רש"ש על המשנה/עירובין/ו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

רש"ש על המשנה מסכת עירובין פרק ו

משנה תוספתא ירושלמי

<< · רש"ש על המשנה · מסכת עירובין · >>

פירושים רבי עובדיה מברטנוראפירוש תוספות יום טובפירוש יכין ובועז (תפארת ישראל)פירוש מלאכת שלמהעיקר תוספות יום טובפירוש המשניות לרמב"םמפרשי המשנה

ב[עריכה]

בתוי"ט ד"ה והוציאו את הכלים כו'. והרב שכתב כו' ובעצמו כתב כו' ש"מ כו'. ולא ידעתי מאי קאמר דלעולם יסבור הרב דלא מהני חזקה אף לת"ק שלא יוכל לחזור בו אח"כ אלא דסובר דכ"ז שלא יחזור מהני בטולו להכי קאמר מהרו ועשו צרכיכם ור"ל אף משתחשך טרם שיוציא כליו ויחזור וא"ל ר"י דלא כן היה אלא אמר להם מהרו כו' מבעו"י עד שלא יצא היום ולא כו' כדקאמרת רק דלכאורה הוא נגד הגמ' שאמרה למימרא דכי מפקי אינהו כו' לא אסר וכו'. ואולי סובר הרע"ב דכל השקלי וטריא שם הוא על הברייתא דתני שם הוציאו מה שאתם מוציאין כו' דמשמע איזה דבר בעלמא שיהיה רק חזקה אבל במשנה דגורס בה ועשו צרכיכם מ"ל כל צרכיהם כמו בדר"י וע"כ דלא מהני חזקה. [ובר מן דין אין לדקדוקו של התוי"ט בדברי הרע"ב כל יסוד. דהדברים "ולא עוד שיוציא כליו" קאי על הצדוקי ולא עליהם כמו שהעיר ע"ז בנמוקי הגרי"ב]:


ה[עריכה]

ברע"ב ד"ה א"צ לערב והוא שיהיו כולן שותפות בכלי אחד. לע"ד נל"פ דלישנא דמתניתין לזה ביין ולזה ביין. דמשמע דקנה בעה"ב עם שכן אחד יין בשותפות וכן עם שכן אחר נמצא דשכן עם שכן אין להם שותפות כלל. לכן בעינן שיתערבו בכ"א דהשתא הוו כולן שותפין בהדדי באותו כלי אבל אם כולן יחד שותפין בב' הכלים אפילו באחד יין ובאחד שמן הוי עירוב ומצטרפין זה עם זה וזהו דינא דב"ה (ועי' בתוס') ויש לכוין גם פירש"י ותוס' לזה: