חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים), התשמ״ו–1986


ק״ת תשמ״ו, 466; תשמ״ז, 270; תשמ״ט, 398; תש״ן, 322; תשנ״ב, 892; תשנ״ג, 718; תשנ״ו, 1012; תשנ״ז, 520; תשנ״ח, 336; תש״ס, 850.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 23(2) לחוק הגנת הפרטיות, התשמ״א–1981 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:


1.
קביעת גופים ציבוריים [תיקון: תשמ״ז, תשמ״ט, תש״ן, תשנ״ב, תשנ״ג, תשנ״ו, תשנ״ז, תשנ״ח, תש״ס]
כל אחד מן הגופים המפורטים להלן בטור א׳ הוא גוף ציבורי לענין פרק ד׳ לחוק, והוא רשאי בכפוף להוראות הפרק האמור, לקבל מידע וידיעות, למעט מידע עודף כמשמעותו בסעיף 23ה לחוק, מן הסוגים כמפורט לצדו בטור ב׳:
טור א׳
הגוף
טור ב׳
סוג מידע וידיעות שרשאי הגוף לקבל
(1)בית חולים כמשמעותו בפקודת בריאות העם, 1940(א) ידיעות על מצב בריאותו של אדם לצורך הטיפול בו.
(ב) אם הוא בית חולים אוניברסיטאי המסונף לפקולטה לרפואה שהוכרה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958 – גם פרטים אלה לצרכי מחקר:
(1) שם משפחה ושם פרטי
(2) מען מלא
(3) מס׳ תעודת זהוי
(4) תאריך לידה
(5) מצב בריאות
(6) מין
(7) ארץ מוצא
(8) תאריך עליה לארץ
(2)קופת חולים כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד–1994(א) ידיעות על מצב בריאותו של אדם לצורך הטיפול בו.
(ב) רשימות שבידי המוסד לביטוח לאומי הכוללות שם ומספר תעודת זהות של כל מי שנמנה עם חברי אותה קופת חולים.
(ג) לגבי מי שנמנה עם חברי אותה קופת חולים ונפגע בתאונת דרכים, פעולת איבה או תאונת עבודה, פרטים אלה:
(1) תאריך ומקום הפגיעה;
(2) ציון סוג הפגיעה – תאונת דרכים, פעולת איבה, או תאונת עבודה;
(3) לגבי תאונת דרכים – פרטי כלי הרכב המעורבים בתאונה, לרבות חברות הביטוח ומספרי פוליסות הביטוח, וכן פרטי הנהגים המעורבים בתאונה: שם, כתובת ומספר זהות.
(3)מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958פרטים אלה לצרכי מחקר;
(1) שם משפחה ושם פרטי
(2) מען מלא
(3) מס׳ תעודת זהוי
(4) תאריך לידה
(5) מין
(6) ארץ מוצא
(7) תאריך עליה לארץ
(4)ארגון נכי צה״ל, בית הלוחם, רחוב השרשרת 49, אפקה, תל־אביב 61390(א) שם משפחה ושם פרטי של הנכה
(ב) מס׳ תביעה באגף השיקום
(ג) מס׳ תעודת זיהוי
(ד) תאריך לידה
(ה) דרגת נכות
(ו) מועד תחילת הזכאות
(ז) מועד תום הזכאות
(ח) מען מלא
(ט) הלשכה המחוזית המטפלת בנכה.
טור א׳
הגוף
טור ב׳
סוג מידע וידיעות שרשאי הגוף לקבל
מאגף השיקום במשרד הבטחון אם מי שהמידע אודותיו לא הודיע על התנגדותו למסירת המידע
(5)(א) יד לבנים – ארגון להנצחת הגיבורים, רח׳ ויצמן 95, תל־אביב ת״ד 21004
(ב) העמותה למען ציבור שאירי חללי מערכות ישראל.
(א) שם משפחה ושם פרטי של הזכאי שהוא בן משפחה של חייל שנספה במערכה (אלמנה, יתום, הוריו של נספה)
(ב) שם משפחה ושם פרטי של החלל
(ג) תאריך לידת הזכאי
(ד) מס׳ תביעה באגף השיקום
(ה) מס׳ תעודת זהוי
(ו) מען מלא
(ז) הלשכה המחוזית המטפלת בזכאי
(ח) האם התביעה לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש״י–1950, הוכרה או נדחתה.
טור א׳
הגוף
טור ב׳
סוג מידע וידיעות שרשאי הגוף לקבל
לגבי מי שהם חברי אותו גוף
(6)(א) ההסתדרות הכללית החדשה
(ב) הסתדרות העובדים הלאומית בארץ ישראל
(ג) הסתדרות הפועל המזרחי בישראל
(א) שם משפחה קודם של החבר
(ב) מין
(ג) שם האב ושם האם
(ד) תאריך לידה
(ה) מען המגורים
טור א׳
הגוף
טור ב׳
סוג מידע וידיעות שרשאי הגוף לקבל
לגבי עולה ב־5 השנים הראשונות למעמדו כעולה, לענין קבלת טיפול או סיוע
(7)(א) הסוכנות היהודית לארץ ישראל (להלן – הסוכנות)
(ב) ההסתדרות הציונית העולמית (להלן – ההסתדרות הציונית)
(א) שם פרטי ושם משפחה.
(ב) ארץ מוצא.
(ג) מספר תעודת זהות ומספר תעודת עולה.
(ד) תאריך כניסה לישראל ותאריך קבלת מעמד עולה.
(ה) גיל.
(ו) מען.
(ז) דרך הגעה ארצה.
(ח) פרטי השכלה ומקצוע.
(ט) פרטי מימון או סיוע כספי או אחר שניתן מאת המשרד לקליטת העליה או גופים ציבוריים אחרים.
(י) פרטים ממשרד הפנים על הוצאת דרכון או תעודת מעבר לעולה שקיבל סיוע מהסוכנות או מההסתדרות הציונית או על חידושם.
(יא) מטען – נפח המטען ומשקלו, שם האניה מובילה, תאריך יציאת המטען מארץ המוצא, תאריך כניסת המטען לארץ ומקום אחסונו.
טור א׳
הגוף
טור ב׳
סוג מידע וידיעות שרשאי הגוף לקבל
לגבי עובד המדינה או גמלאי שלה או עובד או גמלאי של תאגיד סטטוטורי, לצורך הכנת ספר בוחרים לבחירות להסתדרות עובדי המדינה
(8)הסתדרות עובדי וגמלאי המדינה(א) שם פרטי ושם משפחה
(ב) שם האב
(ג) מספר תעודת זהות
(ד) מען מגורים
(ה) סוג הדירוג המקצועי שאליו משתייך העובד או הגמלאי
(ו) המשרד הממשלתי או התאגיד הסטטוטורי שבו עובד העובד או שבו עבד העובד קודם לפרישתו לגמלאות.
2.
תחילה
תחילתו של צו זה ביום ג׳ בטבת התשמ״ו (15 בדצמבר 1985).


ט׳ בשבט התשמ״ו (19 בינואר 1985)
  • משה נסים
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.