שולחן ערוך אורח חיים תקנ ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · שולחן ערוך אורח חיים · ג· >>

<< · שולחן ערוך אורח חיים · תקנ · ג · >>

דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · מגן אברהם · באר היטב · משנה ברורה · ביאור הלכה · כף החיים · באר הגולה

שולחן ערוך

גחכל ארבעה צומות הללו, אם חלו להיות בשבת, טנידחין לאחר השבת.

הגה: יואם חלו דבערב שבת, קורים יאבשחרית ומנחה ויחל (ב"י). ואם יש חופה ביום התענית בערב שבת, נוהגין להתפלל מנחה ולקרות ויחל, יבואחר כך עושין ההחופה (ועיין לעיל סימן רמ"ט סעיף ד' אם משלימין התענית):

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(ד) כל ד' צומו':    לאו דוקא דלעולם אין י' בטבת בשבת כמ"ש סי' תכ"ח ס"ב:

(ה) חלו בע"ש:    צ"ע דהא א"א לחול בע"ש אלא י' בטב':

(ו) קורין וכו':    והרב"י כ' דאין קורין במנח' וכ"ה במשנה פ"ד דתענית שאנשי מעמד לא היו קורין במנחה בע"ש מפני כבוד שבת וצ"ל דהאידנ' הכל מכינים מבע"י ולכן קורין עמ"ש סי' תי"ז א"א וידוי במנחה [אבודרהם ב"י ד"מ] חופה בתענית אסור החתן לשתות מכוס של ברכה מבעוד יום ונותנין לתינוקות עיין סי' תקס"ב ס"ב:

באר היטב

(ג) כל:    לאו דוקא דלעולם אין עשרה בטבת בשבת כמ"ש סימן תכ"ח סעיף ב'.

(ד) בע"ש:    וא"א לחול בע"ש אלא עשרה בטבת דאז אין אומרים וידוים במנחה עיין מ"ש סימן תי"ז.

(ה) החופה:    ואסור החתן לשתות מכוס של ברכה מבעוד יום ונותנין לתינוקות עיין סי' תקס"ב סעיף ב' מ"א. וכן כשחל בתוך שבעת ימי החופה ישלים תעניתו אבל יאר צייט אין צריך להתענות תוך שבעה ימי החופה אם נשא בתולה או בחור אלמנה מצאתי בעטרת זקנים ועיין במ"א סי' תקנ"ט סעיף קטן י"א.


משנה ברורה

(ח) כל ארבעה צומותכל לאו דווקא, דלעולם אין עשרה בטבת חל בשבת, כמו שכתב סימן תכ"ח סעיף ב':

(ט) נידחין לאחר השבת – ולא קודם, דאקדומי פורעניתא לא מקדמינן:

(י) ואם חלו בערב שבת – האי לישנא גם כן לאו דווקא, דכל הארבעה צומות גם כן אי אפשר לחול בערב שבת, לפי הקביעות המבואר לעיל בסימן תכ"ח, כי אם עשרה בטבת בלבד:

(יא) בשחרית ומנחה ויחל – והוא הדין דאומר הש"ץ "עננו" בין גואל לרופא. אבל אין אומרים וידויים ונפילת אפים במנחה, לפי שהוא ערב שבת. ומטעם זה אין לעשות בערב שבת יום כיפור קטן, באם ראש חודש בשבת, כי אם ביום חמישי שלפניו, לפי שאין לומר סליחות גם וידויים בערב שבת במנחה:

(יב) ואח"כ עושין החופה - ואסור אז החתן לשתות מכוס של ברכה כיון שהוא עדיין מבע"י אלא נותנין לתינוק לשתות. [ובנדחה יכול החתן לשתות מכוס של ברכה וכן לאכול ולשתות אח"כ ועיין לקמן בסימן תקס"ב ס"ב דאם התענית הוא רק מחמת עצמו שהוא התענה ביום זה א"צ להשלים] וכן כשחל אחד מהצומות בתוך שבעת ימי החופה ישלים תעניתו אבל יא"צ א"צ להתענות בתוך ז' ימי החופה אם נשא בתולה או בחור אלמנה:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן