לדלג לתוכן

תקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר לחוקר ניירות ערך לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר לחוקר ניירות ערך לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר לחוקר ניירות ערך לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשפ״ב–2022


ק״ת תשפ״ב, 2518.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 30(ז2) ו־(ט) ו־32(א) ו־(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000 (להלן – החוק), בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”גורם מוסמך“ – מנהל מחלקת חקירות, מודיעין, בקרת מסחר ברשות ניירות ערך או חוקר בכיר שהוא הסמיך לכך;
”הרשות“ – הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור;
”חוקר בכיר“ – כהגדרתו בחוק ניירות ערך;
”חוקר ניירות ערך“ – כהגדרתו בסעיף 30(י) לחוק;
”יחידה במלמ״ב“ – יחידה באגף הממונה על הביטחון במערכת הביטחון, שקבע שר הביטחון בצו לפי סעיף 30(ג1) לחוק;
”מאגר מידע“ – מאגר המידע שהוקם לפי סעיף 28 לחוק;
”מטרה עיקרית“ – כל אחת מהמטרות המפורטות בתקנה 4;
”מידע“ – כל נתון שהתקבל במאגר המידע לפי החוק, וכן כל עיבוד שלו;
”עבירת מקור“ – כמשמעותה בסעיף 2 לחוק;
”עבירה נוספת“ – כל אחת מהעבירות המפורטות בתקנה 7.
גורם מוסמך
גורם מוסמך רשאי להחליט, במקרה מסוים –
(1)
על שימוש במידע שהתקבל מהרשות לפי סעיף 30(ב3) לחוק, לשם חקירת עבירות נוספות ומניעתן או לשם גילוי עבריינים בעבירות האמורות והעמדתם לדין כמפורט בתקנה 3;
(2)
על העברת מידע לגורם מחוץ לרשות ניירות ערך לפי סעיף 30(ח) לחוק וכמפורט בתקנות 3 ו־4, לפי העניין.
שימוש במידע והעברתו לצורך חקירה ומניעה של עבירות נוספות
מצא גורם מוסמך כי יש יסוד סביר להניח שבמידע שהתקבל מהרשות לפי סעיף 30(ב3) לחוק יש כדי לקדם באופן ממשי, במקרה מסוים, חקירת עבירות נוספות ומניעתן או גילוי עבריינים בעבירות נוספות והעמדתם לדין, רשאי הוא להתיר את השימוש במידע לצורך זה, לרבות העברתו לשם כך, אם מצא שיש בכך צורך, לגורם אחר ברשות ניירות ערך או לגורם מחוץ לרשות ניירות ערך הקבוע בחלק א׳ לתוספת הראשונה, המוסמך לבצע את החקירה בעניין אותה עבירה.
העברת מידע לצורך המטרות העיקריות
מצא גורם מוסמך כי לשם ביצועו של החוק או של חוק המאבק בטרור, פקודת המסחר עם האויב, חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית וסימן א׳ בפרק ב׳ לחוק המאבק בתוכנית הגרעין של איראן, לשם הגנה על ביטחון המדינה או לשם המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור, יש להעביר מידע שהתקבל לפי החוק מהרשות לגורם בישראל, המוסמך לפעול למען המטרות האמורות, כקבוע בחלק ב׳ של התוספת הראשונה, רשאי הוא להחליט על העברת המידע כאמור.
תיעוד החלטות
(א)
הגורם המוסמך יתעד את החלטותיו כאמור בתקנות 3 ו־4 לפי הטפסים שבתוספת השנייה או השלישית, לפי העניין.
(ב)
הגורם המוסמך ינהל רישום מרוכז של החלטות כאמור בתקנת משנה (א), ובו יצוינו כל אלה:
(1)
מועד מתן ההחלטה;
(2)
העבירה הנוספת שלשם חקירתה או מניעתה נעשה שימוש במידע לפי תקנה 3;
(3)
תמצית המידע;
(4)
היחידה או הגוף שאליו הועבר המידע לפי סעיף 30(ח) לחוק, אם הועבר, והחוק שלשם ביצועו הועבר המידע.
מגבלה על העברת מידע ושימוש במידע
(א)
לא יועבר מידע שהועבר ממאגר המידע לחוקר ניירות ערך, לגורם בישראל מחוץ לרשות ניירות ערך, ולא ייעשה במידע שהועבר ממאגר המידע לרשות ניירות ערך שימוש לחקירת עבירות נוספות ומניעתן או לגילוי עבריינים בעבירות נוספות והעמדתם לדין, אלא לפי תקנות אלה או אם נקבע אחרת בהוראת חוק מפורשת.
(ב)
אין באמור בתקנת משנה (א) כדי למנוע –
(1)
מרשות ניירות ערך למסור מידע לצורך קבלת חוות דעת של מומחה, אם הדבר דרוש לצורך החקירה, או לשתף רשות הממונה על חקירת עבירת המקור בחקירת עבירה לפי החוק;
(2)
מרשות ניירות ערך או מגורם שהועבר לו מידע לפי תקנה 3 או 4, להעביר מידע לגורם המוסמך לצורך העמדה לדין וניהול הליך משפטי.
העבירות הנוספות
העבירות הנוספות הן אלה, ובלבד שהעבירה הנוספת קשורה לחקירת העבירה שלגביה התבקש המידע כאמור בסעיף 30(ז2) לחוק:
(1)
עבירה שהעונש הקבוע לה הוא חמש שנות מאסר לפחות לפי כל אחד מהחוקים האלה:
(א)
(ב)
(ג)
(ד)
(ה)
(ו)
(ז)
(ח)
(ט)
(י)
(יא)
(יב)
(יג)
(יד)
(2)
עבירת מקור, שאינה מפורטת בפסקה (1), אשר העונש הקבוע לה הוא שלוש שנות מאסר לפחות, ובלבד שהחקירה בעניינה החלה כחלק מחקירת עבירה לפי סעיף 3 או 4 לחוק.
דיווח
(א)
יושב ראש רשות ניירות ערך ידווח לשר האוצר, בכתב, מדי שנה בשנה, על כל אלה:
(1)
מספר ההחלטות על שימוש במידע לצורך חקירת עבירות נוספות ומניעתן או גילוי עבריינים בעבירות נוספות והעמדתם לדין;
(2)
מספר ההחלטות על העברת מידע לגורמים מחוץ לרשות ניירות ערך לפי תקנות 3 ו־4, בחלוקה לפי הגורמים שאליהם הועבר המידע;
(3)
העבירות הנוספות שלשם חקירתן או מניעתן נעשה שימוש במידע לפי תקנה 3, ומספר המקרים לגבי כל עבירה;
(4)
הזמן שחלף ממועד העברת המידע מהרשות לאיסור הלבנת הון עד שהוחלט על השימוש במידע לשם חקירה או מניעה של עבירות נוספות.
(ב)
עותק מן הדיווח יימסר לשר המשפטים ולוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

תוספת ראשונה

(תקנות 3 ו־4)

חלק א׳: רשויות שניתן להעביר אליהן מידע לפי תקנה 3 לצורך חקירת עבירות נוספות ומניעתן או גילוי עבריינים בעבירות נוספות והעמדתם לדין

משטרת ישראל;
משטרה צבאית חוקרת;
היחידה לחקירות פנים של המשטרה הצבאית;
המחלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטים;
רשות המסים;
רשות התחרות.

חלק ב׳: רשויות שניתן להעביר אליהן מידע לפי תקנה 4 לצורך המטרות העיקריות

משטרת ישראל;
משטרה צבאית חוקרת;
היחידה לחקירות פנים של המשטרה הצבאית;
המחלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטים;
שירות הביטחון הכללי;
אגף המודיעין בצבא ההגנה לישראל;
המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;
יחידה במלמ״ב;
שירות בתי הסוהר.

תוספת שנייה

(תקנה 5(א))

החלטה על שימוש במידע והעברתו לרשות אחרת לצורך חקירת עבירות נוספות ומניעתן או גילוי עבריינים בעבירות נוספות והעמדתם לדין

בתוקף סמכותי לפי תקנה 3 לתקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר לחוקר ניירות ערך לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשפ״ב–2022 (להלן – התקנות), אני מתיר את השימוש במידע המצוי במסמך המצ״ב, מס׳ סימוכין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., שהועבר מהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, וזאת לצורך חקירת/מניעת (מחק את המיותר) עבירה נוספת או גילוי עבריינים והעמדתם לדין בקשר עם עבירה כאמור; לעניין זה, ”עבירה נוספת“ – כהגדרתה בתקנות, מסוג: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (פירוט סעיף העבירה).
(ימולא אם ההחלטה היא על העברת המידע אל מחוץ לרשות ניירות ערך)
כמו כן, בתוקף סמכותי לפי תקנה 3 לתקנות החלטתי על העברת המידע האמור אל: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (שם הגוף החוקר/הרשות החוקרת), וזאת לצורך המצוין לעיל.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תאריך
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שם הגורם המוסמך

תוספת שלישית

(תקנה 5(א))

החלטה על שימוש במידע והעברתו לרשות אחרת לצורך המטרות העיקריות

בתוקף סמכותי לפי תקנה 4 לתקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר לחוקר ניירות ערך לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשפ״ב–2022 (להלן – התקנות), החלטתי על העברת המידע המצוי במסמך המצ״ב, מס׳ סימוכין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., שהועבר מהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, וזאת לצורך ביצוע חוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000 / ביצוע חוק המאבק בטרור, התשע״ו–2016 / פקודת המסחר עם האויב / חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית / סימן א׳ בפרק ב׳ לחוק המאבק בתוכנית הגרעין של איראן / לשם הגנה על ביטחון המדינה / לשם המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור (מחק את המיותר), אל: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (שם הגוף החוקר/הרשות החוקרת), וזאת לצורך המצוין לעיל.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תאריך
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שם הגורם המוסמך


ל׳ בשבט התשפ״ב (1 בפברואר 2022)
  • גדעון סער
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.