חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (דוחות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (דוחות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (דוחות), התשע״ב–2012


ק״ת תשע״ב, 1234; תשפ״ב, 1170.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 27ג ו־42 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ״ה–1995, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: הגדרות

הגדרות [תיקון: תשפ״ב]
בתקנות אלה –
”אתר הפצה“ – אתר אינטרנט של הרשות הפתוח לעיון הציבור, שבו מוצגים דיווחי הגורמים המדווחים;
”בטוחה“ – כהגדרתה בתקנות הביטוח;
”גוף מוסדי“ – קופת גמל, קרן נאמנות, קרן פנסיה;
”המצאה ללקוח“ – מסירה ביד, משלוח בדואר, או מקום שבו הלקוח הסכים לכך מראש – המצאה בכל דרך שהיא, ובלבד שנעשתה בכתב;
”יום הדוח“ – היום האחרון של הרבעון;
”יום מסחר“ – יום שבו מתקיים מסחר בבורסה בישראל;
”יום עסקים“ – יום שבו רוב התאגידים הבנקאיים בישראל פתוחים לביצוע עסקאות עם הציבור;
”מדד המחירים לצרכן“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”מדד מלווה קצר מועד (מדד המק״מ)“, ”מדד ת״א 100“ – המפורסמים באתר האינטרנט של הבורסה;
”נכס“ – נייר ערך או נכס פיננסי;
”נכס דל סחירות“ – נכס שאינו נכס חריג, שביום הדוח חלפו למעלה משלושה ימי מסחר מאז שנעשתה בו עסקה בבורסה;
”נכס חריג“ – נכס שביום הדוח שוויו חורג, להערכת מנהל התיקים, באופן קיצוני מהשווי שהיה צפוי לו בהתחשב בשווי שבו ניתן לממשו או בשווי שנקבע לנכס הבסיס שלו, או שביום הדוח חלפו למעלה משלושה ימי מסחר מאז שהמסחר בו הופסק;
”עבירה“ – לרבות עבירה מחוץ לישראל שמאפייניה דומים;
”רבעון“ – תקופה של שלושה חודשים המסתיימת ביום האחרון של החודש השלישי (הרבעון הראשון), השישי (הרבעון השני), התשיעי (הרבעון השלישי) והשנים עשר (הרבעון הרביעי) של שנת כספים;
”שווי נכסים מנוהל“ – שוויים של ניירות הערך והנכסים הפיננסיים שבניהולו של מנהל תיקים;

פרק ב׳: דוח רבעוני ללקוח

הדוח הרבעוני ומועד הגשתו
(א)
מנהל תיקים ימציא ללקוח דוח אחת לרבעון, כמפורט בפרק זה (להלן – דוח רבעוני); הדוח הרבעוני יומצא לא יאוחר מהיום האחרון לחודש העוקב ליום הדוח והפרטים הכלולים בו יהיו עדכניים ליום הדוח; הדוח הרבעוני ייערך לפי הנוסח שבתוספת הראשונה ובהתאם להוראות פרק זה.
(ב)
הדוח יכלול רק את הפרטים המפורטים בפרק זה; אין חובה לציין את העדר קיומו של פרט פלוני אלא אם כן נקבע כך במפורש בתקנות אלה.
(ג)
מנהל תיקים רשאי לשלוח ללקוח דוח לעתים תכופות יותר, ובלבד שדוח כאמור ייערך לפי המתכונת הקבועה בפרק זה.
(ד)
מנהל תיקים ימציא ללקוח דוח כאמור בתקנה זו, גם בעבור תיק השקעות שנוהל רק בחלק מן הרבעון.
צורת הדוח
(א)
מנהל התיקים יערוך את הדוח בצורה ברורה ונוחה לקריאה, עמודי הדוח יהיו ממוספרים, ויכולים לכלול בראשם את סמלו המסחרי של מנהל התיקים.
(ב)
כותרות הפרקים בדוח יובאו באותיות מודגשות ובהגדלה; כמו כן יודגשו כותרות משנה ופרטים נוספים לפי המתכונת שבתוספת הראשונה.
שפת הדוח
מנהל התיקים יכתוב את הדוח בשפה העברית, למעט אם ביקש הלקוח לקבל את הדוח בשפה אחרת ומנהל התיקים הסכים לכך, וינוסח ככל האפשר בלשון פשוטה וברורה.
מטבע הדיווח
דיווח של נתונים כספיים יהיה בשקל חדש, ואולם מנהל תיקים רשאי לדווח במטבע זר, ובלבד שהציג במקביל למטבע הזר את ערכו בשקלים חדשים וכן את שיעור השינוי במטבע שנבחר לעומת השקל החדש.
המצאה ללקוח
הדוח יומצא ללקוח בנפרד מכל הודעה או מסמך אחר.
שם החברה
שם החברה יובא באותיות מודגשות; שונה שמה של החברה בשבע השנים שקדמו למועד הדוח, יצוין הדבר בהערת שוליים, בציון שם החברה שקדם לשמה הנוכחי של החברה ותאריך השינוי.
חישוב תשואה
הנתונים המופיעים בטבלה שבתוספת הראשונה תחת הכותרת ”תשואה“, יחושבו כמפורט להלן:
(1)
הנתון ”שווי נכסים בסוף תקופה“ יחושב על ידי הוספה של סכום ההפקדות שבוצעו על ידי הלקוח לשווי הנכסים בתחילת התקופה, בניכוי המשיכות שביצע הלקוח במהלך התקופה; לסכום זה יש להוסיף את הרווח או ההפסד שהצטברו באותה תקופה;
(2)
שיעור תשואת תיק ההשקעות, יחושב לפי נוסחה זו:

כאשר –
Y – שיעור התשואה האישית הנומינלית לתיק המנוהל לתקופה;
T – מספר ימי מסחר בתקופה;
r – שיעור התשואה הפנימית ליום מסחר לתיק המנוהל, שתחושב לפי נוסחה זו:

כאשר –
V0 – ערך התיק בתחילת תקופה;
VT – ערך התיק בסוף תקופה;
Mi – סך כל תזרימי המזומנים שהיתוספו לתיק הלקוח ביום מסחר i פחות סך כל תזרימי המזומנים שהוצאו מתיק הלקוח בתחילת יום מסחר i;
T – מספר ימי מסחר בתקופה;
(3)
שיעור השינוי במדד ת״א 100, יחושב לפי נוסחה זו:

כאשר:
P2 – המדד שהתפרסם ליום המסחר האחרון של התקופה שלגביה מחושב השינוי;
P1 – המדד שהתפרסם ליום המסחר האחרון שלפני תחילת התקופה שלגביה מחושב השינוי;
(4)
שיעור השינוי במדד המק״מ יחושב לפי הנוסחה שבפסקה (3);
(5)
שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן יחושב לפי הנוסחה שבפסקה (3), כאשר:
P2 – המדד שהתפרסם לחודש האחרון של התקופה שלגביה מחושב השינוי;
P1 – המדד שהתפרסם לחודש האחרון שלפני תחילת התקופה שלגביה מחושב השינוי;
(6)
כאשר מדד ת״א 100, מדד המק״מ ומדד המחירים לצרכן אינם משקפים דיים את שיעור השינוי בתיק השקעות, יביא מנהל התיקים בנוסף נתונים על אודות מדד רלוונטי נוסף אחד או יותר באופן המשקף את שיעור השינוי בתיק ההשקעות.
תשלומים לחברה
בטבלה המופיעה תחת הכותרת ”תשלומים לחברה“ שבתוספת הראשונה, בצד המונח ”דמי ניהול“ יש לפרט רק את דמי הניהול שנוכו בפועל מהחשבון; בצד המונח ”הכנסות אחרות שלא מדווחות באופן מפורש בסעיפים האחרים“ יש לפרט גם את מהות החיובים.
מדיניות השקעה
תחת הכותרת ”מדיניות השקעה“ שבתוספת הראשונה, תצוין מדיניות ההשקעה כפי שהיא מוגדרת בהסכם לפי סעיף 13 לחוק, לרבות הנחיות השקעה שנתן הלקוח.
חשיפה בפועל
תחת הכותרת ”חשיפה (בפועל)“ שבתוספת הראשונה, תצוין מידת החשיפה ליום הדוח בתיק ההשקעות לאיגרות חוב ממשלתיות, לאיגרות חוב חברות, למניות ולמטבע חוץ, למעט מידת החשיפה לנכסים שלגביהם אין מידע כאמור;
בתקנה זו, ”מידת חשיפה“ – כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (אופציות, חוזים עתידיים ומכירות בחסר), התשס״א–2001, בשינויים המחויבים.
הרכב תיק ההשקעות
בטבלה המופיעה תחת הכותרת ”הרכב תיק ההשקעות“ שבתוספת הראשונה, רשאי מנהל התיקים לפרט קטגוריות משנה נוסף על הקטגוריות הקבועות בתוספת הראשונה; לגבי איגרות חוב של חברות בישראל, איגרות חוב של מדינה מחוץ לישראל ואיגרות חוב של חברות מחוץ לישראל, יצוין גם דירוג איגרות החוב אם ישנו.
עסקאות בניגוד עניינים
תחת הכותרת ”פירוט עסקאות בניגוד עניינים שבוצעו ברבעון“ שבתוספת הראשונה, יובאו לפי סדר ביצוען פרטי העסקאות שבוצעו בתיק ההשקעות, אשר לגביהן היה מנהל התיקים שביצע את העסקה, או התאגיד המורשה שבו הוא עובד, מצוי בניגוד עניינים בינו לבין הלקוח, לרבות עסקאות בנכסים כאמור בסעיפים 16(ב) ו־(ג) לחוק וכן עסקאות בנכסים שלגביהם יש למנהל התיקים זיקה.
עסקאות בסיכון מיוחד ועסקאות באשראי
תחת הכותרת ”פירוט עסקאות בסיכון מיוחד ועסקאות באשראי לרבעון“ שבתוספת הראשונה, יובאו פרטי העסקאות לפי סדר ביצוען.
פירוט עסקאות שבוצעו ברבעון
לעניין הכותרת ”פירוט עסקאות שבוצעו ברבעון“ שבתוספת הראשונה, מנהל תיקים יהיה פטור מחובת הדיווח בעניין זה, מקום שבו הלקוח מקבל דיווח מחבר הבורסה שאצלו מתנהל החשבון.
בטוחה [תיקון: תשפ״ב]
מנהל תיקים יכלול בהערת שוליים בדוח גילוי בדבר קביעת בטוחה, וכן הפניה לדיווח שעשה לפי תקנה 8א לתקנות הביטוח; הרשות תפרסם נוסח לדוגמה לגילוי האמור באתר האינטרנט שלה.
אירועים בעלי השפעה מהותית על שירות ניהול התיקים
תחת הכותרת ”אירועים בעלי השפעה מהותית על שירות ניהול התיקים“ שבתוספת הראשונה, יובאו פרטים בדבר כל אירוע או עניין החורגים מהעסקים הרגילים של מנהל התיקים בשל טיבם, היקפם או תוצאתם האפשרית ואשר יש להם או עשויה להיות להם השפעה מהותית על השירות הניתן על ידי מנהל התיקים.

פרק ג׳: דיווחים לרשות

סימן א׳: הוראות כלליות

תחולת חובת דיווח לרשות
(א)
בעל רישיון יגיש לרשות דוח על עניין או אירוע כמפורט בפרק זה; חובת הדיווח לגבי אירועים הקשורים ליחיד בעל רישיון חלה הן על היחיד והן על התאגיד המורשה או התאגיד הבנקאי שבו הוא עובד או משמש כבעל שליטה או נושא משרה; חובת הדיווח לגבי אירועים בתאגיד המורשה, לרבות אירועים הנוגעים לנושא משרה או בעל שליטה בתאגיד, חלה על התאגיד המורשה.
(ב)
בעל רישיון יגיש דוח לרשות כמפורט בפרק זה לפי טופס דיווח שכותרתו מתאימה לאירוע או לעניין המדווח.
פרטים שייכללו בדוח
הדוחות יכללו את הפרטים הנדרשים כמפורט בפרק זה ופרטים נוספים הדרושים להבנת העניין או האירוע.

סימן ב׳: דוח מיידי לרשות

הדוח המיידי ומועד הגשתו
(א)
המועד להגשת דוח מיידי הוא עד תום יום העסקים הראשון שלאחר המועד שבו נודע למי שחייב בהגשת דוח על קרות העניין או האירוע.
(ב)
בדוח יצוין מועד האירוע או העניין המדווחים, ואם לא היו ידועים למדווח – המועד שבו נודע לו עליהם.
(ג)
דיווח לפי סעיפים 27(ב), (ג) ו־(ג2) לחוק, יוגש כדוח מיידי לפי הוראות פרק זה.
אירוע או עניין בעל השפעה מהותית על התאגיד המורשה
תאגיד מורשה ידווח על כל אירוע או עניין החורגים מהעסקים הרגילים שלו בשל טיבם, היקפם או תוצאתם האפשרית ואשר יש להם או עשויה להיות להם השפעה מהותית על התאגיד המורשה.
חשד למעילה של עובד בתאגיד מורשה או של בעל רישיון
נתעורר חשד סביר למעילה של עובד בתאגיד מורשה או של בעל רישיון בתאגיד הבנקאי בכספי התאגיד או בכספי לקוחות התאגיד, יצוין בדוח דבר המעילה וכן העובדות הרלוונטיות לעניין זה; בתקנה זו, ”מעילה“ – עבירה על אחת מהעבירות המנויות בסימנים א׳, ו׳ ו־ז׳ של פרק י״א לחוק העונשין.
סייג לחובת הדיווח
(א)
חובת הדיווח לפי סעיפים 27(ג)(1) עד (6) לחוק על אירועים הקשורים ליחידים המועסקים כבעלי רישיון, נושאי משרה או בעלי שליטה בתאגיד מורשה או בתאגיד בנקאי, קמה גם על התאגיד בהתקיים כל אלה:
(1)
המידע החייב בדיווח ידוע לתאגיד ויש בידו את הפרטים החייבים בדיווח, כולם או חלקם;
(2)
הדיווח מתייחס לעבירה או להפרת הוראת דין כלכלי כהגדרתן בסעיף 27(ג) לחוק, למעט ”עבירת קלון“, ולרבות עבירה לפי סעיפים 240, 242, 244 עד 246, 284, 290 עד 297, 383, 384, 390, 392, 393, 415, 421, 422 עד 428 לחוק העונשין.
(ב)
דוחות שיוגשו לפי תקנת משנה (א) ולפי תקנה 22 לא יהיו פתוחים לעיון הציבור.
שינוי שם
שונה שמו של תאגיד מורשה, יוגש דיווח על אודות פרטי השינוי.
מיזוג
(א)
הגיש תאגיד מורשה הצעת מיזוג לרשם החברות, יוגש דיווח הכולל את פרטי ההצעה; אישר רשם החברות את ביצוע המיזוג, יוגש דיווח על אודות אישור המיזוג.
(ב)
בתקנה זו, ”מיזוג“ ו”רשם החברות“ – כהגדרתם בחוק החברות, התשנ״ט–1999.
הודעה לחברת ביטוח
הוגשה הודעה לחברת ביטוח בקשר עם ביטוח שערך בעל רישיון לפי תקנות הביטוח, ידווח תוכן ההודעה ומועד הגשתה.
שינוי בפרטי דיווח
חל שינוי בפרט מן הפרטים המדווחים לפי תקנה 35 לגבי המנהל הכללי, ולגבי בעלי תפקידים נוספים בתאגיד המורשה האחראים על ניהול ההשקעות, על קיום חובות התאגיד לפי החוק ועל קשרי לקוחות, ידווח התאגיד על אודות השינוי.
עניין אחר
אירע דבר העשוי להיות חשוב ללקוח הסביר של תאגיד מורשה, ואינו אחד מהעניינים המנויים בתקנות אלה, יובאו בדוח פרטים בדבר האירוע.

סימן ג׳: דוח רבעוני לרשות

הדוח הרבעוני ומועד הגשתו
לא יאוחר מיום 21 בחודשים ינואר, אפריל, יולי ואוקטובר בכל שנה יגיש תאגיד מורשה לרשות דוח רבעוני הכולל את הפרטים המופיעים בפרק זה; הדיווח יתייחס ליום האחרון בחודש שקדם למועד הגשת הדוח (להלן – המועד הקובע).
מספר לקוחות
מספר לקוחות התאגיד המורשה, והכל תוך יצירת הבחנה בין לקוחות שהם גופים מוסדיים לבין לקוחות אחרים ותוך ציון מספר הלקוחות החדשים שנוספו במהלך הרבעון ומספר הלקוחות שעזבו; לעניין תקנה זו, כל הסכם שערך התאגיד לפי סעיף 13 לחוק ייספר כלקוח אחד.
פרטים בדבר בטוחה [תיקון: תשפ״ב]
פרטי הבטוחה כמפורט בתקנה 8(א) לתקנות הביטוח.
דיווח רבעוני של מנהלי תיקים
נוסף על האמור בפרק זה, תאגיד מורשה שהוא מנהל תיקים יגיש דוח הכולל פרטים אלה:
(1)
שווי נכסים לפי חלוקה בין חברי הבורסה השונים באמצעותם מוחזקים הנכסים, תוך יצירת הבחנה בין שווי נכסים של לקוחות שהם גופים מוסדיים לבין שווי נכסים של לקוחות אחרים;
(2)
שיעור הנכסים מתוך סך שווי נכסים שלתאגיד המורשה יש זיקה אליהם;
(3)
הכנסות התאגיד המורשה מקבלת החזר עמלת קנייה או מכירה, כמשמעותה בסעיף 17(ב)(3) לחוק והכנסות תאגיד קשור אליו מעמלות קנייה או מכירה, כשיעור מסך הכנסות התאגיד המורשה מדמי ניהול; דיווח לפי פסקה זו יתייחס לסך ההכנסות שהתקבלו כאמור במשך שלושת החודשים שקדמו למועד הקובע;
(4)
מאפייני התיקים המנוהלים בעבור לקוחות התאגיד המורשה ודמי הניהול הנגבים בגינם, בהתאם לפרטים שייקבעו בטופס שתפרסם הרשות באתר הרשות;
(5)
בתקנה זו, ”שווי נכסים“ – שוויים של ניירות הערך והנכסים הפיננסיים שבניהולו של מנהל תיקים.

סימן ד׳: דוח שנתי לרשות

הדוח השנתי ומועד הגשתו
(א)
תאגיד מורשה יגיש לרשות, לא יאוחר מיום 31 במרס של כל שנה, דוח על הפרטים המופיעים בפרק זה; הדיווח יתייחס ליום האחרון של השנה שקדמה למועד הגשת הדוח, זולת אם נאמר אחרת בפרק זה.
תיאור המבנה הארגוני ופרטי התקשרות
תיאור המבנה הארגוני של התאגיד המורשה, לרבות התייחסות ליחידות העוסקות בתחום ההשקעות ולרבות מספר העובדים בכל יחידה, וכן מענו, כתובת סניפיו ושמות מנהליו, מספרי הטלפון והפקס וכתובת הדואר האלקטרוני של התאגיד המורשה.
פרטים על אודות בעלי תפקידים בתאגיד המורשה
(א)
לגבי כל אחד מבעלי השליטה, שאינם בעלי השליטה בחברה ציבורית השולטת בתאגיד המורשה וכן לגבי כל אחד מן הדירקטורים של התאגיד המורשה, המנהל הכללי וסגן המנהל הכללי, יצוינו הפרטים האלה:
(1)
שמו;
(2)
מספר זהותו במרשם האוכלוסין או מספר הדרכון שלו;
(3)
התפקיד שהוא ממלא בתאגיד המורשה;
(4)
תיאור תפקידים שהוא מילא בתאגידים אחרים ועיסוקים נוספים במהלך השנה האחרונה;
(5)
האם הוכרז כפסול דין או כפושט רגל וטרם ניתן לו הפטר כאמור בסעיף 62 לפקודת פשיטת הרגל.
(ב)
לגבי מנהל תחום השקעות ראשי, או כל ממלא תפקיד כאמור בתאגיד המורשה אף אם תוארו שונה, אם קיים, יצוינו הפרטים האלה:
(1)
שמו;
(2)
מספר זהותו במרשם האוכלוסין או מספר הדרכון שלו.
(ג)
לגבי האחראי על עמידת התאגיד המורשה בכל הוראות הדין החלות על התאגיד המורשה ובכלל זה, הוראות תקנות אלה, שהוא עובד או מועסק של התאגיד המורשה, אם קיים, וכן האחראי על הטמעת נוהלי העבודה בתאגיד המורשה, שהוא עובד או מועסק של התאגיד המורשה, אם קיים, יצוינו הפרטים האלה:
(1)
שמו;
(2)
מספר זהותו במרשם האוכלוסין או מספר הדרכון שלו;
(3)
התפקידים שהוא ממלא בתאגיד;
(4)
היקף משרה כאחראי על מילוי חובות התאגיד;
(5)
דרגת שכר, לפי הדרגות שפרסם יושב ראש הרשות באתר האינטרנט של הרשות;
(6)
הגורם בתאגיד שאליו הוא כפוף.
(ד)
לגבי מבקר פנימי בתאגיד המורשה, אם קיים, יצוינו הפרטים האלה:
(1)
שמו;
(2)
מספר זהותו במרשם האוכלוסין או מספר הדרכון שלו;
(3)
האם מועסק באמצעות חברה חיצונית, ושמה של החברה;
(4)
היקף משרה כמבקר פנים בתאגיד המורשה;
(5)
מספר שעות ביקורת פנים בתאגיד המורשה שבוצעו במהלך השנה האחרונה.
(ה)
לגבי האחראי על מילוי החובות המוטלות לפי חוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000 (להלן – חוק איסור הלבנת הון) על תאגיד מורשה העוסק בניהול תיקים, יצוינו הפרטים האלה:
(1)
שמו;
(2)
מספר זהותו במרשם האוכלוסין או מספר הדרכון שלו;
(3)
התפקידים שהוא ממלא בתאגיד;
(4)
האם מועסק באמצעות חברה חיצונית, ושמה של החברה;
(5)
היקף משרה כאחראי על מילוי חובות התאגיד לפי חוק איסור הלבנת הון;
(6)
הגורם בתאגיד שאליו הוא כפוף.
עיסוקים נוספים
תאגיד מורשה וכן בעל רישיון שאינו מועסק בתאגיד מורשה או בתאגיד בנקאי, ידווחו על אודות עיסוקים נוספים שלהם במהלך השנה האחרונה.

סימן ה׳: דיווח חודשי של תאגיד בנקאי

הגדרה
בסימן זה, ”חשבון מיועץ“ – חשבון שביחס אליו ניתן ייעוץ השקעות במהלך 12 החודשים הקודמים למועד הדיווח לפי תקנות אלה, ושאינו חשבונו של לקוח כשיר.
הגשת דוח חודשי
(א)
תאגיד בנקאי הרשאי לעסוק בייעוץ השקעות כאמור בסעיף 9(ב) לחוק (להלן – תאגיד בנקאי), יגיש לרשות, לא יאוחר מהיום ה־15 בכל חודש, דוח (להלן – דוח חודשי) שבו ייכללו נתונים על כל העסקאות שבוצעו במהלך החודש שקדם למועד הגשת הדוח בנכסים, באמצעות בעלי רישיון יועץ המועסקים בתאגיד הבנקאי, בחשבונות מיועצים.
(ב)
הדוח החודשי יכלול נתונים בדבר סוג הנכסים והעסקאות שנעשו בהם, כמפורט ב”טבלה A – מאפיין נכס“ שבתוספת השנייה, ופרטים נוספים, והכל במתכונת המפורטת בתוספת השנייה, לעניין תקנה זו, ”עסקה“ – לרבות הזמנה מהנפקה.
הגשת פרטים נוספים לפי דרישה
תאגיד בנקאי יגיש לרשות, על פי דרישתה, פרטים נוספים בנוגע למידע הנכלל בדוח החודשי כמפורט בתוספת השלישית.
עדכון הערכים והסמלים
יושב ראש הרשות או עובד שהסמיך לכך, רשאי לעדכן מזמן לזמן את הערכים והסמלים המופיעים בטבלאות שבתוספות השנייה והשלישית, אם נוצר הצורך בכך לשם דיווח כנדרש; על עדכון כאמור תודיע הרשות בהודעה לתאגיד הבנקאי שתישלח שלושים ימים לפחות לפני המועד להגשת הדוח הראשון שיש להגיש לאחר העדכון.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן ברשומות.

תוספת ראשונה

(תקנות 2, 3 ו־8 עד 17)

<תאריך שליחת הדוח>

דוח רבעוני ללקוח – ליום dd/mm/yyyy

_____________________________________שם החברה1

_____________________________________מספר החברה ברשם החברות

_____________________________________מספר רישיון

_____________________________________מען החברה

_____________________________________כתובת אתר האינטרנט של החברה2

_____________________________________שם איש הקשר בחברה ומספר טלפון

נתונים כלליים על אודות התיק המנוהל
מספר חשבון אצל חבר הבורסה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הנתונים המופיעים בדוח נכונים לתאריך: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שווי תיק ההשקעות של הלקוח: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שקלים חדשים/אחר
שווי תיק ההשקעות של הלקוח, בניכוי נכסים חריגים ונכסים דלי סחירות3: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שקלים חדשים/אחר
שווי נכסים חריגים (בשקלים חדשים)שווי נכסים דלי סחירות (בשקלים חדשים)סך הכל
   
תשואה
 שלושה חודשים אחרונים
תחילת תקופהdd/mm/yyyy
סוף תקופהdd/mm/yyyy
שווי נכסים בתחילת תקופה 
הפקדות 
משיכות 
רווח / הפסד בתקופה (בשקלים חדשים) / אחר 
שווי נכסים בסוף תקופה 
שיעור תשואה תיק השקעות 
תשואת 12 חודשים אחרונים41          12
שיעור תשואת תיק השקעות בשנה האחרונה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שיעור תשואת תיק השקעות בשלוש שנים האחרונות: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
נתוני השוואה נוספים*:שלושה חודשים אחרוניםשנה אחרונה
(השנה שקדמה ליום הדוח)
שלוש שנים אחרונות
(השנים שקדמו ליום הדוח)
שיעור שינוי מדד ת״א 100   
שיעור שינוי מדד מלווה קצר מועד (מק״מ)   
שיעור שינוי מדד המחירים לצרכן   
<מדד אחר>   
*
נתוני השוואה נוספים – נתונים על אודות אפיק השקעה המאופיין בסיכון גבוה יחסית לעומת אפיק השקעה המאופיין בסיכון נמוך.
תשלומים לחברה
פירוט הכנסות החברה מניהול תיקך לשלושת החודשים האחרונים (dd/mm/yy – dd/mm/yy) (בשקלים חדשים/אחר)
פירוט הכנסותשקלים חדשים / אחר% משווי התיק
הכנסות ישירות:  
דמי ניהול  
הכנסות עקיפות:  
הכנסות של תאגידים קשורים מניהול התיק  
החזר עמלות מחבר הבורסה  
הכנסות אחרות שלא מדווחות באופן מפורש בסעיפים האחרים  
סך כל הכנסות מניהול תיקך  
סך כל הכנסות החברה מניהול תיקך לשנה שקדמה ליום הדוח (dd/mm/yy – dd/mm/yy): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שקלים חדשים/אחר, אשר מהווים %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מהשווי הממוצע של תיק ההשקעות5, בשנה זו.
מדיניות השקעה
מדיניות ההשקעה (רמת סיכון) כפי שמוגדרת בהסכם בכתב, לרבות הנחיות השקעה שנתן הלקוח: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
חשיפה (בפועל):
נתוני החשיפה להלן אינם כוללים מכשירים פיננסיים אשר לגביהם אין למנהל התיק מידע, המהווים X% מהתיק.
מידת החשיפה לאיגרות חוב ממשלתיות – % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . משווי התיק;
מידת החשיפה לאיגרות חוב חברות – % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . משווי התיק;
מידת החשיפה למניות – % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . משווי התיק;
מידת החשיפה למטבע חוץ – % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . משווי התיק;
הרכב תיק השקעות ליום הדוח (החזקה ישירה בלבד)
מספר/סימול ניירשם ניירדירוגכמותשער ליום הדוחשווי נייר בשקלים/אחראחוז מהתיקנכס חריג/ נכס דל סחירות6ניגוד עניינים7
         
         
סך הכל מניות בישראל    
         
         
סך הכל מניות מחוץ לישראל    
         
         
סך הכל איגרות חוב של מדינה בישראל    
         
         
סך הכל איגרות חוב של מדינה מחוץ לישראל    
         
         
סך הכל איגרות חוב של חברות בישראל    
         
         
סך הכל איגרות חוב של חברות מחוץ לישראל    
         
         
סך הכל איגרות חוב להמרה    
         
         
סך הכל קרנות    
         
         
סך הכל תעודות סל    
         
         
סך הכל מזומן (חלוקה לפי מטבעות שונים)    
         
         
סך הכל 100%  
פירוט עסקאות שבהן נדרשת הסכמת הלקוח
פירוט עסקאות בניגוד עניינים8, שבוצעו ברבעון
תאריךמספר/סימול ניירשם ניירפעולהכמותשער פעולהסכוםתיאור הנסיבות היוצרות את ניגוד העניינים / הזיקה
        
        
פירוט עסקאות בסיכון מיוחד ועסקאות באשראי שבוצעו ברבעון
תאריךמספר/סימול ניירשם ניירפעולהכמותשער פעולהסכוםעסקה בסיכון מיוחד/עסקה באשראי
        
        
פירוט עסקאות שבוצעו ברבעון
(אין חובה לפרט נתונים אלה אם הלקוח מקבלם מחבר הבורסה אצלו מתנהל החשבון):
תאריךמספר/סימול ניירשם ניירפעולהכמותשער פעולהסכוםפרטים נוספים
        
        
[תיקון: תשפ״ב]
(נמחקה)
אירועים בעלי השפעה מהותית על שירות ניהול התיקים:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
שמה הקודם של החברה.
2
אם יש לחברה אתר אינטרנט.
3
”נכס דל סחירות“ – נכס שאינו נכס חריג, שביום הדוח חלפו למעלה משלושה ימי מסחר מאז שנעשתה בו עסקה בבורסה; ”נכס חריג“ – נכס שביום הדוח שוויו חורג, להערכת מנהל התיקים, באופן קיצוני מהשווי שהיה צפוי לו בהתחשב בשווי שבו ניתן לממשו או בשווי שנקבע לנכס הבסיס שלו, או שביום הדוח חלפו למעלה משלושה ימי מסחר מאז שהמסחר בו הופסק.
4
במשבצת הראשונה יש לציין את התשואה החודשית של החודש שלפני הגשת הדוח ומתחת למשבצת יש לציין את מספר החודש הלועזי וכך עד למשבצת 12.
5
השווי הממוצע של תיק ההשקעות מבוסס על תצפית <חודשית/שבועית/יומית>
6
בטור זה יסומנו הנכסים כדלהלן:
ח – נכס חריג
ד – נכס דל סחירות
7
בטור זה יסומנו בכוכבית (*) נכסים שבעסקה בהם או בהחזקתם בעבור הלקוח מצוי מנהל התיקים בניגוד עניינים, כאמור בסעיפים 15, ו־16(ב) ו־(ג) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ״ה–1995 (להלן – החוק), וכן יסומנו נכסים שלגביהם יש למנהל התיקים זיקה.
8
בטבלה זו יפורטו העסקאות שבוצעו בתיק ההשקעות, אשר לגביהן היה מנהל התיקים שביצע את העסקה, או התאגיד המורשה שבו הוא עובד, מצוי בניגוד עניינים בינו לבין הלקוח, כאמור בסעיפים 15 ו־16(ב) ו־(ג) לחוק (בעסקאות אלה נדרשה הסכמת הלקוח בכתב ומראש), וכן עסקאות בנכסים שלגביהם יש למנהל התיקים זיקה.

תוספת שנייה

(תקנות 38 ו־40)

מבנה הדוח החודשי

כללי
הדוח החודשי יוגש לרשות כקובץ ASCII, וייכללו בו נתונים על כל העסקאות שבוצעו במהלך החודש שקדם למועד הדוח בנכסים, באמצעות בעלי רישיון יועץ המועסקים בתאגיד הבנקאי (להלן גם – יועצים או יועצי השקעות) בעבור חשבונות מיועצים של התאגיד הבנקאי; כל רשומה תכלול את ריכוז הפעילות במהלך החודש בנכס מסוים בתאגיד בנקאי מסוים;
שם הקובץ יהיה במבנה של XXXMMYYYY.TXT, כאשר XXX מיועד לקוד הבנק ו־MMYYYY מיועדים לציון החודש והשנה שאליהם מתייחס הדוח (MM לחודש ו־YYYY לשנה); תווים בעברית הנכללים בקובץ יהיו מסוג עברית ל־WINDOWS (טווח ASCII 224–250); המידע יוכנס לקובץ משמאל לימין וערכי השדות האלפא נומריים הנכללים ברשומה ייושרו לשמאל השדה, כפי שמקובל לאחסן בסטנדרט במתכונת של WINDOWS; הנתונים בדוח יהיו במתכונת של רשומות, כמפורט בסעיף ד׳ [צ״ל: בסעיף 4] לתוספת זו; ההפרדה בין רשומה לרשומה תיעשה באמצעות CR‏ (ASCII 13) ו־LF‏ (ASCII 10).
מבנה רשומה
(1)
כל רשומה תהיה בת 300 תווים, ומורכבת מכל השדות כאמור בטבלת מבנה רשומה שלהלן, בסדר המפורט ברשימה.
(2)
כל שדה ברשומה יהיה בן מספר תווים כמפורט בטבלת מבנה רשומה; בין שדה לשדה יושם טאב (TAB) כתו מפריד בין השדות.
(3)
שדה נומרי שאינו מכיל נתונים יכלול את הספרה אפס.
(4)
בשדה נומרי יוצגו ספרות בלבד.
(5)
לא ייכללו אפסים בשדה אלא אם כן הם חלק מהמספר, שלפי טבלת מבנה רשומה צריך להיכלל באותו שדה.
(6)
נתונים הכלולים בשדות ייושרו לשמאל השדה.
הרשומות בדוח החודשי
(1)
לכל נכס שבוצעו בו במהלך החודש עסקאות באמצעות יועצי ההשקעות המועסקים בתאגיד הבנקאי תיוחד רשומה; הרשומה תכלול את כל הפרטים כמפורט בטבלת מבנה רשומה, בסדר ובמבנה המפורטים בה.
(2)
הרשומות בקובץ ימוינו בסדר עולה לפי השדה ”מספר נכס“.
טבלת מבנה רשומה
ערך השדהמיקוםגודל השדהסוג שדההערות
קוד בנק12נומרימספר הזיהוי של הבנק
מספר סניפי הבנק שבהם מועסקים יועצים44נומרי 
שם נכס940אלפא נומרישם מלא של נכס הנסחר בבורסה בישראל יהיה זהה לשם המצוין בשדה ”שם נייר מלא“ הכלול במידע שמפיצה הבורסה לחבריה (סוגי חומר 166 ו־28 (נגזרים));
שמו של נכס הנסחר מחוץ לישראל יירשם במלואו, באותיות לטיניות גדולות;
שם נכס אחר יהיה בהתאם לשמו ברשומות הבנק.
מזהה מאפיין נכס502נומריערך טבלה A
מספר נכס5314אלפא נומרימספר נכס הנסחר בישראל או קרן נאמנות ישראלית הוא מספר הבורסה של הנכס; לגבי נכס אחר יש לדווח מספר מזהה מסוג ISIN ובהעדר מספר כאמור את המזהה החד־ערכי של הנכס לפי רישומי הבנק.
מזהה סוג מספר נכס682נומריערך טבלה B
ה־TICKER של נכס הנסחר מחוץ לישראל7114אלפא נומריסימן הניתן לנייר ערך הנסחר בבורסה או בשוק מוסדר, לצורך זיהויו.
מספר עסקאות קנייה מיועצות בנכס868נומרי 
שווי עסקאות קנייה מיועצות בנכס9518נומריבשקלים חדשים
מספר חשבונות מיועצים שבהם בוצעו עסקאות קנייה מיועצות בנכס1148נומרי 
מספר סניפים שבהם בוצעו עסקאות קנייה מיועצות בנכס1234נומרי 
מספר יועצים שבאמצעותם בוצעו עסקאות קנייה מיועצות בנכס1284נומרי 
מספר עסקאות מכירה מיועצות בנכס1338נומרי 
שווי עסקאות מכירה מיועצות בנכס14218נומריבשקלים חדשים
מספר חשבונות מיועצים שבהם בוצעו עסקאות מכירה מיועצות בנכס1618נומרי 
מספר סניפים שבהם בוצעו עסקאות מכירה מיועצות בנכס1704נומרי 
מספר יועצים שבאמצעותם בוצעו עסקאות מכירה מיועצות בנכס1754נומרי 
מספר עסקאות קנייה לא מיועצות שבוצעו בידי יועץ בנכס1808נומרי 
שווי עסקאות קנייה לא מיועצות שבוצעו בידי יועץ בנכס18918נומריבשקלים חדשים
מספר חשבונות מיועצים שבהם בוצעו עסקאות קנייה לא מיועצות בידי יועצים בנכס2088נומרי 
מספר סניפים שבהם בוצעו עסקאות קנייה לא מיועצות בידי יועצים בנכס2174נומרי 
מספר יועצים שבאמצעותם בוצעו עסקאות הקנייה הלא מיועצות בנכס2224נומרי 
מספר עסקאות מכירה לא מיועצות שבוצעו בידי יועץ בנכס2278נומרי 
שווי עסקאות מכירה לא מיועצות שבוצעו בידי יועץ בנכס23618נומריבשקלים חדשים
מספר חשבונות שבהם בוצעו עסקאות מכירה לא מיועצות בידי יועצים בנכס2558נומרי 
מספר סניפים שבהם בוצעו עסקאות מכירה לא מיועצות בידי יועצים בנכס2644נומרי 
מספר יועצים שבאמצעותם בוצעו עסקאות המכירה הלא מיועצות בנכס2714נומרי 
תאריך הדוח2766נומריבמבנה MMYYYY
מספר רשומה סודר2838נומרי 
מספר רשומות כולל בקובץ2928נומרי 
להלן פירוט טבלאות ההמרה לערכים הנכללים בקובץ:
טבלה A – מאפיין נכס
1נכס הנסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב
2קרן נאמנות ישראלית
3קרן חוץ
4פיקדון מובנה של הבנק
5נגזר OTC של הבנק
6נכס אחר של הבנק
7השתתפות בהנפקות – איגרות חוב
8השתתפות בהנפקות – מניות
9השתתפות בהנפקות – אחר
10ניירות ערך חוץ – מניות
11ניירות ערך חוץ – איגרות חוב
12ניירות ערך חוץ – נגזרים
13ניירות ערך חוץ – אחר
99אחר
טבלה B – סוג מספר מזהה
1מס׳ בורסה ת״א
2ISIN
6קוד פנימי של נכס של הבנק
9אחר

תוספת שלישית

(תקנות 39 ו־40)

מבנה דוח לפי דרישה

כללי
הדוח יוגש לרשות כקובץ ASCII, וייכללו בו נתונים על כל העסקאות שבוצעו במהלך החודש שקדם למועד הגשת הדוח בנכסים, באמצעות בעלי רישיון יועץ המועסקים בתאגיד הבנקאי (להלן גם – יועצים או יועצי השקעות) בעבור חשבונות מיועצים של התאגיד הבנקאי; כל רשומה תכלול ריכוז הפעילות במהלך החודש של יועץ מסוים בנכס מסוים בתאגיד בנקאי מסוים בסניף בנק מסוים;
שם הקובץ יהיה במבנה של RXXXMMYYYY.TXT‏; R מציינת כי מדובר בדוח לפי דרישה (Request‏), XXX מיועד לקוד הבנק ו־MMYYYY מיועדים לציון החודש והשנה שאליהם מתייחס הדוח (MM לחודש ו־YYYY לשנה); תווים בעברית הנכללים בקובץ יהיו מסוג עברית ל־WINDOWS (טווח ASCII 224–250); המידע יוכנס לקובץ משמאל לימין וערכי השדות האלפא נומריים הנכללים ברשומה ייושרו לשמאל השדה, כפי שמקובל לאחסן בסטנדרט במתכונת של WINDOWS; הנתונים בדוח יהיו במתכונת של רשומות, כמפורט בסעיף 4 לתוספת זו; ההפרדה בין רשומה לרשומה תיעשה באמצעות CR‏ (ASCII 13) ו־LF‏ (ASCII 10).
מבנה רשומה
(1)
כל רשומה תהיה בת 230 תווים, ומורכבת מכל השדות כאמור בטבלת מבנה רשומה שלהלן, בסדר המפורט ברשימה.
(2)
כל שדה ברשומה יהיה בן מספר תווים כמפורט בטבלת מבנה רשומה; בין שדה לשדה יושם טאב (TAB) כתו מפריד בין השדות.
(3)
שדה נומרי שאינו מכיל נתונים יכלול את הספרה אפס.
(4)
בשדה נומרי יוצגו ספרות בלבד.
(5)
לא ייכללו אפסים בשדה אלא אם כן הם מהווים חלק מהמספר, שעל פי טבלת מבנה רשומה צריך להיכלל באותו שדה.
(6)
נתונים הכלולים בשדות ייושרו לשמאל השדה.
הרשומות בדוח
(1)
לכל נכס שבוצעו בו במהלך החודש עסקאות באמצעות יועץ השקעות תיוחד רשומה; הרשומה תכלול את כל הפרטים כמפורט בטבלת מבנה רשומה, בסדר ובמבנה המפורטים בה.
(2)
הרשומות בקובץ ימוינו בסדר עולה על פי הערכים בשדות ”קוד בנק“ ולאחר מכן ”קוד סניף בנק“, ”קוד יועץ“ ו”מספר נכס“.
טבלת מבנה רשומה
ערך השדהמיקוםגודל השדהסוג שדההערות
קוד בנק12נומרימספר הזיהוי של הבנק
קוד סניף בנק45נומרימספר הזיהוי הסניף
קוד יועץ1010נומרימספר הרישיון של יועץ ההשקעות שייעץ בפעולה המיועצת או שביצע פעולות בלא מתן ייעוץ בחשבונות מיועצים בנכס המצוין ברשומה
שם נכס2140אלפא נומרישם מלא של נכס הנסחר בבורסה בישראל יהיה זהה לשם המצוין בשדה ”שם נייר מלא“ הכלול במידע שמפיצה הבורסה לחבריה (סוגי חומר 166 ו־28 (נגזרים));
שמו של נכס הנסחר מחוץ לישראל יירשם במלואו, באותיות לטיניות גדולות;
שם נכס אחר יהיה בהתאם לשמו ברשומות הבנק.
מזהה מאפיין נכס622נומריערך טבלה A
מספר נכס6514אלפא נומרימספר נכס הנסחר בישראל או קרן נאמנות ישראלית הוא מספר הבורסה של הנכס; לגבי נכס אחר יש לדווח מספר מזהה מסוג ISIN ובהעדר מספר כאמור את המזהה החד־ערכי של הנכס לפי רישומי הבנק.
מזהה סוג מספר נכס802נומריערך טבלה B
מספר עסקאות קנייה מיועצות בנכס834נומריבאמצעות יועץ ההשקעות המצוין ברשומה
שווי עסקאות קנייה מיועצות בנכס8816נומריבשקלים חדשים
מספר חשבונות מיועצים שבהם בוצעו עסקאות קנייה מיועצות בנכס1054נומרי 
מספר עסקאות מכירה מיועצות בנכס1104נומריבאמצעות יועץ ההשקעות המצוין ברשומה
שווי עסקאות מכירה מיועצות בנכס11516נומריבשקלים חדשים
מספר חשבונות מיועצים שבהם בוצעו עסקאות המכירה בנכס1324נומרי 
מספר עסקאות קנייה לא מיועצות בנכס1374נומריבעבור חשבונות מיועצים באמצעות יועץ ההשקעות המצוין ברשומה
שווי עסקאות קנייה לא מיועצות בנכס14216נומריבשקלים חדשים
מספר חשבונות מיועצים שבהם בוצעו עסקאות קנייה לא מיועצות בנכס1594נומרי 
מספר עסקאות מכירה לא מיועצות בנכס1644נומריבעבור חשבונות מיועצים באמצעות יועץ ההשקעות המסוים
שווי עסקאות מכירה לא מיועצות בנכס16916נומריבשקלים חדשים
מספר חשבונות מיועצים שבהם בוצעו עסקאות מכירה לא מיועצות בנכס1864נומרי 
ה־TICKER של נכס הנסחר מחוץ לישראל19114אלפא נומריסימן הניתן לנייר ערך הנסחר בבורסה או בשוק מוסדר, לצורך זיהויו.
תאריך הדוח2066נומריבמבנה MMYYYY
מספר רשומה סודר2138נומרי 
מספר רשומות כולל בקובץ2228נומרי 
להלן פירוט טבלאות ההמרה לערכים הנכללים בקובץ:
טבלה A – מאפיין נכס
1נכס הנסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב
2קרן נאמנות ישראלית
3קרן חוץ
4פיקדון מובנה של הבנק
5נגזר OTC של הבנק
6נכס אחר של הבנק
7השתתפות בהנפקות – איגרות חוב
8השתתפות בהנפקות – מניות
9השתתפות בהנפקות – אחר
10ניירות ערך חוץ – מניות
11ניירות ערך חוץ – איגרות חוב
12ניירות ערך חוץ – נגזרים
13ניירות ערך חוץ – אחר
99אחר
טבלה B – סוג מספר מזהה
1מספר בורסה ת״א
2ISIN
6קוד פנימי של נכס של הבנק
9אחר


ז׳ בסיוון התשע״ב (28 במאי 2012)
  • יובל שטייניץ
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.