רש"י על דברים ו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על דברים · ו · >>

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ה' אלהינו ה' אחד" - ה' שהוא אלהינו עתה ולא אלהי האומות ע"א הוא עתיד להיות ה' אחד שנא' (צפניה ג) כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' ונאמר (זכריה יד) ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואהבת" - (ספרי) עשה דבריו מאהבה אינו דומה עושה מאהבה לעושה מיראה העושה אצל רבו מיראה כשהוא מטריח עליו מניחו והולך לו

"בכל לבבך" - (ספרי) בשני יצריך ד"א בכל לבבך שלא יהיה לבך חלוק על המקום

"ובכל נפשך" - אפילו הוא נוטל את נפשך

"ובכל מאדך" - (ברכות טז) בכל ממונך יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו לכך נאמר ובכל מאדך דבר אחר ובכל מאדך בכל מדה ומדה שמודד לך בין במדה טובה בין במדת פורענות וכן דוד הוא או' (תהלים קטז) כוס ישועות אשא וגו' (שם) צרה ויגון אמצא וגו'

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והיו הדברים וגו'" - ומהו האהבה והיו הדברים האלה שמתוך כך אתה מכיר בהקב"ה ומדבק בדרכיו (ספרי)

"אשר אנכי מצוך היום" - (שם) לא יהיו בעיניך כדיוטגמא ישנה שאין אדם סופנה אלא כחדשה שהכל רצין לקראתה דיוטגמא מצות המלך הבאה במכתב

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ושננתם" - (שם) לשון חדוד הוא שיהיו מחודדים בפיך שאם ישאלך אדם דבר לא תהא צריך לגמגם בו אלא אמור לו מיד

"לבניך" - אלו התלמידים מצינו בכל מקום שהתלמידי' קרוים בנים שנא' (דברים יד) בנים אתם לה' אלהיכם ואומר (מלכים ב ב) בני הנביאים אשר בבית אל וכן בחזקיהו שלמד תורה לכל ישראל וקראם בנים שנ' (ד"ה ב כט) בני עתה אל תשלו וכשם שהתלמידים קרוים בנים שנאמר בנים אתם לה' אלהיכם כך הרב קרוי אב שנאמר (מלכים ב כ) אבי אבי רכב ישראל וגו'

"ודברת בם" - (ספרי) שלא יהא עיקר דבורך אלא בם עשם עיקר ואל תעשם טפל

"ובשכבך" - (שם) יכול אפילו שכב בחצי היום ת"ל ובקומך יכול אפילו עמד בחצי הלילה ת"ל בשבתך בביתך ובלכתך בדרך דרך ארץ דברה תורה זמן שכיבה וזמן קימה

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וקשרתם לאות על ידך" - אלו תפילין שבזרוע

"והיו לטטפת בין עיניך" - אלו תפילין שבראש ועל שם מנין פרשיותיהם נקראו טטפת טט בכתפי שתים פת באפריקי שתים

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מזזות ביתך" - מזזת כתיב שאין צריך אלא אחת

"ובשעריך" - לרבות שערי חצרות ושערי מדינות ושערי עיירות (יומא יא)

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חצובים" - לפי שהיו מקום טרשין וסלעים נופל בו לשון חציבה

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מבית עבדים" - כתרגומו מבית עבדותא ממקום שהייתם שם עבדים

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ובשמו תשבע" - אם יש בך כל המדות הללו שאתה ירא את שמו ועובד אותו אז בשמו תשבע שמתוך שאתה ירא את שמו תהא זהיר בשבועתך ואם לאו לא תשבע

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מאלהי העמים אשר סביבותיכם" - הוא הדין לרחוקים אלא לפי שאתה רואה את סביבותיך תועים אחריהם הוצרך להזהיר עליהם ביותר

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"במסה" - כשיצאו ממצרים שנסוהו במים שנאמר (שמות יז) היש ה' בקרבנו

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הישר והטוב" - זו פשרה לפנים משורת הדין

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כאשר דבר" - והיכן דבר (שמות כג) והמותי את כל העם וגו'

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי ישאלך בנך מחר" - יש מחר שהוא אחר זמן