רש"י על איוב ל

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גם כח ידיהם למה היה לי" - באותן הימים רשעים היו ולא תועלת בהם כי פורענות בא על ידם "עלימו אבד כלח" - זקנה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בחסר ובכפן" - היו גלמוד

"העורקים ציה" - שמבריחין אותן בימיו מקרב בני אדם לילך בחושך

"אמש שואה ומשואה" - ברואינ"א בלע"ז

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הקוטפים מלוח עלי שיח" - בהיותם במדברות היו קוטפים להם מלוחים על אילנות היערים ואוכלים. מלוח שם עשב הוא ובל' ארמי נקרא קקולי"ן ובל' משנה מלוחים מצו"ש בלע"ז כאותה ששנינו (קדושין סו ע"א) העלו מלוחים על שלחנות של זהב "שיח" - אילן כמו אחד השיחים (בראשית כא)

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מן גו" - מן קרב עיר היו נגרשין

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בערוץ נחלים" - יש ארץ מלוחה מתבקעת ששם היו שוכבים בחורי העפר וחורי נקיקי הסלעים

"וכפים" - תרגום של סלעים

"(ד"א בערוץ נחלים" - הוא הנקיק שעושה הנחל סביבותיו)

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חרול יסופחו" - אורשיא"ש בלע"ז היו נאספים כמו ונספחו על בית יעקב (ישעיהו יד)

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נכאו" - בימי מן הארץ שהייתי משפילם ל' נכה רוח

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי יתרי פתח" - יתר קשתי פתח (כמו שאמרתי למעלה וקשתי תחליף) כלומר כחי התיש מי שבידו לעשות "ורסן מפני שלחו" - רסני שהיו מרוסנים בו שלחוהו מפני כי אינם יראים מעתה ממני

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על ימין" - על ימיני עומדים פרחים קטנים כשאר הדיוטים שאיני חשוב בעיניהם להכנע מפני

"רגלי שלחו" - אם המקום צר להם דוחפים אותי הלאה

"ויסולו עלי אורחות אידם" - כל דרך נבלה שיש להם לעשות עושים מסילתן לפני ואצלי ולא ייראו

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נתסו נתיבתי" - הטוב' ואין חוששין לה נתסו כמו נתצו וסמ"ך מתחלפת בצד"י "להוותי יועילו" - להקניטני מוסיפין

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כפרץ רחב" - שבגדר שהכל באים ועוברים שם כן יאתיו יחד עלי להכלימני "תחת שואה התגלגלו" - כלומר מתגלגלים ובאין בסתר עד שמגיעין אצלי להקניטני כדי שלא אשמט מהם

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ההפך עלי" - נהפך עלי

"בלהות" - שדים

"תרדוף כרוח" - רעה

"את נדיבתי" - רוח נדיב' שהיה שורה עלי מתחלה

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועתה" - אל הצר' הזאת תשתפך נפשי כאדם שתתפעם רוחו כי יאחזוני וכופין אותי להשתפל נפשי "ימי עוני" - שאני בהם

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ניקר" - כמו העיני האנשי' ההם תנקר (במדבר טז) ניקר פוריי"ר בלע"ז התולעים מנקרין בשרי מעל עצמי "ועורקי" - גידי אין להם מנוח' גיד בלשון ערבי עורק כך פי' דונש לשון אחר עורקי רודפי המבריחין אותי

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יתחפש לבושי" - משתנה לבושי גלד אחר גלד כשאדם פושט את בגדיו ולובש בגדים אחרים משונים מראשונים קורא אותם בגדי חופש כמו (מלכים א כב) התחפש ובא במלחמ' ומתורגם אישתני "כפי כתנתי יאזרני" - שאוזר ומעניק צוארי כן יאזרני אותי לבושי כל סביבי

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הורני לחומר" - הורני ילמדני השחין הזה לישב כמו בחומר כמו שאמרנו (למעלה ל' ב) והוא יושב בתוך האפר ד"א הורני לחומר פי' השליכני לשון ירה בים (שמות טו) "ואתמשל" - נדמיתי ובמדרש רבי תנחומא אמר ר' ברכיה סרס את המקרא אני נמשלתי לאברהם בצדקתי שקרא עצמו עפר ואפר (בראשית יא) והוא דנני כרשעי דור הפלגה (שמרדו בו בבנין המגדל) שכתוב בהם והחמר היה להם לחומר (שם יא)

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עמדתי" - לראות לשתוק ולהבין כמו ובפתחו עמדו כל העם ולא ענו עוד (נחמיה ח) "ותתבונן בי" - מחשב עלי לשנות את נגעי

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תשאני אל רוח" - שדים

"תרכיבני ותמוגגני תושיה" - חלשות ותשות כח היה ממוגגני

"ותמוגגני תושיה" - לשון נקבה ועל תושיה עומד ואין תי"ו זו כתי"ו של תשאני

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי ידעתי" - כי יודע הייתי אשר למות תשיבני מקום שהוא מועד לכל חי בקבר

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אך לא בעי" - ובהשחת' היה רגיל השופט לשלוח יד כמו לעי השדה

"אם בפידו" - אם היה שולח פיד שהוא שבר על בריותיו

"להן שוע" - היה משעשען תנחומין במקצת וכן פירשו רבותינו אין הקב"ה מכה אומה ומושיבה צדו אלא מביא פיד לזו ומשעשע' בחברתה שלקתה כבר ומתנחמת בה הביא פיד לאשור ושעשע במצרים שנאמר התיטבי מנא אמון (נחום ג) הביא פיד למצרים ושעשע באשור שנאמר הנה אשור בלבנון (יחזקאל לא) ועוד יפתר להן שוע תפלה ותחינה מועלת בהם

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אם לא בכיתי לקשה יום" - יודע ומכיר אם לא הייתי רחמני ובוכה על עניים קשי יום ועגמה נפשי לאביונים כי על כל אלה באתני זאת

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי טוב קויתי וגו'" - כלומר כי הגמול הזה ראוי לי

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולא דמו" - אין יכולין לידום ולהחריש

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בלא חמה" - לא שזפתני השמש והנני קודר

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אח הייתי לתנים וגו'" - תנים ובנות יענה עסוקים בבכי כל ימיהם

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חרה" - לשון דבר הנחרה ומתייבש מפני חום האש כמו נחר מפוח (ירמיהו ו) ותוכו ניחר (יחזקאל טו)