רבינו בחיי על במדבר לד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק ב


כי אתם באים אל הארץ כנען. כמו (דה"ב טו) והנבואה עודד הנביא.

זאת הארץ אשר תפול לכם בנחלה ארץ כנען לגבולותיה. נקראת חלוקת הארץ נפילה על שנחלקה בגורל, שנאמר (במדבר כו) אך בגורל יחלק את הארץ, וזה שהזכיר נפילה לשון הפלת גורל.

ובמדרש אשר תפול לכם, מלמד שהפיל הקב"ה שריהם של שבעה אומות מן השמים וכפתם לפני משה ואמר לו ראה שאין בהם עוד כח.

פסוק ג


והיה לכם פאת נגב ממדבר צן על ידי אדום. אצל אדום, כמו (שם יג) ועל יד הירדן, שענינו אצל הירדן. והנה בכאן יפרש להם גבול נחלתם שהם חייבים להוריש משם האויבים. וכתב רש"י ז"ל שהרבה מצות נוהגות בארץ שאין נוהגות בחוצה לארץ לכך הוצרך לבאר מצרני גבולי הרוחות סביב להודיע שמן המצרים האלו ולפנים המצות נהוגות, עד כאן.

פסוק ה


נחלה מצרים. כלומר אל נחל מצרים, ואיננו היאור. והוא מלעיל, וכן (תהלים קכד) נחלה עבר, מלעיל.

פסוק ו


הים הגדול. הספרדי. וגבול, כלומר מערב נחלתכם יהיה הים הגדול והוא הגבול בעצמו.

פסוק י


והתאויתם. כמו והתויתם, מלשון (יחזקאל ט) והתוית תו. ושלש ארצות יושבות בדרומה של ארץ ישראל זו אצל זו, קצת ארץ מצרים וכל ארץ אדום וכל ארץ מואב, וכן כתוב בפירוש רש"י ז"ל.

פסוק יא


ומחה על כתף ים כנרת. מלשון (תהלים צח) ימחאו כף.

פסוק טו


שני המטות וחצי המטה לקחו נחלתם מעבר לירדן קדמה מזרחה. הזכיר ענין זה שנית לבאר מקום נחלתם.

פסוק יז


אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם את הארץ. פירש רש"י ז"ל ינחלו לכם בשבילכם, שכל נשיא ונשיא אפוטרופוס לשבטו, ומחלק נחלת השבט למשפחות ולגברים ובורר לכל אחד ואחד חלק יפה, ומה שהם עושים יהא עשוי כאלו עשאוהו שלוחיהם. והזכיר תחלה אלעזר כי יהושע יצא על פיו. והזכיר עשרה שבטים ונשיא עם כל אחד ואחד, ולא הזכיר ראובן וגד כי כבר לקחו חלקם מעבר לירדן מזרחה. והתחיל בנשיאים מיהודה כמו שיצא הגורל תחלה. ואמר ולמטה בני דן נשיא בקי בן יגלי.

ויש לשאול כיון שהיו כולם נשיאים נשיא אחד נשיא אחד ממטה ומטה, למה לא הזכיר עד עתה נשיא אלא מדן ואילך. ואפשר לומר כי לא הוצרך להזכיר הנשיא בכלב כי היה מפורסם מן המרגלים שכתוב שם (במדבר יג) כל נשיא בהם, ובשמעון לפי שזמרי בן סלוא היה נשיאם לכך לא זכה שבט שמעון להקרא עליו נשיא אפילו אחרי מות זמרי, ובבנימין לא הזכיר גם כן מפני פלגש בגבעה. ואמרו במדרש תנחומא בסדר בהעלותך אלידד בן כסלון זה אלדד חבירו של מידד שהיו נביאים וכיון שהיה נביא לא הוצרך הכתוב לקראו נשיא.