חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות ביטוח רכב מנועי (הקמה וניהול של מאגרי מידע)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות ביטוח רכב מנועי (הקמה וניהול של מאגרי מידע) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות ביטוח רכב מנועי (הקמה וניהול של מאגרי מידע), התשס״ד–2004


ק״ת תשס״ד, 463; תשע״ז, 47.


בתוקף סמכותי לפי 11א ו־51 לפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש״ל–1970 (להלן – הפקודה), בהסכמת שר המשפטים, בהתייעצות עם שר התחבורה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”אבנר“ – כהגדרתו בחוק תנאי תחרות;
”אמצעי שליטה“ – אחד מאלה:
(1)
זכות הצבעה באסיפה הכללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר;
(2)
הזכות למנות דירקטורים של תאגיד או את המנהל הכללי שלו;
”ביטוח רכב מנועי“ – ביטוח רכב מנועי לפי הוראות הפקודה;
”ביטוח שיורי“ – ביטוח משתמש ברכב מנועי שלא השיג כיסוי ביטוחי באופן ישיר אצל מבטח;
”דמי ביטוח ברוטו“ – סך כל דמי הביטוח שגבה מבטח ממבוטחיו בעד ביטוח רכב מנועי, לרבות סכומים המועברים לקרנית, הכל כפי שדווח למאגר המידע;
”הונאת ביטוח“ – כל אחד מאלה:
(1)
מסירת עובדות או הצהרות כוזבות או מטעות, לרבות מסירת נתונים או מסמכים כוזבים או מטעים, בנוגע לפרטי המבוטח, לסיכוני הביטוח שלו או לתאונת דרכים, במהלך החיתום או בעת הוצאת פוליסה, לשם השפעה על החיתום או על הוצאת פוליסה או לשם קבלת פיצויים;
(2)
מרמה או הונאה או ניסיון למרמה או להונאה, הנוגעים לחיתום, לפוליסה או לקבלת פיצויים;
(3)
ביצוע פעולה שלא כדין לשם השפעה על החיתום או על הוצאת פוליסה, או לשם קבלת פיצויים;
(4)
העלמת מידע מהותי הנוגע לבירור חבותו של המבטח או לזכאותו של הנפגע;
”הממונה“ – הממונה על מניעת הונאות ביטוח שמונה לפי תקנה 7;
”הרשות המוסמכת“ – המפקח על הביטוח שמונה לפי סעיף 2 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ״א–1981;
”חוק הגנת הפרטיות“ – חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א–1981;
”חיתום“ – הליך הערכה שמבצע המבטח או גורם מוסמך מטעמו של סיכוני הביטוח של המבוטח המבקש לרכוש ביטוח בהתאם לתכנית סיווג הסיכונים;
”מאגר המידע הסטטיסטי“ – מאגר המידע להערכת עלות הסיכונים בענף ביטוח רכב מנועי כאמור בסעיף 11א לפקודה;
”מאגר המידע לאיתור הונאות ביטוח“ – מאגר המידע המשמש לאיתור מקרי הונאה או מרמה בתחום ביטוח רכב מנועי כאמור בסעיף 11א לפקודה;
”מאגרי המידע“ – מאגר המידע הסטטיסטי ומאגר המידע לאיתור הונאות ביטוח;
”מבוטח“ – לרבות נפגע;
”מבטח“ – כמשמעותו בפקודה, לרבות מנהל ההסדר וקרנית וכן כל גוף אחר שקבעה הרשות לצורך תקנות אלה ובכפוף לתנאים שקבעה;
”מנהל ההסדר“ – הגוף שנקבע לנהל את הסדר הביטוח למשתמש ברכב מנועי שלא השיג כיסוי ביטוחי באופן ישיר אצל מבטח לפי סעיף 7 לפקודה;
”מפעיל“ – תאגיד שהסמיכה הרשות המוסמכת להקים ולהפעיל מאגר מידע ולספק את השירותים הנדרשים ממאגר זה;
”נפגע“ – כהגדרתו בחוק הפיצויים, אשר הגיש תביעה למבטח לפיצויים;
”סיכוני ביטוח“ – משתנים המשפיעים על הסיכון הביטוחי;
”עלות סיכון טהור“ – חלק מתעריף ביטוח שאינו כולל רווח והוצאות, למעט הוצאות ליישוב תביעות כפי שיוגדרו בתכנית הסטטיסטית, המתבסס על ניסיון התביעות בעבר של הענף כולו לרבות ניסיון התביעות בביטוח השיורי, בתוספת אמדן של תשלומים עתידיים בשל אותן תביעות ובהתחשב במגמות המשפיעות על שכיחות התביעות ועל עלותן;
”פוליסה“ – כמשמעותה בסעיף 3 לפקודה;
”פיצויים“ – סכומים המשולמים לפי פוליסה, או לפי חבות של קרנית לפי חוק הפיצויים;
”קרנית“ – קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים שהוקמה בסעיף 10 לחוק הפיצויים;
”רבעון“ – תקופה של שלושה חודשים המתחילה ב־1 בינואר, ב־1 באפריל, ב־1 ביולי וב־1 באוקטובר של כל שנה;
”תאונת דרכים“ – כהגדרתה בחוק הפיצויים;
”תביעה“ – תביעה לפיצויים בשל תאונת דרכים או דרישה למבטח לתשלום פיצויים בשל תאונת דרכים;
”תכנית סטטיסטית“ – תכנית שאישרה הרשות המוסמכת והמגדירה את האופן שבו על מבטח לקדד ולהעביר את המידע על הפרמיות והתביעות לכל אחד ממאגרי המידע, הכוללת, בין השאר, את פרטי המידע, אופן הגשתם, דרישות האיכות לגביהם ולוחות הזמנים לדיווח של כל מבטח;
”תכנית סיווג סיכונים“ – תכנית שאישרה הרשות המוסמכת הכוללת סיווג של סיכוני הביטוח לקטגוריות הומוגניות; כל הגדרת סיכון תתייחס לסוג סיכון אחד בלבד.
הקמת מאגרי מידע
מאגרי המידע יוקמו וינוהלו בידי מפעיל אשר יגיש לרשות המוסמכת, להנחת דעתה, אישורים והתחייבויות, בין השאר, בענינים אלה:
(1)
התאגיד רשום כדין בישראל והמאגר יוקם וינוהל בישראל;
(2)
התאגיד, בעלי אמצעי שליטה ונושאי משרה בו אינם מצויים במצב של ניגוד ענינים עם תפקידם בהקמה וניהול מאגר המידע;
(3)
התאגיד פועל כמפעיל מאגר המידע בלבד, ואיננו עוסק, במישרין או בעקיפין, בעצמו או באמצעות אחר, בכל עיסוק אחר;
(4)
המידע שבכל מאגר מידע ישמש אך ורק למטרות לשמן הוקם אותו מאגר;
(5)
רישום מאגרי המידע לפי חוק הגנת הפרטיות ייעשה בידי המפעיל כנאמן בעבור הרשות המוסמכת לפי מטרות הפקודה;
(6)
בעלי אמצעי שליטה בתאגיד, המנהל הכללי של התאגיד והדירקטורים המכהנים בו לא הורשעו בעבירה אשר לדעת הרשות, מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, הם אינם ראויים לשמש או לכהן בתפקידים אלה; לענין זה, ”הורשעו בעבירה“ – לרבות הרשעה בעבירה דומה במדינה אחרת.
פרטי מידע שימסור המבוטח
(א)
המבקש שתוצא לו פוליסה ימסור למבטח, בהתאם לתכנית הסטטיסטית, ולפי דרישתו של המבטח, פרטי מידע כמפורט להלן:
(1)
לגבי הרכב המבוטח –
(א)
לרבות סוג הרכב, מספר הרישוי, היצרן, נפח המנוע, שנת הייצור, מספר הנוסעים ואבזרי הבטיחות;
(ב)
המשקל, מספר השלדה וקוד הדגם ככל שהם ידועים לו;
(2)
לגבי השימוש ברכב המבוטח – לרבות סוג השימוש ואבזרים המחוברים לרכב, הקשורים לשימוש שנעשה בו, ובכלל זה שימוש להסעה, הובלה בשכר, הובלת חומרים מסוכנים, ליסינג, רכב חברה, רכב המוחזק בידי סוחר רכב, רכב פרטי, רכב במבחן ורכב ללימוד נהיגה;
(3)
פרטים הנוגעים לנוהגים ברכב המבוטח בדרך קבע – שם פרטי, שם משפחה, שם האב, שם הסב, תעודת זהות או מספר דרכון, מין, גיל, כתובת, ותק נהיגה, שלילות רישיון נהיגה, תנאים ברישיון של משתמשי הרכב, מספר תביעות ביטוח חובה בעבר, ופרטים בענין תביעות אלה ככל שהם ידועים לו, וכן פרטים נוספים שאינם מידע כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות;
(ב)
המגיש תביעה ימסור למבטח בהתאם לתכנית הסטטיסטית ולפי דרישת המבטח, פרטי מידע, ככל שהם ידועים לו, לגבי תאונת הדרכים או תביעות פיצויים קודמות שלו, כמפורט להלן: פרטים מזהים לגבי הנוהג ברכב, נוסעים אחרים ברכב ונפגעים נוספים; פרטים בדבר כלי הרכב, פרטי חברת הביטוח, תאריך החיתום, תאריך התאונה, וכן סוכני ביטוח, עורכי דין, רופאים וספקי שירות כיוצא באלה, המעורבים בתביעה לתשלום פיצויים.
חובות מבטח למסירת מידע
(א)
מבטח יגיש למפעיל –
(1)
מידע כמפורט בתכנית הסטטיסטית ובתקנה 3;
(2)
לפי דרישת הרשות המוסמכת ובמועדים שקבעה – פרטי מידע נוספים שלא נכללו בתכנית הסטטיסטית, העשויים להשפיע על עלות הסיכון הטהור או הנדרשים באופן סביר לביצוע תפקידי המפעיל, ובלבד שאינם מידע כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות.
(ב)
מצא המפעיל, בבדיקות שערך, כי יש לבצע תיקונים במידע שהוגש, ימציא המבטח את המידע המתוקן בדרך שיורה המפעיל ובמועדים כאמור בתקנה 10(ב).
(ג)
מבטח ידאג להתחבר, על חשבונו, למאגרי המידע, בדרך שיורה המפעיל באישור הרשות המוסמכת.
תפקידי מפעיל מאגר המידע וחובותיו
(א)
המפעיל יהיה אחראי לניהול מאגרי המידע והפקת הדוחות אשר ישמשו, בין השאר, להערכת עלות הסיכונים בענף ביטוח רכב מנועי ולטיפול בהונאות ביטוח, לרבות לעשיית כל אלה:
(1)
קליטה וצבירה של מידע שיתקבל מהמבטחים לפי תקנה 4, ובלבד שמידע שהתקבל לפי תקנות 3 ו־4 ייאגר כמפורט להלן:
(א)
במאגר המידע הסטטיסטי יכול שייאגר מידע –
(1)
שנמסר לפי תקנה 3(א), למעט מידע הכולל שם פרטי, שם משפחה, שם אב ושם סב;
(2)
כמפורט בתכנית הסטטיסטית;
(3)
שנמסר לפי תקנה 4(א)(2);
(ב)
במאגר המידע לאיתור הונאות ביטוח יכול שייאגר מידע שנמסר לפי תקנות 3 ו־4(א)(1);
(2)
ביצוע בדיקות ופעולות להבטחת איכות המידע, מהימנותו והתאמתו לתכנית הסטטיסטית;
(3)
הכנה, הפקה והפצה למבטחים ולרשות המוסמכת של דוחות כפי שתורה הרשות המוסמכת ובמועדים שתורה, בהתבסס, בין השאר, על המידע שהתקבל מהמבטחים בהתאם לתכנית הסטטיסטית ובהתאם לתכנית לסיווג סיכונים שאישרה הרשות המוסמכת, לרבות דוח להערכת עלות הסיכון הטהור בענף;
(4)
הפקה והמצאה לכל מבטח ולרשות המוסמכת של תיעוד כפי שתורה הרשות המוסמכת ובמועדים שתורה, ובכלל זה – הסברים מפורטים לגבי אופן הזנת נתונים וקבלת דוחות ממאגרי המידע, וכן מידע בדבר אופן ניתוח המידע הסטטיסטי המשמש להפקת הדוחות;
(5)
החזקה על פי הסדר נאמנות שתקבע הרשות המוסמכת, בתיעוד מלא, לרבות עדכונים שוטפים, של תהליך העיבוד וההפקה של הדוחות, לרבות נוסחאות, הנחות ועקרונות אקטואריים וסטטיסטיים, וכן עותק מהתוכנות שהותאמו לשם תפעול המאגרים, והכל ברמה שתבטיח, להנחת דעתה של הרשות המוסמכת, הבנה מלאה, יכולת בקרה וכן הפעלה יעילה של המאגרים בכל עת; עותק של התיעוד האמור, כולו או חלקו, לרבות עדכונים שוטפים, יועבר גם לרשות המוסמכת, לפי דרישתה;
(6)
מסירת מידע למבטחים בנוגע לחיתום או לתביעה לתשלום פיצויים, במתכונת שיגדיר המפעיל באישור הרשות המוסמכת;
(7)
קיום בקרה על השימוש במאגרי המידע לבחינת התאמתו להוראות תקנות אלה ולהוראות כל דין, וכן העברת דוחות ביקורת תקופתיים על ממצאי בקרה זו, כפי שתורה הרשות המוסמכת ובמועדים שתורה.
(ב)
התכנית הסטטיסטית ותכנית סיווג הסיכונים יובאו לידיעת הציבור בדרך שהורתה הרשות המוסמכת.
מסירת פרטי המאגר למבטח והעברת נתונים למאגר
(א)
פרטי המידע שימסור המפעיל למבטח במטרה לזהות או לאתר הונאת ביטוח, יכללו נתונים עובדתיים בלבד ולא יכללו הערכות בדבר טיבם או אמינותם של מבוטחים או בדבר טיבם, אמינותם או רמתם המקצועית של ספקי שירותים; מסירת המידע למבטח תיעשה במתכונת שיגדיר המפעיל באישור הרשות המוסמכת.
(ב)
לענין מאגר המידע לאיתור הונאות ביטוח, העברת פרטי מידע לפי תקנה 4(א)(1) למפעיל ועיון בפרטי המידע המצויים באותו מאגר או הפניית שאילתה בנוגע לפרטים, ייעשו רק בידי מי שקיבל הרשאה לכך מן המבטח באישור הממונה (להלן – המורשה); הרשאות יינתנו רק למי שתפקידו מחייב זאת, ובהיקף הנדרש לשם מילוי תפקידו; הרשות המוסמכת תסדיר אמות מידה לענין מינוי מורשים ותחזיק רישום מעודכן של המורשים, לפי מידע שיועבר אליה מהמבטח; הרשאה להעברת פרטי מידע ולעיון בהם כאמור תהיה אחת או יותר מאלה:
(1)
הרשאת חיתום – בעל הרשאה כאמור יהיה מוסמך להעביר למאגר המידע לאיתור הונאות ביטוח פרטי מידע שהועברו לו במסגרת חיתום והנפקת פוליסה, וכן יהיה רשאי להפנות למפעיל שאילתה כדי לאמת נתונים שנמסרו לפי התכנית הסטטיסטית הנוגעים לחיתום בלבד לגבי הנפקת פוליסה שבטיפולו ובתנאי שמולאו כל הפרטים הנדרשים בהתאם לתכנית הסטטיסטית;
(2)
הרשאת סילוק תביעות – בעל הרשאה כאמור יהיה מוסמך להעביר למאגר המידע לאיתור הונאות ביטוח פרטי מידע שהועברו לו במסגרת טיפול בתביעה וכן יהיה רשאי לעיין בנתונים הקיימים במאגר המידע לאיתור הונאות ביטוח במטרה לזהות או לאתר הונאת ביטוח; בעל הרשאה כאמור יהיה רשאי לעיין בנתונים אלה רק במסגרת טיפולו בתביעה, ולאחר שעדכן את כל הפרטים בדבר אותה תביעה בהתאם לתכנית הסטטיסטית.
(ג)
מבטח, אשר מצא חוסר התאמה בין הפרטים שבמאגר המידע לאיתור הונאת ביטוח, לבין הנתונים שמסר לו המבוטח, יבדוק את אי־ההתאמה ויעדכן את פרטי מאגר המידע, במתכונת שקבע לענין זה המפעיל באישור הרשות המוסמכת.
הממונה על מניעת הונאות ביטוח
(א)
מבטח ימנה מבין עובדיו הבכירים ממונה על מניעת הונאות ביטוח.
(ב)
הממונה והמורשים יהיו מי שלא הורשעו בעבירה אשר לדעת הרשות המוסמכת, מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, הם אינם ראויים לשמש או לכהן בתפקידים האמורים; לענין זה, ”הורשעו בעבירה“ – לרבות הרשעה בעבירה דומה במדינה אחרת.
(ג)
תפקידי הממונה יהיו:
(1)
קביעת כשירות המורשים לפי תקנות אלה ובהתאם לדרישות נוספות שתגדיר הרשות המוסמכת, והעברת רשימת המורשים של המבטח פעמיים בשנה, במועדים שתקבע הרשות המוסמכת למפעיל ולרשות המוסמכת;
(2)
הדרכת המורשים ופיקוח על עמידתם בדרישות התקנות ובהוראות הרשות המוסמכת;
(3)
פיקוח על מסירה למאגר המידע לאיתור הונאות ביטוח של מידע הדרוש לשם איתור או זיהוי של הונאת ביטוח, ועל איכותו של המידע;
(4)
כל תפקיד אחר שתטיל הרשות המוסמכת הנוגע לקשר בין המבטח לבין מאגר המידע לאיתור הונאות ביטוח לצורך איתור או זיהוי של הונאות ביטוח, וכל תפקיד אחר הנדרש לאיתור הונאות או זיהוי של הונאות כאמור.
סודיות
(א)
לא יגלה אדם מידע שהגיע אליו מתוך המאגר, בתוקף תפקידו אצל המפעיל או מטעמו או מתוקף תפקידו אצל מבטח או מטעם מבטח, אלא לצורך ביצוע עבודתו בהקשר שבו הועבר לו המידע האמור, ולא יעשה בו כל שימוש אחר או שלא למטרות האמורות.
(ב)
המפעיל או הממונה, לפי הענין, ינקטו אמצעים סבירים הדרושים כדי להבטיח שעובדים הנתונים למרותם ישמרו על סודיות המידע שהגיע אליהם מתוך המאגר בתוקף מילוי תפקידם.
(ג)
מי שבידיו מידע שהגיע אליו מתוך המאגר ינקוט אמצעים סבירים למניעת גילויו.
סמכות למסור מידע [תיקון: תשע״ז]
(א)
המפעיל ימסור למדינה ולגופים ציבוריים הפועלים על פי דין מידע ממאגר המידע הנחוץ להם לשם ביצוע תפקידם ובלבד שמסירת המידע תהיה רק אם האדם אשר המידע מתייחס אליו נתן את הסכמתו למסירה ולצורך קיום המטרות שבסעיף 11א(א) לפקודה, או לצורך המטרה של איתור מקרי הונאה או מרמה בתחום תאונות דרכים, באישור הרשות המוסמכת ובכפוף למגבלות על העברת מידע שלפי כל דין.
(א1)
אין בהוראות תקנת משנה (א) כדי לגרוע מסמכות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפי סעיף 15 לפקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], התשל״ב–1972, לקבל ממאגרי המידע מידע המנוי בתוספת, הנדרש לצורך ביצוע פעולה סטטיסטית בנושא תאונות דרכים.
(ב)
אין בהוראות תקנת משנה (א) כדי למנוע מרשות ביטחון כהגדרתה בסעיף 19 לחוק הגנת הפרטיות לקבל מידע לפי כל דין ולשם מילוי תפקידה.
מימון מאגרי המידע
(א)
המבטחים יישאו במלוא עלות הקמת מאגר המידע הסטטיסטי ותפעולו לפי כללים אלה:
(1)
התשלום השנתי של מבטח למימון המאגר יהיה מורכב מסכום קבוע של 40,000 שקלים חדשים בתוספת סכום יחסי (שניהם יחד להלן – הסכום השנתי הבסיסי) שיחושב בהתאם לנוסחה הזו:
כאשר –
– תשלום בסיסי של מבטח בשנה (נוכחית);
– סכום עלות מימון מאגר המידע בשנה;
– מספר המבטחים בשנה הנוכחית;
– שיעור דמי הביטוח ברוטו של מבטח בשנה קודמת מתוך סך כל דמי הביטוח ברוטו בענף רכב חובה שנגבו באותה שנה ;
(2)
הסכום השנתי הבסיסי ישולם ב־4 תשלומים רבעוניים שווים (להלן – התשלום הבסיסי הרבעוני), לפי הנוסחה הזו:
כאשר –
– רבעון;
(3)
לתשלום הרבעוני הבסיסי בגין מאגר המידע הסטטיסטי יוספו או יופחתו, לפי הענין, סכומים הנובעים מאיחור או פגם באיכות הדיווח (להלן – תמריצים) בהתאם לכללים המפורטים בתקנות משנה (ב) ו־(ג) (להלן – התשלום הרבעוני הסופי), לפי הנוסחה הזו:
כאשר –
– סך כל התמריצים שצבר מבטח שלושה רבעונים קודם;
ואולם בכל מקרה לא יהיה התשלום הרבעוני הסופי סכום שלילי;
(4)
התשלום הרבעוני הסופי יועבר למפעיל עד היום העשירי בינואר, באפריל, ביולי ובאוקטובר של כל שנה (להלן – מועד התשלום), ובלבד שהמפעיל העביר למבטח חשבון מפורט על פי הוראות תקנה זו עד היום ה־30 לפחות לפני כל מועד כאמור; נשלח החשבון באיחור יהיה מועד התשלום 30 ימים מקבלת החשבון בפועל; איחר המבטח בתשלום ייווספו לתשלום הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד התשלום שנקבע כאמור ועד למועד התשלום בפועל;
(5)
התשלום הרבעוני הראשון יתבסס על נתוני שלושת הרבעונים הראשונים של השנה הקודמת, ובמסגרת התשלום לרבעון השני בכל שנה תבוצע התאמה של התשלום הראשון על פי הנתונים המלאים של השנה הקודמת.
(ב)
סכומים בשל אי עמידה במועדי דיווח למאגר המידע הסטטיסטי או באיכות דיווח לנתוני פרמיות, תביעות ותביעות תלויות (להלן – סוג נתונים), יהיו כדלקמן:
(1)
איחור בדיווח –
(א)
על פי התכנית הסטטיסטית (להלן – מועד הדיווח המקורי) – 2,000 שקלים חדשים לכל סוג נתונים;
(ב)
העולה על 30 ימים ממועד הדיווח המקורי – 3,500 שקלים חדשים נוספים לכל סוג נתונים;
(ג)
העולה על 60 ימים ממועד הדיווח המקורי – 5,000 שקלים חדשים נוספים לכל סוג נתונים;
(2)
איחור בהגשת פרטי מידע נוספים לפי תקנה 4(א)(2) – 1,000 שקלים חדשים על איחור של עד 10 ימים, 1,000 שקלים חדשים נוספים על איחור של עד 10 ימים נוספים ו־1,000 שקלים חדשים נוספים על כל יום איחור נוסף מעבר לכך;
(3)
בתקנת משנה זו, ”איחור בדיווח“ – לרבות דיווח במועד הכולל נתונים שגויים בסטיה מכללי איכות הדיווח שנקבעו בתכנית הסטטיסטית ולמעט איחור בשל נסיבות שאינן תלויות במבטח או במי מטעמו ושלא היה יכול למנען באופן סביר.
(ג)
בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (ב), אם המפעיל יידרש בשל דיווח לא תקין של מבטח למאגר המידע הסטטיסטי, להפיק דוח חוזר, יישא המבטח בעלות ההפקה, אך בלא יותר מ־10,000 שקלים חדשים לכל דיווח חוזר כאמור; תשלום כאמור ייווסף לתשלום הרבעוני הקרוב בהתאם לתקנת משנה (א)(4).
(ד)
עלות מימון מאגר המידע הסטטיסטי לשנה והסכום השנתי הקבוע כמשמעותו בתקנת משנה (א)(1) יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן, כשמדד הבסיס הוא המדד שפורסם לחודש ינואר 2000; החל מהדיווחים לגבי הרבעון הראשון בשנת 2004, גם הסכומים בשל אי־עמידה במועדי דיווח או באיכות דיווח כמשמעותם בתקנת משנה (ב), יהיו צמודים למדד באופן האמור; סך כל תשלומי המבטחים לפי תקנה זו לא יעלה על עלות מימון המאגר בתוספת הצמדה לפי תקנת משנה זו.
(ה)
המבטחים יישאו במלוא עלות מימון מאגר המידע לאיתור הונאות ביטוח; הרשות המוסמכת תקבע את עלות מימון המאגר ואת אופן חלוקת העלות; חלוקת העלות בין המבטחים, כמשמעותם בפקודה, מנהל ההסדר וקרנית, תיקבע בהתבסס על חלקו של כל מבטח בענף ביטוח רכב חובה, ובהתחשב בשימושים של גופים נוספים הכלולים בהגדרתה מבטח, שאינם אחד מאלה.
(ו)
סבר מבטח כי החשבון בעבור מאגר מידע שהעביר לו המפעיל שגוי, יפנה למפעיל, תוך 15 ימים מקבלת החשבון בבקשה מנומקת בכתב לתיקון החשבון, והמפעיל ייתן את תשובתו המנומקת בכתב בתוך 15 ימים נוספים; סירב המפעיל לתקן את החשבון, רשאי המבטח לפנות בערר לרשות המוסמכת בצירוף פנייתו למפעיל ותשובתו; הרשות המוסמכת תכריע במחלוקת בתוך 30 ימים.
(ז)
פניה כאמור בתקנת משנה (ו), לרבות בערר לרשות המוסמכת לא תפטור את המבטח מביצוע התשלום בהתאם לחשבון שהפיק המפעיל ובמועד שנקבע לכך; ואולם אם קבעה הרשות המוסמכת לפי תקנת משנה (ו) כי המבטח לא היה מחויב לשלם חלק מחשבון כאמור, ישיב המפעיל למבטח את הסכום העודף, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד התשלום עד מועד ההשבה בפועל.
(ח)
המפעיל יעביר לרשות המוסמכת עד 15 בפברואר של כל שנה, דיווח שנתי מפורט במתכונת שתורה הרשות המוסמכת, לגבי חלוקת עלות מימון מאגר מידע בין המבטחים בשנה שקדמה לה; כמו כן יעביר המפעיל לרשות המוסמכת ולמבטחים העתק הדוחות הכספיים שלו בתוך 15 ימים מיום שאושרו כדין.
(ט)
על אף האמור בתקנה זו אבנר לא יישא במימון מאגרי המידע, וחלקם של מנהל ההסדר וקרנית במימון המאגר הסטטיסטי יורכב מהסכום הקבוע כמשמעותו בתקנת משנה (א)(1) והתמריצים לפי תקנות משנה (ב) ו־(ג) בלבד, ותחול על מנהל ההסדר ועל קרנית הסיפה של תקנת משנה (א)(3).
פיקוח
(א)
המפעיל יהיה כפוף לפיקוח ולהוראות הרשות המוסמכת לשם הבטחת ביצוע התקנות, מטרות הפקודה, חוק תנאי תחרות וחוק הגנת הפרטיות.
(ב)
המפעיל וכל דירקטור או נושא משרה בו, ימסור לרשות המוסמכת או למי שהסמיכה לכך, לפי דרישתה, כל ידיעה ומסמך הנוגעים לפעולת המפעיל ומאגרי המידע, לרבות דינים וחשבונות סטטיסטיים ואקטואריים, ויראה לרשות המוסמכת או לנציגה, לפי דרישתו, כל פנקס, חשבון, תעודה או מסמך אחר שברשותו הנוגעים למפעיל או למאגרי המידע.
(ג)
בכפוף לכל דין לא יגלה אדם ידיעה או מסמך שנמסרו לו לפי תקנה זו.
ביטול תקנות
תקנות ביטוח רכב מנועי (הקמה וניהול של מאגרי מידע), התשס״א–2001 – בטלות.
[תיקון: תשע״ז]

תוספת

(תקנה 9(א1))

פרטי המידע שיעביר המפעיל ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בהתאם למידע המצוי בכל מאגר, אלה הם:
(א)
התאריך שבו אירעה תאונת הדרכים שבה נפגע התובע;
(ב)
המספר והסוג של לוחית רישוי של הרכב המעורב בתאונה;
(ג)
מספר תעודת הזהות של המעורב בתאונה ברכב וסוג תעודת הזהות;
(ד)
שם משפחה ושם פרטי של המעורב בתאונה;
(ה)
סוג המעורבים בתאונה (לא כולל מבוטח שאינו נפגע או נהג, ועדים);
(ו)
מספר (קוד זיהוי) אירוע או תביעה;
(ז)
מספר (קוד זיהוי) הפוליסה;
(ח)
התאריך שבו קיבל מי מהמעורבים בתאונה תשלום בעד התאונה;
(ט)
זיהוי יחידת דיווח (רכב פרטי, אוטובוס, אופנוע וכו׳);
(י)
סוג הרכב (קוד סוג תחבורה וקוד תקינה אירופית);
(יא)
אופן השימוש ברכב;
(יב)
שנת ייצור של הרכב;
(יג)
סוג תשלום;
(יד)
תיאור הרכב המעורב בתאונה;
(טו)
סימן (חיובי או שלילי) סכום תשלום או עתודה;
(טז)
סכום תשלום/עתודה;
(יז)
סימון לפוליסה מתקנת;
(יח)
סימון לתביעה מתקנת;
(יט)
סימון לסיווג התאונה כתאונת עבודה.
השימוש בפרטי המידע שבפרט (1)(ב) עד (ז) ייעשה לצורך הצלבת מידע בין שני מאגרי המידע ומקורות נוספים בלבד; המידע יישמר בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באופן שיבטיח הגנה מפני שימוש בלתי מורשה בו.


כ״ז בניסן התשס״ד (18 באפריל 2004).
  • בנימין נתניהו
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.