עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/428

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


פ"ט ה"ד, ר"ה פ"ג ה"ג ה"ו פ"ד ה"ו, שקלים פ"ה ה"א.

אבוה דר' אבין תני קמיה דר"ז גיטין פה..

אבוה דרב ספרא שאל לר"ז כלאים פ"א ה"ד, והא ברוב ענותנותו השיבו מכיר רבי לרב הונא דר"ה אמר אסור וכו'.

ר' בון בר חייא בעי קומי ר"ז כתובות פ"ד ה"ה, ר"ה פ"א ה"א, ביצה פ"א ה"א, כלאים פ"ד ה"ג, דמאי פ"א ה"ג, מעשרות רפ"ב, ור"ז הספידו הספר גדול כברכות פ"ב ה"ח ואמר יגע ר' בון בתורה בכ"ח שנה מה שאין תלמיד ותיק יכול ללמוד למאה שנה.

ר' אדא בר אבימי תלמידו כברכות פ"ט ה"ב-נח:.

רב אחא בר יעקב אר"ז יומא נה., ובנדה כג. אמר עד כאן הביאו ר' ירמיה לר"ז לידי גיחוך ולא גחיך.

בר מרינא קומי ר"ז ברכות פ"ו ה"א.

בר רב זביד בברכות לח. משתכחין ליה רבנן לר"ז את בר"ז אחוה (או אבוה) דר"ש בר"ז דאדם גדול הוא - א"ל לכשיבא לידכם הביאוהו לידי זמנא חדא איקלע לגביה - אמר זה שאומרים עליו דאדם גדול הוא? וכו'.

ר' ברכיה בשמו תענית פ"ג ה"יב.

ר' הונא בשמו כתובות פ"ט ה"ב-נח:.

ר' זריקן בשר"ז פסחים פ"א ה"ח.

ר' חני היה מסתמך לר"ז דמאי פ"ג ה"ב, אמר בשמו פסחים פ"ח ה"ח, תענית פ"ד ה"ג.

ר' חייא בר אבין שאל לר"ז ברכות לג: ר"ז הוה רכיב חמרא ורחב"א אזל בתריה א"ל וכו'.

ר' חייא בר פפא קמיה ר"ז ברכות פ"ו ה"א-לח:.

ר' חיננא בר פפא תני קומי ר"ז תרומות פ"ז סה"ב.

רב חנין אמר רב זעירא מעילה יז: אך בשיטה מקובצת מוחק תיבת זעירא וצ"ל אמר רב.

ר' יונה בשמו חלה פ"ג ה"ה, כלאים פ"ה ה"ו, כתובות פ"ה ה"א, וכן מצינו ברכות יד., גיטין נט., ע"ז יד. ר' יונה אר"ז. ובחולין מג: יונה אר"ז (ולפרש"י הוא שם חכם), ובבכורות ל. ר' יונה ור' ירמיה תלמידי ר"ז ואמרי לה ר' יונה ור"ז תלמידי דר' יוחנן.

ר' יוסי (חבירו דר' יונה) מעשרות פ"א ה"ד ר' יוסי ור' יונה בשם ר"ז, ובחלה פ"ג ה"ו-יב: ר' יוסי הוה מסמיך לר"ז.

ר' יושיע בר גיזורה הוה משמש קומי ר"ז שבת רפ"ג.

ר' יצחק בריה דר' חייא עטישיא אמר קומי ר"ז פאה פ"ח ה"ד, ובסוטה פ"ג ה"א אייתי ר"ז לר' יצחק עטושיא ותנא ליה, ובתרומות פ"י ה"ו כשחלה נכנס ר"ז לבקרו.

ר' ינאי א"ר זירא סוכה נ. והוא ר' ינאי ב) ובברכות נה: והאמר ר"ז גרסת דק"ס ר' ינאי אר"ז, ובסה"ד מביא שר"ז בעי מר' ינאי וכונתו לשבת קכא: אך כבת הארכתי בעך ר' ינאי שצ"ל כגרסת דק"ס ר' אמי, ובתרומות פ"ח ה"ה ר"ז סליק לגביה ר' יהושע בר זידל עם ר' ינאי וכו'.

ר' מיישא הקשה לר"ז מעשרות פ"ה ה"א ערלה פ"א ה"ג.

מנשא יתיב קומי ר"ז מגילה פ"ב ה"ב.

ר' נחום, בברכות פ"ד סה"ג ר"ז שלח לר' נחום גבי ר' ינאי בר' ישמעאל.

ניקומכי תני קמיה דר"ז פסחים פ"ח ה"ח, מו"ק פ"א ה"ה, סנהדרין פ"ו ה"ט.

עולא שכפא תני קומי ר' דוסא - א"ל חזור בך א"ל ר"ז לא תחזור ע"ז פ"ב ה"ט.