חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״א–2010


ק״ת תשע״א, 182; תשע״ח, 106.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ב) ו־(ג) ו־32(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000 (להלן – החוק), וסעיף 95(א) לחוק המאבק בטרור, התשע״ו–2016 (להלן – חוק המאבק בטרור), לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים ועם שר המשפטים ובהסכמת שר המשפטים, ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:


תוכן עניינים

פרק א׳: פרשנות

הגדרות [תיקון: תשע״ח]
בצו זה –
”איש ציבור זר“ – תושב חוץ בעל תפקיד ציבורי בכיר מחוץ לישראל בחמש השנים האחרונות, לרבות בן משפחה של תושב חוץ כאמור או תאגיד המצוי בשליטתו, יועץ ומינוי אישי של איש הציבור או שותף עסקי של אחד מאלה;
”אזור“ – יהודה והשומרון ורצועת עזה;
”ארגון FATF‏“ (Financial Action Task Force) – ארגון בין־לאומי למאבק בהלבנת הון ובמימון טרור;
”בן משפחה“ – כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968;
”בנק הדואר“ – החברה כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ״ו–1986 (בהגדרה זו – החוק) בנותנה שירותים כספיים כמשמעותם בסעיף 1 לחוק, מטעם החברה הבת, כמשמעותה בסעיף 88יא לחוק;
”בעל שליטה“ – (נמחקה);
”גוף מוכר“ – ועד עובדים או נציגות בית משותף;
”הליך הכרת הלקוח“ – בין השאר, בירור מקור הכספים המופקדים בחשבון המנוהל, עיסוקו, מטרת פתיחת החשבון המנוהל, הפעילות המתוכננת בחשבון; לגבי תושב חוץ – גם בירור זיקתו לישראל; האם הלקוח או הנהנה בחשבון הוא איש ציבור זר; לגבי איש ציבור זר שמנהל התיקים סיווג אותו ברמת סיכון גבוהה להלבנת הון ולמימון טרור – גם בירור מקור משאביו הפיננסיים; לגבי מי שהוא בעל עסק – גם בירור סוג עסקיו;
”הממונה“ – כהגדרתו בסעיף 12 לחוק;
”הרשות המוסמכת“ – כהגדרתה בסעיף 29 לחוק;
”הרשימה“ – רשימה מרוכזת של ארגוני טרור מוכרזים ושל מי שהוכרז אדם שהוא פעיל טרור, שפורסמה לפי סעיף 18 לחוק המאבק בטרור; וכן ארגון או אדם כאמור, שהודעה על הכרזתו כארגון טרור או כאדם שהוא פעיל טרור הומצאה למנהל תיקים, ומנהל התיקים לא קיבל הודעה על ביטולה;
”התכתבות עסקית“ – הסכם בכתב כמשמעותו בסעיף 13 לחוק העיסוק וכל שינוי בהסכם ודוח רבעוני ללקוח כמשמעותו בתקנה 2 לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (דוחות), התשע״ב–2012;
”חברה מנהלת“, ”קופת גמל“ – כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס״ה–2005;
”חשבון מנוהל“ – חשבון ניירות ערך או נכסים פיננסיים שמנהל תיקים קיבל ייפוי כוח לפעול בו;
”חשבון מנוהל ברמת סיכון נמוכה“ – חשבון מנוהל שמתנהל אצל תאגיד בנקאי בישראל או אצל חבר בורסה בישראל, ושמנהל התיקים סיווג אותו ברמת סיכון נמוכה להלבנת הון ולמימון טרור, בהסתמך על הליך הכרת הלקוח;
”יחיד“ – מי שאינו תאגיד או שאינו מוסד ציבורי או שאינו תאגיד שהוקם בחיקוק בחוץ לארץ או שאינו גוף מוכר;
”לקוח“ – מי שנתן ייפוי כוח למנהל תיקים לפעול בחשבון ניירות ערך או נכסים פיננסיים;
”מוסד ציבורי“ – משרדי הממשלה, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, רשויות מקומיות וכן רשויות, תאגידים או מוסדות אחרים שהוקמו בישראל בחיקוק;
”מספר זהות“ – כל אחד מאלה:
(1)
ביחיד שהוא תושב – מספר זהותו במרשם האוכלוסין;
(2)
ביחיד שהוא תושב חוץ – מספר דרכון או מספר תעודת מסע ושם המדינה שבה הוצאו הדרכון או תעודת המסע; אם היחיד הוא תושב האזור – מספר הזהות יכול שיהיה גם מספר זהותו בכרטיס מגנטי שהנפיק המנהל האזרחי; וליחיד שזוהה לפי מסמך כאמור בסעיף 4(א)(6א) – מספר הזיהוי באותו מסמך ושם המדינה שבה הוצא המסמך;
(3)
בתאגיד הרשום בישראל – מספר הרישום במרשם המתאים;
(4)
בתאגיד שאינו רשום בישראל – מספר הרישום במדינת ההתאגדות, אם קיים, ושמה, ואם לא קיים רישום לתאגידים מסוגו – מספר הרישום הפנימי אצל מנהל התיקים; ובתאגיד שזוהה לפי מסמך כאמור בסעיף 4(א)(6א) – מספר הזיהוי באותו מסמך ושם המדינה שבה הוצא המסמך;
(5)
במוסד ציבורי, בגוף מוכר ובתאגיד בחוץ לארץ שהוקם בחיקוק – מספר הרישום שהקצה לו התאגיד הבנקאי או חבר הבורסה שבו מצוי החשבון המנוהל או מספר הרישום שהקצה לו מנהל התיקים;
”מען“ – כל אחד מאלה:
(1)
ביחיד – מענו הרשום במסמך כאמור בסעיף 4(א)(1), (2) ו־(6א) או מקום מגוריו, כפי שמסר, הכולל את שם היישוב, שם הרחוב, מספר הבית ומיקוד, אם נתונים אלה קיימים, ובתושב חוץ – גם שם המדינה;
(2)
בתאגיד – מענו הרשום במסמך כאמור בסעיף 4(א)(3), (4) ו־(6א) או מקום ניהול עסקיו בישראל, ואם אינו מנהל עסקים בישראל – מקום מרכז עסקיו מחוץ לישראל, וכל אלה – כפי שמסר; המען יכלול את שם היישוב, וכן את שם הרחוב, מספר הבית ומיקוד, אם נתונים אלה קיימים, ובתאגיד מחוץ לישראל – גם שם המדינה;
(3)
במוסד ציבורי, בגוף מוכר ובתאגיד בחוץ לארץ שהוקם בחיקוק – המען שמסרו, הכולל את שם היישוב וכן את שם הרחוב, מספר הבית ומיקוד, אם נתונים אלה קיימים, ובתאגיד בחוץ לארץ שהוקם בחיקוק – גם שם המדינה;
”נהנה“ – כהגדרתו בסעיף 7(א)(1) לחוק, ואם הנהנה הוא תאגיד, יראו את התאגיד ואת בעלי השליטה בתאגיד כנהנים;
”ניירות ערך“ ו”נכסים פיננסיים“ – כהגדרתם בחוק העיסוק;
”עורך דין“ – בעל רישיון לעריכת דין בישראל ולעניין תאגיד שאינו רשום בישראל, גם בעל רישיון לעריכת דין במדינת ההתאגדות של התאגיד, ובלבד שהמדינה או הטריטוריה שבה מואגד התאגיד אינה מנויה בתוספת הראשונה; אם מדינת ההתאגדות היא אחת המדינות החברות ב־OECD – גם עורך דין בעל רישיון באחת המדינות החברות בארגון ה־OECD;
”פעולה“ – פעולה בודדת, אלא אם כן נקבע אחרת בצו זה;
”שם“ – כל אחד מאלה:
(1)
ביחיד – שם משפחה ושם פרטי, הרשומים במסמך הזיהוי כאמור בסעיף 4;
(2)
בתאגיד – שמו הרשום, ואם הואגד במדינה שלא מתקיים בה רישום לגבי תאגידים מסוגו – שמו כפי שמסר;
(3)
בתאגיד שהוקם בחיקוק – השם שנקבע בחיקוק, בין בארץ ובין בחוץ לארץ;
(4)
בגוף מוכר ובמוסד ציבורי, למעט בתאגיד שהוקם בחיקוק – שמם כפי שמסרו;
”תאגיד“ – כל אחד מאלה:
(1)
חברה, שותפות, אגודה שיתופית, אגודה עותומנית, עמותה או מפלגה הרשומה בישראל;
(2)
גוף הרשום כתאגיד מחוץ לישראל;
(3)
גוף שהואגד במדינה שלא מתקיים בה רישום לגבי גופים מסוגו, ובלבד שהציג מסמך המעיד על היותו תאגיד;
”תושב“ – כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ״ה–1965, לרבות אזרח ישראלי שאינו תושב כאמור, הרשום במרשם האוכלוסין;
”תושב אזור“ – מי שרשום במרשם האוכלוסין של האזור;
”תושב חוץ“ – מי שאינו תושב;
”תפקיד ציבורי בכיר“ – לרבות ראש מדינה, נשיא מדינה, ראש עיר, שופט, חבר פרלמנט, חבר מפלגה בכיר, חבר ממשלה, קצין צבא או משטרה בכיר, נושא משרה בכיר בחברות ממשלתיות, בעל תפקיד בכיר בארגונים בין־לאומיים או כל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה.

פרק ב׳: חובות זיהוי

הכרת הלקוח [תיקון: תשע״ח]
(א)
לא יתקשר מנהל תיקים לשם ניהול חשבון מנוהל, בלא שזיהה את מי שמבקש להיות לקוח ובלי שקיים לגביו הליך של הכרת הלקוח, לפי מידת הסיכון של הלקוח להלבנת הון ולמימון טרור; מנהל התיקים יערוך רישומים של פרטים כאמור.
(ב)
לא יתקשר מנהל תיקים לשם ניהול חשבון מנוהל שבעליו או הנהנה בו הוא איש ציבור זר, אלא אם כן התקבל אישור לכך מנושא משרה במנהל התיקים, לרבות מי שכפוף ישירות למנהל הכללי; מתן אישור כאמור ייבחן לפי מידת הסיכון של איש הציבור הזר להלבנת הון ולמימון טרור; התברר במהלך ההתקשרות כי הלקוח או הנהנה בחשבון הוא איש ציבור זר, לא יבצע מנהל התיקים פעולה בחשבון עד לקבלת אישור כאמור להמשך ההתקשרות; בסעיף זה, ”נושא משרה“ – כהגדרתו בחוק החברות, התשנ״ט–1999.
(ג)
מנהל תיקים יבצע בקרה שוטפת בהתייחס להליך של הכרת הלקוח שביצע עם תחילת ההתקשרות, לפי מידת הסיכון של הלקוח להלבנת הון ולמימון טרור וכן בהתאם לאופי פעילות הנחזית להיות בלתי רגילה בחשבון מנוהל, ויעדכן את רישומיו לפי זה; התעורר ספק ביחס לזהות לקוח או לאמיתות מסמכי הזיהוי המצויים בידי מנהל התיקים, יבצע מנהל התיקים הליך הכרת לקוח פעם נוספת לפי מידת הסיכון של הלקוח ותוך נקיטת אמצעים סבירים.
(ד)
מנהל תיקים לא ינהל חשבונות בשמות בדויים או חשבונות ממוספרים.
(ה)
בירור היותו של אדם איש ציבור זר, יכול שייעשה לפי טופס שיפרסם הממונה.
רישום פרטי הזיהוי [תיקון: תשע״ח]
(א)
לא יתקשר מנהל תיקים לשם ניהול חשבון מנוהל, בלא שירשום לגבי מי שמבקש להיות לקוח ולגבי מיופה כוח, אם קיים, את פרטי הזיהוי המפורטים להלן ויאמתם כמפורט בסעיף 4:
(1)
שם;
(2)
מספר זהות;
(3)
ביחיד – תאריך לידה ומין; בתאגיד – תאריך התאגדות;
(4)
מען.
(א1)
אם קיים מיופה כוח, יבדוק מנהל תיקים כי הלקוח ייפה את כוחו של מיופה הכוח וישמור העתק של ייפוי הכוח או תיעוד של הבדיקה.
(ב)
לא יתקשר מנהל תיקים לשם ניהול חשבון מנוהל בלא שירשום לגבי נהנה, את הפרטים שבסעיף קטן (א)(1) ו־(2); רישום הפרטים ייעשה על פי ההצהרה כאמור בסעיף 5; לא היה בידי מנהל התיקים מספר זהותו של הנהנה, לאחר שנקט אמצעים סבירים להשגתו, ירשום במקומו את הפרטים שבסעיף קטן (א)(3) וכן את מדינת האזרחות או ההתאגדות, לפי העניין; סעיף קטן זה לא יחול –
(1)
אם מצא מנהל התיקים, בעת ההתקשרות, שהמדובר בחשבון מנוהל לטובת נהנה, שלפי הצהרת המבקש לפתוח חשבון אי אפשר לדעת את זהותו, ופורטה הסיבה לכך שזהותו טרם ידועה; במקרה כזה יפנה מנהל התיקים את תשומת ליבו של הלקוח, בכתב, לחובתו למסור למנהל התיקים את פרטי הנהנה מיד עם היוודע זהותו;
(2)
לגבי חשבון שמבקש לפתוח מי שמינה בית משפט, בית דין דתי, ראש ההוצאה לפועל הרשם לענייני ירושה או גוף רשמי אחר של המדינה שקבע הממונה ובלבד שהצהיר על כך; מנהל התיקים יציין את המינוי ברישומי החשבון וישמור העתק מהאסמכתה לכך.
(ג)
לא יתקשר מנהל תיקים עם תאגיד לשם ניהול חשבון מנוהל לתאגיד בלא שירשום לגבי בעלי השליטה, המנהל הכללי של התאגיד או מי שמשמש בתפקיד דומה אף אם כינויו אחר את הפרטים שבסעיף קטן (א)(1) ו־(2) ואת תיאור מבנה השליטה בתאגיד; רישום הפרטים שבסעיף קטן (א)(1) ו־(2) כאמור ייעשה גם לגבי חברי הנהלה בכירה נוספים בתאגיד לפי רמת הסיכון של התאגיד; רישום הפרטים לגבי בעלי שליטה כאמור ייעשה לפי ההצהרה כאמור בסעיף 5; רישום הפרטים כאמור לגבי המנהל הכללי של התאגיד או מי שמשמש בתפקיד דומה או לגבי חברי הנהלה בכירה נוספים בתאגיד ותיאור מבנה השליטה בתאגיד ייעשו לפי הפרטים שמסר הלקוח; לא השיג מנהל התיקים מספר זהות, לאחר שנקט אמצעים סבירים להשגתו, ירשום במקומו את הפרטים שבסעיף קטן (א)(3) וכן את מדינת האזרחות.
(ד)
לא יוסיף מנהל תיקים לתיק –
(1)
לקוח או מיופה כוח של הלקוח, בלא שירשום לגביהם את פרטי הזיהוי כאמור בסעיף קטן (א), יאמתם כמפורט בסעיף 4, ויבדוק כי הלקוח ייפה את כוחו של מיופה הכוח כאמור בסעיף קטן (א1);
(2)
נהנה בלא שירשום את פרטי הזיהוי כאמור בסעיף קטן (ב);
(3)
בעל שליטה בתאגיד בלא שירשום לגביו את פרטי הזיהוי כאמור בסעיף קטן (ג).
(ה)
התקשרות לשם ניהול חשבון מנוהל וכן הוספת לקוח, הוספת נהנה, והוספת בעל שליטה, תלווה בהצהרה כאמור בסעיף 5; הצהרה כאמור שניתנה בפתיחת חשבון תהיה בחתימת מקור.
אימות פרטים ודרישת מסמכים [תיקון: תשע״ח]
(א)
מנהל תיקים יאמת את פרטי הזיהוי הנדרשים בפעולות כאמור בסעיף 3(א) ו־(ד)(1) ויקבל לידיו מסמכים, כמפורט להלן:
(1)
ביחיד שהוא תושב, לעניין רישום פרטי הזיהוי שבסעיף 3(א)(1) עד (3) – תעודת זהות, או העתק מאושר שלה; העתקים מצולמים של מסמכי הזיהוי – לגבי פרטי הזיהוי – יישמרו אצל מנהל התיקים; קיים מיופה כוח בחשבון המנוהל, בלא סיבה נראית לעין, ישווה מנהל התיקים את פרטי הזיהוי של מיופה הכוח עם מסמך זיהוי נוסף, הנושא תמונה ושם או מספר זהות, או שיאמת את פרטי הזיהוי עם מרשם האוכלוסין וישווה את תאריך הנפקת תעודת הזהות המופיע בה עם תאריך הנפקת התעודה האחרונה הרשום במרשם האוכלוסין במשרד הפנים; לעניין פסקה זו – יראו כתעודת זהות גם תעודת עולה עד 30 ימים מיום הנפקתה, דרכון ישראלי תקף שניתן לפי חוק הדרכונים, התשי״ב–1952, ורישיון נהיגה תקף, הכולל את תמונת בעל הרישיון, שניתן לפי פקודת התעבורה [נוסח חדש];
(2)
לעניין רישום פרטי הזיהוי שבסעיף 3(א)(1) עד (3) של יחיד שהוא תושב חוץ – דרכון חוץ או תעודת מסע או העתק מאושר של מסמך כאמור; העתקים מצולמים של מסמכי הזיהוי – לגבי פרטי הזיהוי – יישמרו אצל מנהל התיקים; אם היחיד הוא תושב האזור, רשאי מנהל התיקים לרשום את פרטי הזיהוי לפי כרטיס מגנטי שהנפיק המינהל האזרחי, והעתק מצולם שלו – לגבי פרטי הזיהוי האמורים – יישמר אצל מנהל התיקים; קיים מיופה כוח בחשבון המנוהל, בלא סיבה נראית לעין, ישווה מנהל התיקים את פרטי הזיהוי של מיופה הכוח עם מסמך זיהוי נוסף, הנושא תמונה ושם או מספר זהות או שיאמת את פרטי הזיהוי עם מרשם האוכלוסין וישווה את תאריך הנפקת תעודת הזהות המופיע בה עם תאריך הנפקת התעודה האחרונה הרשום במרשם האוכלוסין במשרד הפנים;
(3)
לעניין רישום פרטי הזיהוי שבסעיף 3(א)(1) עד (3) של תאגיד הרשום בישראל – תעודת הרישום או העתק מאושר שלה, נסח עדכני של פרטי החברה מרשם החברות או אישור של עורך דין על קיום התאגיד, שמו, מספר הזהות שלו ותאריך ההתאגדות שלו; מנהל התיקים יקבל לידיו וישמור את המסמכים האמורים או העתקים מצולמים שלהם, וכן מסמכים אלה:
(א)
העתק מאושר של החלטת האורגן המוסמך בתאגיד להתקשר עם מנהל התיקים לשם ניהול חשבון מנוהל, או אישור של עורך דין שהחלטה כאמור התקבלה כדין;
(ב)
העתק מאושר של החלטת האורגן המוסמך בתאגיד על מורשי החתימה בחשבון המנוהל, או אישור של עורך דין על מורשי החתימה בחשבון המנוהל;
(4)
לעניין רישום פרטי הזיהוי, כאמור בסעיף 3(א)(1) עד (4), של תאגיד שאינו רשום בישראל – מסמך המעיד על רישומו או העתק מאושר ממסמך כאמור, ככל שפרטים אלה מופיעים במסמך; חסר במסמך אחד הפרטים כאמור – אישור של עורך דין; מנהל התיקים יקבל לידיו מסמך המעיד על רישומו של התאגיד ומסמכים כמפורט בפסקה (3); בתאגיד שהואגד במדינה שלא מתקיים בה רישום של תאגידים מסוגו, יקבל לידיו מנהל התיקים אישור של עורך דין על כך שלא קיים רישום במדינת ההתאגדות; מנהל התיקים ישמור מסמכים אלה או העתקים מצולמים שלהם;
(5)
לעניין רישום השם של מוסד ציבורי ושל תאגיד שהוקם בחיקוק בחוץ לארץ – הצהרת הלקוח, ובתאגיד שהוקם בחיקוק – החיקוק שמכוחו הוקם התאגיד או אישור של עורך דין על קיומו של החיקוק; מנהל התיקים יקבל לידיו מסמכים כאמור בפסקה (3)(א) ו־(ב), בשינויים המחויבים; מנהל התיקים ישמור מסמכים אלה או העתקים מצולמים שלהם;
(6)
לעניין רישום השם והמען של גוף מוכר – הצהרת הלקוח, לאחר שמנהל התיקים נוכח לדעת, על פי מסמך, שהמבקש להתקשר עמו מוסמך לפעול בשם הגוף המוכר; מנהל התיקים ישמור מסמך זה או העתק מצולם שלו;
(6א)
אם נעשו פעולות לפתיחת החשבון מחוץ לישראל, רשאי מנהל התיקים על אף האמור בפסקאות (2) ו־(4), לרשום את פרטי הזיהוי לפי מסמכי הזיהוי המקובלים בחשבון מן הסוג הזה במדינה שנעשה בה הזיהוי, ובלבד שבמדינה האמורה קיימת חקיקה המחייבת זיהוי לקוחות; מנהל התיקים ישמור בידיו עותקים מצולמים של מסמכי הזיהוי;
(7)
לגבי קטין שטרם מלאו לו 16 שנים – מסמך זיהוי של אחד מאפוטרופסיו; למן תום שלושה חודשים מיום שמלאו ללקוח 18 שנים, לא יבצע מנהל תיקים כל פעולה יזומה של הלקוח אלא אם כן התקיימו הוראות פסקה (1) או (2), לפי העניין.
(ב)
בסעיף זה, ”העתק מאושר“ – העתק מתאים למקור המאומת בידי אחד מאלה:
(1)
הרשות שהנפיקה את מסמך המקור;
(2)
עורך דין;
(3)
עובד של מנהל התיקים או עובד של תאגיד קשור כהגדרתו בחוק העיסוק, של מנהל תיקים, המנוי בתוספת השלישית לחוק, שהוצג לפניו המסמך המקורי;
(4)
רשות שצוינה כאמור בסעיף 6 לאמנה המבטלת את דרישת האימות לתעודות חוץ ציבוריות (להלן – האמנה לביטול דרישת האימות);
(5)
נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי בחוץ לארץ.
(ג)
מנהל תיקים ינקוט אמצעים סבירים בהתייחס לסיכון להלבנת הון ולמימון טרור לאימות פרטי הזיהוי של נהנה ובעל שליטה בחשבון כאמור בסעיף 3(ב) עד (ד) תוך שימוש במידע רלוונטי או בנתונים שהתקבלו ממקור מהימן המניחים את דעתו; לצורך כך רשאי מנהל התיקים לאמת את פרטי הזיהוי כאמור עם מרשם האוכלוסין.
(ד)
על אף האמור בסעיף זה, רשאי הממונה, בהתייעצות עם ראש הרשות המוסמכת, להורות על דרכי אימות פרטים ודרישת מסמכים חלופיות.
הצהרה על בעל שליטה ועל נהנה [תיקון: תשע״ח]
(א)
לפני התקשרות לשם ניהול חשבון מנוהל ידרוש מנהל התיקים מהמבקש להיות לקוח הצהרה בחתימת מקור אם קיים נהנה בחשבון; הצהיר המבקש כי קיים נהנה בחשבון – תכלול ההצהרה פרטים אלה:
(1)
הפרטים כאמור בסעיף 3(ב) לגבי כל אחד מן הנהנים; היה הנהנה בלתי ידוע כאמור בסעיף 3(ב), יצהיר על כך המבקש להיות לקוח;
(1א)
התבקש מנהל תיקים לנהל חשבון כאמור בסעיף 3(ב)(2), ישמור העתק מהחלטת בית משפט, בית הדין או ההוצאה לפועל המעידה על המינוי;
(2)
הצהרה שאותם פרטים נמסרו גם לתאגיד הבנקאי או לחבר הבורסה שמתנהל אצלו החשבון המנוהל.
(ב)
לפני התקשרות עם תאגיד, ידרוש מנהל התיקים הצהרה מן התאגיד בחתימת מקור או אישור של עורך דין על פרטי הזיהוי כאמור בסעיף 3(ג) של בעל שליטה בתאגיד.
(ג)
ההצהרות כאמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב) ייעשו לפי הטופס שבתוספת השנייה.
(ד)
מנהל תיקים יבדוק אם ההצהרה, כאמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג), סבירה על פניה.
פטור חלקי [תיקון: תשע״ח]
(א)
האמור בסעיפים 3(ב), ו־(ד)(2) וכן 5(א), לגבי רישום נהנה בחשבון מנוהל, לא יחול על –
(1)
חשבון של תאגיד בנקאי, בנק הדואר, מבטח, חבר בורסה, קופת גמל וחברה מנהלת בעבור קופת גמל שבניהולה וחשבון בעבור קרן;
(2)
חשבון מנוהל של מוסד ציבורי;
(3)
חשבון מנוהל של גוף מוכר;
(4)
חשבון מנוהל בעבור הקדש ציבורי הרשום במרשם ההקדשות הציבוריים;
(5)
חשבון בעבור הקדש ציבורי רבני שניתן לגביו אישור בית הדין הרבני כי הוא הקדש דתי רבני שנועד למטרות ציבוריות, אלא אם כן קיבל מנהל התיקים הודעה מבית הדין הרבני כי האישור בוטל;
(6)
חשבון מנוהל של המנוהל למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה או בלתי מוגדרת של נהנים, ובלבד שניתן לכך אישור של האחראי למילוי החובות לפי סעיף 8 לחוק; פתיחת חשבון כאמור תותנה בהצהרה לפי הטופס שבתוספת השנייה, של המבקש לפותחו, על המטרה המיוחדת של החשבון;
(7)
חשבון מנוהל, המנוהל למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה או בלתי מוגדרת של נהנים, ובלבד שהיתרה בחשבון, אינה עולה על סכום של 50,000 שקלים חדשים; פתיחת חשבון כאמור תותנה בהצהרה לפי הטופס שבתוספת השנייה, של המבקש לפותחו, על המטרה המיוחדת של החשבון;
(8)
חשבון מסוג אחר שהורה הממונה.
(ב)
חדל להתקיים בלקוח אחד התנאים כאמור בסעיף קטן (א)(6) עד (8), תישלח לו התראה על כך; המשיך הלקוח לפעול בחשבון כאמור לאחר שנשלחה ההתראה, לא יבצע מנהל תיקים כל פעולה יזומה בחשבון, אלא אם כן ימלא הלקוח הצהרה על נהנה לפי סעיף 5.
(ג)
האמור בסעיפים 3(ג) ו־(ד)(3) ו־5(ב) לגבי רישום בעל שליטה לא יחול על חשבונות מנוהלים של תאגיד בנקאי, של מבטח, של קרן, של קופת גמל, של חברה מנהלת בעבור קופת גמל שבניהולה ושל חברה שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב או בבורסה במדינה שהיא חברה ב־OECD וכן על חשבון של תאגיד מסוג אחר שהורה עליו הממונה; בסעיף זה, ”בורסה“ – בורסה לניירות ערך או שוק מוסדר כהגדרתם בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ״ד–1994.
(ד)
נשלטת חברה בידי חברה כאמור בסעיף קטן (ג), יראו בחברה כאמור בסעיף קטן (ג) בעל שליטה.
הקלות לחשבון מנוהל ברמת סיכון נמוכה [תיקון: תשע״ח]
(א)
בהתקשרות לשם ניהול חשבון מנוהל ברמת סיכון נמוכה לא יחול סעיף 7, ועל אף האמור בסעיפים 4(א) ו־5(א) ו־(ב) רשאי מנהל התיקים לרשום את פרטי הזיהוי לפי העתק של מסמכי הזיהוי המפורטים בסעיף 4, ולקבל הצהרה על נהנה ובעל שליטה שלא בחתימת מקור, ובלבד שנקט אמצעי נוסף לאימות ולזיהוי הלקוח; לעניין זה, ”אמצעי נוסף“ – כל אחד מאלה:
(1)
השוואת פרטי הזיהוי של הלקוח עם העתק מסמך זיהוי נוסף, הנושא תמונה ושם או מספר זהות;
(2)
ביצוע זיהוי פנים אל פנים של הלקוח באמצעות טכנולוגיה המאפשרת זיהוי חזותי;
(3)
השוואת פרטי הזיהוי של הלקוח עם מרשם האוכלוסין והשוואת תאריך הנפקת התעודה המופיע בה עם תאריך הנפקת התעודה האחרונה הרשום במרשם האוכלוסין במשרד הפנים;
(4)
אמצעי אחר שאישר לו הממונה.
(ב)
סעיף זה לא יחול אם הלקוח הוא ממדינה או מטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה.
זיהוי פנים אל פנים [תיקון: תשע״ח]
(א)
מנהל תיקים יזהה פנים אל פנים על פי מסמכי זיהוי כמפורט בסעיף 4, את הלקוח ואת מיופה הכוח, טרם התקשרות בחשבון מנוהל כאמור בסעיף 3; לעניין זה, ”זיהוי פנים אל פנים“ – זיהוי על ידי אחד מאלה:
(1)
מנהל התיקים או מי מעובדיו, או עובד של תאגיד קשור למנהל התיקים, המנוי בתוספת השלישית לחוק; לעניין זה, ”תאגיד קשור“ – כהגדרתו בחוק העיסוק;
(2)
בעל רישיון לעריכת דין בישראל;
(3)
נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי בחוץ לארץ;
(4)
רשות שצוינה בסעיף 6 לאמנה לביטול דרישת האימות;
(5)
זיהוי אחר שאישר לו הממונה.
(ב)
מנהל התיקים ירשום את פרטי האדם שביצע את הזיהוי.
שמירת מסמכי הזיהוי [תיקון: תשע״ח]
מנהל התיקים ישמור את מסמכי הזיהוי לתקופה של חמש שנים לפחות מיום סיום ההתקשרות או לתקופה ארוכה יותר אם נדרש לעשות כן בידי הממונה במקרים מסוימים שבהם מסמכי הזיהוי נדרשים לצורך חקירה או לשם פיקוח על ביצוע הוראות החוק; שמירת מסמכי הזיהוי, למעט הצהרה שניתנה בחתימת מקור, יכול שתיעשה באמצעות סריקה ממוחשבת בתנאים המפורטים בתקנה 3א לתקנות העדות (העתקים צילומיים), התש״ל–1969, ובלבד שתאפשר איתור יעיל וזמין שלהם; לעניין זה, ”מסמכי זיהוי“ – כל מסמך שנמסר לצורך זיהוי ואימות, לרבות הצהרה שניתנה לפי צו זה ומסמכים עיקריים ששימשו את מנהל התיקים להכרת הלקוח בהתאם לסעיף 2.
ביטול הקלות [תיקון: תשע״ח]
לגבי חשבון שבו התעורר חשש להלבנת הון ולמימון טרור, ישקול מנהל התיקים, לפי מידת הסיכון להלבנת הון ולמימון טרור, את ביטול הפטורים או ההקלות שניתנו לגביו; לעניין זה, ”חשבון“ – חשבון שננקטו לגביו הליכי זיהוי חלופיים לפי סעיף 4(ד), חשבון שבו קיים פטור מרישום נהנה כאמור בסעיף 6 או חשבון שניתנו לגביו הקלות כאמור בסעיף 6א.
מניעת הפרת החובה בדבר איסור גילוי ועיון [תיקון: תשע״ח]
במקרה של פעילות הנחזית להיות בלתי רגילה בחשבון מנוהל כאמור בסעיף 2(ג) או אם התעורר חשש להלבנת הון ולמימון טרור כאמור בסעיף 8א, ומנהל התיקים סבור כי ביצוע בקרה שוטפת בהתייחס להליך הכרת הלקוח או ביטול פטורים או הקלות, לפי העניין, יובילו להפרת חובתו לפי סעיף 14 לצו, רשאי הוא שלא לעשות כן, וידווח לרשות המוסמכת על החשש כאמור.

פרק ג׳: חובות בקרה ודיווח

בקרה על פעילות הלקוח [תיקון: תשע״ח]
מנהל תיקים יערוך בקרה שוטפת אחר פעולות יזומות של לקוח בחשבון מנוהל, אם הוא יודע עליהן, לצורך מילוי חובותיו בעניין זיהוי, דיווח וניהול רישומים לפי החוק ויבדוק כי הפעולות תואמות את אופי החשבון לפי היכרותו עם הלקוח, וזאת לפי רמת הסיכון של הלקוח להלבנת הון ולמימון טרור; בלי לפגוע בכלליות האמור, יקיים מנהל תיקים בקרה מוגברת –
(1)
על פעילות בחשבון הנעשית מול מדינות וטריטוריות המנויות בתוספת הראשונה;
(2)
על פעילות שמתבצעת בחשבון מנוהל של איש ציבור זר;
(3)
על לקוחות או פעילות שיש בהם סיכון גבוה להלבנת הון ולמימון טרור.
דיווח של מנהל תיקים [תיקון: תשע״ח]
(א)
מנהל תיקים ידווח לרשות המוסמכת על פעולות בחשבון מנוהל לרבות ניסיון לביצוע פעולות, שעל פי המידע המצוי ברשות מנהל התיקים, נחזות בעיניו בלתי רגילות.
(ב)
בלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף קטן (א), יכול שיראו פעולה מן הפעולות המפורטות בתוספת השלישית פעולה בלתי רגילה.
(ג)
מנהל תיקים ידווח לרשות המוסמכת על פעילות של הלקוח שעליה דיווח למשטרת ישראל לפי סעיף 6(א)(1) לחוק או לפי סעיף 33(א) לחוק המאבק בטרור.
[תיקון: תשע״ח]
(בוטל).
פרטי הדיווח
דיווח לפי סעיף 10 יכלול פרטים אלה:
(1)
לגבי הפעולה המדווחת –
(א)
שם התאגיד הבנקאי או חבר הבורסה שאצלו מתנהל חשבונו הכספי של הלקוח, מספר הסניף ומספר החשבון;
(ב)
תאריך ביצוע הפעולה כפי שנרשמה בספרי מנהל התיקים;
(ג)
סכום הפעולה במטבע ישראלי; בפעולה במטבע חוץ יחושב סכום הפעולה לפי השער היציג, שפרסם בנק ישראל, הידוע ביום רישום הפעולה;
(ד)
סוגי מטבע החוץ שבהם בוצעה הפעולה, עד שני סוגי מטבעות;
(ה)
סוג הפעולה;
(ו)
סיבת הדיווח, לרבות תיאור נסיבות הפעולה שבשלה דווח;
(2)
לגבי לקוח ומיופה כוח –
(א)
שם;
(ב)
מספר זהות;
(ג)
מען;
(ד)
מספרי טלפון, עד שני מספרים, אם ידועים;
(ה)
ביחיד – תאריך לידה; בתאגיד – תאריך התאגדות;
(ו)
ביחיד – מין;
(ז)
מעמד הלקוח (תושב/תושב חוץ/תאגיד ישראלי/תאגיד חוץ);
(3)
לגבי הנהנים, ולגבי בעלי השליטה, אם קיימים, הפרטים הנדרשים בסעיף 3(ב) ו־(ג).
דיווח על ידי מנהל תיקים שהוא גם חבר בורסה
איסור גילוי ועיון
גילוי עובדת גיבושו, קיומו, אי־קיומו או תוכנו של דיווח לפי סעיף 10, עובדת קיומו של דיווח משלים כמשמעותו בסעיף 31(ג) לחוק, עובדת קיומה של בקשה לדיווח כאמור או תוכנו של אחד מאלה, וכן מתן עיון במסמכים המעידים על כל אחד מאלה אסור, זולת למי שמוסמך לכך לצורך מילוי תפקידו אצל מנהל התיקים, לממונה או למי שהוא הסמיכו, לרשות המוסמכת או לפי צו בית משפט.

פרק ד׳: בדיקת פרטי זיהוי אל מול הרשימה

חובת בדיקה אל מול הרשימה
מנהל תיקים יבדוק אל מול הרשימה אם מצוי בה שם או מספר זהות של לקוח, מיופה כוח, נהנה או בעל שליטה, בכל החשבונות המנוהלים אצלו; בדיקה כאמור תיערך כל אימת שהוסף ארגון או אדם לרשימה או הוסף לחשבון לקוח, מיופה כוח, נהנה או בעל שליטה.

פרק ה׳: שונות

קביעת מדיניות
מנהל תיקים יקבע מדיניות, כלים וניהול סיכונים בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור לצורך מילוי חובותיו בעניין זיהוי, דיווח וניהול רישומים לפי החוק, לרבות בנושאים אלה:
(1)
הליך הכרת הלקוח;
(2)
מעקב אחר איומי הלבנת הון ומימון טרור, הנובעים, בין השאר, מטכנולוגיות חדישות, בפרט אלה המאפשרות ביצוע עסקאות שלא פנים אל פנים.
ניהול רישומים ושמירתם [תיקון: תשע״ח]
(א)
מנהל תיקים יקיים מאגר מידע ממוחשב של מספרי החשבונות המנוהלים שבניהולו, ושל כל פרט שיש לדרוש לפי צו זה, לרבות ציון העובדה כי פרט שנדרש לא נמסר.
(ב)
מנהל תיקים ישמור כל התכתבות עסקית וכל מסמך בקשר לביצוע פעולה ביוזמת הלקוח וכל מסמך בקשר לביצוע פעולה שעליה דיווח לרשות המוסמכת ואת הדיווח עצמו לתקופה של חמש שנים מיום הפעולה, כך שיתאפשר שחזור מלא ויעיל, או לתקופה ארוכה יותר אם הממונה דרש ממנו לעשות כן במקרים מסוימים שבהם מסמך ההוראה לביצוע פעולה או ההתכתבות העסקית נדרשים לצורך חקירה או לשם פיקוח על ביצוע החוק; שמירת המסמכים האמורים, יכול שתיעשה באמצעות סריקה ממוחשבת בתנאים המפורטים בתקנה 3א לתקנות העדות (העתקים צילומיים), התש״ל–1969.
(ג)
מנהל התיקים ישמור תיעוד בכתב של בדיקת פעילות כאמור בסעיף 9 וממצאיה לתקופה של חמש שנים ממועד ביצוע הבדיקה או לתקופה ארוכה יותר אם הממונה דרש ממנו לעשות כן במקרים מסוימים שבהם תיעוד בדיקת פעילות כאמור בסעיף 9 וממצאיה נדרשים לצורך חקירה או לשם פיקוח על ביצוע החוק.
מסירת מסמכים ידיעות והסברים
מנהל תיקים ימסור, לפי דרישה, לרשות ניירות ערך או לעובד שהסמיכה, מסמכים, ידיעות והסברים בקשר למילוי חובותיו לפי צו זה.
ביטול
תחילה
תחילתו של צו זה שישה חודשים מיום פרסומו.
הוראת מעבר
(א)
למן תום שנתיים מיום תחילתו של צו זה, לא יבצע מנהל תיקים כל פעולה בחשבון מנוהל שנפתח לפני יום תחילתו של צו זה אלא אם כן קיים את הוראות סעיף 2 בהתאם להיכרותו עם הלקוח.
(ב)
נקט מנהל תיקים את כל האמצעים העומדים לרשותו כדי ליצור קשר עם הלקוח ולא עלה בידו, רשאי הוא עד ליצירת קשר עם הלקוח, לבצע בחשבון מנוהל שנפתח לפני תחילתו של צו זה, על אף האמור בסעיף קטן (א), אך ורק פעולות של קנייה ומכירה של ניירות ערך או נכסים פיננסיים לחשבון המנוהל, כדי להבטיח את עניינו של הלקוח, והכל אם אין לכך מניעה לפי כל דין; מנהל התיקים ירשום את פרטי הפעולות שנקט כדי ליצור קשר עם הלקוח וישמור את כל המסמכים הנוגעים לפעולות כאמור.

תוספת ראשונה

[תיקון: תשע״ח]

(סעיפים 1, 6א(ב) ו־9(1))

רשימת המדינות והטריטוריות

[תיקון: תשע״ח]
מדינה או טריטוריה כפי שיקבע ראש הרשות המוסמכת, מתוך רשימת המדינות והטריטוריות שארגון ה־FATF, ארגון Moneyval או ארגונים בין־לאומיים אחרים פרסמו לגביהן הסתייגות בנוגע לעמידתן בהמלצות הארגון בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור. קביעה, כאמור, תפורסם באתר האינטרנט של הרשות המוסמכת.
[תיקון: תשע״ח]
(נמחק).
[תיקון: תשע״ח]
המדינות או הטריטוריות שלהלן: איראן, אלג׳יריה, אפגניסטאן, הממלכה של ירדן, הרשות הפלסטינית, לבנון, לוב, מועצת הנסיכויות הערביות המאוחדות, מלזיה, מצרים, מרוקו, סודאן, סומליה, סוריה, סעודיה, עירק, פקיסטאן, רצועת עזה, תוניס, תימן.

תוספת שנייה

(סעיפים 5(ג) ו־6(א)(6) ו־(7))

טופס הצהרה על נהנה ובעל שליטה

אני . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (שם המבקש להיות לקוח ובתאגיד – שם התאגיד), בעל מספר זהות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מצהיר בזה כי:
אני פועל בעבור עצמי בלבד.
יש נהנה בזכויות כאמור, ואולם פרטי הזיהוי שלו טרם ידועים;
הסיבה לכך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
אני מתחייב למסור את פרטי הנהנה מיד עם היוודע זהותו.
הנהנים בפעולה/בחשבון הם:
שםמס׳ זהות*תאריך לידה/התאגדותמין
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* לרבות שם המדינה שבה הוצא מסמך הזיהוי.
הזיקה ביני ובין אחר/ים המצוין/ים לעיל היא: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הפרטים לעיל לגבי הנהנה בחשבון הם אותם פרטים שמסרתי לתאגיד בנקאי/חבר הבורסה שבו מתנהל החשבון.
הפרטים לעיל לגבי הנהנה בחשבון אינם אותם פרטים שמסרתי לתאגיד בנקאי/חבר הבורסה שבו מצוי החשבון. הסיבה לכך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
החשבון מנוהל למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה או קבוצה בלתי מוגדרת של נהנים, והיתרה בחשבון לא תעלה על סכום של 50,000 שקלים חדשים;
מטרת החשבון היא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
החשבון מנוהל למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה או קבוצה בלתי מוגדרת של נהנים (כפוף למתן אישור של האחראי למילוי החובות לפי סעיף 8 לחוק);
מטרת החשבון היא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
למילוי בידי תאגיד:
אין בעל שליטה בתאגיד;
בעלי השליטה בתאגיד הם:
שםמס׳ זהות*תאריך לידה/התאגדותמין
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* לרבות שם המדינה שבה הוצא מסמך הזיהוי.
אני מתחייב להודיע למנהל התיקים בכתב בהקדם האפשרי על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל. ידוע לי כי מסירת מידע כוזב, לרבות אי־מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח, במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון לפי סעיף 7 לחוק, מהווה עבירה פלילית.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תאריך
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .חתימה

תוספת שלישית

(סעיף 10(ב))

רשימת פעולות שיכול שייראו פעולות בלתי רגילות

[תיקון: תשע״ח]
נראה על פי נסיבות העניין שקיים בחשבון נהנה, בלי שהצהיר על כך הלקוח, לרבות לקוח המלווה באדם אחר ויש למנהל התיקים יסוד לחשוב כי ההנחיות וההוראות שנותן הלקוח מקורן באותו אדם.
[תיקון: תשע״ח]
פעילות של מיופה כוח בחשבון, בלא סיבה נראית לעין.
פעילות שנראה שמטרתה לעקוף את חובת הזיהוי.
פעילות שבעטיה החליט מנהל התיקים לסרב להתקשר עם לקוח או לסיים את ההתקשרות עמו ממניעים של איסור הלבנת הון או איסור מימון טרור.
[תיקון: תשע״ח]
פעילות שנראה כי נועדה לבוא במקום פעילות של ארגון שהוכרז ארגון טרור לפי סעיפים 3(א), 4(א), 6(א) או 11(א) לחוק המאבק בטרור.
[תיקון: תשע״ח]
פעילות שנראה כי נועדה לבוא במקום פעילות של אדם שהוכרז פעיל טרור לפי סעיף 11(א)(2) או (3) לחוק המאבק בטרור.
פעילות הנראית חסרת היגיון עסקי או כלכלי, בהתייחס לסוג החשבון או לדרכי התנהגותו של הלקוח או שאינה מתיישבת עם מטרותיו וייעודו של החשבון המנוהל.
פעילות בחשבון של משיכת כספים וניירות ערך, בלא סיבה נראית לעין, סמוך לאחר הפקדתם, שלא במסגרת מהלך העסקים הרגיל, ככל הידוע למנהל תיקים.
פעולה יזומה של לקוח או מיופה כוח בחשבון מנוהל, לרבות שינוי הצרכים וההנחיות והיקף הסמכות ושיקול הדעת המוקנים למנהל התיקים על פי ייפוי הכוח, אשר אינה אופיינית ללקוח או לסוג החשבון, בלא סיבה נראית לעין.
היקף פעולות יוצא דופן או שינוי משמעותי ביתרת חשבון, בלא סיבה נראית לעין.
רצף הוראות של הלקוח לרכישה או מכירה של ניירות ערך, בלא סיבה נראית לעין.
פעילות של ארגון שאינו למטרת רווח שככל הידוע למנהל התיקים אינה עולה בקנה אחד עם מטרת הפעילות של הארגון.
[תיקון: תשע״ח]
פעילות של ארגון שאינו למטרת רווח עם גופים במדינה או בטריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה.
פעילות בחשבון שנפתח בעבור השקעה משותפת שנראה כי נפתח רק לצורך ניהול חשבון משותף בלא סיבה נראית לעין.
התקשרות של לקוח לשם ניהול כמה חשבונות של אותו לקוח אצל חברי בורסה או תאגידים בנקאיים שונים וכן פעילות ביותר מחשבון מנוהל אחד, בין כלקוח ובין כמי שאחר פועל בעבורו בלא סיבה נראית לעין.
לקוח שהצהיר כי הוא פועל בחשבון מנוהל בעבור אחר שאינו ידוע לו.
פעולה ראשונה שיזם הלקוח לאחר 17 באוגוסט 2003, בחשבון מנוהל שנפתח לפני 17 בפברואר 2001, בלי שהלקוח זוהה פנים אל פנים.
חוסר אכפתיות שמראה הלקוח בנוגע לסיכונים, עמלות ועלויות של הפעילויות.
חשבון המנוהל למטרה ציבורית והמבקש להיות לקוח הצהיר לגביו שאין נהנים בו.
הצהרה לפי צו זה שנחזית להיות בלתי נכונה.
הצהרת לקוח לפי סעיף 5 לצו זה, שהפרטים שמסר בה אינם זהים לפרטים שמסר לתאגיד הבנקאי או לחבר הבורסה שאצלו מתנהל החשבון המנוהל, ככל שידוע למנהל התיקים.


ח׳ באלול התש״ע (18 באוגוסט 2010)
  • יובל שטייניץ
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.