חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות האזרחים הוותיקים (הטבות לאזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות האזרחים הוותיקים (הטבות לאזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות האזרחים הוותיקים (הטבות לאזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה), התשע״ב–2011


ק״ת תשע״ב, 496, 534.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13א(א1) ו־17 לחוק האזרחים הוותיקים, התש״ן–1989 (להלן – החוק), באישור שר האוצר, שר הבריאות, שר הרווחה והשירותים החברתיים, שר התקשורת ושר הפנים ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הטבות לאזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה [תיקון: תשע״ב]
אזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה לפי סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995 (להלן – אזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה), יהיה זכאי להטבות הניתנות לאזרח ותיק שמשתלמת לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ״א–1980 (להלן – חוק הבטחת הכנסה), המפורטות להלן:
(1)
הנחה בתשלומי ארנונה כאמור בסעיף 9 לחוק;
(2)
הנחה בתשלומי חברים בקופות חולים, אם ניתנה לפי סעיף 8(א1)(2)(ג) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד–1994 (להלן – חוק ביטוח בריאות ממלכתי);
(3)
הנחה בתשלום בעד תרופות הכלולות בסל שירותי הבריאות כאמור בסעיף 8(ז)(3) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי;
(4)
מענק חימום כאמור בסעיף 14ב לחוק הבטחת הכנסה;
(5)
תנאים למתן הטבה
התנאים החלים על אזרח ותיק שמשתלמת לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה לקבלת הטבה מן ההטבות המפורטות בתקנה 1 או התנאים החלים עליו לקבלת הטבה כאמור שנותן גוף ציבורי לפי הסכם או נוהג, יחולו בהתאמה על אזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה.
מניעת כפל הטבות
אזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה הזכאי להטבה לפי תקנות אלה, ובאותו עניין שבתחומי ההטבה זכאי גם להטבה לפי כל דין או להטבה שנותן גוף ציבורי לפי הסכם או נוהג, זכאי להטבה אחת בלבד בשיעור הגבוה מביניהן.
הפקת אישור על קבלת קצבת זקנה לנכה
המוסד לביטוח לאומי יפיק, לבקשת אזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה, אישור על קבלת הקצבה האמורה.
תחילה
(א)
תחילתן של תקנות אלה, למעט האמור בתקנות משנה (ב) ו־(ג), ב־1 בחודש שלאחר פרסומן.
(ב)
תחילתה של תקנה 1(1) ביום כ״ח באייר התשע״א (1 ביוני 2011).
(ג)
תחילתה של תקנה 1(4) ביום ג׳ בתשרי התשע״ב (1 באוקטובר 2011).
תחולה
תקנות אלה יחולו על כל הטבה המפורטת בתקנה 1 הניתנת בעד יום התחילה של התקנה שבה מצוינת ההטבה, ואילך.


א׳ בטבת התשע״ב (27 בדצמבר 2011)
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה והשר לאזרחים ותיקים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.