תולדות תנאים ואמוראים/ג/רב גידל

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


אח"כ שמלך רב הונא וכל תלמידי דר"וש ישבו לפניו, מצינו גם את רב גידל שם כברכות מט. יתיב ר' זירא אחורי דרב גידל ויתיב רב גידל קמיה דר"ה, וביבמות סד: שר' אבא בר זבדא ורב גידל ור' חלבו ורב ששת איעקור מפרקיה דרב הונא.

וכן קיבל מר' ירמיה בר אבא כבכורות לו: א"ר ירמיה ב"א מנא ליה ליהודה (רב יהודה) הא? אנא אמרי לגידול וגידול ליהודה. ובע"ז יא: מצינו רב יהודה שרא לרב גידול לזבוני חטים בחגתא.

וכפי הנראה הלך לו רב גידל לא"י וקיבל תורה מר' יוחנן ולכן מצינו נדה כד. רב גידל אר"י ב"פ, וכן משמע קידושין נט. שאמרו שם רב גידל הוה מהפיך בההיא ארעא אזל ר' אכא זבנה אזל רב גידל קבליה לר' זירא ור' זירא קבליה לר' יצחק נפחא, א"ל המתן עד שיעלה אצלנו לרגל כי סליק ר' אבא וכו', ומשמע שכל המעשה היה בא"י. וכן מצינו יומא סט: שאמרו במערבא מתני הכי אמר רב גידל שגדלו בשם המפורש ורב מתנא אמר וכו'. וכן הוא במגילה ספ"ג.

מהלכותיו נשאר לנו אך ביצה פ"א ה"א ר' זעירא בשם גידול. וזולת זה מצינו אך מה שקבלו ממנו תורת רב כמנחות ל., ב"ב טו., רב כהנא אר"נ אמר רב נדה י., רבא בר"ה אר"ג אמר רב קידושין מב. ב"פ.

ממעשיו הגדולים מצינו ברכות כ. שהיה רגיל דהוה קא אזיל ויתיב אשערי דמטילה ואמר להו הכי טבילו, וכאשר שאלוהו לא מסתפי מר מיצ"הר? השיבן דמיין באפאי כי קאקי היורי.


רב גידל בר בנימין[עריכה]

ובירושלמי בר מיניימין.

הוא היה תלמיד רב כפסחים פ"ח ה"ח רב חייא בר יוסף גידל בר בנימין בשם רב, ובסוטה פ"ו ה"ד גרס בר מיניימין. וקרוב מאוד לומר שהוא הנקרא בבבלי גידל בר מניומי כב"ב לט: גידל בר מניומי הוה ליה מחאה למחוי אשכח לר"ה ולחייא בר רב ולרב חלקיה בר טובי ומחה קמייהו. ובירושלמי שם פ"ג ה"ג איתא המאמר בשם גידל בר מניימין, אבל א"א לומר שרב גידל בר בנימין הוא רב גידל סתמא יען שמצינו פסחים כח: אמר רב גידל אמר רב אם זרק הורצה והמאמר הזה מובא בירושלמי שם פ"ח ה"ח בשם גידל בר בנימין בשם רב, יען כי ע"פ עדות ר"ג בר יצחק בפסחים קז. אמר אנא תנינא לה לא גידול בר מנשיא ולא גידול בר מניומא אלא גידול סתמא למאי נפ"מ למירמא דידיה אדידיה, ובזה אנו רואים בבירור שסתם רב גידל אינו גידל בר מניומי.

אבל גם זה ברור שכולם היו בזמן אחד והיו תלמידי דרב, ומצינו שקלים פ"ד ה"ג גידל בר בנימין בשם אסי. ובברכות מט. גידל בר מניומי הוה קאי קמיה דר"נ, טעה ר"נ (ולא הזכיר של ר"ח) והדר לרישא א"ל רב גידל ב"מ מ"ט עביד מר הכי? והאמר ר"ה אמר רב וכו'.

רב גידל בר מנשיא[עריכה]

מצינו מו"ק כד. ר"ג בר מנשיא אמר שמואל, ושם כד: ר"ג בר מנשיא אמר רב, וב"ב קנה: שלח ליה גידל בר מנשיא לרב (וכן הוא גרסת הרשב"ם) ילמדנו רבינו, אבל גרסת הרי"ף והרא"ש וכן הוא גרסת הגמרא ששלח לרבא, ובע"כ צריכין אנו לומר ששנים היו, רב גידל בר מנשיא היה תלמידו דר"וש וכן מוכח מפסחים קז. שהיה בדור סתם רב גידל, אבל גידל בר מנשיא היה תלמידו דרבא, ובדק"ס מביא גרסת גדול בר מנשי או בר מנשה,