רש"י על במדבר ט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על במדבר · ט · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בחדש הראשון" - פרשה שבראש הספר לא נאמרה עד אייר למדת (פסחים פ"ק ספרי) שאין סדר מוקדם ומאוחר בתורה ולמה לא פתח בזו מפני שהוא גנותן של ישראל שכל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר לא הקריבו אלא פסח זה בלבד

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"במועדו" - (שם) אף בשבת במועדו אף בטומאה

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ככל חקתיו" - אלו מצות שבגופו שה תמים זכר בן שנה

"וככל משפטיו" - אלו מצות שעל גופו ממקום אחר כגון שבעת ימים למצה ולביעור חמץ (ס"א מצות שבגופו שה תמים זכר בן שנה שעל גופו צלי אש ראשו על כרעיו ועל קרבו שחוץ לגופו מצה וביעור חמץ)

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וידבר משה וגו'" - (ספרי) מה ת"ל והלא כבר נאמר (ויקרא כג) וידבר משה את מועדי ה' אלא כששמע פרשת מועדים מסיני אמר להם וחזר והזהירם בשעת מעשה

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לפני משה ולפני אהרן" - (ספרי) כששניהם יושבין בבית המדרש באו ושאלום ולא יתכן לומר זה אחר זה שאם משה לא היה יודע אהרן מנין לו

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"למה נגרע" - (שם) אמר להם אין קדשים קרבים בטומאה אמרו לו יזרק הדם עלינו בכהנים טהורים ויאכל הבשר לטמאים (ס"א לטהורים כ"ג רא"ם) אמר להם עמדו ואשמעה כתלמיד המובטח לשמוע מפי רבו אשרי ילוד אשה שכך מובטח שכל זמן שהיה רוצה היה מדבר עם השכינה (סנהדרין פ"ק) וראויה היתה פרשה זו להאמר ע"י משה כשאר כל התורה כולה אלא שזכו אלו שתאמר על ידיהן שמגלגלין זכות ע"י זכאי

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"או בדרך רחקה" - נקוד עליו לומר לא שרחוקה ודאי אלא שהיה חוץ לאסקופת העזרה כל זמן שחיטה פסח שני מצה וחמץ עמו בבית ואין שם יו"ט ואין איסור חמץ אלא עמו באכילתו

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וכי יגור אתכם גר ועשה פסח" - (פסחים צג ספרי) יכול כל המתגייר יעשה פסח מיד ת"ל חקה אחת וגו' אלא כך משמעו וכי יגור אתכם גר ובא עת לעשות פסח עם חביריו כחקה וכמשפט יעשה

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"המשכן לאהל העדת" - המשכן העשוי להיות אהל ללוחות העדות

"יהיה על המשכן" - כמו הוה על המשכן וכן כל לשון הפרשה

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"העלות הענן" - כתרגומו אסתלקות וכן ונעלה הענן ולא יתכן לכתוב ולפי עלות הענן ועלה הענן שאין זה לשון סלוק אלא צמוח ועלייה כמו (מלכים א יח) והנה עב קטנה ככף איש עולה מים

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"על פי ה' יסעו" - שנינו במלאכת המשכן כיון שהיו ישראל נוסעים היה עמוד הענן מתקפל ונמשך על גבי בני יהודה כמין קורה תקעו והריעו ותקעו ולא היה מהלך עד שמשה אומר קומה ה' ונסע דגל מחנה יהודה זו בספרי

"ועל פי ה' יחנו" - כיון שהיו ישראל חונים עמוד הענן מתמר ועולה ונמשך על גבי בני יהודה כמין סוכה ולא היה נפרש עד שמשה אומר שובה ה' רבבות אלפי ישראל הוי אומר ע"פ ה' וביד משה

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויש" - כלו' ופעמים

"ימים מספר" - ימים מועטים

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"או ימים" - שנה כמו (ויקרא כה) ימים תהיה גאולתו