שולחן ערוך אורח חיים מז יד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · שולחן ערוך אורח חיים · מז · יד

מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז מגן אברהם באר היטב משנה ברורה ביאור הלכה כף החיים באר הגולה

שולחן ערוך

נשים מברכות ברכת התורה:

מפרשים

מגן אברהם

(יד) נשים וכו':    דהא חייבות ללמוד דינין שלהם כמ"ש ביורה דעה סימן רמ"ו ס"ו ועוד דחייבות לומר פ' הקרבנות כמו שחייבות בתפלה וא"כ קאי הברכה ע"ז [ב"י בשם אגור] עמ"ש סי' קע"ז ס"ג:

באר היטב

(יד) התורה:    דהא חייבת ללמוד דינין שלהם ועוד דחייבת לומר פרשת הקרבנות כמו שחייבת בתפלה אם כן קאי הברכה ע"ז. ב"י.


משנה ברורה

ביאור הלכה

(*) נשים וכו':    הטעם דהא חייבות ללמוד הדינים שלהם ועוד דחייבת לומר פרשת הקרבנות כמו שחייבת בתפלה א"כ קאי הברכה ע"ז. ב"י מ"א. ולפ"ז הטעם יכולה להוציא בבה"ת את האיש וכן כתב הפמ"ג בהדיא והגר"א בביאור חולק ע"ז הטעם עי"ש אלא הטעם דמברכות הוא דאף דפטירי מתורה מ"מ יכולות לברך ולומר וצונו דלא גריעא מכל מ"ע שהזמן גרמא דקי"ל דיכולות לברך עליהן וכדלעיל בסימן י"ז ס"ב עיי"ש ולפ"ז אין יכולות להוציא את האיש וקטן שהגיע לחינוך בודאי אינו יכול להוציא את הגדול בבה"ת לפי מה שסוברים הרבה פוסקים דבה"ת הוי מן התורה וכ"כ הפמ"ג:

כף החיים

לג) סעי' י"ד. נשים מברכות ברה"ת. דהא חייבות ללמוד דינין שלהם כמ"ש ביו"ד סי' רמ"ו סעי' ו' ועוד דחייבות לומר פ' הקרבנות כמו שחייבות בתפלה וא"כ קאי הברכה על זה, ב"י בשם האגור. לבוש, מ"א ס"ק י"ד, א"ר אות י"א, מטי אות י"ט. סו"ב במקו"ח אות ג'. ר"ז אות יו"ד. ועיין ס"ח סי' שי"ג:

לד) שם נשים מברכות ברה"ת. אשה שנסתפקה אם ברכה ברכת התורה לא תברך מספק אפילו לדעת הפר"ח ודעמיה דס"ל ברה"ת מדאורייתא, ברכ"י אות ח', ועיין מש"ל אות ב':

לה) שם נשים מברכות ברה"ת. ועבדים אם מברכים ברה"ת הנה לפי הטעם הנז"ל אות ל"ב גבי הנשים דמברכין ברכת התורה לפי שחייבין לומר פ' הקרבנות כמו שחייבין בתפלה גם בעבדים י"ל כן דהא חייבין גם הם בתפלה כמ"ש סי' ק"ו סעי' ב', אבל לפי הטעם דחייבין ללמוד דינין שלהם זה ל שייך בעבדים שאינם בני לימוד כלל כמ"ש ביו"ד סי' רס"ז סעי' ע"א וא"כ לפ"ז אין להם לברך ברה"ת, ועיין פרמ"ג א"א אות י"ד שנסתפק בזה, ומדברי ספר תפלה לדוד דכ"ט ע"ב משמע דעבדים מברכין ברכת התורה כיון שחייבין בתפלה יעו"ש, ועיין יפה ללב אות יו"ד, ועוד עיין בא"ח סי' קפ"ז סעי' ג' בהגהה ובסי' רפ"ב סעי' ג' בהגהה ובאחרונים שם, ופת"ע בזה הסי' אות כ"א ודו"ק, וע"כ כיון דיש פלוגתא בדין זה וק"ל סב"ל אין להם לעבדים לברך ברכת התורה אלא ישמעו מאחרים ותכוונו לצאת. אך אם יש מנהג לברך יחזיקו במנהגם כי אחרי המנהג לא אמרינן סב"ל כמש"ל סי' טוב אות ב':