לדלג לתוכן

רש"י על איוב לא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ברית כרתי לעיני" - שלא להסתכל באשת איש "ומה אתבונן על בתולה" - מה לי להתבונן בה כך היתה חסידותי שלא לתת עין אפילו בפנויה שמא לאחר ימים תנשא ונמצאתי כרוך אחריה כך מפורש באבות דרבי נתן

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומה חלק וגו'" - שגמלני כך

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הלא איד לעול" - לו ראוי ולא לי "ונכר" - דוגמת ואל תרא ביום אחיך ביום נכרו (עובדיה א)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וכל צעדי יספור" - ורואה אם הלכתי עם שוא

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותחש" - ותמהר כמו אחישנה (ישעיהו ס) כי גז חיש (תהלים צ)

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מאום" - הוא מום דבר שמץ ואל"ף זו כתובה ולא קריא במסורת הגדולה והוא מגזירת לא תאסיפון אם זו עשיתי הייתי ראוי לבא עלי קללה זו

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אזרעה ואחר יאכל וצאצאי ישורשו" - יעקרו השרשין

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועל פתח רעי ארבתי" - לאשתו ישיב לי גמולי

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תטחן לאחר אשתי" - רבותינו פירשוהו לשון תשמיש, כמו: (שופטים טז כא): "ויהי טוחן בבית האסורים".

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי היא זימה" - וירא הייתי אם עשיתי שהוא עון פלילי עון שמשפט יסורין ראויין לבא על ידו

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ובכל תבואתי תשרש" - האש הזאת לכן נמנעתי מעשות כשהוא מדבר בל' עיקור אומר תשרש ובל' שרש אומר תשרש וכן ישורשו ל' עיקור ישרשו ל' שרש

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומה אעשה וגו'" - זאת נתתי אל לבי וכי יפקוד את דרכי מה אשיבנו

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויכוננו ברחם" - אני בבטן אמי והוא בבטן אמו הכיננו יוצר א'

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אכלה" - שלא מלאתי תאותה שהוא כליון עינים המתאוה ואינו מגיע קרוי כליון עינים

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי מנעורי גדלני" - הכשרון הזה כאב המגדלני והמלמדני כן למדנו יושר לבי מנעורי "ומבטן אמי אנחנה" - למידה זו

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משכמה" - הוא רחב הכתף "מקנה" - הוא עצם העליון העגול כקנה ועל שהוא עגול כקנה קורא אותו כן

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי פחד אלי גו'" - פחד היה בעיני אידו שהוא מביא על הרשעים לכן חדלתי מעשות "ומשאתו" - ומכובדו

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כסלי" - כמו אשר יקוט כסלו (לעיל ח) תקותי ומחשבתי וע"י שכליות על הכסלים הם והכליות יועצות נקראת המחשבה כסל

"ולכתם" - קבוצות זהב ואוצרות

"אמרתי מבטחי" - להתחזק בהם על העניים

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אם אשמח כי רב חילי" - לא הייתי נוהג שמחה בפני העניים בעשרי שלא להקניאם בי

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אם אראה אור כי יהל" - חמה בתקופת גבורתה והילה "וירח יקר הולך" - מגיה והולך כמו אור יקרות (זכריה יד) כיקר כרים (תהלים לז)

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויפת בסתר לבי" - לשמש ולירח לאמר אלוהות הם כקצת עובדי כוכבים הנדחים (ועובדים) לכל צבא השמים

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולא נתתי לחטוא חכי" - להקניט שונאי ולתובעו ממון שאין לי עליו כדי להשביעו ולשאול באלה נפשו של שונאי

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא נשבע" - מתוך שנאה שהיו שונאים אותי על שהייתי מטריחם בהכנסת אורחים

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לארח" - לא היה דלתות ביתי פנימיים ומוקפין בית שער מבחוץ או מוסבין בקרני זוית להשבית את האורחים מלבא אלא פתוחין לאם דרך לבוא כל הבא

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בחובי" - במחבואי

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי אערוץ" - מתחילה הייתי מכניע המון רבה של רשעים ועתה אף בין כשדיים זה העם לא היה (ישעיהו כג) "יחיתני" - מיראני

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הן תוי שדי יענני" - ולואי שיעיד עלי המקום בדין כמ"ש עלי כי אין כמוהו בארץ תם וישר וירא אלהים (לעיל א) גם משה שכתב ספרו וספרי יעיד עלי (ד"א) כן היה איוב אומר תנה לתוות אותי ואת כושרי

"שדי יענני" - לבקשה זאת

"וספר כתב איש ריבי" - יכתוב גם הוא ספרו להתווכח עמי

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשאנו" - לכתוב את ספרי "אענדנו" - אקשרנו לספר עטרות לי

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מספר צעדי אגידנו" - לאותו האיש

פסוק לח

לפירוש "פסוק לח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אם עלי אדמתי תזעק" - על לקט שכחה ופאה ומעשרות שלא הוצאתי מעשרות כראוי "ויחד תלמיה יבכיון" - שחרשתי בשור ובחמור יחדיו

פסוק לט

לפירוש "פסוק לט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בלי כסף" - לשכור שכירים ולעשקם ד"א זה מעשר שני דכתיב וצרת הכסף בידך (דברים יד) "ונפש בעליה" - אריס העובד בה

פסוק מ

לפירוש "פסוק מ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"באשה" - (דבר מבאיש) כמו באושים (ישעיהו ה) ואם לא עשיתי כן תחת חטה יצא חוח (תנא רבי אושעיא למדתך תורה דרך ארץ שדה שמעלה חוחים יפה לזורעה חטים שמעלה באושים יפה לזורעה שעורים כן הוא בילקוט) ומה טעם תחת חטה יצא חוח

"תמו וגו'" - עד כאן הוא חוזר ומתנבא כמה נבואות ואת אומר תמו דברי איוב אלא כך אומר איוב אם לא עשיתי כן יתמו דברי איוב ואל יהי פתחון פה לומר לפניך בערתי הקדש (דברים כ) כך ראיתי בפסיקתא בפרשת עשר תעשר (שם יד) מפורש כן מן הפסוקים האלו