חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למחלקה לחקירת שוטרים לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למחלקה לחקירת שוטרים לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למחלקה לחקירת שוטרים לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשפ״ב–2022


ק״ת תשפ״ב, 2522.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 30(ז) ו־(ט) ו־32(א) ו־(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000 (להלן – החוק), בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”גורם מוסמך“ – ראש מפלג המודיעין במחלקה לחקירת שוטרים או ראש אגף חקירות ומודיעין או היועץ המשפטי של אגף חקירות ומודיעין;
”המשטרה“ – משטרת ישראל;
”הרשות“ – הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור;
”השב״כ“ – שירות הביטחון הכללי;
”יחידה במלמ״ב“ – יחידה באגף הממונה על הביטחון במערכת הביטחון, שקבע שר הביטחון בצו לפי סעיף 30(ג1) לחוק;
”מאגר מידע“ – מאגר המידע שהוקם לפי סעיף 28 לחוק;
”מחלקה לחקירת שוטרים“ – המחלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטים;
”מטרה נוספת“ – כל אחת מהמטרות המפורטות בתקנה 2(1);
”מטרה עיקרית“ – כל אחת מהמטרות המפורטות בתקנה 4;
”מידע“ – כל נתון שהתקבל במאגר המידע לפי הוראות החוק, וכן כל עיבוד שלו;
”עבירה נוספת“ – כל אחת מהעבירות המפורטות בתקנה 7;
”עבירת מקור“ – כמשמעותה בסעיף 2 לחוק.
גורם מוסמך
גורם מוסמך רשאי להחליט, במקרה מסוים –
(1)
על שימוש במידע שהתקבל מהרשות לפי סעיף 30(ב2) או (ה)(1) לחוק, לשם חקירת עבירות נוספות ומניעתן או לשם גילוי עבריינים בעבירות הנוספות והעמדתם לדין או לשם מניעה וחקירה של פעילות של ארגוני טרור או של פגיעה בביטחון המדינה כמפורט בתקנה 3;
(2)
על העברת מידע לגורם מחוץ למחלקה לחקירת שוטרים לפי סעיף 30(ח) לחוק וכמפורט בתקנות 3 ו־4, לפי העניין.
שימוש במידע והעברתו לצורך המטרות הנוספות
מצא גורם מוסמך כי יש יסוד סביר להניח שבמידע שהתקבל מהרשות לפי סעיף 30(ב2) ו־(ה)(1) לחוק, יש כדי לקדם באופן ממשי, במקרה מסוים, את השגת המטרות הנוספות, רשאי הוא להתיר את השימוש במידע למטרות אלה, לרבות העברתו לשם כך, אם מצא שיש בכך צורך, לגורם מחוץ למחלקה לחקירת שוטרים הקבוע בחלק א׳ של התוספת הראשונה, המוסמך לבצע את החקירה בעניין אותה עבירה.
העברת מידע לצורך המטרות העיקריות
מצא גורם מוסמך כי לשם ביצועו של החוק או של חוק המאבק בטרור, פקודת המסחר עם האויב, חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית וסימן א׳ בפרק ב׳ לחוק המאבק בתוכנית הגרעין של איראן, לשם הגנה על ביטחון המדינה או לשם המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור, יש להעביר מידע שהתקבל לפי החוק מהרשות, לגורם בישראל מחוץ למחלקה לחקירת שוטרים, המוסמך לפעול למטרות האמורות, כקבוע בחלק ב׳ של התוספת הראשונה, רשאי הוא להחליט על העברת המידע כאמור.
תיעוד החלטות
(א)
הגורם המוסמך יתעד את החלטותיו כאמור בתקנות 3 ו־4 לפי הטפסים שבתוספת השנייה או השלישית, לפי העניין.
(ב)
הגורם המוסמך ינהל רישום מרוכז של החלטות כאמור בתקנת משנה (א), ובו יצוינו כל אלה:
(1)
מועד מתן ההחלטה;
(2)
העבירה הנוספת שלשם חקירתה או מניעתה נעשה שימוש במידע לפי תקנה 3;
(3)
תמצית המידע;
(4)
היחידה או הגוף שאליו הועבר המידע לפי סעיף 30(ח) לחוק, אם הועבר, והחוק שלשם ביצועו הועבר המידע.
מגבלה על העברת מידע ושימוש במידע
(א)
לא יועבר מידע שהועבר ממאגר המידע למחלקה לחקירת שוטרים לגורם בישראל מחוץ למחלקה לחקירות שוטרים ולא ייעשה במידע שהועבר ממאגר המידע למחלקה לחקירת שוטרים שימוש למטרות הנוספות, אלא לפי תקנות אלה או אם נקבע אחרת בהוראת חוק מפורשת.
(ב)
אין באמור בתקנת משנה (א) כדי למנוע –
(1)
מהמחלקה לחקירת שוטרים למסור מידע לצורך קבלת חוות דעת של מומחה, אם הדבר דרוש לצורך החקירה, או לשתף רשות הממונה על חקירת עבירת המקור, בחקירת עבירה לפי החוק;
(2)
מהמחלקה לחקירת שוטרים או מגורם שהועבר לו מידע לפי תקנה 3 או 4, להעביר מידע לגורם המוסמך לצורך העמדה לדין וניהול הליך משפטי.
העבירות הנוספות
העבירות הנוספות הן אלה:
(1)
עבירה שהעונש הקבוע לה הוא חמש שנות מאסר לפחות לפי כל אחד מהחוקים האלה:
(א)
(ב)
(ג)
(ד)
(ה)
(ו)
(ז)
(ח)
(ט)
(י)
(יא)
(יב)
(יג)
(יד)
(2)
עבירת מקור, שאינה מפורטת בפסקה (1), אשר העונש הקבוע לה הוא שלוש שנות מאסר לפחות, ובלבד שהחקירה בעניינה החלה כחלק מחקירת עבירה לפי סעיף 3, או 4 לחוק.
דיווח
(א)
מנהל המחלקה לחקירת שוטרים ידווח לשר המשפטים, בכתב, מדי שנה בשנה, על כל אלה:
(1)
מספר ההחלטות על שימוש במידע לצורך המטרות הנוספות, בחלוקה לפי מידע שהתבקש מאת הרשות ומידע שהועבר ביוזמת הרשות;
(2)
מספר ההחלטות על העברת מידע לגורמים מחוץ למחלקה לחקירת שוטרים לפי תקנות 3 ו־4, בחלוקה לפי הגורמים שאליהם הועבר המידע;
(3)
העבירות הנוספות שלשם חקירתן או מניעתן נעשה שימוש במידע לפי תקנה 3, ומספר המקרים לגבי כל עבירה;
(4)
הזמן שחלף ממועד העברת המידע מהרשות עד שהוחלט על השימוש במידע לשם חקירה או מניעה של עבירות נוספות.
(ב)
עותק מן הדיווח יימסר לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

תוספת ראשונה

(תקנות 3 ו־4)

חלק א׳: רשויות שניתן להעביר אליהן מידע לפי תקנה 3 לצורך המטרות הנוספות

משטרה;
שירות הביטחון הכללי;
משטרה צבאית חוקרת;
היחידה לחקירות פנים של המשטרה הצבאית;
רשות ניירות ערך;
רשות ההגבלים העסקיים;
רשות המסים בישראל;
אגף המודיעין בצבא ההגנה לישראל;
המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;
יחידה במלמ״ב.

חלק ב׳: רשויות שניתן להעביר אליהן מידע לפי תקנה 4 לצורך המטרות העיקריות

משטרה;
שירות הביטחון הכללי;
משטרה צבאית חוקרת;
היחידה לחקירות פנים של המשטרה הצבאית;
אגף המודיעין בצבא ההגנה לישראל;
המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;
שר הביטחון;
שירות בתי הסוהר.

לרשויות שלהלן ניתן להעביר מידע לפי תקנה 4 לצורך המטרות העיקריות, רק לשם ביצוע הפעולות האלה:

פקיד מכס – לשם הפעלת סמכויות לפי סעיפים 26 ו־27 לחוק;
ממונה לפי סעיף 12 לחוק ומפקח שמונה לפי סעיף 11יד לחוק – לשם פיקוח על ביצוע הוראות החוק ולשם הטלת עיצום כספי לפי הוראות החוק;
ועדה להטלת עיצום כספי שהוקמה לפי סעיף 13 לחוק – לשם הטלת עיצום כספי לפי הוראות החוק.

תוספת שנייה

(תקנה 5(א))

החלטה על שימוש במידע והעברתו לרשות אחרת לצורך המטרות הנוספות

בתוקף סמכותי לפי תקנה 3 לתקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למחלקה לחקירת שוטרים לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשפ״ב–2022 (להלן – התקנות), אני מתיר את השימוש במידע המצוי במסמך המצ״ב, מספר סימוכין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., שהועבר מהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, וזאת לצורך חקירת / מניעת (מחק את המיותר) עבירה נוספת או גילוי עבריינים והעמדתם לדין בקשר עם עבירה כאמור או לשם מניעה וחקירה של פעילות של ארגוני טרור או של פגיעה בביטחון המדינה; לעניין זה, ”עבירה נוספת“ – כהגדרתה בתקנה 7 לתקנות, מסוג: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (פירוט סעיף העבירה).
(ימולא אם ההחלטה היא על העברת המידע אל מחוץ למחלקה לחקירת שוטרים)
כמו כן, בתוקף סמכותי לפי תקנה 3 לתקנות החלטתי על העברת המידע האמור אל: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (שם הגוף החוקר/הרשות החוקרת המופיע בתוספת הראשונה), וזאת לצורך המצוין לעיל.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תאריך
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שם הגורם המוסמך

תוספת שלישית

(תקנה 5(א))

החלטה על העברת מידע לרשות אחרת לצורך המטרות העיקריות

בתוקף סמכותי לפי תקנה 4 לתקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למחלקה לחקירת שוטרים לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשפ״ב–2022, החלטתי על העברת המידע המצוי במסמך המצ״ב, מספר סימוכין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., שהועבר מהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, וזאת לצורך ביצוע חוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000 / חוק המאבק בטרור, התשע״ו–2016 / פקודת המסחר עם האויב / חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית / סימן א׳ בפרק ב׳ לחוק המאבק בתוכנית הגרעין של איראן / לשם הגנה על ביטחון המדינה / לשם המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור (מחק את המיותר), אל: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (שם הגוף החוקר/הרשות החוקרת המופיע בתוספת הראשונה), וזאת לצורך המצוין לעיל.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תאריך
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שם הגורם המוסמך


ל׳ בשבט התשפ״ב (1 בפברואר 2022)
  • גדעון סער
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.