רש"י על שופטים א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


רש"י על שופטים · א · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מי יעלה לנו אל הכנעני" - על מקומות שהפלנו בגורל ועדיין לא נכבשו

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יהודה יעלה" - שבט יהודה יעלה תחלה לכבוש את גורלו

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לשמעון אחיו" - לשבט שמעון

"עלה אתי" - ועזרני לכבוש את מה שנפל בגורלי ויש פותרין יהודה יעלה הוא עתניאל הוא יעבץ שאנו אומרים במסכת (תמורה טז א) מה שמו יהודה אחי שמעון שמו ולשמעון אחיו אמר שילך אתו

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בבזק" - שם מקום

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שבעים מלכים וגו'" - מכאן אתה למד מה גדולתן ועושרן של מלכי כנען שהרי אדני בזק לא היה כדאי למנות (יהושע יב) עם מלכי כנען בשם מלך וכתוב בו כן

"ויביאהו ירושלם" - שהלכו משם להלחם על ירושלים

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שלחו באש" - שלחו אש בכלה

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אחי כלב" - מאמו

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ותסיתהו" - (תרגום) ואמלכתיה לשון נמלך שמיעצין האדם ומשיאין לבו לדבר אחר נראה לי

"ותצנח" - (תרגום) ואתרכינת ליפול לרגלי אביה

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ארץ הנגב" - אדם שביתו מנוגב מכל טוב שאין בו אלא תורה

"גלת מים" - שדה בית הבעל (תרגום) אתר בית שקיא דמיא

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מעיר התמרים" - היא יריחו שניתן להם דושנה של יריחו לאוכלה עד שיבנה בית המקדש ומי שיבנה בית הבחירה בחלקו יטלנה כדי שיהא לכל ישראל חלק בבית הבחירה ונתנוה לבני יתרו ארבע מאות ארבעים שנה והתלמידים שבהם הניחוה והלכו אצל עתניאל בן קנז הוא יעבץ במדבר יהודה אשר בנגב ערד ללמוד תורה

"וישב את העם" - עם התלמידים היושבים לפניו הוא בקש מאת הקדוש ברוך הוא שיזמין לו תלמידים הגונים שנאמר (דברי הימים א ד י) ויקרא יעבץ לאלהים וגו' וזימן לו החסידים הללו

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי לא להוריש" - תרגם יונתן בתר כן דחבו לא יכילו לתרכא ית יתבי מישרא

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואת היבוסי ישב ירושלם" - מחוז היה בירושלים ששמו יבוסי (פרקי דרבי אליעזר לו) ומבני אבימלך היו ולא הורישם מפני השבועה (בראשית כא כג-כד) עד שבא דוד (שמואל ב ה ו-ז) לפי שעדיין היה נכדו קיים והוא נשבע לו ולנינו ולנכדו

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בית אל" - שנפל בגורלם (יהושע טז א) ואף על פי שפסל מיכה עמהם שהרי מיכה משבט אפרים (שופטים יז א) נאמר כאן וה' עמם הוא שאמר דנייאל (דנייאל ט ז) לך ה' הצדקה ולנו בשת הפנים

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויתירו" - על ידי אחרים (תרגום) ושלחו מאללין ויתורו את ארץ (במדבר יג ב) נאמר במרגלים עצמן ואלו ששלחו מרגלים נאמר בהם ויתירו

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"את מבוא העיר" - שהיו נכנסים לה דרך המערה ולוז אחד עומד על פי המערה ונכנסים דרך הלוז למערה

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויראם" - באצבעו

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לוז" - שגדלים בו אגוזים דקים קולדר"א בלע"ז

"הוא שמה עד היום" - לא בלבלה סנחריב ולא החריבה נבוכדנצר

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולא הוריש מנשה" - סיפר הכתוב בגנותו שהתחילו למעול בהקדוש ברוך הוא שצוה אותם (במדבר לג נב) והורשתם את כל יושבי הארץ וגו'