חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת), התשס״ח–2008


ק״ת תשס״ח, 433, 1123; תשס״ט, 3, 1180; תש״ע, 590; תשע״א, 620, 728, 1142; תשע״ב, 6, 234, 512, 1360; תשע״ד, 73, 410, 1000; תשע״ה, 971; תשע״ו, 206, 358, 642, 643, 644, 910; תשע״ז, 26, 714, 1764; תשע״ח, 1716.


1.
הגדרות [תיקון: תשע״א־3, תשע״ד, תשע״ו, תשע״ו־2]
בצו זה –
”אזורי נסיעה“ – כהגדרתם בתקנות דמי נסיעה;
”אזור 1“ – (נמחקה);
”אזור 21“ – (נמחקה);
”אזור 22“ – (נמחקה);
”כרטיס תקופתי חודשי“ – (נמחקה);
”כרטיס תקופתי ל־30 ימים“ – כהגדרתו בתקנות דמי נסיעה;
”ערך צבור“ – כהגדרתו בתקנות דמי נסיעה;
”קו שירות“ – קו נסיעה בין תחנות יציאה לבין תחנת יעד המופעל על ידי בעל רישיון קו שניתן לו על פי תקנות התעבורה, התשכ״א–1971;
”רכבת“ ו”רכבת מקומית“ – כהגדרתן בתקנות דמי נסיעה;
”שירותי הסעת נוסעים ברכבת“ – השירותים שנקבעו בתקנות דמי נסיעה;
2.
החלפת התוספת
החוק יחול על שירותי הסעת נוסעים ברכבת.
3.
רמת פיקוח
רמת הפיקוח על שירותי הסעת נוסעים ברכבת תהיה קביעת מחירים לפי פרק ה׳ לחוק.
4.
קביעת מחירים
המחיר לשירותי הסעת נוסעים ברכבת יהיה דמי הנסיעה והתוספות לדמי הנסיעה שנקבעו בתקנות דמי נסיעה, בשינויים המפורטים בתוספת.
5.
עדכון ועיגול סכומים ומס ערך מוסף [תיקון: תשס״ט־2, תשע״ב־4, תשע״ו־2, תשע״ו־4]
(א)
דמי הנסיעה לפי תקנה 2 והתוספת לדמי הנסיעה לפי תקנה 4 לתקנות דמי נסיעה ישתנו ב־1 בפברואר של כל שנה (להלן – יום העדכון) לפי שיעור שינויי המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום העדכון לעומת המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום העדכון הקודם, ובלבד ששיעור שינויי המדד כאמור הוא במצטבר 3% לפחות מיום העדכון האחרון בפועל.
(ב)
סכום שעודכן לפי סעיף קטן (א) יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חצי שקל חדש.

תוספת (סעיף 4)

1.
[תיקון: תשע״ו־2]
(בוטל).
[תיקון: תשע״א־2]
בעד נסיעה בין תחנות באר שבע, בין תחנות חיפה, בין תחנות כפר סבא, בין תחנות לוד רמלה, בין תחנות מודיעין, בין תחנות פתח תקווה או בין תחנות קריות כהגדרתן בתקנות דמי נסיעה ישולם תעריף על פי קוד 3 שבפרט 4 לתוספת זו, ובעד נסיעה בין תחנות תל אביב, בין תחנות חולון או בין תחנות בת ים כהגדרתן בתקנות האמורות ישולם תעריף על פי קוד 5 לפי פרט 4 לתוספת זו.
[תיקון: תשע״ב־4, תשע״ו־2]
חייל בשירות ללא תשלום כמשמעותו בפקודות הצבא, חניך במכינה קדם־צבאית כמשמעותו בתקנות המכינות הקדם־צבאיות (הכרה במכינה הקדם צבאית), התש״ע–2009, חניך במכינה קדם־צבאית חצי שנתית הנתמכת לפי מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך, וכן מתנדב בשירות לאומי ומתנדב בשנת שירות כהגדרתם בחוק שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי), התשנ״ח–1998 או משרת בשירות לאומי אזרחי כהגדרתו בחוק שירות לאומי אזרחי, התשע״ד–2014, אשר הציג תעודה כאמור בטור ב׳ לתקנה 7 לתקנות דמי נסיעה, זכאי לפטור מדמי הנסיעה.
[תיקון: תשע״ה]
מלווה לעיוור כאמור בתקנה 8(2) לתקנות דמי נסיעה, זכאי להנחה של 50% בדמי נסיעה לפי צו זה, ובלבד שהציג תעודה כאמור בטור ג׳ בתקנה האמורה.
[תיקון: תשע״ו]
נוסע תושב ישראל מגיל 5 עד גיל 18, או מעל גיל 18 אך עדיין תלמיד בבית ספר תיכון עד כיתה י״ב וכן תלמיד מוסד חינוך מיוחד לפי חוק חינוך מיוחד, התשמ״ח–1988, שטרם מלאו לו 21, זכאי להנחה של 50% ברכישת כרטיס בערך צבור או בכרטיסייה לאחר שהציג תעודה כאמור בטור ג׳ בפסקה (8) בתקנה 8 לתקנות דמי נסיעה ובכפוף לאמור בטור ד׳.
[תיקון: תשע״ו]
נכה, לרבות נכה צה״ל ונכה פעולות איבה לפי תעודה כאמור בטור ג׳, וכן מי שמלאו לו 18 שנה וטרם מלאו לו בגבר 65 שנה ובאישה 60 שנה שהמוסד לביטוח לאומי משלם להם קצבת שאירים והשלמת הכנסה לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995, לאחר שהציגו אישור או תעודה כאמור בטור ג׳ בפסקה (9) בתקנה 8 לתקנות דמי נסיעה ובכפוף לאמור בטור ד׳.
[תיקון: תשע״א־2]
בעד כרטיס תקופתי ל־30 ימים כמפורט בטור ג׳, לצד פסקה (3), בטבלה שבתקנה 9(א) לתקנות דמי נסיעה, בקו כמפורט בטור א׳ לצדו, ישולמו דמי הנסיעה המפורטים בתוספת זו לגבי נסיעה בודדת באותו קו, כשהם מוכפלים ב־23.
[תיקון: תשע״א־2, תשע״ו־5]
(בוטל)
[תיקון: תשע״א־3, תשע״ו־2, תשע״ו־5]
(בוטל)
[תיקון: תשע״ב־2, תשע״ד־3, תשע״ו־2, תשע״ז]
כרטיסי הנחה לסטודנט – סטודנט, כהגדרתו בתקנות דמי נסיעה, ישלם בעד כרטיסי הנחה, בכל הקווים, דמי נסיעה כמפורט להלן:
(1)
סטודנט שבידיו כרטיס תקופתי שנתי או כרטיס תקופתי סמסטריאלי, כהגדרתם בתקנות דמי נסיעה, ישלם בעד כרטיס לכיוון אחד, כאמור בטור ג׳ לצד פסקה (5) בטבלה שבתקנה 9(א) לתקנות דמי נסיעה – 50% מדמי הנסיעה המפורטים בסעיף 2 לתוספת זו לגבי נסיעה בודדת באותו קו;
(2)
סטודנט שבידיו כרטיס תקופתי שנתי או כרטיס תקופתי סמסטריאלי, כהגדרתם בתקנות דמי נסיעה, ישלם בעד כרטיסייה או קבוצת כרטיסים של 12 נסיעות באותו קו, בין תחנות יציאה לתחנת יעד שצוינו עליהם, כאמור בטור ג׳ לצד פסקה (6) בטבלה שבתקנה 9(א) לתקנות דמי נסיעה – דמי הנסיעה המפורטים בסעיף 2 לתוספת זו לגבי נסיעה בודדת באותו קו, כשהם מוכפלים ב־6 או מחיר נסיעה בודדת לפי פרט 1ה(1) באותו קו, כשהוא מוכפל ב־12, לפי הנמוך מביניהם;
(3)
סטודנט ישלם בעד כרטיסייה או קבוצת כרטיסים של 12 נסיעות באותו קו, בין תחנת יציאה לתחנת יעד שצוינו עליהם, כאמור בטור ג׳ לצד פסקה (7) בטבלה שבתקנה 9(א) לתקנות דמי נסיעה – דמי הנסיעה המפורטים בתוספת זו לגבי נסיעה בודדת באותו קו, כשהם מוכפלים ב־8;
(4)
סטודנט ישלם בעד כרטיס נסיעה הלוך וחזור באותו קו, בין תחנת יציאה לתחנת יעד שצוינו עליו, כאמור בטור ג׳ לצד פסקה (8) בטבלה שבתקנה 9(א) לתקנות דמי נסיעה – כפל דמי הנסיעה המפורטים בתוספת זו לאותו קו בניכוי של 33%, כשהם מעוגלים כלפי מעלה לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חצי שקל חדש;
(5)
דמי הנסיעה בעד כרטיס תקופתי סמסטריאלי לסטודנט המשלב נסיעה גם באוטובוס וברכבת מקומית –
(א)
לסמסטר א׳ יחושב כמכפלה של 55% ממחיר כרטיס תקופתי ל־30 ימים כהגדרתו בתקנות דמי נסיעה בארבעה חודשים וחצי;
(ב)
לסמסטר ב׳ יחושב כמכפלה של 55% ממחיר כרטיס תקופתי ל־30 ימים כהגדרתו בתקנות דמי נסיעה בחמישה חודשים;
(6)
דמי נסיעה בעד כרטיס תקופתי שנתי לסטודנט המשלב נסיעה גם באוטובוס וברכבת מקומית יחושבו כמכפלה של 50% ממחיר כרטיס תקופתי ל־30 ימים כהגדרתו בתקנות דמי נסיעה בשנים עשר חודשים.
(7)
דמי הנסיעה המחושבים לפי פסקאות (5) ו־(6) יעוגלו לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום מחצית השקל יעוגל כלפי מעלה.
[תיקון: תשע״ו]
אחוזי ההנחה בעד כרטיס נסיעה הלוך וחזור כאמור בתקנה 9(א)(9) לתקנות דמי נסיעה יחושבו לפי כפל דמי הנסיעה המפורטים בתוספת זו לגבי אותו קו בניכוי האחוזים האמורים, מעוגלים לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חצי שקל חדש; 25 אגורות או 75 אגורות, לפי העניין יעוגלו כלפי מטה.
[תיקון: תשע״ו]
אחוזי ההנחה בעד כרטיס בערך צבור כאמור בתקנה 9(א)(10) לתקנות דמי נסיעה יחושבו לפי הסכום ששולם בעד הערך הצבור בניכוי האחוזים האמורים; אחוזי ההנחה בעד כרטיסייה כאמור בתקנה 9(א)(10) לתקנות דמי נסיעה יחושבו לפי מכפלת דמי הנסיעה המפורטים בתוספת זו לגבי נסיעה בודדת באותו קו במספר הנסיעות שבכרטיסייה ובניכוי האחוזים האמורים; הסכומים לאחר הניכוי כאמור יעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חצי שקל חדש; 25 אגורות או 75 אגורות, לפי העניין יעוגלו כלפי מטה.
[תיקון: תשע״ו]
בכל מקום בתוספת זו שבו ניתנה הנחה בכרטיסייה, היא תינתן גם בכרטיס בערך צבור.
2.
[תיקון: תשס״ח, תשס״ט, תשס״ט־2, תש״ע, תשע״א, תשע״ב, תשע״ב־3, תשע״ד, תשע״ד־2, תשע״ה, תשע״ו, תשע״ו־2, תשע״ו־5, תשע״ז, תשע״ז־2, תשע״ז־3]
דמי הנסיעה בשקלים חדשים:
 נהריה
עכו7.5עכו
כרמיאל18.017.0כרמיאל
אחיהוד17.016.07.5אחיהוד
קריות13.59.013.59.0קריות
חוצות המפרץ13.59.013.59.05.5חוצ׳ המפרץ
כפר יהושע18.013.025.023.010.010.0כפר יהושע
כפר ברוך18.018.025.023.018.018.010.0כפר ברוך
עפולה25.023.018.018.020.020.018.010.0עפולה
בית שאן25.023.018.013.020.020.018.018.010.0בית שאן
לב המפרץ13.513.513.513.57.57.510.018.018.018.0לב המפרץ
חיפה17.513.517.513.511.011.010.018.020.020.07.5חיפה
עתלית25.525.525.520.023.523.513.513.523.025.520.513.5עתלית
בנימינה/
פרדס חנה
32.532.532.532.525.525.520.520.530.532.525.520.513.5בנימינה/
פרדס חנה
חדרה32.532.532.532.525.525.520.520.530.532.525.520.520.57.5חדרה
נתניה38.535.038.535.032.532.523.523.531.536.525.523.523.520.513.5
בית יהושע38.535.038.535.032.532.523.523.531.536.525.523.523.520.513.5
הרצליה39.535.039.535.035.035.025.525.534.538.532.525.523.522.020.5
בני ברק43.539.543.539.539.537.031.031.041.043.535.031.031.027.025.5
סגולה־פ״ת45.541.545.541.541.537.032.532.542.545.537.032.532.531.025.5
ראש העין48.043.548.043.543.539.535.035.045.048.039.535.035.032.527.0
כפר סבא48.043.548.043.543.539.535.035.045.048.039.535.035.032.527.0
תל אביב39.535.539.535.535.535.027.527.537.539.532.527.527.522.020.5
חולון43.039.543.039.537.037.030.030.040.043.033.030.028.027.025.0
בת ים43.540.043.540.037.537.530.530.540.543.534.030.528.027.525.0
נתב״ג48.544.048.544.040.040.035.535.545.548.540.035.535.533.026.0
מודיעין48.544.548.544.040.540.536.036.046.048.540.536.036.034.027.0
כפר חב״ד48.043.548.043.539.539.535.035.045.048.039.535.035.032.525.5
לוד–רמלה48.043.548.043.539.539.535.035.045.048.039.535.035.032.525.5
ראשונים48.047.048.047.039.539.535.035.045.048.039.535.035.035.032.5
ראשל״צ משה דיין48.047.048.047.039.539.535.035.045.048.039.535.035.034.532.0
בית שמש53.048.053.048.048.048.039.539.549.052.541.539.539.539.535.0
ירושלים54.551.054.551.049.549.543.043.053.054.544.043.043.039.537.0
רחובות53.048.053.048.047.047.039.539.549.052.539.539.535.035.032.5
יבנה53.048.053.048.047.047.039.539.549.052.539.539.535.035.032.5
יבנה מערב53.048.053.048.047.047.039.539.549.052.539.539.535.035.032.5
אשדוד53.048.053.048.047.047.039.539.549.052.539.539.539.535.032.5
אשקלון57.551.557.551.551.051.044.044.053.557.044.044.044.040.538.0
קריית גת60.053.056.050.053.053.048.048.058.060.053.048.048.039.539.5
קריית מלאכי56.050.056.050.048.548.556.054.044.044.049.044.044.037.035.0
להבים63.557.563.557.557.557.550.050.059.563.053.550.050.045.545.5
שדרות58.553.058.553.052.052.045.545.555.558.545.545.545.542.039.5
נתיבות59.554.059.554.053.053.046.046.055.559.046.046.046.042.540.0
אופקים65.560.065.560.060.060.052.552.562.565.553.552.551.547.546.0
באר שבע66.060.566.060.560.560.553.053.063.066.054.053.052.048.046.5
דימונה69.564.569.564.564.564.557.057.067.067.064.057.057.051.551.5
נתניהנתניה
בית יהושע9.0בית יהושע
הרצליה11.011.0הרצליה
בני ברק19.019.09.0בני ברק
סגולה־פ״ת21.521.513.06.5סגולה־פ״ת
ראש העין23.523.514.59.05.5ראש העין
כפר סבא23.523.514.512.012.011.0כפר סבא
תל אביב13.513.58.57.011.013.514.0תל אביב
חולון17.517.513.011.016.017.517.58.0חולון
בת ים18.018.013.511.516.018.018.010.57.5בת ים
נתב״ג24.524.518.018.020.021.021.013.513.514.5נתב״ג
מודיעין25.025.018.518.520.521.521.515.015.015.59.0מודיעין
כפר חב״ד23.523.517.516.519.520.520.511.012.013.013.515.0כפר חב״ד
לוד–רמלה23.523.517.516.519.520.520.511.012.013.013.515.07.5
ראשונים25.525.520.518.523.525.525.513.014.515.015.016.013.0
ראשל״צ משה דיין25.025.020.518.523.525.025.013.07.57.515.016.013.5
בית שמש31.031.025.522.526.029.529.519.019.520.019.019.519.0
ירושלים32.532.528.025.529.531.531.520.020.521.020.020.520.0
רחובות25.525.520.519.023.525.525.513.514.515.015.016.013.5
יבנה25.525.520.519.023.525.525.514.517.517.516.016.514.5
יבנה מערב25.525.520.519.023.525.525.514.511.010.516.016.514.5
אשדוד25.525.523.520.523.525.525.517.517.517.517.518.014.5
אשקלון31.031.029.026.029.531.031.022.022.022.022.022.519.0
קרית גת32.532.527.027.031.032.532.522.523.023.522.523.522.0
להבים37.037.032.030.535.037.037.025.025.526.025.025.524.5
שדרות32.032.030.527.531.032.032.023.023.023.023.024.020.5
נתיבות33.033.031.028.031.533.033.024.024.024.024.025.021.5
אופקים39.539.533.531.036.539.539.526.526.526.526.527.026.0
באר שבע39.539.534.031.537.039.539.527.027.027.027.027.526.5
דימונה44.544.538.537.041.544.544.531.531.532.031.531.531.0
לוד–רמלהלוד–רמלה
ראשונים7.5באר יעקב
הראשונים
ראשל״צ משה דיין14.515.5ראשל״צ
משה דיין
בית שמש13.520.520.5בית שמש
ירושלים18.023.523.57.0ירושלים
רחובות7.57.515.520.523.5רחובות
יבנה13.013.016.020.523.57.5יבנה
יבנה מערב15.016.010.020.523.516.016.0יבנה מערב
אשדוד13.513.513.523.526.013.513.513.5אשדוד
אשקלון19.019.019.024.528.019.019.019.09.0אשקלון
קרית מלאכי15.015.520.519.524.018.020.021.022.023.0קריית מלאכי
קריית גת22.024.024.025.529.524.025.025.025.024.510.0קריית גת
להבים24.026.526.529.534.026.526.026.023.022.021.019.0להבים
שדרות20.520.520.525.529.520.520.520.513.012.024.022.017.0שדרות
נתיבות21.521.521.526.530.521.521.521.513.513.013.521.517.09.0נתיבות
אופקים25.526.526.531.034.526.522.022.021.020.023.021.011.011.011.0אופקים
באר שבע26.027.027.031.035.027.022.022.021.520.522.520.511.013.513.511.0באר שבע
דימונה31.032.532.535.540.032.528.028.027.526.528.025.011.020.520.517.011.0
[תיקון: תשע״ו־2, תשע״ו־4, תשע״ו־6]
דמי נסיעה בכרטיסים תקופתיים לנסיעה משולבת ברכבת ובאוטובוס במטרופולין חיפה בשקלים חדשים
אזורי נסיעהכרטיס תקופתי יומיכרטיס תקופתי ל־7 ימיםכרטיס תקופתי ל־30 ימים
31013.5064213
בכל אזורי הנסיעה יחד: 310, 321, 32221.5094243
בכל אזורי הנסיעה יחד: 310, 321, 331, 33226.50115.50299
בכל אזורי הנסיעה יחד: 310, 322, 333, 33426.50115.50299
בכל אזורי הנסיעה יחד: 321, 331, 33221.5082213
בכל אזורי הנסיעה יחד: 322, 333, 33421.5082213
בכל אזורי הנסיעה יחד: 321, 322, 332, 33321.5082213
בכל אחד מאזורי הנסיעה יחד: 310, 321, 322, 331, 332, 333, 334, 501, 50237.50162.50423
בכל אחד מאזורי הנסיעה יחד: 310, 321, 322, 331, 332, 333, 334, 601, 602, 701, 70237.50162.50423
בנסיעה בכל אחד מאזורי הנסיעה בנפרד 321, 322, 331, 332, 333, 33413.5057.50149
[תיקון: תשע״ו־2, תשע״ו־4, תשע״ו־6]
דמי נסיעה בכרטיסים תקופתיים לנסיעה משולבת ברכבת ובאוטובוס במטרופולין גוש דן בשקלים חדשים
אזורי נסיעהכרטיס תקופתי יומיכרטיס תקופתי ל־7 ימיםכרטיס תקופתי ל־30 ימים
21013.5064213
בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 210, 221, 222, 22321.5094243
בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 210, 221, 222, 231, 23426.50115.50299
בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 210, 222, 223, 232, 233, 23426.50115.50299
בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 221, 231, 23421.5082213
בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 222, 232, 23421.5082213
בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 223, 232, 23321.5082213
בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 210, 221, 222, 223, 231, 232, 233, 234, 801, 80237.50162.50423
בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 210, 221, 222, 223, 231, 232, 233, 234, 701, 70237.50162.50423
בנסיעה בכל אחד מאזורי הנסיעה בנפרד 221, 222, 223, 231, 232, 233, 23413.5057.50149
[תיקון: תשע״ו־2, תשע״ו־4, תשע״ו־6]
דמי נסיעה בכרטיסים תקופתיים לנסיעה משולבת ברכבת, באוטובוס וברכבת המקומית במטרופולין ירושלים בשקלים חדשים
אזורי נסיעהכרטיס תקופתי יומיכרטיס תקופתי ל־7 ימיםכרטיס תקופתי ל־30 ימים
11013.5064213
בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 110, 121, 122, 12321.5094243
בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 110, 121, 131, 232, 13526.50115.50299
בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 110, 122, 123, 133, 134, 13526.50115.50299
בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 121, 131, 13221.5082213
בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 122, 123, 133, 13421.5082213
בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 110, 121, 122, 123, 131, 132, 133, 134, 13537.50162.50423
בנסיעה בכל אחד מאזורי הנסיעה בנפרד 121, 122, 123, 131, 232, 133, 134, 13513.5057.50149
[תיקון: תשע״ו־2, תשע״ו־4, תשע״ו־6]
דמי נסיעה בכרטיסים תקופתיים לנסיעה משולבת ברכבת ובאוטובוס במטרופולין באר שבע בשקלים חדשים
אזורי נסיעהכרטיס תקופתי יומיכרטיס תקופתי ל־7 ימיםכרטיס תקופתי ל־30 ימים
4109.502.50149
בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 410, 421, 422, 4231877200
בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 410, 421, 422, 431, 43224102.50264
בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 410, 421, 423, 432, 433, 43424102.50264
בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 421, 422, 431, 4321877200
בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 421, 422, 432, 433, 4341877200
בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 410, 421, 422, 423, 431, 432, 433, 434, 801, 80237.50137354
בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 410, 421, 422, 423, 431, 432, 433, 434, 90337.50137354
בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 410, 422, 423, 432, 433, 901, 902, 90370לא קייםלא קיים
בנסיעה בכל אחד מאזורי הנסיעה בנפרד: 421, 422, 423, 431, 432, 433, 43413.5039.50136
[תיקון: תשע״ו־6]
דמי נסיעה בכרטיסים תקופתיים לנסיעה משולבת ברכבת ובאוטובוס באזורי נסיעה כמפורט להלן בשקלים חדשים:
אזורי נסיעהכרטיס תקופתי יומיכרטיס תקופתי ל־7 ימיםכרטיס תקופתי ל־30 ימים
בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 501, 50221.5082213
בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 601, 60221.5082213
בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 701, 70221.5082213
בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 801, 80221.5082213
בנסיעה בכל אחד מאזורי הנסיעה בנפרד: 501, 502, 601, 602, 701, 702, 801, 80213.5057.50149
[תיקון: תשע״ו־6, תשע״ח]
(א)
דמי נסיעה בשקלים חדשים בעד כרטיסים תקופתיים ל־30 ימים לנסיעה משולבת ברכבת, באוטובוס וברכבת המקומית באזורי הנסיעה המפורטים בפסקאות משנה (א) להלן, וכן לנסיעה ברכבת בלבד בין אזורי הנסיעה המפורטים בפסקת משנה (ב) להלן:
  אזורי נסיעהכרטיס תקופתי ל־30 ימים
(1)(נמחקה);
(2)(נמחקה);
(3)(נמחקה);
(4)(נמחקה);
(5)(א)נסיעה משולבת בתוך אזורי הנסיעה 221 ו־231 ובינהם ובתוך אזורים ארציים 701 ו־702;363
 (ב)נסיעה ברכבת בין אזורים ארציים 701 ו־702 לבין אזורי הנסיעה 221 ו־231
(6)(א)נסיעה משולבת באזורי הנסיעה 310, 322, 333 ו־334 שבמטרופולין חיפה אשר יכלול לעניין זה גם את אזורים ארציים 701 ו־702 ובין כל האזורים האמורים וכן בתוך אזור נסיעה 231;513
 (ב)נסיעה ברכבת בין אזורי הנסיעה 310, 322, 333 ו־334 שבמטרופולין חיפה אשר יכלול לעניין זה גם את אזורים ארציים 701 ו־702 לבין אזור נסיעה 231
(ב)
(נמחק).
[תיקון: תשע״ח]
(א)
דמי נסיעה בעד כרטיס תקופתי חד־יומי או ל־30 ימים, לנסיעה משולבת ברכבת, באוטובוס וברכבת המקומית במטרופולינים ובאזורי הנסיעה המפורטים להלן:
אזורי נסיעהכרטיס תקופתי יומי
שקלים חדשים
כרטיס תקופתי ל־30 ימים
שקלים חדשים
נסיעה משולבת בתוך מטרופולין באר שבע ובתוך מטרופולין גוש דן ובין מטרופולין באר שבע למטרופולין גוש דן ואלה יכללו לעניין זה את אזורים ארציים 801 ו־80237.5624
נסיעה משולבת בתוך מטרופולין באר שבע ובתוך מטרופולין ירושלים ובין מטרופולין באר שבע למטרופולין ירושלים, ואלה יכללו לעניין זה את אזורים ארציים 801 ו־80240.0684
נסיעה משולבת בתוך מטרופולין גוש דן ובתוך מטרופולין ירושלים, ובין מטרופולין גוש דן למטרופולין ירושלים32.5540
נסיעה משולבת בתוך מטרופולין גוש דן ובתוך מטרופולין חיפה ובין מטרופולין גוש דן למטרופולין חיפה, ואלה יכללו לעניין זה את אזורים ארציים 701 ו־70240.0684
(ב)
דמי נסיעה בעד כרטיס תקופתי חד־יומי או ל־30 ימים, לנסיעה משולבת ברכבת, באוטובוס וברכבת מקומית באזורי הנסיעה המפורטים להלן:
אזורי נסיעהכרטיס תקופתי יומי
שקלים חדשים
כרטיס תקופתי ל־30 ימים
שקלים חדשים
כל האזורים – בתוף המטרופולינים וביניהם, לא כולל הערבה ואילת60.0900
נסיעה משולבת בתוך האזורים עפולה – בית שאן ובתוך דרום רמת הגולן וסובב כנרת ובין האזורים עפולה – בית שאן, דרום רמת הגולן וסובב כנרת21.5213
נסיעה משולבת בתוך האזורים עפולה – בית שאן ובתוך ואדי ערה – חדרה ובין האזורים עפולה – בית שאן לבין ואדי ערה – חדרה21.5213
נסיעה משולבת בתוך האזורים עפולה – בית שאן ובתוך האזורים 332, 333, 334 במטרופולין חיפה ובין האזורים עפולה – בית שאן לבין האזורים 332, 333, 334 במטרופולין חיפה21.5213
נסיעה משולבת בתוך גליל מזרחי דרום רמת הגולן וסובב כנרת ובתוך האזורים 331, 332, 333 במטרופולין חיפה ובין האזורים גליל מזרחי דרום רמת הגולן וסובב כנרת לבין האזורים 331, 332, 333 במטרופולין חיפה21.5213
נסיעה משולבת בתוך האזורים ואדי ערה – חדרה ובתוך האזורים 333, 334 במטרופולין חיפה ובין האזורים ואדי ערה – חדרה לבין האזורים 333, 334 במטרופולין חיפה21.5213
נסיעה משולבת בתוך אזור אשקלון ובתוך האזור 431 במטרופולין באר שבע ובין אזור אשקלון לבין האזור 431 במטרופולין באר שבע18.0200
נסיעה משולבת בתוך אזור קריית גת ובתוך האזורים 431, 434 במטרופולין באר שבע ובין אזור קרית גת לבין האזורים 431, 434 במטרופולין באר שבע18.0200
נסיעה משולבת בתוך אזור אשקלון קריית גת ובתוך האזור 233 במטרופולין גוש דן ובין אשקלון קריית גת לבין האזור 233 במטרופולין גוש דן21.5213
נסיעה משולבת בתוך אזור קריית גת ובתוך האזור 131 במטרופולין ירושלים ובין קריית גת לבין האזור 131 במטרופולין ירושלים21.5213
3.
[תיקון: תשס״ח, תשס״ט, תשס״ט־2, תש״ע, תשע״א, תשע״ב, תשע״ב־3, תשע״ד, תשע״ד־2, תשע״ה, תשע״ו, תשע״ו־2, תשע״ו־5, תשע״ז, תשע״ז־2, תשע״ז־3]
קוד תעריף הנסיעה
(הושמט).
4.
[תיקון: תשס״ח, תשס״ט, תשס״ט־2, תש״ע, תשע״א, תשע״ב, תשע״ב־3, תשע״ד, תשע״ד־2, תשע״ה, תשע״ו, תשע״ו־2, תשע״ו־5]
סמל קוד ותעריף הנסיעה

(הושמט);


ט״ז בשבט התשס״ח (23 בינואר 2008)
  • שאול מופז
    שר התחבורה והבטיחות בדרכים
  • רוני בר־און
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.