עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/429

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


ר' פולטא בר פריטה התיב קומי ר"ז תענית פ"ד ה"ג.

רבין בר חיננא כתלמיד לפניו חולין קכב..

רמי בר תמרי דהוא רמי בר דיקולא - אתא לקמיה דר"ז מנחות כט..

ר' שמואל בשם ר"ז שקלים פ"ב סה"ד.

שמואל בר אבא בעי קומי ר"ז שבת פ"ז ה"ב-כו:.

רב שמואל בר אמי, בפסחים טז: קבלה מר"ז.

ר' שמעון דיינא תני קומי ר"ז נדרים פ"ד ה"י.

וכן מצינו סתם בשם תלמידיו כברכות ה:, מגילה כח..

אשתו ובניו

בסוכה כה: שר"ז נשא אשה קודם סוכות ואכל בסוכה וחדי בחופה, והיה לו בן גדול בתורה בשם אהבה או כאשר נקרא בירושלמי אחוא או אחא ואביו השתעשע עמו כעירובין צו: שא"ל ר"ז לאהבה בריה פוק תני להו.

והיה כהן כמפורש ברכות פ"ז ה"ג, פ"ח ה"ה, שביעית פ"ו ה"א-יח, ובברכות פ"ג ה"א-כא: כשמת ר' יודן נשיא בר בריה דר' יודן נשייא דחף ר' חייא [בר אבא] לר"ז בכנישתא דנפונא דציפורין ומסאביה, (ובנזיר פ"ז ה"א נפל טעות ששם נדפס דחף ר' חייא לר' זעירא בר בא וצ"ל דחף ר"ח בא בא לר"ז).

ממקראיו הפרטים מצינו ברכות ט: וירושלמי שם שכפאוהו פ"א להביא הדסים לבית המלך והתאונן ע"ז ואמר והלא אני נזהר לסמוך גאולה לתפלה ור"י בן אליקים העיד שכל הסומך וכו' אינו ניזוק כל היום, והשיבו לו תלמידיו רבי, האל גדולה היא לך כי כמה ב"א היו נותנין כסף לראות את פלטי המלך.

ובתענית ח: יספור שבימיו גזרו גזרה וגזור דלא למיתב בתעניתא א"ל ר"ז נקבליה עילוון ולכי בטלי הגזירה ליתביה.

פטירתו

יסופר מו"ק כה: כי נח נפשיה דר"ז פתח עליה ההוא ספדנא ארץ שנער הרה וילדה, ארץ צבי גידלה שעשועיה, אוי נא לה אמרת רקת (טבריה) כי אבדה כלי חמדתה, וכן הוא מגילה ו. דברים המעטים האלו די והותר לידע את גודל קדושת חיי ר' זירא.

ומעשיו היקרים הועילו גם לאחר פטירתו כאשר יסופר סנהדרין לז. הנהו בריוני דהוה בשיבבותיה דר"ז דהוה מקרב להו כי היכי דניהדרו בתויובתא והוו קפדי רבנן, כי נח נפשיה דר"ז אמרי, עד האידנא הוה קטינא חריך שקיה דהוה בעי עלן רחמי השתא מאן בעי עלן הרהרו בלבייהו ועבדו תשובה.

ובירושלמי ברכות פ"ג ה"א-כ. שר"ז צוה לפני מותו לא תקבלון עלי יומא דין אבלא ולמחר מזרחייא, והיטב פי' בחרדים שלא יעשו סעודת הבראה ביום פטירתו אלא יתענו ואך למחר יעשו סעודת הבראה.

הלכותיו ומאמריו מלאים בכל הש"ס בבלי וירושלמי, ונביא אך מאמרו הנודע מה שנקבעה על שמו בנות ישראל החמירו על עצמן וכו' שהיא הלכה פסוקה כברכות לא..

ר' זירא ב) ובירושלמי ר' זעירא

היה ג"כ בבלי כמפורש בירושלמי שבת פ"ה ה"ג א"ר יוסי (חבירו דר' יונה) אין בבלייא דקמת עלה, (וא"א לומר שהוא ר' אסי יען שהיה בעצמו בבבלי), ובהיותו בבבל היה תלמידו דרב יוסף כב"ב קנד: שאמר ברם נראין דברי "רבינו יוסף" דאמר רבינו יוסף א"ר אר"י אמר שמואל, (ור"ז הראשון קרא לרב יוסף יוסף בר חמא כחולין יח: והיו חברים ממש כמבואר בערכו).

וכן מצינו ר"ז אמר רבה בר שילא