תקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר לפקיד מכס חוקר לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר לפקיד מכס חוקר לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר לפקיד מכס חוקר לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשע״ז–2017


ק״ת תשע״ז, 816.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 30(ז1), 30(ט) ו־32(א) לחוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000 (להלן – החוק), בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף 30(ג) לחוק, אני מתקינה תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”גורם מוסמך“ – סגן מנהל כללי בכיר חקירות ומודיעין או פקיד מס בכיר שמנהל רשות המסים הסמיכו;
”הרשות“ – הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור;
”מידע“ – כל נתון שהתקבל במאגר המידע לפי החוק וכן כל עיבוד שלו;
”יחידה במלמ״ב“ – יחידה באגף הממונה על הביטחון במערכת הביטחון, שקבע שר הביטחון בצו לפי סעיף 30(ג1) לחוק;
”עבירה נוספת“ – כל אחת מהעבירות המפורטות בתקנה 7;
”עבירת מקור“ – כמשמעותה בסעיף 2 לחוק;
”פקיד מכס חוקר“ – כהגדרתו בסעיף 27(ב) לחוק;
”פקיד מס בכיר“ – פקיד שומה חקירות, ממונה משרד חקירות מס ערך מוסף או גובה מכס.
גורם מוסמך
גורם מוסמך רשאי להחליט, במקרה מסוים –
(1)
על שימוש במידע שהתקבל מהרשות לפי סעיף 30(ב1) לחוק, לשם חקירת עבירות נוספות ומניעתן או לשם גילוי עבריינים בעבירות האמורות והעמדתם לדין כמפורט בתקנה 3;
(2)
על העברת מידע לגורם מחוץ לרשות המסים לפי סעיף 30(ח) לחוק וכמפורט בתקנה 3.
שימוש במידע והעברתו לצורך חקירה ומניעה של עבירות
מצא גורם מוסמך כי יש יסוד סביר להניח שבמידע שהתקבל מהרשות לפי סעיף 30(ב1) לחוק יש כדי לקדם באופן ממשי, במקרה מסוים, חקירת עבירות נוספות ומניעתן או גילוי עבריינים בעבירות נוספות והעמדתם לדין, רשאי הוא להתיר את השימוש במידע לצורך זה, לרבות העברתו לשם כך, אם מצא שיש בכך צורך, לגורם אחר ברשות המסים או לגורם מחוץ לרשות המסים הקבוע בתוספת הראשונה, המוסמך לבצע את החקירה בעניין אותה עבירה.
שימוש במידע והעברתו לצורך המטרות העיקריות
מצא גורם מוסמך כי לשם ביצועו של החוק או של חוק המאבק בטרור, לשם הגנה על ביטחון המדינה או לשם המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור (להלן – המטרות העיקריות), יש להעביר מידע שהתקבל לפי החוק מהרשות לגורם בישראל, המוסמך לפעול למען המטרות העיקריות, כקבוע בחלק ב׳ של התוספת הראשונה, רשאי הוא להחליט על העברת המידע כאמור.
תיעוד החלטות
(א)
הגורם המוסמך יתעד את החלטותיו כאמור בתקנות 3 ו־4 לפי הטפסים שבתוספת השנייה או השלישית, לפי העניין.
(ב)
הגורם המוסמך ינהל רישום מרוכז של החלטות כאמור בתקנת משנה (א), וברישום יצוינו כל אלה:
(1)
מועד מתן ההחלטה;
(2)
העבירה הנוספת שלשם חקירתה או מניעתה נעשה שימוש במידע;
(3)
תמצית המידע;
(4)
היחידה או הגוף שאליו הועבר המידע לפי סעיף 30(ח) לחוק, אם הועבר.
מגבלה על העברת מידע ושימוש במידע
(א)
לא ייעשה במידע שהועבר ממאגר המידע לרשות המסים שימוש לחקירת עבירות נוספות ומניעתן או גילוי עבריינים בעבירות נוספות והעמדתם לדין, אלא לפי תקנות אלה או אם נקבע אחרת בהוראת חוק מפורשת.
(ב)
אין באמור בתקנת משנה (א) כדי למנוע –
(1)
מרשות המסים למסור מידע לצורך קבלת חוות דעת של מומחה, אם הדבר דרוש לצורך החקירה, או לשתף רשות הממונה על חקירת עבירת המקור, בחקירת עבירה לפי החוק;
(2)
מרשות המסים או מגורם שהועבר לו מידע לפי תקנה 3, להעביר מידע לגורם המוסמך לצורך העמדה לדין וניהול הליך משפטי.
העבירות הנוספות
העבירות הנוספות הן אלה, ובלבד שהעבירה הנוספת קשורה לחקירת העבירה שלגביה התבקש המידע כאמור בסעיף 30(ז1) לחוק:
(1)
עבירה שהעונש הקבוע לה הוא חמש שנות מאסר לפחות לפי כל אחד מהחוקים האלה:
(א)
(ב)
(ג)
(ד)
(ה)
(ו)
(ז)
(ח)
(ט)
(י)
(יא)
(יב)
(יג)
(יד)
(טו)
(2)
עבירת מקור, שאינה מפורטת בפסקה (1), אשר העונש הקבוע לה הוא שלוש שנות מאסר לפחות, ובלבד שהחקירה בעניינה החלה כחלק מחקירת עבירה לפי סעיף 3 או 4 לחוק.
דיווח
(א)
מנהל רשות המסים ידווח לשר האוצר, בכתב, מדי שנה בשנה, על כל אלה:
(1)
מספר ההחלטות על שימוש במידע לצורך חקירת עבירות נוספות ומניעתן או גילוי עבריינים בעבירות נוספות והעמדתם לדין;
(2)
מספר ההחלטות על העברת מידע לגורמים מחוץ לרשות המסים לפי תקנה 3, בחלוקה לפי הגורמים שאליהם הועבר המידע;
(3)
העבירות שלשם חקירתן או מניעתן נעשה שימוש במידע לפי תקנה 3, ומספר המקרים לגבי כל עבירה;
(4)
הזמן שחלף ממועד העברת המידע מהרשות לאיסור הלבנת הון עד שהוחלט על השימוש במידע לשם חקירה או מניעה של עבירות נוספות.
(ב)
עותק מן הדיווח יימסר לשרת המשפטים ולוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

תוספת ראשונה

(תקנות 3 ו־4)

חלק א׳: רשויות שניתן להעביר אליהן מידע לפי תקנה 3 (לצורך חקירת עבירות נוספות ומניעתן או גילוי עבריינים בעבירות נוספות והעמדתם לדין)

משטרת ישראל;
משטרה צבאית חוקרת;
היחידה לחקירות פנים של המשטרה הצבאית;
המחלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטים;
רשות ניירות ערך;
רשות ההגבלים העסקיים.

חלק ב׳: רשויות שניתן להעביר אליהן מידע לפי תקנה 4 לצורך המטרות העיקריות

משטרת ישראל;
משטרה צבאית חוקרת;
היחידה לחקירות פנים של המשטרה הצבאית;
המחלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטים;
שירות הביטחון הכללי;
אגף המודיעין בצבא הגנה לישראל;
המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;
יחידה במלמ״ב;
שירות בתי הסוהר.

תוספת שנייה

(תקנה 5(א))

החלטה על שימוש במידע והעברתו לרשות אחרת לצורך חקירת עבירות נוספות ומניעתן או גילוי עבריינים בעבירות נוספות והעמדתם לדין

בתוקף סמכותי לפי תקנה 3 לתקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר לפקיד מכס חוקר לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשע״ז–2017 (להלן – התקנות), אני מתיר את השימוש במידע המצוי במסמך המצ״ב, מס׳ סימוכין . . . . . . . . . . . ., שהועבר מהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור וזאת לצורך חקירת/מניעת (מחק את המיותר) עבירה נוספת או גילוי עבריינים והעמדתם לדין; ”עבירה נוספת“, כהגדרתה בתקנות, מסוג: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (פירוט סעיף העבירה)
(ימולא אם ההחלטה היא על העברת המידע אל מחוץ לרשות המסים)
כמו כן, בתוקף סמכותי לפי תקנה 3 לתקנות החלטתי על העברת המידע האמור אל: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (שם הגוף החוקר/הרשות החוקרת), וזאת לצורך המצוין לעיל.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תאריך
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שם הגורם המוסמך

תוספת שלישית

(תקנה 5(א))

החלטה על העברת מידע לרשות אחרת לצורך המטרות העיקריות

בתוקף סמכותי לפי תקנה 4 לתקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר לפקיד מכס חוקר לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשע״ז–2017 (להלן – התקנות), החלטתי על העברת המידע המצוי במסמך המצ״ב, מס׳ סימוכין . . . . . . . . . . . . . . . ., שהועבר מהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור וזאת לצורך ביצוע חוק איסור הלבנת הון / ביצוע חוק המאבק בטרור / לשם הגנה על ביטחון המדינה / לשם המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור (מחק את המיותר).
כמו כן, בתוקף סמכותי לפי תקנה 4 לתקנות החלטתי על העברת המידע האמור אל: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (שם הגוף/הרשות), וזאת לצורך המצוין לעיל.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תאריך
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שם הגורם המוסמך


י״א בשבט התשע״ז (7 בפברואר 2017)
  • איילת שקד
    שרת המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.