
(ב)
תקצוב נוסף כאמור בתקנת משנה (א) יהיה בסכום כולל של מיליון שקלים חדשים לקורס קצר, ובסכום כולל של 1,500,000 שקלים חדשים לקורס ארוך, ויחולק לכל בית חולים שמעביר קורס הכנה להתמחות, לפי החישוב הזה:
(1)
סכום התקצוב הנוסף יחולק בעד 15 המשתתפים הראשונים, בחלוקה שווה בין בתי החולים, אך לא יותר מ־450,000 שקלים חדשים לכל בית חולים לקורס קצר, ולא יותר מ־750,000 שקלים חדשים לקורס ארוך;
(2)
אחרי תקצוב כאמור בפסקה (1), ואם ייוותר תקציב לחלוקה, תחולק יתרת התקציב לכל בית חולים, בחלוקה שווה בין בתי החולים, בעד המשתתפים שלא ניתן תקצוב לגביהם לפי פסקה (1), עד לסכום של 30,000 שקלים חדשים בעד כל משתתף בקורס קצר, ועד לסכום של 50,000 שקלים חדשים למשתתפים בקורס ארוך.
(ג)
בעד כל משתתף שבית חולים קיבל תקצוב בעדו, ולא השתתף השתתפות מלאה בקורס, המנהל רשאי לקזז סכום כספי בגובה 10% מהסכום הממוצע שחולק בעד משתתף בקורס בבית החולים האמור.
(ד)
בעד כל משתתף שבית חולים קיבל תקצוב בעדו, שלא עבר בהצלחה את מבחן הסיום, המנהל רשאי לקזז סכום כספי בגובה 10% מהסכום הממוצע שחולק בעד משתתף בקורס בבית החולים האמור.
תקצוב נוסף בעד קורס תמיכה במתמחה [תיקון: תשפ״ד־2]
(א)
לשני בתי החולים שאחוז בוגרי לימודי רפואה באוניברסיטאות לא מוכרות המתמחים אצלם הוא הגבוה ביותר מבין בתי החולים הציבוריים הכלליים שמעוניינים להעביר קורס תמיכה במתמחה, יחולק סכום תקצוב נוסף לפי חישוב כאמור בתקנת משנה (ב), ובלבד שהתקיימו בו כל אלה:
(1)
מספר המשתתפים הרשומים בקורס ההכנה להתמחות אינו נמוך מ־20 משתתפים;
(2)
משרד הבריאות אישר את גובה דמי ההשתתפות העצמית שגובה בית החולים מכל משתתף.
(ב)
סכום תקצוב נוסף כאמור בתקנת משנה (א) יהיה בסכום כולל של 900,000 שקלים חדשים, ויחולק לפי החישוב הזה:
(1)
בעד 20 המשתתפים הראשונים יחולק סכום תקצוב נוסף בסכום של 440,000 שקלים חדשים;
(2)
אחרי תקצוב כאמור בפסקה (1), ואם ייוותר תקציב לחלוקה, תחולק יתרת התקציב לכל בית חולים, בחלוקה שווה בין בתי החולים, בעד המשתתפים שלא ניתן תקצוב בעדם לפי פסקה (1), עד לסכום של 22,000 שקלים חדשים בעד כל משתתף.
(ג)
בעד כל משתתף שבית חולים קיבל תקצוב בעדו, שלא השתתף השתתפות מלאה בקורס, המנהל רשאי לקזז סכום כספי בגובה 20% מהסכום הממוצע שחולק בעד משתתף בקורס בבית החולים האמור.
תקצוב נוסף בעד סבבי הכשרה קלינית לסטודנטים ישראלים לרפואה הלומדים באוניברסיטאות מחוץ לישראל [תיקון: תשפ״ד־2]
(א)
לבית חולים שמבצע סבב הכשרה קלינית לסטודנטים ישראלים ללימודי רפואה שלומדים באוניברסיטה מחוץ לישראל, יחולק סכום תקצוב נוסף, ובלבד שיתקיימו בו כל אלה:
(1)
מספר המשתתפים בכל סבב לא היה נמוך משמונה משתתפים;
(2)
משרד הבריאות אישר את גובה דמי ההשתתפות העצמית שגובה בית החולים מכל משתתף.
(ב)
תקצוב נוסף כאמור בתקנת משנה (א) יהיה בסכום כולל של 3,000,000 שקלים חדשים, ויחולק באופן הזה:
(1)
בשלב הראשון סכום התקצוב הנוסף יחולק בעד 8 המשתתפים הראשונים בכל סבב שאושר, בחלוקה שווה בין בתי החולים, אך לא יותר מ־6,000 שקלים חדשים לכל בית חולים לכל סבב בסך הכול, ולא יותר מ־20 סבבים לבית חולים;
(2)
בשלב השני, ואם יישאר תקציב לחלוקה, יחולק סכום תקצוב נוסף בין בתי החולים בעד העסקת אחראי סבבים קליניים לסטודנטים ישראלים לרפואה שלמדו באוניברסיטאות מחוץ לישראל, שיהיה אמון על עמידה בקשר עם משרד הבריאות והסטודנטים המשתתפים בסבבי ההכשרה הקלינית בבית חולים, ועל הבטחת הרמה הנאותה של ההכשרה, וזאת בעד בית חולים שמעביר 5 סבבים כאמור בשנה לפחות; סכום זה לא יעלה על 15,000 שקלים חדשים לבית חולים בסך הכול;
(3)
לאחר תקצוב כאמור בפסקאות משנה (1) ו־(2) ואם ייוותר תקציב לחלוקה, תחולק יתרת התקציב לכל בית חולים, בחלוקה שווה בין בתי החולים, בעד המשתתפים שלא ניתן תקצוב לגביהם לפי פסקה (1), עד לסכום של 750 שקלים חדשים בעד כל משתתף בסבב.
(ג)
בעד כל משתתף שבית חולים קיבל תקצוב בעדו, ולא השתתף השתתפות מלאה בסבב ההכשרה, המנהל רשאי לקזז סכום כספי בגובה 50% מהסכום הממוצע שחולק בעד משתתף בסבב ההכשרה בבית החולים האמור.
תקצוב נוסף בעד העסקת משתתפי תוכנית כוכבים לשיפור איכות הרפואה בפריפריה והקטנת פערי איוש בשנים 2024–2025 [תיקון: תשפ״ד־2]
(הוראת שעה מיום 1.1.2024 ועד יום 31.12.2025):
לבית חולים המעסיק, או המבקש להעסיק, מתמחה או מומחה צעיר שהתקבל להשתתף בתוכנית כוכבים, יחולק סכום תקצוב נוסף בעד העסקת המתמחה באופן הזה:
(1)
50,000 שקלים חדשים יחולקו בעד כל מתמחה או מתמחה עתידי שהתקבל לתוכנית כוכבים, ובלבד שבית החולים התחייב לאפשר למתמחה להשתתף בכל הפעילויות הנדרשות כחלק מתוכנית כוכבים;
(2)
נוסף על האמור בפסקה (1), סכום של 400,000 שקלים חדשים יחולק בעד כל מתמחה או מתמחה עתידי שהתקבל לתוכנית כוכבים, ובלבד שבית החולים התחייב לשלם למתמחה מלגה בסכום זה, לפי כללי התוכנית;
(3)
אם נפסקת העסקה של מתמחה בבית החולים, או השתתפותו של מתמחה בתוכנית כוכבים, שחולק בעדו תקצוב כאמור, יקוזז החלק היחסי בתקצוב.
תקצוב נוסף בעד הקמת משרות לחוקרים צעירים ומצוינים המשתתפים בתוכנית ”מבריא“ בשנים 2024–2025 [תיקון: תשפ״ד־2]
(הוראת שעה מיום 1.1.2024 ועד יום 31.12.2025):
(א)
סכום תקצוב נוסף בסך של עד 320,000 שקלים חדשים לרופא, יחולק לבתי חולים בפריפריה גאוגרפית, בחלוקה שווה בין בתי החולים, המעסיקים מומחה צעיר או מתמחה בכיר אשר התקבל לתוכנית ”מבריא“, ובלבד שבית החולים התחייב למתן זמן מוגן למחקר בעבור הרופא בגובה של 40% משרה.
(ב)
הופסקה העסקתו של המתמחה אשר ניתן תקצוב בעדו בבית החולים, או השתתפותו של המתמחה בתוכנית ”מבריא“, יקוזז החלק היחסי בתקצוב.
דיווח [תיקון: תשפ״ד־2]
בית החולים ידווח למשרד בתום כל שנת תקצוב דיווח הכולל את כל אלה:
(1)
מספר המשתתפים בהשתתפות חלקית ובהשתתפות מלאה בכל אחד מהקורסים והתוכניות לפי פרק זה;
(2)
מספר המשתתפים שעברו בהצלחה את מבחן הסיום של הקורס, אם ישנו;
(3)
בעד משתתפי תוכנית כוכבים ידווח בית החולים את גובה המלגה ששולמה למשתתף, לפי כללי התוכנית;
(4)
בעד משתתפי תוכנית מבריא ידווח בית החולים על היקף השעות שניתנו לרופא כזמן מחקר מוגן;
(5)
בעד העסקת אחראי סבבים קליניים בבית החולים במסגרת תוכנית סבבי הכשרה קלינית, ידווח בית החולים על היקף העסקה שנתית בפועל של אחראי כאמור.
[תיקון: תשפ״ד־2]

פרק י׳: צמצום זמני המתנה לניתוחים בבתי חולים

הגדרות [תיקון: תשפ״ד־2]
”דיווח תקין של ניתוחים בממשק אשפוזים“ – דיווח המועבר בתום כל רבעון לאגף המידע במשרד הבריאות, הכולל את כל האלה:
(1)
דיווח על כלל הפעולות והאבחנות שבוצעו במערך האשפוז של בית החולים וביחידות המסופחות אליו בקודי ICD-9, לגבי ניתוחים במסגרת ממשק אשפוזים;
(2)
דיווח על כלל החיובים שבוצעו בבית החולים וביחידות המסופחות אליו לגבי ניתוחים במסגרת ממשק אשפוזים; לפי הקודים המפורטים בתעריפון משרד הבריאות, ובפילוח לפי הגורם המממן את הניתוח;
”מתודולוגיית תמחור שירותים רפואיים (תש״ר)“ – מתודולוגיה הכוללת הגדרה טכנית ותוכנית להעברת נתונים במערכת תש״ר כפי שפורסמה באתר משרד הבריאות;
”ניתוחים מדווחים בתוכנית לאומית למדידת זמני המתנה ברפואה“ – פעולות, פרוצדורות וניתוחים, לפי קבוצות המטופלים ולתקופות הזמן שהורה צוות התוכנית הלאומית למדידת זמני המתנה ברפואה לבית החולים;
”ניתוחים במסגרת ממשק אשפוזים“ – כל הליך פולשני שמתקיימים בו אחד מאלה:
(1)
הליך שבוצע במסגרת אשפוז וחויב לפי תעריפון משרד הבריאות בתעריף מותאם (דיפרנציאלי) (DRG);
(2)
שירות שניתן במסגרת אשפוז יום כירורגי וחויב לפי התעריף המתאים בתעריפון משרד הבריאות;
(3)
שירות שחויב לפי קוד יום אשפוז G00H2 או G00H4 או G00H6 במחלקות המפורטות בתוספת השלישית;
(4)
שירות שניתן במסגרת אמבולטורית וחויב לפי אחד מקודי השירות המפורטים בתוספת הרביעית;
”תוכנית לאומית למדידת זמני המתנה לניתוחים“ – תוכנית של משרד הבריאות שנועדה להקים מסד נתונים אוטומטי ממוחשב ומתעדכן ופיתוח מתודולוגיה לאומית למדידת זמני המתנה לניתוחים, שמנהל צוות מומחים מחטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר במשרד הבריאות ובשיתוף מכון גרטנר, ושפורסמה באתר משרד הבריאות;
תנאי סף לתקצוב נוסף בעד צמצום זמני המתנה לניתוחים במערכת הציבורית [תיקון: תשפ״ד־2]
תקצוב נוסף לפי פרק זה יהיה בסך 45 מיליון שקלים חדשים, ויחולק לבית חולים כאמור בתקנות 49 עד 50 ובתנאי שבית החולים ביצע דיווח תקין של ניתוחים בממשק אשפוזים.
תקצוב נוסף בעד פעילות לטובת הקמת מסד נתונים לאומי למדידת זמני המתנה לניתוחים [תיקון: תשפ״ד־2]
עד 25 מיליון שקלים חדשים מסכום התקצוב הנוסף בפרק זה יחולקו לכל בית חולים, בחלוקה שווה בין בתי החולים, בעד ביצוע פעילות לטובת הקמת מסד נתונים לאומי למדידת זמני המתנה לניתוחים, הכוללת את כל אלה:
(1)
מינוי נציג מטעם ההנהלה שירכז את פעילות בית החולים, ובכלל זה בתחום ארגון ושיטות, מול צוות התוכנית הלאומית למדידת זמני המתנה, והעביר את פרטיו המעודכנים אל משרד הבריאות;
(2)
מינוי אחראי מערכות מידע או מחשוב מטעם בית החולים שיהיה אחראי על עמידת בית החולים בלוחות הזמנים ובדרישות המקצועיות לביצוע התוכנית, והעביר את פרטיו המעודכנים לידי משרד הבריאות;
(3)
התחייבות חתומה על ידי בית החולים שתוגש בתוך חודש ימים מיום פרסום התקנות (תקנות בריאות העם (אמות מידה לחלוקת סכום נוסף) (תיקון מס׳ 2), התשפ״ד–2023 פורסמו ביום 30.11.2023), לשיתוף פעולה עם צוות התוכנית הלאומית למדידת זמני המתנה לניתוחים בכל הנדרש לצורך פיתוח מתודולוגיה לאומית למדידה, ולעמידה ביעדי דיווח הנתונים במסגרת התוכנית;
(4)
ביצוע השינויים הנדרשים בתהליכי עבודה קיימים בבית החולים, לצורך עמידה ביעדי התוכנית הלאומית למדידת זמני המתנה לניתוחים, לפי לוחות הזמנים שעליהם החליט צוות התוכנית כאמור בתיאום עם בית החולים, ובאישור האגף לפיקוח על מערך האשפוז במשרד הבריאות;
(5)
ביצוע השינויים הנדרשים בתשתיות המידע הממוחשבות לצורך עמידה ביעדי התוכנית הלאומית למדידת זמני המתנה לניתוחים, לפי לוחות הזמנים שעליהם החליט צוות התוכנית בתיאום עם בית החולים, ובאישור האגף לפיקוח על מערך האשפוז במשרד הבריאות;
(6)
פרסום באתר האינטרנט של בית החולים של זמני ההמתנה לניתוחים מדווחים במסגרת התוכנית הלאומית למדידת זמני המתנה לניתוחים, כפי שהוא מודד, תוך ציון מתודולוגיית המדידה;
(7)
העברת נתונים הנדרשים לצורך עמידה ביעדי התוכנית, לפי המפרט שהעביר צוות התוכנית לבית החולים, באיכות ובמועדים שעליהם הורה לבית החולים צוות התוכנית;
(8)
עמידת בית החולים ביעד של תשובה לבקשות השונות של צוות התוכנית בתקופה שלא תעלה על 4 שבועות ממועד הפנייה של הצוות.
תקצוב נוסף בעד יצירת ממשק להעברת נתונים, והעברתם לפי מתודולוגיית תש״ר בעד פעילות חדרי ניתוח בבתי החולים [תיקון: תשפ״ד־2]
עד 20 מיליון שקלים חדשים מסכום התקצוב הנוסף בפרק זה יחולקו לכל בית חולים, בחלוקה שווה בין בתי החולים, בעד יצירת ממשק להעברת נתונים, והעברתם בסוף הרבעון השני על נתוני הרבעון הראשון והרבעון הרביעי של השנה הקודמת, ובסוף הרבעון הרביעי על נתוני הרבעון השני והשלישי לאותה שנה, בכל שנה, לפי מתודולוגיית תש״ר, בתחומים האלה:
(1)
מיליון שקלים חדשים מסכום התקצוב הנוסף לחלק זה יועברו בעד יצירת ממשק דיווח נתוני פעילות לפי מתודולוגיית תש״ר לרשומת תרופות, ודיווח מלא של רשומה זו;
(2)
מיליון שקלים חדשים מסכום התקצוב הנוסף לחלק זה יחולקו בעד יצירת ממשק דיווח נתוני פעילות לפי מתודולוגיית תש״ר לרשומת מעבדות, ודיווח מלא של רשומה זו;
(3)
שלושה מיליון שקלים חדשים מסכום התקצוב הנוסף לחלק זה יחולקו בעד יצירת ממשק דיווח נתוני פעילות לפי מתודולוגיית תש״ר לרשומת דיאליזה, ודיווח מלא של רשומה זו;
(4)
שלושה מיליון שקלים חדשים מסכום התקצוב הנוסף לחלק זה יחולקו בעד יצירת ממשק דיווח נתוני פעילות לפי מתודולוגיית תש״ר לפעילות הנשמה, ודיווח מלא של רשומה זו;
(5)
שלושה מיליון שקלים חדשים מסכום התקצוב הנוסף לחלק זה יחולקו בעד יצירת ממשק דיווח נתוני פעילות לפי מתודלוגיית תש״ר לפעילות אקמו, ודיווח מלא של רשומה זו;
(6)
שלושה מיליון שקלים חדשים מסכום התקצוב הנוסף לחלק זה יחולקו בעד יצירת ממשק דיווח נתוני פעילות לפי מתודולוגיית תש״ר לרשומת מתכלים, ודיווח מלא של רשומה זו;
(7)
שלושה מיליון שקלים חדשים מסכום התקצוב הנוסף לחלק זה יחולקו בעד יצירת ממשק דיווח נתוני פעילות לפי מתודולוגיית תש״ר לפעילות במרפאות גסטרו, ודיווח מלא של כלל הרשומות לפעילות זו;
(8)
שני מיליון שקלים חדשים מסכום התקצוב הנוסף לחלק זה יחולקו בעד יצירת ממשק דיווח נתוני פעילות לפי מתודולוגיית תש״ר לפעילות צנתורים, ודיווח מלא של כלל הרשומות על פעילות זו;
(9)
מיליון שקלים חדשים מסכום התקצוב הנוסף לחלק זה, ולא יותר מ־200,000 שקלים חדשים לכל בית חולים, יחולקו בעד ביצוע תהליך ברקוד קבוע לציוד מתכלה בחדרי ניתוח ודיווח נתונים לפי דרישת משרד הבריאות.
[תיקון: תשפ״ד־2]

פרק י״א: פעילות במכון רדיותרפיה

הגדרות [תיקון: תשפ״ד־2]
”דוזימטריה“ – הערכה של החשיפה המלאה או החלקית לקרינה חודרת ולקרינה בלתי חודרת;
”מכון רדיותרפיה“ – מכון הפועל במסגרת בית חולים, בעל רישיון מכשיר מיוחד לפי תקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים), התשנ״ד–1994, להפעלת מאיץ קווי או רישיון קרינה לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מכשירי קרינה לטיפול רפואי), התשכ״ח–1968, להפעלת מאיץ קווי;
”פיזיקאי רפואי“ – אדם בעל תואר אקדמי בפיזיקה רפואית, פיזיקה כללית או הנדסה גרעינית;
”רנטגנאי ריפוי“ – בוגר תוכנית להכשרת רנטגנאים בבית חולים, כולל הכשרה קלינית ותואר ראשון הקשור להכשרת רנטגנאים במוסד אקדמי, שהשלים את הקורס להכשרת רנטגנאי ריפוי של מרכז ההדרכה הלאומי להכשרת מקצועות הרדיותרפיה, ובעל שנה של הכשרה קלינית במכון רדיותרפיה לפחות.
תקצוב נוסף בעד פעילות במכון רדיותרפיה [תיקון: תשפ״ד־2]
(הוראת שעה מיום 1.1.2024 ועד יום 31.12.2025):
סך כל התקצוב לפי פרק זה יהיה 10 מיליון שקלים חדשים.
(הנוסח הקבוע):
סך כל התקצוב לפי פרק זה יהיה 30 מיליון שקלים חדשים.
תנאים לתקצוב נוסף בעד פעילות במכון רדיותרפיה [תיקון: תשפ״ד־2]
(א)
התקצוב המרבי שלו זכאי כל בית חולים בעד פעילות במכון רדיותרפיה לפי פרק זה, יחושב לפי סכום התקציב לפרק זה כשהוא מחולק במספר בתי החולים שבהם פועל מכון רדיותרפיה.
(ב)
סכום תקצוב נוסף כאמור בתקנת משנה (א), יחולק לבית חולים רק אם ביצע את אלה:
(1)
בית החולים דיווח על נתוני פעילות בתחום הרדיותרפיה בממשק אשפוזים באופן שוטף, ולפי דרישות האגף לפיקוח על מערך האשפוז;
(2)
בבית החולים מתקיים מנגנון של ניהול איכות ובטיחות הטיפול, המדווח למשרד לפי דרישה;
(3)
בבית החולים מתבצע כיול תאי היינון והאלקטרומטרים המשמשים לכיול המאיצים במכון לפי דרישת משרד הבריאות.
תקצוב בעד שיפור רמת ההכשרות והעסקת מתמחים במכון רדיותרפיה [תיקון: תשפ״ד־2]
עד 50% מהתקצוב המרבי שלו זכאי כל בית חולים לפי פרק זה, יחולקו לכל בית חולים בעד ביצוע הכשרות לעובדי מכון הרדיותרפיה, ובלבד שמנהלת תחום פיקוח ומדידות קרינה במשרד הבריאות אישרה את ההכשרה, ובעד העסקת מתמחים במכון רדיותרפיה, לפי החישוב הזה:
(1)
10% מהתקצוב המרבי יחולקו בעד ביצוע הכשרות מחוץ לישראל לרנטגנאי ריפוי המועסקים במכון, עד 10,000 שקלים חדשים לכל הכשרה;
(2)
10% מהתקצוב המרבי יחולקו בעד ביצוע הכשרות מחוץ לישראל לפיזיקאים רפואיים המועסקים במכון, עד 20,000 שקלים חדשים לכל הכשרה;
(3)
15% מהתקצוב המרבי יחולקו לבית חולים בעד העסקת פיזיקאים רפואיים מתלמדים הנמצאים בהכשרה מקצועית במכון מחודש ינואר 2022, בעד שנת ההכשרה הראשונה או שנת ההכשרה השנייה, ובלבד שמשרד הבריאות אישר את ההכשרה;
(4)
עד 15% מהתקצוב המרבי יחולקו בעד העסקת רופאים מתמחים במכון רדיותרפיה, לפי החישוב הזה:
(א)
לבית חולים שכמות השירותים השנתית שסיפק במכון רדיותרפיה, לפי שימוש בקוד תעריפון משרד הבריאות, עולה על 10% מהשירותים שסיפקו כל בתי החולים בשנה כאמור, והמעסיק 2 מתמחים לפחות, יחולקו 15% לפי חלק זה ואם הוא מעסיק מתמחה אחד, יחולקו 5% לפי חלק זה;
(ב)
לבית חולים שכמות השירותים השנתית שסיפק במכון רדיותרפיה, לפי שימוש בקוד תעריפון משרד הבריאות, נמוכה מ־10% מהשירותים שסיפקו כל בתי החולים בשנה כאמור, והמעסיק מתמחה אחד לפחות, יחולקו 15% לפי חלק זה.
תקצוב נוסף בעד הקמת מערך מחקר במכון רדיותרפיה [תיקון: תשפ״ד־2]
עד 15% מהתקצוב המרבי שלו זכאי כל בית חולים לפי פרק זה, יחולקו, בעד העסקת מתאם מחקר במכון רדיותרפיה, לתקופה שלא תפחת משנתיים, לצורך הקמת מערך מחקר במכון כאמור.
תקצוב נוסף בעד רכש טכנולוגיות ומכשור מתקדם למכון רדיותרפיה [תיקון: תשפ״ד־2]
(א)
25% מהתקצוב המרבי שלו זכאי כל בית חולים לפי פרק זה, יחולקו בעד רכש טכנולוגיות ומכשור מתקדמים למכון רדיותרפיה לצורך טיפול, תכנון הטיפולים, ניהול הטיפולים, הבטחת איכות ודוזימטריה.
(ב)
תקצוב כאמור בתקנת משנה (א), יחולק לבית חולים שהגיש לאישור האגף לפיקוח על מערך האשפוז תוכנית רכש, וביצע את הרכש לפי תוכנית שאושרה.
תקצוב נוסף בעד ליווי קליני [תיקון: תשפ״ד־2]
(א)
10% מהתקצוב המרבי שלו זכאי כל בית חולים לפי פרק זה, יחולקו לבית חולים שמעניק ליווי קליני לבית חולים אחר בתחום הרדיותרפיה, באמצעות השתתפות של נציגי בית החולים המלווה בדיונים בבית החולים האחר, וכן בעד דיונים בוועדה רב־מקצועית של בית החולים המלווה במקרים טיפוליים המטופלים במכון רדיותרפיה בבית חולים אחר.
(ב)
תקצוב כאמור בתקנת משנה (א) יחולק לפי הוצאות שהוציא בית החולים המלווה כנגד הליווי שניתן.
[תיקון: תשפ״ד־2]

פרק י״ב: שיפור הטיפול במחלקות לרפואה דחופה (מלר״ד)

(הוראת שעה מיום 1.1.2024 ועד יום 31.12.2025):
הגדרות [תיקון: תשפ״ד־2]
”הדמיה רפואית“ – סימולציה רפואית;
”טריאז׳“ – מיון ראשוני של הפונים למלר״ד ומתן דרגת דחיפות להמשך טיפול לפי מצבם הרפואי, המבוצע בתוך 15 דקות מרגע קבלתו של המטופל למלר״ד;
”יעד 1 – טריאז׳“ – קביעת דרגת דחיפות לטיפול רפואי בתוך 15 דקות מזמן רישום המטופל במשרד הקבלה;
”יעד 2 – בדיקה רפואית ראשונית“ – ביצוע בדיקה רפואית ראשונית בתוך שעה מזמן רישום המטופל בקבלה; את הבדיקה יבצע רופא, עוזר רופא במחלקה לרפואה דחופה בבית חולים, או עמית רופא;
”יעד 3 – זמן שהייה במלר״ד לפונים שהועברו לאשפוז“ – קבלה במחלקות האשפוז בבית החולים בתוך 6 שעות מזמן הרישום במשרד הקבלה במלר״ד; מדד זה נוגע לפונים שהתאשפזו, וכולל מטופלים שדווחו בהשהיה בלא העברה מסודרת למחלקת השהיה ייעודית, אם קיימת בבית החולים;
”יעד 4 – זמן שהייה במלר״ד למשתחררים“ – מספר המטופלים שלא אושפזו, ושוחררו ממשרד הקבלה במלר״ד בתוך 4 שעות מזמן רישום, למעט פונים שעזבו על דעת עצמם או נפטרו בעת הטיפול במלר״ד, וכולל מטופלים שדווחו בהשהיה בלא העברה מסודרת למחלקת השהיה ייעודית, אם קיימת בבית החולים;
”מחלקת השהיה ייעודית“ – מחלקת אשפוז ייעודית לטווח קצר, שאליה מועברים מטופלים לצורך טיפול קצר מועד;
”מלר״ד“ – מחלקה לרפואה דחופה שהיא אחת מאלה:
(1)
מלר״ד ילדים;
(2)
מלר״ד כללי;
”מלר״ד ילדים“ – בבית חולים ציבורי כללי, הפועל לפי רישיון משרד הבריאות ומנהל המחלקה הוא מומחה ברפואה דחופה ילדים המועסק במשרה מלאה;
”מלר״ד כללי“ – בבית חולים ציבורי כללי, הפועל לפי רישיון משרד הבריאות ומנהל המחלקה הוא מומחה ברפואה דחופה המועסק במשרה מלאה;
”נתוני תפעול“ – הנתונים האלה:
(1)
מזהה מטופל (נתון מותמם);
(2)
סוג מזהה מטופל (תעודת זהות, דרכון, מזהה במוסד, אחר);
(3)
שנת לידה;
(4)
מגדר;
(5)
מספר מזהה ביקור;
(6)
קוד ותיאור של המלר״ד שבו נרשם המטופל בקבלתו במערכת המינהלית;
(7)
קוד ותיאור של האגף או יחידת מלר״ד מהמערכת הקלינית;
(8)
קוד ותיאור של החדר במלר״ד;
(9)
אופן ההגעה למלר״ד (לדוגמה: עצמאי, באמבולנס וכיוצא באלה);
(10)
קוד ותיאור הגורם המפנה;
(11)
קוד ותיאור הגורם המבטח (כללית, מכבי, מאוחדת, לאומית, צה״ל, אחר);
(12)
קוד ותיאור סיבת הפניה למלר״ד מהמערכת המינהלית;
(13)
קוד ותיאור התלונה העיקרית כפי שרשם הרופא מהמערכת הקלינית;
(14)
תאריך ושעת הקליטה במערכת המינהלית;
(15)
תאריך ושעת ביצוע טריאז׳ בעמדת הטריאז׳ או לצד מיטת המטופל;
(16)
דרגת הדחיפות שנקבעה בטריאז׳ מ־1 עד 5;
(17)
תאריך ושעת ביצוע הבדיקה הרפואית הראשונית שביצע רופא או עוזר רופא או עמית רופא;
(18)
תאריך ושעת ההחלטה האחרונה של הרופא על אשפוז או שחרור או כל החלטה אחרת;
(19)
קוד ותיאור ההחלטה האחרונה של הרופא או עוזר הרופא או עמית רופא;
(20)
תאריך ושעת סגירת גיליון קליני במלר״ד (הסרת המטופל מרשימת המטופלים במלר״ד);
(21)
תאריך ושעת השחרור המינהלי במשרד הקבלה;
(22)
קוד ותיאור סוג השחרור המינהלי;
(23)
תאריך ושעת האשפוז המינהלי מהמערכת המינהלית;
(24)
תאריך ושעת הקבלה הסיעודית או הרפואית במחלקת האשפוז בפועל מהמערכת הקלינית במחלקת האשפוז; לעניין פסקה זו, ”הקבלה הסיעודית או הרפואית“ – הזמן שבו הגיע המטופל למחלקה המאשפזת ולא זמן ביצוע האשפוז המינהלי;
(25)
קוד ותיאור המחלקה המאשפזת;
(26)
קוד ותיאור אבחנות עיקריות בשחרור או בהפניה לאשפוז;
”עוזר רופא במחלקה לרפואה דחופה בבית חולים“ – כהגדרתו בסעיף 11 לתוספת השביעית לתקנות הרופאים (כשירויות לביצוע פעולות חריגות), התשס״א–2001;
סכום תקצוב נוסף בעד שיפור הטיפול במחלקות לרפואה דחופה (מלר״ד) [תיקון: תשפ״ד־2]
סך כל התקצוב הנוסף לפי פרק זה יהיה בסכום של 40 מיליון שקלים חדשים בכל שנה, מתוכו 30 מיליון שקלים חדשים לפעילות במלר״ד כללי ו־10 מיליון שקלים חדשים לפעילות במלר״ד ילדים.
תנאי סף לתקצוב נוסף בעד ביצוע הכשרות ורכישת ציוד במלר״ד הכללי ובמלר״ד הילדים [תיקון: תשפ״ד־2]
לבית חולים המפעיל מלר״ד כללי ובית חולים המפעיל מלר״ד ילדים יחולק סכום תקצוב נוסף בסכום של עד 200,000 שקלים חדשים לכל מלר״ד, בעד ביצוע הכשרות או רכישת ציוד לצורך ביצוע הדמיה רפואית או לשיפור הטיפול הרפואי, ובלבד שיתקיימו לגביו כל אלה:
(1)
נתוני התפעול של בית החולים מועברים למשרד הבריאות באופן שוטף, בהיקף ובאיכות שדורש המשרד, באמצעות מערכת ממוחשבת שהוקמה בתיאום עם המשרד;
(2)
בית החולים מבצע טיוב והשלמת נתונים באופן תדיר לנתוני התפעול אם משרד הבריאות דרש ממנו לעשות זאת;
(3)
בית החולים ביצע הכשרות לרופאים, עוזרי רופא, עמיתי רופא, אחיות או עובדים סוציאליים שהוא מעסיק במלר״ד הכללי או במלר״ד ילדים, לפי העניין, בתחומי ההכשרות המפורטים בתוספת החמישית, או רכש ציוד לצורך ביצוע הדמיה רפואית או שיפור הטיפול הרפואי במלר״דים;
(4)
בית החולים הציג את האסמכתאות המעידות על ביצוע ההכשרה או הרכישה.
תנאים לתקצוב נוסף בעד עמידה במדדי איכות [תיקון: תשפ״ד־2]
(א)
לאחר תקצוב לפי תקנה 60, יחולק לבית חולים המפעיל מלר״ד כללי ובית חולים המפעיל מלר״ד ילדים, סכום תקצוב נוסף בסכום שנותר לחלוקה בעד עמידה ביעדי מודל התמרוץ במלר״ד הכללי ובמלר״ד הילדים בשנה שקדמה לשנת התקצוב, ובלבד שיתקיימו לגביו כל אלה:
(1)
נתוני התפעול של בית החולים מועברים למשרד הבריאות באופן שוטף, בהיקף ובאיכות שדורש המשרד, באמצעות מערכת ממוחשבת שהוקמה בתיאום עם המשרד;
(2)
בית החולים מבצע טיוב והשלמת נתונים באופן תדיר לנתוני התפעול אם המשרד דרש ממנו לעשות זאת.
(ב)
לצורך תקצוב כאמור בתקנת משנה (א), משרד הבריאות רשאי לבדוק את תהליכי העבודה במלר״ד ואת דיווח בתי החולים בעניין עמידה ביעדי מודל התמרוץ באמצעות ביצוע ביקורות מתוכננות וביקורות פתע.
(ג)
תקצוב כאמור בתקנת משנה (א) לא יחולק לבית חולים שהעביר נתוני תפעול כוזבים או פעל באופן יזום להטיית הנתונים, לרבות באמצעות עיכוב צוותי אמבולנס במלר״ד או עיכוב בפתיחת הגיליון הרפואי.
תקצוב נוסף בעד עמידה ביעד 1 – טריאז׳ [תיקון: תשפ״ד־2]
20% מהסכום יחולקו לבתי החולים, בחלוקה שווה בין בתי החולים, בעד עמידה ביעד 1 – טריאז׳, לגבי 85% לפחות מהפונים למלר״ד, ובלבד שבית החולים העביר נתוני תפעול המאפשרים את מדידת היעד בעד 95% לפחות מהפניות למלר״ד, ולא יותר מ־2% מהמטופלים במלר״ד עברו טריאז׳ בפרק זמן העולה על שעה.
יעד 2 – בדיקה רפואית ראשונית [תיקון: תשפ״ד־2]
20% מהסכום יחולקו לבתי החולים, בחלוקה שווה בין בתי החולים, בעד עמידה ביעד 2 – בדיקה רפואית ראשונית, לגבי 50% לפחות מהפונים למלר״ד, ובלבד שבית החולים העביר נתוני תפעול המאפשרים את מדידת היעד בעד 90% לפחות מהפניות למלר״ד, ולא יותר מ־20% מהמטופלים במלר״ד עברו בדיקה רפואית בפרק זמן העולה על שעתיים.
יעד 3 – זמן שהייה במלר״ד לפונים שהועברו לאשפוז [תיקון: תשפ״ד־2]
30% מהסכום יחולקו לבתי החולים, בחלוקה שווה בין בתי החולים, בעד עמידה ביעד 3 – זמן שהייה במלר״ד לפונים שהועברו לאשפוז, לגבי 70% לפחות מהפונים למלר״ד שהועברו לאשפוז, ובלבד שלא יותר מ־20% מהפונים למלר״ד הועברו לאשפוז בפרק זמן שבין 6 ל־12 שעות, ולא יותר מ־10% מהפונים למלר״ד הועברו לאשפוז בפרק זמן שבין 12 ל־24 שעות, ולא יותר מ־1% מהפונים למלר״ד הועברו לאשפוז בפרק זמן שמעל ל־24 שעות, ובלבד שבית החולים העביר נתוני תפעול המאפשרים את מדידת היעד.
יעד 4 – זמן שהייה במלר״ד למשתחררים [תיקון: תשפ״ד־2]
30% מהסכום יחולקו לבתי החולים, בחלוקה שווה בין בתי החולים, בעד עמידה ביעד 4 – זמן שהייה במלר״ד למשתחררים, לגבי 70% לפחות מהפונים למלר״ד, ובלבד שלא יותר מ־20% מהפונים למלר״ד שלא אושפזו השתחררו בפרק זמן שבין 4 ל־6 שעות מזמן ההגעה למלר״ד, ולא יותר מ־10% מהפונים למלר״ד שלא אושפזו השתחררו בפרק זמן שבין 6 ל־12 שעות, ולא יותר מ־1% מהפונים למלר״ד שלא אושפזו השתחררו בפרק זמן שמעל 12 שעות, ובלבד שבית החולים העביר נתוני תפעול המאפשרים את מדידת היעד.
[תיקון: תשפ״ד־3]

פרק י״ג: ייעול הפעילות בחדרי הניתוח בבית החולים

הגדרות [תיקון: תשפ״ד־3]
”דיווח תקין של ניתוחים בממשק אשפוזים“ – כהגדרתו בתקנה 47;
”הכנסות ממתן שירות דיפרנציאלי“ – הכנסות ברוטו ממתן שירות דיפרנציאלי, כפי שנקבעו בדוח הכספי החתום של בית החולים, העדכני לשנה שקדמה לשנת התקצוב;
”מספר חדרי ניתוח“ – מספר חדרי הניתוח המופיע ברישיון בית החולים, או מספר חדרי הניתוח הקיים בפועל בבית החולים, כפי שנמצא בבדיקת האגף לרישוי מוסדות במשרד הבריאות, לפי הגבוה שבהם;
”ניתוחים במסגרת ממשק אשפוזים“ – כהגדרתם בתקנה 47;
”תעריפון משרד הבריאות“ – כהגדרתו בחוק ההתחשבנות.
תנאי סף לתקצוב נוסף בעד ייעול הפעילות בחדרי הניתוח בבית החולים [תיקון: תשפ״ד־3]
סכום התקצוב הנוסף לפי פרק זה יהיה בסכום כולל של 81 מיליון שקלים חדשים (בשנת 2023, 26 מיליון שקלים חדשים), ויחולק לבית החולים בתנאי שיתקיימו כל אלה:
(1)
בית החולים מדווח דיווח תקין של ניתוחים בממשק אשפוזים כפי שמשרד הבריאות הורה לו;
(2)
בית החולים מבצע פעילות לפי פרק י׳ לתקנות אלה.
ייעול פעילות חדרי ניתוח [תיקון: תשפ״ד־3]
סכום תקצוב נוסף בשיעור של 90% מתוך התקצוב הנוסף בפרק זה יחולק לבית חולים בעד ייעול פעילות חדרי הניתוח, לפי התוצאה המתקבלת מחישוב כאמור בתקנה 70, לאחר החישוב הזה:
(1)
לכל בית חולים תחושב התוצאה של סך כל ההכנסות ממתן שירות דיפרנציאלי בשנה שקדמה לשנת התקצוב, כשהוא מחולק במספר חדרי הניתוח בבית החולים, והתוצאה תכונה ”מדד יעילות“;
(2)
בתי החולים ידורגו בסדר יורד לפי ”מדד היעילות“ המתקבל לפי חישוב כאמור בפסקה (1), ולמספר שבו בית החולים מדורג ייווסף הקבוע 10;
(3)
לכל בית חולים יחושב המשקל היחסי לפי התוצאה המתקבלת מחישוב כאמור בפסקת משנה (2), ביחס לתוצאה המצטברת של כל בתי החולים;
(4)
המשקל היחסי של כל בית חולים לפי פסקה (3) יוכפל בסכום התקצוב הנוסף לחלק זה [צ״ל: לפי פרק זה].
ניהול מערך חדרי ניתוח [תיקון: תשפ״ד־3]
(א)
סכום תקצוב נוסף בשיעור של 10% מתוך התקצוב הנוסף בפרק זה יחולק לבית חולים בעד מינוי והפעלת מינהל מערך חדרי ניתוח, לפי התוצאה המתקבלת מחישוב כאמור בתקנה 70, ובלבד שיתקיימו כל אלה:
(1)
בית החולים העביר לאגף לפיקוח על מערך האשפוז כתב מינוי חתום ביד מנהל בית החולים או מי מטעמו, לאיוש תפקיד של מנהל מערך חדרי הניתוח בבית החולים, שיהיה אמון על ניהול תפעול חדרי הניתוח כפי שיורה לו המשרד;
(2)
בית החולים העביר לאגף לפיקוח על מערך האשפוז מסמך המפרט את האופן שבו בית החולים מנהל את חדרי הניתוח כפי שיורה לו המשרד.
(ב)
לצורך חישוב התקצוב לכל בית חולים לפי תקנה 70, יחולק ראשית סכום התקצוב הנוסף לחלק זה, במספר בתי החולים שעמדו בתנאי הסף לפי תקנת משנה (א).
סכום תקצוב נוסף בעד ייעול הפעילות בחדרי הניתוח ובעד ניהול מערך חדרי ניתוח [תיקון: תשפ״ד־3]
סכום התקצוב הנוסף יחולק לכל בית חולים בעד ביצוע פעילות לפי תקנות 68 ו־69, לפי החישוב הזה:
(1)
לכל בית חולים תחושב התוצאה המתקבלת מחיבור התוצאה לפי תקנה 68(4) עם התוצאה לפי תקנה 69(ב);
(2)
התוצאה המתקבלת לפי פסקה (1) תוכפל במקדם 1.1 לבית חולים בפריפריה גאוגרפית ובמקדם 1 לבית חולים שאינו בפריפריה גאוגרפית;
(3)
התוצאה המתקבלת לפי פסקה (2) תוכפל במקדם 1.2 לבית חולים שמספר המיטות ברישיונו קטן מ־350 ובמקדם 1 לבית חולים שמספר המיטות ברישיונו שווה או גדול מ־350;
(4)
לכל בית חולים יחושב משקלו היחסי לפי התוצאה המתקבלת בפסקה (3) מתוך סך כל המשקולות של כל בתי החולים, ותוצאה זו תכונה ”משקל משוקלל“;
(5)
סכום התקצוב הנוסף לכל בית חולים יהיה התוצאה המתקבלת מהכפלת סך כל התקצוב הנוסף לפי פרק זה, במשקל המשוקלל של כל בית חולים.

תוספת (פקעה)

(תקנות 16 ו־18)

רמת גודלמס׳ עובדים מזעריניקוד באחוזים מתוך
הסכום המוסכם
גודל 106,0006.56
גודל 94,3005.83
גודל 83,2004.25
גודל 71,9003.07
גודל 61,5002.19
גודל 59001.46
גודל 44400.93
גודל 31800.52
גודל 21000.26
גודל 1אחר0.12
[תיקון: תשפ״ד]

תוספת ראשונה

(תקנה 28)

בית חוליםטור א׳
מספר מודרכים בשנת הלימודים התשפ״ג
טור ב׳
נורמה עתידית
המרכז הרפואי תל אביב ע״ש סוראסקי (איכילוב)4040
מרכז רפואי שמיר66
מרכז רפואי רבין – בלינסון2424
המרכז הרפואי בני ציון37
המרכז הרפואי ע״ש ברזילי1819
מרכז רפואי הדסה הר הצופים66
מרכז רפואי הדסה עין כרם2020
המרכז הרפואי הלל יפה66
מרכז רפואי העמק414
מרכז רפואי רבין – השרון59
בית החולים וולפסון59
מרכז רפואי כרמל, חיפה411
בית חולים לניאדו1212
מרכז רפואי מאיר815
מרכז רפואי מעייני הישועה33
המרכז הרפואי לגליל נהריה48
סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי1820
המרכז הרפואי קפלן2020
מרכז רפואי צפון ע״ש פדה (פוריה)45
המרכז הרפואי זיו45
הקריה הרפואית רמב״ם1216
המרכז הרפואי שיבא תל השומר2424
המרכז הרפואי שערי צדק1014
בית החולים אסותא אשדוד24
בית חולים המשפחה הקדושה נצרת02
בית חולים אנגלי נצרת (בית החולים הסקוטי)02
בית החולים סנט וינסנט02
המרכז הרפואי יוספטל02
סך הכול262328
[תיקון: תשפ״ד]

תוספת שנייה (פקעה)

[תיקון: תשפ״ד־2]

תוספת שלישית

(פסקה (3) להגדרה ”ניתוחים במסגרת ממשק אשפוזים“ בתקנה 47)

קוד המחלקהשם המחלקה
10350רדיוכירורגיה במערכת העצבים
10600השתלת מח עצם
10620השתלת מח עצם ילדים
10800טיפול נמרץ לב
10810טיפול נמרץ לב ביניים
12310טיפול נמרץ חזה ולב ילדים
12500כירורגיה ילדים
12501כירורגיה ילדים א
12502כירורגיה ילדים ב
12510אורתופדיה ילדים
12511אורתופדיה ילדים א
12520כירורגיה פלסטית ילדים
12525כירורגיה קרניופציאלית
12530אורולוגיה ילדים
12540נוירוכירורגיה ילדים
12550כירורגיה ילדים מוגבר
12560כירורגיה חזה ולב ילדים
12570כירורגיה לפרוסקופית ילדים
12580כירורגיה נאונטלית
12600עיניים ילדים
12800אף אוזן גרון וכירורגיה ראש וצוואר ילדים
12801אף אוזן גרון וכירורגיה ראש וצוואר ילדים א
12802אף אוזן גרון וכירורגיה ראש וצוואר ילדים ב
12803אף אוזן גרון וכירורגיה ראש וצוואר ילדים ג
12840פה ולסתות ילדים
13000כירורגיה כללית
13001כירורגיה כללית א
13002כירורגיה כללית ב
13003כירורגיה כללית ג
13004כירורגיה כללית ד
13005כירורגיה כללית ה
13008טראומה
13010השתלת איברים
13020טיפול נמרץ השתלת איברים
13025כירורגיה זעיר פולשנית
13026כירורגיה רובוטית
13030כירורגיה פרוקטולוגית
13031כירורגיה אנדוקרינית
13032כירורגיה בריאטרית
13033כירורגיה בהנחיית איזוטופים
13036כירורגיה קולורקטלית
13038כירורגיה לפרוסקופית
13040טיפול נמרץ כירורגיה כללית
13050כירורגיה
13051כירורגיה א
13052כירורגיה ב
13053כירורגיה ג
13060כירורגיה אונקולוגית
13070כירורגיה כללית מוגבר
13080כירורגיה שד
13100אורתופדיה
13101אורתופדיה א
13102אורתופדיה ב
13103אורתופדיה ג
13105מיקרוכירורגיה
13108טראומה אורתופדית
13110כירורגיה כף יד
13111כירורגיה כתף
13120כירורגיה עמוד שדרה
13140אורתואונקולוגיה
13150אורתוכירורגיה
13152כירורגיה ברך
13153כף רגל סוכרתית
13154כירורגיה כף רגל וקרסול
13155כירורגיה מפרקים
13156כירורגיה מפרק ירך
13180אורתופדיה המשך טיפול
13181אורתופדיה המשך טיפול א
13182אורתופדיה המשך טיפול ב
13200אורולוגיה
13201אורולוגיה א
13202אורולוגיה ב
13206אורולוגיה אנדוסקופית
13210השתלת כליה
13235אורולוגיה לפרסקופית
13250נוירואורולוגיה
13300נוירוכירורגיה
13301נוירוכירורגיה א
13302נוירוכירורגיה ב
13306נוירוכירורגיה זעיר פולשנית
13307נוירוכירורגיה בסיס הגולגולת
13308נוירוכירורגיה עמוד שדרה
13310נוירוכירורגיה אנדוסקופית
13340טיפול נמרץ נוירוכירורגיה
13350נוירוכירורגיה תפקודית
13400כירורגיה חזה ולב
13401כירורגיה חזה ולב א
13402כירורגיה חזה ולב ב
13410כירורגיה חזה
13415השתלת ריאה
13420כירורגיה לב
13430השתלת לב
13435השתלת לב וריאות
13440טיפול נמרץ כירורגיה חזה ולב
13450טיפול נמרץ כירורגיה לב
13500כירורגיה כלי דם
13505כירורגיה כלי דם קטנים
13540טיפול נמרץ כלי דם
13600כירורגיה פלסטית
13601כירורגיה פלסטית א
13602כירורגיה פלסטית ב
13606כירורגיה פלסטית של בית החזה
13607כירורגיה פלסטית פצעי לחץ
13610כוויות
13611כוויות א
13612כוויות ב
13613כוויות ג
13640טיפול נמרץ כוויות
13700עיניים
13701עיניים א
13702עיניים ב
13703עיניים ג
13713אוקולופלסטיקה
13717קטרקט
13719מחלות וסקולריות של הרשתית
13724ניתוחי קרנית
13800אף אוזן גרון וכירורגיה ראש וצוואר
13801אף אוזן גרון וכירורגיה ראש וצוואר א
13802אף אוזן גרון וכירורגיה ראש וצוואר ב
13809כירורגיה ראש וצוואר
13900פה ולסתות
13901פה ולסתות א
15000נשים
15001נשים א
15002נשים ב
15003נשים ג
15016גינקואורולוגיה
15030גינקואונקולוגיה
16830כירורגיה שעת חירום
16840אורתופדיה שעת חירום
[תיקון: תשפ״ד־2]

תוספת רביעית

(פסקה (4) להגדרה ”ניתוחים במסגרת ממשק אשפוזים“ בתקנה 47)

קוד השירותשם השירות
11770כריתת ציסטה, כגון פילונידלית
17311ניתוח מיקרוגרפי בשיטת MOHS
29999ארתרוסקופיה אבחנתית או ניתוחית פשוטה, בלא שתלים
31636ברונכוסקופיה עם החדרת תומכנים לסמפונות, במסגרת אמבולטורית
36468הזרקת חומרים חוסמי ורידים, spider veins
43219אזופגוסקופיה עם הרחבה והחדרת תותב או תומך, במסגרת אמבולטורית
43235אנדוסקופיה של דרכי עיכול עליונות, בלא או עם איסוף דגימה
45378קולונוסקופיה גמישה אבחנתית, בלא או עם לקיחת דגימה, לאוכלוסייה בסיכון
45383קולונוסקופיה עם כריתת נגע
45387קולונוסקופיה עם הרחבה והחדרת תותב או תומך, במסגרת אמבולטורית
45905הרחבת פי הטבעת
46080חיתוך סוגר פי הטבעת בהרדמה כללית או אזורית
49321לפרוסקופיה ניתוחית, עם ביופסיה אחת או יותר
50590ריסוק אבנים בכליה באמצעות גלי הדף, פשוט, במסגרת אמבולטורית
52000ציסטואורתרוסקופיה
52204ציסטואורתרוסקופיה עם ביופסיה או פעולה כירורגית אחרת
55700ביופסיה של הערמונית, בגישות שונות
55870הפקת זרע באלקטרוסטימולציה
58323רחיצת זרע והכנתו להפריה מלאכותית
58345צנתור חצוצרות אבחנתי או טיפולי, במסגרת אמבולטורית
58555היסטרוסקופיה
58558היסטרוסקופיה כירורגית עם ביופסיה או פעולה כירורגית אחרת
58563היסטרוסקופיה כירורגית עם אבלציה של רירית הרחם באמצעות חום
58974החזרה של עוברים שנשמרו בהקפאה לחלל הרחם
59866הפחתה סלקטיבית של עוברים, לרבות הנחיית US
66984ניתוח קטרקט עם השתלת עדשה, כולל עלות העדשה, במסגרת אמבולטורית
68810צנרור צינור הדמעות, בלא או עם שטיפה
68811צנרור צינור הדמעות, בלא או עם שטיפה, בהרדמה כללית
69436הכנסת כפתורים לאוזן בהרדמה כללית
77012ביופסיה או פעולה כירורגית בהנחיית CT, במסגרת אמבולטורית
77021ביופסיה או פעולה כירורגית בהנחיית MRI, למעט שד, במסגרת אמבולטורית
88305בדיקה היסטולוגית כולל מיקרוסקופיה ופיענוח
89280מיקרומניפולציה ב־IVF, בשיטות שונות
89290אבחון גנטי לפני החזרת עובר לרחם באמצעות נטילת דגימה ובדיקתה, PGD
L0591ריסוק אבנים בכליה באמצעות גלי הדף, מורכב, עד לריסוק סופי של האבנים, במסגרת אמבולטורית
L0787הזרקת דפלוקס לטיפול ברפלוקס משלפוחית השתן לשופכן, חד־צדדי, במסגרת אמבולטורית
L0788הזרקת דפלוקס לטיפול ברפלוקס משלפוחית השתן לשופכנים, דו־צדדי, במסגרת אמבולטורית
L2699ריסוק אבנים חיצוני בבלוטות רוק באמצעות גלי הדף עד לריסוק סופי של האבנים, במסגרת אמבולטורית
L2985ארתרוסקופיה של הכתף, פשוטה, במסגרת אמבולטורית
L2986ארתרוסקופיה של הכתף, מורכבת, במסגרת אמבולטורית
L2987ארתרוסקופיה של המרפק או שורש או כף יד ואצבעות, פשוטה, במסגרת אמבולטורית
L2988ארתרוסקופיה של המרפק, מורכבת, במסגרת אמבולטורית
L2989ארתרוסקופיה של הירך, פשוטה, במסגרת אמבולטורית
L2990ארתרוסקופיה של הירך, מורכבת, במסגרת אמבולטורית
L2991ארתרוסקופיה של הברך, פשוטה, במסגרת אמבולטורית
L2992ארתרוסקופיה של הברך, פשוטה, במסגרת אמבולטורית
L2993ארתרוסקופיה של הקרסול או כף רגל ואצבעות, פשוטה, במסגרת אמבולטורית
L2994ארתרוסקופיה של הקרסול, מורכבת, במסגרת אמבולטורית
L2995ארתרוסקופיה פשוטה או מורכבת, למעט פעולות שלהן קוד מיוחד, במסגרת אמבולטורית
L2999ארתרוסקופיה מורכבת או ניתוחית, עם שתלים
L4152ברית מילה בבית חולים, למעט יילוד, במסגרת אמבולטורית
L5378קולונוסקופיה גמישה אבחנתית, בלא או עם לקיחת דגימה
L5990ניתוח אמבולטורי זעיר, כולל הוצאת גופים זרים בהרדמה מקומית
L6414היקמן, החדרה תחת אנגיוגרפיה
L6821טיפול בלייזר יאג לעיניים, לנבדק
L6822טיפול בלייזר ארגון לעיניים, לנבדק
L6830יצירת נצור עורקי־ורידי לדיאליזה בלא או עם שתל מלאכותי, במסגרת אמבולטורית
L6831צנתור טיפולי של נצור או שתל לדיאליזה, בלא או עם החדרת תומכן, במסגרת אמבולטורית
L6984השתלת עדשה תוך־עינית טורית, מולטיפוקלית או מולטיפוקלית טורית, בלא עלות העדשה, במסגרת אמבולטורית
L7204אמבוליזציה של ורידי האשך, במסגרת אמבולטורית
L7753ברכיתרפיה, ערמונית, במסגרת אמבולטורית
L8170הפקת זרע כירורגית מהאשך, למעט מיקרוכירורגית, Micro TESE
L8970הפריה חוץ־גופית, IVF שלב א׳, כולל בדיקות הורמונליות
L8971הפריה חוץ־גופית, IVF שלב א׳, בלא בדיקות הורמונליות
L8972הפריה חוץ־גופית, IVF שלב ב׳, לא כולל ימי אשפוז
L8977שאיבה והקפאה של ביציות, כגון בשיטת ויטריפיקציה
L8979החדרת ביציות שנשמרו בהקפאה לחלל הרחם, לרבות הפשרה והפריה
G0066תיקון בקע מפשעתי או פמורלי באשפוז יום
[תיקון: תשפ״ד־2]

תוספת חמישית

(תקנה 60)

(הוראת שעה מיום 1.1.2024 ועד יום 31.12.2025):
תחומי ההכשרות:
(1)
קורס טריאז׳;
(2)
קורס סדציה;
(3)
הכשרות אולטרסאונד ליד מיטת החולה – Point of care US בישראל;
(4)
הכשרות צוותים בנושא פגיעה מינית;
(5)
הכשרות צוותים בנושא התעללות בחסרי ישע;
(6)
סימולציה ברפואה דחופה;
(7)
סדנת טרנספורט;
(8)
מיומנויות תקשורת;
(9)
הכשרות בנושא נפגעי טראומה;
(10)
הערכה וטיפול בכאב.


כ׳ בחשוון התשפ״ג (14 בנובמבר 2022)
  • ניצן הורוביץ
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.